ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
دکتر حریرچی شاید یادش باشد که: بحث مختصری راجع به منحنی پاراتو داشتیم، ایشان گفت من شنیدم 20هشتاد است. ولی این خوب است یابد؟ در حال پاسخ بودم که کاری پیش امد، و ایشان رفت و دیگر او را ندیدم! تا اینکه شنیدم به بیماری کرونا مبتلا شد. با آرزوی سلامتی برای ایشان، این وجیزه را تقدیم می کنم تا شاید کمی اوقات او را پرکند. منحنی پاراتو در واقع ربع مسکون است، که کره زمین یک چهارم را مسکونی ( خشکی ) دارد. اما این یک چهارم هم بخوبی توزیع نشده! برخی نقاط پرجمعیت و برخی کم جمعیت، و گاه بیابانی و فاقد جیات. این اصل یک منحنی ربع دایره ای است، با دو شعاع که میتواند دو پارامتر مکمل باشد. مجمع نقاطی است که جمع دو بردار یا پارامتر های یک شود، و یا مجموع ایکس و ایگرگ صد شود. بنابر این هرچه ایکس از صد کمتر شود، مابقی به ایگرگ می رسد. مثلا ثروت دنیا را در نظر بگیریم . 99درصد ثروت دنیا در دست یک درصد مردم است. این جمله در واقع هم ارز جمله ای است که: می گوید 80درصد ثروت دنیا در دست 20درصد مردم است. گزاره عکس ان هم صحیح است:80درصد مردم دنیا فقط مالک 20درصد هستند. این اصل در همه پارامتر های مشابه صادق است. مثلا یک مغازه دار می داند که 80درصد فروشش، از 20درصد کالاها است. و یا سازمان انتقال خون می داند: 99درصد خونهای اهدایی، فقط به مصرف یک درصد بیماران (تالاسمی ها، بیماران خاص،) می رسد. و یا 80درصد جمعیت دنیا، فقط 20درصد مالکیت جهان را دارند. حالا بقول دکتر حریرچی، این خوب است یابد؟ وقتی نهضت 99درصدی در امریکا به راه افتاد، منظور انها این بود که خوب نیست! که 99درصد ثروت دنیا در دست: یک درصد مردم باشد. آنها در واقع می خواستند همه مساوی باشند، و یا این فاصله کاهش پیدا کند. یعنی یک فرمول ریاضی را، با فرمول اخلاقی حل می کردند! علم سخت را با علم نرم جواب می دادند.اما این کار جوابی ندارد، یعنی یک مکانیزم است نه برخورد اخلاقی. ولی میتوان از ان استفاده کرد. مثلا اگر رقم را به هم بزنیم! یعنی ان یک درصد را شناسایی، و نابود کنیم. ممکن است چند روزی، نظم بهم بخورد ولی باز هم به جای خود بر می گردد. یعنی با انقلاب می توان تغییرات(چنج) ایجاد کرد، ولی بعد روند ثبات(فریز) به خود می گیرد. البته با افراد و عناصر جدید تر. وزارت بهداشت، که معمولا 99درصد بودجه اش، صرف یک درصد می شود! آن یک درصد را حذف کنیم، مثلا به امور خیریه بسپاریم، ممکن است چند روزی بیماران دیگر بودجه بیشتری داشته باشند ولی بزودی جای انها به نظم سابق بر می گردد.امام خمینی که برضد شاه بسیار مبارزه کرد، در سال 1361 یعنی بعد از 4سال فریاد بر آورد و گفت: مملکت ما دوباره شاهی شده است. یعنی انقلاب مردم برای عذالت، یک فرضیه است و با واقعیات هماهنگ نیست. شاید مهمترین عقیده ای که در جهان وجود دارد، تساوی انسان ها است. که نمونه آن تساوی زن و مرد است، که فقط یرای شعار دادن و: طرفدار جمع کردن است. مانویان در زمان ساسانیان، اولین گروه کمونیستی یا برابر طلبی بودند. اما نتیجه آن شد که انوشیروان عادل! 11هزار نفر از انان را در باغ داد زنده بگور کرد: بطوریکه سرهای آنها در خاک، و پاهای انها بیرون مانند درخت خودنمایی می کرد. کومینترن نیز حرکت مهم برابری جهانی، در زمان معاصر بود که نهایتا، خودش بزرگترین ثروتمندان جهان شدند: از گاز پروم گرفته تا: کاخهای کرملین و سن پطرز بورگ. این منحنی درواقع برگفته از توزیع نرمال است.

99% Features for 1%!

Dr. Harirchi may remember: We had a brief discussion about the Parato curve, he said I heard it was 20s. But is this good to find? I was replying that something had happened, and he went away and I never saw him again! Until I heard he was suffering from coronary artery disease. I wish him well, wishing him well to maybe fill him up for a while. The Paratho curve is actually a quadrant inhabited, with a quarter of the planet inhabiting the earth. But this quarter is not well distributed! Some overcrowded and some overcrowded, and sometimes in the desert. This principle is a circular quadratic curve, with two radii that can complement two parameters. The set of points is to be the sum of two vectors or parameters of one, or the sum of x and yig. So the lower the X, the lower the Yig. Take the wealth of the world, for example. 99 percent of the world's wealth is in the hands of one percent of the people. It is in fact the equivalent of saying that 80% of the world's wealth is in the hands of 20% of the people. The opposite is true: 80% of the world's people own only 20%. This principle applies to all similar parameters. For example, a shopkeeper knows that 80% of his sales are from 20% of goods. Or the Blood Transfusion Organization knows: 99% of donated blood only consumes 1% of patients (thalassemia, specific patients). Or 80% of the world's population, only 20% of the world owns. Now, according to Dr. Hariri, is this good to find? When the 99% movement was launched in America, they meant it wasn't good! That 99% of the world's wealth is at hand: One percent of the population. They actually wanted everyone to be equal, or to reduce this gap. That is, they would solve a mathematical formula with a moral formula! Hard science responded with soft science. But that doesn't work, it's a mechanism, not an ethical approach. But it can be used. For example, if we hit the figure! That is, identify and destroy that one percent. It may take a few days for the order to be restored, but it will return. This means that the revolution can be changed, but then the process of stabilization (freeze) takes hold. Of course with newer people and elements. The Ministry of Health, usually 99 percent of its budget, spends one percent! Eliminate that one percent, for example, by donating to charity, maybe a few days more patients will have more funds, but soon they will be back to their former order. He shouted, "Our country has become king again." That is, the people's revolution for repentance is a hypothesis and is not in harmony with the facts. Perhaps the most important belief in the world is human equality. An example is the equality of men and women, which is just for slogans and for pro-aggregation. In the Sassanid era, the Manovites were the first Communist or equalist group. But the result was that Anushirvan Adel! He buried 11,000 of them in the garden alive: their heads glistening in the soil, and their legs outside like a tree. The Comintern was also an important moment of global equality in modern times, which eventually became the world's richest, from the gas of Prom to the Kremlin's palaces and St. Peter's Borg. This curve is actually deviated from the normal distribution.

99 ٪ میزات ل 1 ٪!

قد یتذكر الدكتور حریرشی: لقد أجرینا مناقشة موجزة حول منحنى Parato ، وقال إننی سمعت أنه كان فی العشرینات. ولكن هل هذا جید للعثور؟ كنت أجیب أن شیئًا ما قد حدث ، وذهب بعیدًا ولم أره أبدًا مرة أخرى! حتى سمعت أنه كان یعانی من مرض الشریان التاجی. أتمنى له التوفیق ، أتمنى له التوفیق ربما لملأه لفترة من الوقت. منحنى Paratho هو فی الواقع رباعی یسكنه ، مع ربع الكوكب الذی یسكن الأرض. ولكن هذا الربع لا یتم توزیعه بشكل جید! بعضها مكتظ وبعضها مكتظ ، وأحیانًا فی الصحراء. هذا المبدأ هو منحنى تربیعی دائری ، مع اثنین من أنصاف الأقطار التی یمكن أن تكمل معلمتین. تكون مجموعة النقاط هی مجموع متجهین أو معلمتین واحدة أو مجموع x و yig. وبالتالی فإن انخفاض X ، وانخفاض Yig. خذ ثروة العالم ، على سبیل المثال. 99 فی المئة من ثروة العالم فی أیدی واحد فی المئة من الناس. إنه فی الواقع ما یعادل القول بأن 80 ٪ من ثروة العالم فی أیدی 20 ٪ من الناس. العكس هو الصحیح: 80 ٪ من سكان العالم یملكون 20 ٪ فقط. هذا المبدأ ینطبق على جمیع المعلمات مماثلة. على سبیل المثال ، یعلم صاحب المتجر أن 80٪ من مبیعاته تأتی من 20٪ من البضائع. أو تعرف منظمة نقل الدم: 99٪ من الدم المتبرع به یستهلك فقط 1٪ من المرضى (الثلاسیمیا ، مرضى معینون). أو 80 ٪ من سكان العالم ، 20 ٪ فقط من سكان العالم. الآن ، وفقًا للدكتور الحریری ، هل من الجید العثور علیها؟ عندما تم إطلاق الحركة بنسبة 99٪ فی أمریكا ، فإن ذلك یعنی أنها لم تكن جیدة! أن 99 ٪ من ثروة العالم فی متناول الید: واحد فی المئة من السكان. لقد أرادوا بالفعل أن یكون الجمیع متساوین ، أو لتقلیل هذه الفجوة. أی أنهم سیحلون صیغة ریاضیة بصیغة أخلاقیة! استجاب العلم الصعب بالعلوم اللینة ، لكن هذا لا ینجح ، إنها آلیة ولیست مقاربة أخلاقیة. ولكن یمكن استخدامه. على سبیل المثال ، إذا وصلنا إلى الرقم! وهذا هو ، تحدید وتدمیر هذا واحد فی المئة. قد یستغرق الأمر بضعة أیام لاستعادة الطلب ، لكنه سیعود. هذا یعنی أنه یمكن تغییر الثورة ، ولكن بعد ذلك تتم عملیة الاستقرار (التجمید). بالطبع مع أحدث الناس والعناصر. وزارة الصحة ، التی عادة ما تكون 99 فی المئة من میزانیتها ، تنفق واحد فی المئة! تخلص من هذه النسبة المئویة ، على سبیل المثال ، من خلال التبرع للجمعیات الخیریة ، وربما بضعة أیام سیحصل المزید من المرضى على المزید من الأموال ، ولكن سرعان ما سیعودون إلى ترتیبهم السابق. صاح قائلاً: "لقد أصبح بلدنا ملكًا مرة أخرى." أی أن ثورة الشعب للتوبة هی فرضیة ولیست متناغمة مع الحقائق. ولعل أهم إیمان بالعالم هو المساواة بین البشر. مثال على ذلك هو المساواة بین الرجل والمرأة ، والتی هی فقط من أجل الهتاف والدعوة: فی العصر الساسانی ، كان المانوفیون أول جماعة شیوعیة أو متساویة. ولكن كانت النتیجة أن أنوشیرفان عادل! دفن 11000 منهم فی الحدیقة على قید الحیاة: رؤوسهم تتلألأ فی التربة ، وأرجلهم فی الخارج مثل شجرة. كان Comintern أیضًا لحظة مهمة للمساواة العالمیة فی العصر الحدیث ، والتی أصبحت فی نهایة المطاف أغنى أغنیاء العالم ، من الغاز من Prom إلى قصور الكرملین و St. ینحرف هذا المنحنى بالفعل عن التوزیع الطبیعی.

99% Особливості для 1%!

Доктор Харірчі, можливо, пам’ятає: у нас було коротке обговорення кривої Парато, він сказав, що я чув, що це було 20-ті. Але чи добре це знайти? Я відповідав, що щось сталося, і він пішов, і я його більше ніколи не бачив! Поки я не почув, що він страждає на ішемічну хворобу. Я бажаю йому добра, бажаю йому добра, можливо, на деякий час наповнить його. Крива Парато - це фактично чверть населення, одна чверть земної кулі населена (суша). Але цей квартал недостатньо розподілений! Деякі густонаселені, а деякі густонаселені, а іноді безлюдні. Цей принцип являє собою кругову квадратичну криву з двома радіусами, які можуть доповнювати два параметри. Набір точок має бути сумою двох векторів або параметрів одного, або сумою x і yig. Отже, чим нижче X, тим нижчий Yig. Візьмемо, наприклад, багатства світу. 99 відсотків світового багатства перебуває в руках одного відсотка людей. Насправді це еквівалент того, що можна сказати, що 80% світового багатства знаходиться в руках 20% людей. Це навпаки: 80% людей у ​​світі володіють лише 20%. Цей принцип стосується всіх подібних параметрів. Наприклад, крамаря знає, що 80% його продажу припадає на 20% товарів. Або Організація з переливання крові знає: 99% зданої крові споживає лише 1% пацієнтів (таласемія, конкретні пацієнти). Або 80% світового населення, лише 20% у світі. Тепер, на думку доктора Харірі, це добре знайти? Коли в Америці був запущений рух 99%, вони означали, що це не добре! Це 99% світового багатства - один відсоток населення. Вони насправді хотіли, щоб всі були рівними, або зменшити цей розрив. Тобто вони вирішили б математичну формулу з моральною формулою! Жорстка наука відповіла м'якою наукою, але це не працює, це механізм, а не етичний підхід. Але його можна використовувати. Наприклад, якщо ми вдаримо по фігурі! Тобто визначити та знищити цей відсоток. Щоб відновити замовлення може пройти кілька днів, але він повернеться. Це означає, що революцію можна змінити, але тоді процес стабілізації (заморожування) приймає верх. Звичайно, з новими людьми та елементами. Міністерство охорони здоров'я, як правило, 99 відсотків свого бюджету витрачає один відсоток! Усуньте цей відсоток, наприклад, пожертвувавши на благодійність, можливо, на кілька днів більше пацієнтів матимуть більше коштів, але незабаром вони повернуться до свого колишнього порядку. Він кричав: "Наша країна знову стала королем". Тобто, народна революція за покаяння є гіпотезою і не співзвучна фактам. Мабуть, найголовніша віра у світі - це рівність людини. Прикладом може бути рівність чоловіків і жінок, яка полягає лише в гаслах і в цілях скупчення. У епоху Сасанідів мановіти були першою компанією комуністів чи рівноправниками. Але в результаті вийшло, що Ануширван Адель! Він поховав 11 000 з них у саду живими: голови їх блищали в ґрунті, а ноги назовні, як дерево. Комінтерн був також важливим моментом глобальної рівності в сучасний час, який, зрештою, став найбагатшим у світі, від газу Прома до кремлівських палаців та Богом Святого Петра. Ця крива фактично відхиляється від нормального розподілу.

نوع اخبار :
برچسب : 99% Особливості для 1%!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic