ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

دموکراسی معکوس در دنیا، به خاطر جلوگیری از حکومت سلسله جلیله سادات مطرح شده است. و دشمنان ما قبل از همه، به اهمیت آن پی برده اند. بطور مثال در عراق با اینکه اکثریت با شیعیان است، ولی رئیس جمهور را اقلیت آن کشور، یعنی کردها انتخاب می کنند. در حالیکه تعریف دموکراسی برعکس آن است. در دموکراسی حکومت باید در دست کسانی باشد، که بیش از 50درصد رای را داشته باشند. حتی یک نفر بیشتر باشد کافی است، در حالیکه در عراق 65درصد مردم شیعه هستند. اگر اصول دموکراسی رعایت شود، باید روسای هرسه قوه از شیعیان باشند، و اقلیت کرد تابع اکثریت گردد. و در نتیجه ما با جمهوری اسلامی عراق، یعنی حکومتی مشابه ایران روبرو خواهیم شد، و این زمینه وحدت دو کشور را، هرچه بیشتر فراهم می اورد. اما استکبار جهانی به کمک تئوریسین ها و: نخبگان کوردل تا کنون ضربات زیادی بر پیکر: دموکراسی واقعی، در این کشور وارد کرده است. و توانسته یک کشور ثروتمند دارای منابع نفتی غنی را، به یک کشور غارت زده تبدیل کند. تا همه ثروتها را در دست اقلیت بی دین و زندیق قراردهد. که حتی مانع پیاده روی اربعین هم باشند.  لبنان هم که اکنون آشوب زده شده به همین دلیل است. زیرا کشوری است که بالاترین درآمد غیرنفتی جهان را دارد، ولی مردم از بی عدالتی رنج می برند، چون حقوق اکثریت، فدای یک عده جانی از خدا بی خبر شده : که نه سنی هستند و نه مسحی! و از این شکاف تعریف غلط دموکراسی، خون مردم شیعه لبنان را در شیشه کرده اند. حزب الله لبنان بالاترین جمعیت، و اعضا را در جهان دارد. همه قدرت های نظامی، اقتصادی و علمی را ایجاد کرده، ولی سهم آن در تعریف ضد دموکراتیک گم شده است. خیانت کاران به بهانه حمایت از اقلیت ها، باعث ایجاد حکومت وارونه، اقلیت بر اکثریت شده و: منابع آن را به تاراج می برند. حقوق 99درصدی مردم لبنان را به یک درصد: یهودی ها و یهودی پرستان داده اند. اگر اصول دموکراسی نهادینه شود، باز هم با جمهوری اسلامی لبنان طرف هستیم. اما نا آگاهی مردم به حقوق خود، یا اغراض و اغماض نابخردانه برخی رهبران شیعه، باعث این فاجعه شده تا از جکومت سادات، در لبنان و عراق و جاهای دیگر جلوگیری شود و: حکومت به گبر و ترسا واگذار شود. در جمهوری آذربایجان، وضع از همه اینها اسفبار تر است . بزرگترین کشور منطقه قفقاز با معادن غنی که جمعیت اذری ان صد در صد شیعه هستند، جرات ندارند از شیعه نام ببرند و کشورشان را جمهوری اسلامی اذربایجان بنامند. یک مشت مزدوران کا گ ب، با همان روشهای ضد دینی و خشن کمونیست های گذشته، کشور را اداره می کنند. و مردم فقیر نگهداشته آنجا، حتی اجازه پیاده روی اربعین ندارند، و اگر برای امام حسین ع عزاداری کنند دستگیر می شوند، و به صحرای سیبری تبعید می شوند. زنان و دختران شیعه در کشور خودشان، اجازه حجاب ندارند و بخاطر تحصیل و یا استخدام، باید معصومیت خود را حراج کنند. این کجای دموکراسی است؟ از ان بدتر یمن مظلوم است. 200میلیون سادات در جهان هستند، که 5میلیون آن فقط در یمن زندگی می کنند. روز عید غدیر یا ایام محرم، شیعه بودن خود را نشان می دهند. اما اجازه ندارند کشور خود را جمهوری اسلامی یمن نامیده، و برای خود دولت رسمی و قانونی داشته باشند. دشمنان بدانند که آنها راه کج می روند، و باید هرچه زودتر مردم دنیا را آزاد بگذارند، تا حکومت واحد جهانی را به رهبری امام زمان ایجاد کنند. همچنان که الان رهبران واقعی مردم، در پاکستان (سید نقوی) و افغانستان و همه کشورهای جهان، همین سادات هستند. ومحبوبیت آنها از رهبران تحمیلی بیشتر است.

Reverse Democracy

Reverse democracy in the world has been put forward to prevent the rule of the Galileo Sadat dynasty. And our enemies, first of all, have realized its importance. In Iraq, for example, while the majority is with the Shiites, the president is elected by a minority of the country, the Kurds. While the definition of democracy is the opposite. In a democracy, the government must be in the hands of those who have more than 50% of the vote. Even more than one person is enough, while in Iraq 65% are Shiites. If the principles of democracy are upheld, all Shi'a leaders must be heads of state, and the Kurdish minority must be subject to a majority. And as a result, we will face the Islamic Republic of Iraq, a regime similar to Iran, and this will further strengthen the unity of the two countries. But global arrogance, with the help of theorists and the Cordell elite, has already hit the body: true democracy. And it has managed to turn a rich country with rich oil resources into a looted country. To put all the wealth in the hands of a non-religious, living minority. That even prevent Arben from walking. That's why Lebanon is now in turmoil. Because it is the country with the highest non-oil income in the world, but the people suffer from injustice, because the rights of the majority have been sacrificed to God for the sake of God: they are neither Sunni nor Christian! And from this misconception of democracy, the blood of the Lebanese Shiite people is in the glass. Hezbollah has the highest population and membership in the world. It has created all the military, economic and scientific powers, but its share of the anti-democratic definition is lost. Betrayed by the pretext of protecting minorities, they create an upside-down, minority-dominated government and: its resources are plundered. 99% of the rights of the Lebanese people are given to one percent: Jews and Jews. If the principles of democracy are institutionalized, we are still with the Islamic Republic of Lebanon. But the ignorance of the people about their rights, or the irrational neglect of some Shiite leaders, has caused the disaster to be prevented by Sadat's government in Lebanon and Iraq and elsewhere, and the government to be entrusted with fear and fear. In Azerbaijan, the situation is the worst of all. The largest country in the Caucasus region with rich mines with a hundred percent Shiite population does not dare to name Shiites and call their country the Islamic Republic of Azerbaijan. A handful of KGB mercenaries run the country in the same anti-religious and violent ways of the past communists. And the poor people kept there are not even allowed to walk Arbaeen, and they are arrested if they mourn for Imam Hussein, and are deported to the Siberian desert. Shiite women and girls in their own country are not allowed to wear the veil and must auction for their education or employment. Where is this democracy? Even worse, Yemen is oppressed. There are 200 million Sadat in the world, of which 5 million live in Yemen alone. Eid al-Ghadir or Muharram days show that they are Shiites. But they are not allowed to call their country the Islamic Republic of Yemen, and have an official and legal government for themselves. The enemies know that they are tilting, and must free the people of the world as soon as possible, to establish a unified world government led by Imam Zaman. As is the case now with the real leaders of the people in Pakistan (Sayyid Naqvi) and Afghanistan and all the countries of the world, the same is true. And they are more popular than imposition leaders.

عكس الدیمقراطیة

تم طرح الدیمقراطیة العكسیة فی العالم لمنع حكم أسرة غالیلیو السادات. وأعداؤنا ، أولاً وقبل كل شیء ، أدركوا أهمیته. فی العراق ، على سبیل المثال ، بینما الأغلبیة مع الشیعة ، یتم انتخاب الرئیس من قبل أقلیة فی البلاد ، الأكراد. فی حین أن تعریف الدیمقراطیة هو عكس ذلك. فی الدیمقراطیة ، یجب أن تكون الحكومة فی أیدی أولئك الذین حصلوا على أكثر من 50 ٪ من الأصوات. أكثر من شخص واحد یكفی ، بینما 65٪ من الشیعة فی العراق. إذا تم التمسك بمبادئ الدیمقراطیة ، یجب أن یكون جمیع القادة الشیعة رؤساء دول ، ویجب أن تخضع الأقلیة الكردیة للأغلبیة. ونتیجة لذلك ، سنواجه جمهوریة العراق الإسلامیة ، نظامًا مشابهًا لإیران ، وسیؤدی هذا إلى مزید من تعزیز وحدة البلدین. لكن الغطرسة العالمیة ، بمساعدة المنظرین ونخبة كوردیل ، أصابت الجسد: الدیمقراطیة الحقیقیة. وقد نجحت فی تحویل بلد غنی بموارد نفطیة غنیة إلى بلد ینهب. وضع كل الثروة فی أیدی أقلیة حیة غیر دینیة. حتى أن تمنع آربن من المشی. لهذا السبب یعانی لبنان الآن من الاضطرابات. لأنها الدولة التی لدیها أعلى دخل غیر نفطی فی العالم ، لكن الناس یعانون من الظلم ، لأن حقوق الأغلبیة قد تم التضحیة بها لله من أجل الله: إنهم لیسوا سنیین ولا مسیحیین! ومن هذا المفهوم الخاطئ للدیمقراطیة ، فإن دماء الشعب الشیعی اللبنانی فی قبضة. حزب الله لدیه أكبر عدد من السكان والعضویة فی العالم. لقد خلقت جمیع القوى العسكریة والاقتصادیة والعلمیة ، ولكن ضاعت حصتها من التعریف المعادی للدیمقراطیة. خیانة بحجة حمایة الأقلیات ، فإنها تخلق حكومة رأسا على عقب وهیمنة الأقلیات و: نهب مواردها. 99٪ من حقوق الشعب اللبنانی تعطى لواحد فی المئة: الیهود والیهود. إذا تم إضفاء الطابع المؤسسی على مبادئ الدیمقراطیة ، فإننا لا نزال مع جمهوریة لبنان الإسلامیة. لكن جهل الناس بحقوقهم ، أو الإهمال اللامعقول لبعض القادة الشیعة ، تسبب فی منع وقوع الكارثة من قبل حكومة السادات فی لبنان والعراق وفی أماكن أخرى ، ومنح الحكومة مسؤولیة الخوف والخوف. فی أذربیجان ، الوضع أسوأ. لا تجرأ أكبر دولة فی منطقة القوقاز ذات المناجم الغنیة والتی یبلغ عدد سكانها مائة فی المائة من السكان الشیعة على تسمیة الشیعة وتسمى بلادهم بجمهوریة أذربیجان الإسلامیة. حفنة من مرتزقة الكی جی بی یدیرون البلاد بنفس الطرق المعادیة للدین والعنیفة للشیوعیین السابقین. ولا یُسمح حتى للفقراء المحتجزین هناك بالسیر على حی الأربعین ، ویتم اعتقالهم إذا أحزنوا على الإمام الحسین ، وتم ترحیلهم إلى صحراء سیبیریا. لا یُسمح للنساء والفتیات الشیعة فی بلدهن بارتداء النقاب وعلیهن المزادات العلنیة مقابل تعلیمهن أو توظیفهن. أین هذه الدیمقراطیة؟ الأسوأ من ذلك ، الیمن مضطهد. یوجد 200 ملیون سادات فی العالم ، یعیش 5 ملایین منهم فی الیمن وحدها. تظهر أیام عید الغدیر أو محرم أنهم شیعة. لكن لا یُسمح لهم بدعوة بلادهم إلى جمهوریة الیمن الإسلامیة ، ولهم حكومة رسمیة وقانونیة لأنفسهم. یعلم الأعداء أنهم یمیلون ، ویجب أن یحرروا شعوب العالم بأسرع ما یمكن ، لتشكیل حكومة عالمیة موحدة بقیادة الإمام زمان. كما هو الحال الآن مع القادة الحقیقیین للناس فی باكستان (سید نقوی) وأفغانستان وجمیع دول العالم ، فإن هذا هو نفسه. وهم أكثر شعبیة من قادة فرض.

Əks Demokratiya

Dünyadakı tərs demokratiya Qalileo Sadat sülaləsinin hakimiyyətinin qarşısını almaq üçün irəli sürülmüşdür. Düşmənlərimiz, ilk növbədə, bunun vacibliyini dərk etdilər. Məsələn, İraqda əksəriyyət şiələrin yanında olduğu halda, prezident ölkənin azlığı olan kürdlər tərəfindən seçilir. Demokratiyanın tərifi isə əksinədir. Bir demokratiyada hökumət 50% -dən çox səs alanların əlində olmalıdır. İraqda 65% -i şiələr olsa da, birdən çox adam kifayətdir. Demokratiya prinsiplərinə əməl olunarsa, bütün şiələrin liderləri dövlət başçısı olmalıdır və kürd azlığı əksəriyyətə tabe olmalıdır. Nəticədə İrana bənzər bir rejim olan İraq İslam Respublikası ilə qarşılaşacağıq və bu, iki ölkənin birliyini daha da gücləndirəcəkdir. Lakin qlobal təkəbbür, nəzəriyyəçilərin və Cordell elitasının köməyi ilə artıq vücuda zərbə vurdu: əsl demokratiya. Və zəngin neft ehtiyatları ilə zəngin bir ölkəni qarət olunan bir ölkəyə çevirə bildi. Bütün sərvətləri dinsiz, yaşayan azlığın əlinə vermək. Hətta Arbenin gəzməsinə mane olur. Buna görə Livan indi qarışıqlıq içindədir. Çünki dünyada ən çox qeyri-neft gəlirləri olan ölkədir, amma insanlar ədalətsizlikdən əziyyət çəkirlər, çünki əksəriyyətin hüquqları bir nəfərin xatirinə Allaha qurban verilmişdir: nə sünni, nə də xristian deyillər! Və demokratiyanın bu yanlış təsəvvüründən Livan şiə xalqının qanı stəkandadır. Hizbullah dünyada ən yüksək əhaliyə və üzvlüyə sahibdir. Bütün hərbi, iqtisadi və elmi gücləri yaratdı, ancaq antitrest tərifindəki payını itirir. Azlıqları qorumaq bəhanəsi ilə xəyanət edərək, alt-üst olan, azlıqlara hakim olan bir hökumət yaradır və onun resursları talan edilir. Livan xalqının hüquqlarının 99% -i bir faizə verilir: yəhudilər və yəhudilər. Demokratiya prinsipləri institusional olsa, biz yenə də Livan İslam Respublikası ilə bir yerdəyik. Lakin xalqın öz hüquqlarını bilməməsi və ya bəzi şiə liderlərinin laqeyd etinasızlığı, Sadat hökuməti tərəfindən Livan və İraqda və başqa yerlərdə fəlakətin qarşısını almağa və hökumətin Təbrizə həvalə edilməsinə səbəb oldu. Azərbaycanda vəziyyət ən pis vəziyyətdir. Yüz faiz şiə əhalisi olan zəngin mədənləri olan Qafqaz bölgəsinin ən böyük ölkəsi şiələrin adını çəkməyə və ölkələrini Azərbaycan İslam Respublikası adlandırmağhurdurlar

نوع اخبار :
برچسب : دموکراسی معکوس،
لینک ها :
سه شنبه 30 مهر 1398 08:09 ب.ظ
<a href="http://canadianpharmacypreshd.com/">approved canadian online pharmacies</a>
http://canadianpharmacypreshd.com/
<a href=http://canadianpharmacypreshd.com/>pharmacy without dr prescriptions</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :