ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

گرچه قوه قضائیه ایران، تعدادی از آشوبگران را محاکمه می کند، ولی طبق دستور قران کریم باید افراد اصلی را، پیدا کرد و ازبین برد(فقاتلو ائمه الکفر)لذا اگر وظیفه اصلی قوه قضائیه را تعریف کنیم، باید پمپئو و ترامپ و مکرون و نتیانیاهو و برایان هوک را دستگیر و محاکمه کند. تا موضوع افتابه دزدی پیش نیاید. این کار هم از نظر عرفی، قانونی و روابط بین المللی کاری مشروع و قابل قبول است. چنانچه مثلا در اروپا، دادگاه میکونوس آیت الله هاشمی رفسنجانی را محاکمه کرده، و تحت پیگرد داشت و ایشان نمی تواسنت: سفر خارج برود زیرا به سرعت دستگیر و زندانی می شد. قبل از آن، سلمان رشدی با اینکه تبعه ایران نبود، ولی امام خمینی حکم اعدام او را صادر کرد، اگر محافظت پرهزینه روباه پیر از ایشان نبود، تا بحال معدوم شده بود. دادگاهها و دولت آمریکا که، از این ها هم جلوتر رفته و به هر بهانه ای، ایران را محکوم و اموال آن را مصادره می کند. پس رویه قضایی هم در این خصوص موجود است. و جهان به آن عمل کرده و می کند. از نظر تقسیم کار، دولت میتواند شروع به تدوین لایحه و تنظیم دادخواست نماید. اما وزارت کشور تا کنون این کار را نکرده است. با اینکه اخلال در امنیت کشور، تخریب بانکها و اموال عمومی را باید جوابگو باشد. ولی هرگز این مسئولیت را قبول نکرده، و نمی خواهد بپذیرد. ساده ترین اصل امنیتی این است که: اگر قرار است بنزین گران شود، باید پمپ بنزین ها حمایت شود، هم از نظر حفاظت فیزیکی و انسانی، و هم از نظر تغذیه و تکمیل مخازن آن تا: مردم بهانه کمبود بنزین یا حمله به آن را نداشته باشند. ولی چنین کاری نشد. همه اماکن عمومی بلا دفاع رها شدند. اکنون هم حاضر نیست از عاملان اصلی آن، یعنی رسانه های معاند، رئیس سازمان منافقین و سلطنت طلبها، سران امریکا و اروپا شکایت کند. وزارت خارجه هم فقط به محکوم کردن لفظی اکتفا می کند. در حالیکه میتواند لا اقل مدارک لازم را جمع اوری، و برای شکایت آماده نماید. قوه قضائیه هم که اصلا آمریکا را مجرم نمی داند! زیرا وکلا و متخصصین حقوقی آن، تحصیلکرده امریکا یا اروپا هستند. ماهین نیوز هم بارها این را تذکر داده، ولی علیرغم درخواست رئیس قوه قضائیه، تاکنون موفق به ارتباط با ایشان نشده! حتی از شرکت در جلسات و نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه هم، بدون دلیل محروم شده است. بهر حال به رئیس قوه قضائیه هشدار داده می شود که: ما به نظر شما احترام گذاشته ایم. چون شما چندین بار اعلام کرده اید: صاحب نظران پیشنهاد های خود را بدهند، ولی گویا گوش شنوایی نیست! یا کانال ارتباطی ایزوله است، که از ماهین نیوز هیچ خبری به رئیس نمی رسد. اما تکلیف شرعی ایجاب می کند تا: از هر وسیله ای برای رساندن سخن خود استفاده کرد. سخن این است: آقای رئیس! بدانید و آگاه باشید که: دشمنان جمهوری اسلامی شما را سرکار گذاشته اند! بجای معرفی ریشه ها، شاخه ها و برگهای ریخته شده را به شما معرفی می کنند. برای همین است که نه میتوانید گرانی را مهار کنید، و نه دستگیری ها انتهایی دارد! الان زندان فشافویه و تهران بزرگ پر شده و: امکانات آن بسیار کم است و بودجه دادگستری هم، تخت فشار. ولی نتیجه ای حاصل نیست! شما می بینید که 90درصد این زندانیان کاره ای نیستند. اگر افرادی مثل زم هم دستگیر می شوند، بازهم فریبی بیش نیست، زیرا یک کانال تلگرامی که اینهمه قدرت ندارد. اگر خیلی بخواهیم به روح الله زم نمره بدهیم او مرد شماره صدم! است. اصل کار الجبیر است، پول می داده و خط او را ترسیم می کرده. دولت با عادل الجبیر نرد عشق می بازد! معلوم است که صدها روح الله زم دیگر در راه است! چون سرچشمه خشک نشده.( و عقبه آن مورد تکریم و احترام است)

Pompeo must be arrested / Iran must be delivered!

Although the Iranian judiciary is prosecuting a number of rioters, it is the Qur'an that must find, destroy and destroy the key people. Arrest and try. Until the issue of solidarity is stolen. It is also legally and legally acceptable for customary, legal, and international business relations. As in Europe, for example, the court of Mykonos tried Ayatollah Hashemi Rafsanjani, and he was wanted, and he could not: The trip went out because he was quickly arrested and imprisoned. Prior to that, Salman Rushdie, although not a native of Iran, had sentenced Khomeini to his death, if he had not been afforded the costly protection of the old fox. The courts and the US government, which goes even further and by any pretext, condemns Iran and confiscates its property. Then there is the judicial procedure in this regard. And the world does and does. In terms of division of labor, the government can start drafting lawsuits and filing lawsuits. But the Interior Ministry has not done so far. While disrupting the country's security, the destruction of banks and public property must be held accountable. But he has never accepted this responsibility, and he does not want to accept it. The simplest safety principle is: If gasoline is going to get expensive, the gas station must be protected, both in terms of physical and human protection, and in terms of feeding and replenishing its tanks to: people excuse or attack it Do not have. But it didn't. All public places were left unguarded. It is not ready now to sue its main perpetrators, namely the media, the head of the Mujahideen and the Monarchists, the US and European leaders. The State Department is merely condemning the rhetoric. While it can at least gather the necessary evidence, and prepare for a complaint. And the judiciary that doesn't blame America at all! Because its lawyers and legal professionals are educated in the US or Europe. Mahin News has repeatedly mentioned this, but despite the request of the head of the judiciary, so far he has not been able to contact them! It has even been barred from participating in the judiciary spokesman's meetings and press conferences for no reason. However, the Head of the Judiciary is warned that: We respect you. Because you have said many times: experts make suggestions, but it doesn't seem like an ear! Or an isolated communication channel, with no news from Mahin News about the boss. But the religious task requires: to use every means of speech. The word is: Mr. Chairman! Know and be aware that: The enemies of the Islamic Republic have dealt with you! Instead of introducing the roots, the branches and leaves are introduced to you. That's why you can't contain expensive, and no arrests! Now Fashafuyeh Prison and Greater Tehran are filled and: its facilities are scarce, and the budget of the judiciary is too high. But no results! You see that 90% of these inmates are not working. Even if people like Zem are arrested, it's still a hoax, because it's a telegram channel that doesn't have much power. If we want to give Ruhollah Zama a lot, he'll be the number one man! Is. The principle is al-Jubair, giving money and drawing his line. The government is falling in love with Adel Al Jabir! It is clear that hundreds of Ruhollahs are on their way! Because the spring is not dried (and its back is revered)

یجب القبض على بومبو / یجب تسلیم إیران!

على الرغم من أن القضاء الإیرانی یحاكم عددًا من مثیری الشغب ، ولكن وفقًا للقرآن الكریم ، یجب أن نجد والقضاة الرئیسیین. القبض ومحاولة. حتى یتم سرقة قضیة التضامن. كما أنها مقبولة قانونًا وقانونیًا للعلاقات التجاریة العرفیة والقانونیة والدولیة. كما هو الحال فی أوروبا ، على سبیل المثال ، حاكمت محكمة میكونوس آیة الله هاشمی رفسنجانی ، وكان مطلوبًا ، ولم یستطع: رحل الرحلة لأنه تم اعتقاله وسجنه بسرعة. قبل ذلك ، كان سلمان رشدی ، على الرغم من أنه لیس من موالید إیران ، قد حكم على الخمینی بوفاته ، إذا لم یتم توفیر الحمایة المكلفة له من الثعلب القدیم. المحاكم والحكومة الأمریكیة ، التی تذهب أبعد من ذلك وبأی ذریعة ، تدین إیران وتصادر ممتلكاتها. ثم هناك الإجراءات القضائیة فی هذا الصدد. والعالم یفعل ویفعل. فیما یتعلق بتقسیم العمل ، یمكن للحكومة البدء فی صیاغة الدعاوى والدعاوى القضائیة. لكن وزارة الداخلیة لم تفعل حتى الآن. أثناء تعطیل أمن البلاد ، یجب أن یكون تدمیر البنوك والممتلكات العامة مسؤولاً. لكنه لم یقبل هذه المسؤولیة أبدًا ، ولا یرید قبولها. إن أبسط مبدأ للسلامة هو: إذا كان البنزین سیصبح باهظًا ، فیجب حمایة محطة الوقود ، سواء من حیث الحمایة المادیة أو البشریة ، ومن حیث التغذیة وتجدید صهاریجها حتى: یعذر الناس أو یهاجمونها لیس لدی. لكنها لم تفعل. تم ترك جمیع الأماكن العامة بدون حراسة. لیست مستعدة الآن لمقاضاة مرتكبیها الرئیسیین ، أی وسائل الإعلام ، ورئیس المجاهدین والملكیین ، والولایات المتحدة والقادة الأوروبیین. وزارة الخارجیة تدین فقط الخطاب. فی حین أنه یمكن على الأقل جمع الأدلة اللازمة ، والتحضیر لشكوى. والقضاء الذی لا یلوم أمریكا على الإطلاق! لأن محامیها والمهنیین القانونیین یتم تعلیمهم فی الولایات المتحدة أو أوروبا. ذكر هذا الخبر مرارًا وتكرارًا ، ولكن على الرغم من طلب رئیس السلطة القضائیة ، لم یتمكن حتى الآن من الاتصال بهم! تم منعه حتى من المشاركة فی اجتماعات المتحدث باسم القضاء وفی المؤتمرات الصحفیة دون سبب. ومع ذلك ، یتم تحذیر رئیس السلطة القضائیة من: نحن نحترمك. لأنك قلتم مرات عدیدة: یقدم الخبراء اقتراحات ، لكنها لا تبدو وكأنها أذن! أو قناة اتصال معزولة ، مع عدم وجود أخبار من ماهین نیوز عن رئیسه. لكن المهمة الدینیة تتطلب: استخدام كل وسائل الكلام. الكلمة هی: السید الرئیس! اعلم واعلم أن: أعداء الجمهوریة الإسلامیة تعاملوا معك! بدلاً من تقدیم الجذور ، یتم تقدیم الفروع والأوراق إلیك. لهذا السبب لا یمكن أن تحتوی على مكلف ولا توجد اعتقالات! الآن تم شغل سجن فشفویه وطهران الكبرى و: مرافقه شحیحة ، ومیزانیة القضاء مرتفعة للغایة. لكن لا توجد نتائج! ترى أن 90٪ من هؤلاء السجناء لا یعملون. حتى إذا تم إلقاء القبض على أشخاص مثل شخص فلان، فإنها لا تزال خدعة ، لأن قناة التلغراف لا تتمتع بالكثیر من القوة. إذا أردنا إعطاء روح الله زاما الكثیر ، فسیكون الرجل الأول! غیر. المبدأ هو الجبیر ، وهو یعطی المال ورسم خطه. الحكومة تقع فی حب عادل الجابر! من الواضح أن المئات من روه الله فی طریقهم! لأن الربیع لا یجف (وظهره موقر)

Pompeo tutulmalı / İran təslim edilməlidir!

İran mühakiməsi bir sıra iğtişaşçılara mühakimə olunmasına baxmayaraq, əsas insanları tapmalı, məhv etməli və məhv etməli olan Qurandır. Həbs edin və cəhd edin. Həmrəylik məsələsi oğurlanana qədər. Həm də adət, qanuni və beynəlxalq işgüzar münasibətlər üçün qanuni və qanuni olaraq qəbul edilir. Avropada olduğu kimi, məsələn, Mykonos məhkəməsi Ayətullah Haşimi Rəfsəncanini mühakimə etdi və o axtarıldı, edə bilmədi: Sürətlə həbs olunduğuna görə səfər getdi. Bundan əvvəl, Salman Rüşdie, İran əsilli olmasa da, köhnə tülküdən bahalı qorunma almasa, Xomeynini ölüm hökmünə məhkum etmişdi. Daha da irəli gedən və hər hansı bir bəhanə ilə məhkəmələr və ABŞ hökuməti İranı qınayır və əmlakını müsadirə edir. Bu mövzuda məhkəmə proseduru var. Və dünya edir və edir. İş bölgüsü baxımından hökumət məhkəmə hazırlamağa və məhkəmə iddialarına başlaya bilər. Ancaq Daxili İşlər Nazirliyi bu günə qədər bir iş görmədi. Ölkənin təhlükəsizliyini pozarkən bankların və ictimai əmlakın məhv edilməsi məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Lakin o heç vaxt bu məsuliyyəti öz üzərinə götürməyib və qəbul etmək istəmir. Ən sadə təhlükəsizlik prinsipi: Benzin bahalı olacağı təqdirdə, yanacaqdoldurma məntəqəsi həm fiziki, həm də insan qoruması baxımından, həm də tankların qidalanması və doldurulması baxımından qorunmalıdır: insanlar buna bəhanə edir və ya hücum edirlər. Var Ancaq alınmadı. Bütün ictimai yerlər mühafizə olunmamış qaldı. Onun əsas günahkarlarını, yəni medianı, mücahidlərin və monarxistlərin başçılarını, ABŞ və Avropa liderlərini məhkəməyə verməyə hazır deyil. Dövlət Departamenti sadəcə ritorikanı pisləyir. Heç olmasa lazımi sübutları toplayıb şikayətə hazırlaşa bilər. Amerikanı heç günahlandırmayan məhkəmə sistemi! Çünki onun vəkilləri və hüquq mütəxəssisləri ABŞ və ya Avropada təhsil alırlar. Mahin News bunu dəfələrlə qeyd etdi, amma məhkəmə rəhbərinin tələbinə baxmayaraq, bu günə qədər onlarla əlaqə qura bilmədi! Məhkəmə sözçüsünün iclaslarında və mətbuat konfranslarında h

نوع اخبار :
برچسب : پمپئو دستگیر باید گردد/،
لینک ها :
جمعه 27 دی 1398 03:55 ق.ظ
Good way of telling, and fastidious paragraph to get facts concerning my presentation subject, which i am going to convey in institution of higher education.
سه شنبه 24 دی 1398 01:14 ب.ظ
Hi there it's me, I am also visiting this website regularly, this web page is in fact fastidious and the viewers are in fact sharing good thoughts.
سه شنبه 17 دی 1398 12:59 ق.ظ
This is very interesting, You are a very skilled blogger.
I've joined your feed and look forward to seeking
more of your great post. Also, I've shared your web site in my
social networks!
شنبه 14 دی 1398 10:54 ب.ظ
Right now it sounds like Wordpress is the preferred blogging platform available
right now. (from what I've read) Is that what you're using on your blog?
جمعه 13 دی 1398 08:51 ق.ظ
hello there and thank you for your information – I have definitely picked up something new from right here.
I did however expertise some technical points using this site,
as I experienced to reload the web site many times previous to I
could get it to load properly. I had been wondering
if your web hosting is OK? Not that I am complaining,
but sluggish loading instances times will often affect
your placement in google and could damage your high quality score if ads and
marketing with Adwords. Anyway I'm adding this RSS to my e-mail and could look
out for much more of your respective exciting content. Ensure that you update this again very soon.
شنبه 23 آذر 1398 04:51 ب.ظ
ندای ماهین - پمپئو دستگیر باید
گردد/ تحویل ایران باید گردد!
http://danpoin99.me
چهارشنبه 20 آذر 1398 12:01 ب.ظ
Hi there, I enjoy reading through your article post.
I like to write a little comment to support you.
شنبه 16 آذر 1398 10:14 ق.ظ
Excellent post. I was checking constantly this blog and
I am impressed! Very useful information specially the last part :) I care
for such info much. I was seeking this particular information for a long time.
Thank you and best of luck.
شنبه 16 آذر 1398 09:21 ق.ظ
I know this web site offers quality based articles and additional information, is there any other web
page which offers these information in quality?
شنبه 16 آذر 1398 08:51 ق.ظ
I am regular visitor, how are you everybody?
This post posted at this web site is in fact fastidious.
شنبه 16 آذر 1398 08:19 ق.ظ
Asking questions are really pleasant thing if you are not understanding
something totally, but this piece of writing offers good understanding yet.
شنبه 16 آذر 1398 06:16 ق.ظ
When some one searches for his necessary thing,
so he/she needs to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.
شنبه 16 آذر 1398 04:55 ق.ظ
Wonderful, what a webpage it is! This web site presents valuable information to us,
keep it up.
شنبه 16 آذر 1398 04:26 ق.ظ
I have been exploring for a little for any high quality articles
or weblog posts in this sort of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site.

Studying this information So i'm glad to express that I've an incredibly
excellent uncanny feeling I found out just what I needed.
I so much indubitably will make sure to don?t fail to remember this site and give it a glance on a relentless basis.
شنبه 16 آذر 1398 03:37 ق.ظ
Hi there, its good article concerning media print,
we all be aware of media is a impressive source of
data.
جمعه 15 آذر 1398 09:35 ب.ظ
Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for
a blog site? The account aided me a acceptable deal.
I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept
جمعه 15 آذر 1398 09:31 ب.ظ
I love looking through a post that can make men and women think.
Also, many thanks for permitting me to comment!
جمعه 15 آذر 1398 07:58 ب.ظ
Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for?
you made blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful, let alone the content!
جمعه 15 آذر 1398 07:37 ب.ظ
I take pleasure in, cause I discovered just what I used to be having a look for.

You've ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a
great day. Bye
جمعه 15 آذر 1398 01:03 ب.ظ
Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is fundamental and all. Nevertheless think of
if you added some great photos or videos
to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with images and videos, this blog could definitely be one of the greatest in its field.
Fantastic blog!
جمعه 15 آذر 1398 12:50 ب.ظ
Very good post. I am facing a few of these issues as
well..
جمعه 15 آذر 1398 12:43 ب.ظ
Yesterday, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My
apple ipad is now destroyed and she has 83 views.
I know this is entirely off topic but I had
to share it with someone!
جمعه 15 آذر 1398 08:01 ق.ظ
Hello, i think that i saw you visited my site so i came to “return the favor”.I am trying to find things to enhance my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!
جمعه 15 آذر 1398 07:36 ق.ظ
Heya this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs
use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
I'm starting a blog soon but have no coding expertise
so I wanted to get advice from someone with experience.
Any help would be greatly appreciated!
جمعه 15 آذر 1398 01:32 ق.ظ
My partner and I stumbled over here from a different web page and thought I might check things out.

I like what I see so now i am following you. Look forward to
finding out about your web page for a second time.
جمعه 15 آذر 1398 01:29 ق.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of
any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

I've been looking for a plug-in like this for quite some time and
was hoping maybe you would have some experience with something like
this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.
جمعه 15 آذر 1398 12:51 ق.ظ
I am really enjoying the theme/design of your web site.
Do you ever run into any browser compatibility problems?

A small number of my blog visitors have complained about
my website not operating correctly in Explorer but looks great in Opera.
Do you have any suggestions to help fix this issue?
جمعه 15 آذر 1398 12:34 ق.ظ
I've been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog
posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site.
Studying this information So i'm satisfied to express that I've an incredibly just right uncanny
feeling I discovered exactly what I needed. I most definitely will make certain to do not put out of
your mind this website and provides it a look on a relentless
basis.
جمعه 15 آذر 1398 12:26 ق.ظ
Thank you for sharing your thoughts. I really appreciate your efforts and I am waiting for your further post thank you once
again.
پنجشنبه 14 آذر 1398 11:50 ب.ظ
I am regular visitor, how are you everybody?
This post posted at this web page is actually good.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو