ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

تخم لقی که کواکبیان در دهان بقیه انداخت، همه را از زیان های مادی و معنوی این تفکر دور کرد. بطوریکه نمی دانند: این مردم سالاری دینی، سالانه فقط 120میلیارد دلار به ایران ضرر می زده است. در واقع درآمد نفتی کل مملکت، در راهی صرف شده که نباید شده! طبق فرمان اولیه امام خمینی به کارگران اعتصابی شرکت نفت، قرار بود که فروش نفت کاهش یافته، و برای نسل های اینده ذخیره شود. اما مردم سالاری باعث شد: تا نفت را به زور بفروشند و پولش را هم نگیرند! یا مانند انسان های اولیه کالا به کالا مبادله کنند، که در نهایت تبدیل شود به: نفت در برابر غذا! آنهم غذایی که دور ریخته می شد، یا به کشورهای همسایه قاچاق می شد( مانند برنج کوپنی یا گوشت منجمد ..). امام خمینی در کتاب ولایت فقیه می گوید: اگر خمس  یا زکات  و فطریه یکسال را دست ما بدهند، دنیا را گلستان می کنیم! ولی اقایان گفتند نمی خواهد: دست ما بدهید خودتان به هرکس صلاح می دانید،  بدهید یا اگر ناراحت می شوید اصلا ندهید! اینکه فلاسفه برای ما منطق و فلسفه ارسطویی می آورند، همه برای این است که دلارها، به دست مردم و مسئولین نرسد. و به قول معروف دعوا، بر سر لحاف ملا است! اگر حتی منطق ارسطوی دگرباش را هم بپذیریم! مردم سالاری در درون خود، تضاد دارد چه رسد که بگوییم: مردم سالاری دینی! بزرگترین جنایت ها در طول تاریخ، تحت عنوان مردم سالاری دینی شده است! از قضیه شورای سقیفه که بگذریم، قتل عیسی مسیح و همه قتل های پیامبران، براساس مردم سالاری دینی بوده است. از همه اینها که بگذریم، و جای بحث زیادی دارد، فقط به عاشورا نگاه کنید. صد و ده هزار سپاه در یکطرف، و 72تن در طرف دیگر، کدام مردم سالاری دینی است؟ جاییکه ابن سعد می گوید: یا خیل الله ارکبی و بالجنه ابشری؟ یا امام حسین ع که می فرماید: هل من ناصر ینصرنی؟ باز این را هم قلم می گیریم. کشتار فلسطینی ها، توسط چه کسانی انجام می شود؟ رژیم مجعولی که همه شرایط مردم سالاری دینی را دارد! هم دارای حزب و تشکیلات دموکراسی مآب است، و هم دیوار ندبه دارد، که همه حاجات خود را به آنجا می اندازند! در حالیکه اگر خداسالاری بود، مردم فلسطین یک روزه نجات پیدا می کردند! حاکمیت خلق! و اندیشه مردم سالاری دینی است، که مردم را بجای نماز جمعه واجب، به عصر جمعه مکروه می برد! نماز جمعه فلسطینی ها اگر بود، صف های ان هر روز طویل تر می شد، تا به تمام پایتخت های جهان وصل شود. ولی آنها دستور خدا را ضایع کردند، و عصر جمعه را برای: تظاهرات بازگشت انتخاب کردند! عصر جمعه که نهی شده مردم اجتماع کنند! طبیعی است که با این روش، هم نماز جمعه ها خلوت تر می شود، و هم ایمان و خدا از مبارزه کنار می رود.اگر کسی هم شعار مذهبی بدهد، تشکیلات خودگردان یا الفتح یا جبهه خلق برای آزادی فلسطین! به آنها تذکر می دهند که آقا چرا صلوات فرستادی؟ یا ذکر خدا گفتی؟ تو غیر مذهبی ها و غیرمسلمانها را، ازما فراری می دهی! فروش فلسطین در گذشته مورد تایید مردم بوده، الان هم اگر نیست در ظاهر است! ولی در باطن پولها رد و بدل می شود، و مقاومت تنها تر می گردد. وقتی رای همه مردم برای فروش فلسیطین است، پس مردم سالاری دینی حکم می کند: قضیه فلسطین را رها کرده، و سراغ زندگی خود بروند! در ایران هم وقتی مردم سالاری دینی مطرح می شود، نتیجه اش مذاکره با آمریکا است! فقط خدا سالاری است که: به مسئولین شجاعت می دهد، تا در برابر زور و ستم مقاومت، و تسلیم دیوانگان بین المللی نشوند.

Democracy or Goddess

The laceration that the kavakebian threw in the rest of the mouth removed everyone from the material and moral losses of this thinking. They do not know: this religious democracy has cost only $ 120 billion a year to Iran. In fact, the oil revenue of the whole country is spent in a way that should not be done! According to Imam Khomeini's first commandment to the strike workers of the oil company, the sale of oil was supposed to be reduced and saved for future generations. But democracy led to the sale of oil by force and not to pay! Or, like the first human beings, to trade goods, which ultimately turns into: oil versus food! It was food that was discarded, or was smuggled into neighboring countries (such as rice cooked or frozen meat ..). Imam Khomeini in the book of Velayat-e faqih says: "If we give Khums or Zakat and Phatrray to us for one year, we will golst the world!" But my followers said they do not want to: give us your hand to anyone who is right, or if you are upset, do not give it up! That: philosophers bring us Aristotelian logic and philosophy is all for the fact that the dollars do not reach the people and the authorities. And according to the famous story of the fights, it is a mullah's quilt! If even the Aristotelian logic does not accept the LGBT! Democracy :within itself is controversial, let alone say: religious democracy! The greatest crimes throughout history have been called Religious Democracy! From the case of the Saqiyya Council, the murder of Jesus Christ and all the murders of the prophets was based on religious democracy. All of this, and there's a lot of talk, just look at Ashura. What religious democracy is the hundred and ten thousand corps on one side, and 72 on the other side? Where Ibn Sa'd says: Or Imam Hussein, who says: Let's get it too. The killing: of the Palestinians, by whom? A supposed regime that has all the conditions for religious democracy! It also has a party and organization of democracy, and there is a walled wall that puts everyone in its place! Palestinians would be saved a day! If it were Goddessalar! People's sovereignty! And the idea of ​​religious democracy, which disrupts the people instead of Friday's obligatory Friday prayers! If the Palestinian Friday prayers were to be, their queues would be prolonged every day to connect all the capitals of the world. But they ruined God's command, and chose Friday's rally for: the rallies! Friday afternoon, people are forbidden! It is natural that, with this method, the Friday prayers will become more secluded, and faith and God will go away from the struggle. If anyone gives a religious slogan, the PA or Fatah or the Popular Front for the Liberation of Palestine! They remind them why sir, why did you send Salavat? Or did you mention God? You are non-religious and non-Muslims, you are fogging us! The sale of Palestine was approved by the people in the past, and now it is, if not, in appearance! But in the back door the money is exchanged, and the resistance becomes less. When the vote of all people is for sale, it is the ruling of religious democracy: abandon the Palestinian case and go to your own life! In Iran, when religious democracy is raised, its outcome is negotiating with the United States! Only God is the one who gives courage to the authorities in order not to oppress the resistance and surrender to international madness.

الدیمقراطیة أو الإلهة

تمزیق البقرة التی ألقاها فی بقیة الفم أزال الجمیع من الخسائر المادیة والمعنویة لهذا التفكیر. إنهم لا یعرفون: هذه الدیمقراطیة الدینیة كلفت إیران 120 ملیار دولار فقط. فی الواقع ، یتم إنفاق عائدات النفط فی البلد بأكمله بطریقة لا ینبغی القیام بها! وفقًا لأمر الإمام الخمینی الأول للعمال المضربین فی شركة النفط ، كان من المفترض أن یتم تخفیض بیع النفط وحفظه للأجیال القادمة. لكن الدیمقراطیة أدت إلى بیع النفط بالقوة وعدم الدفع! أو ، مثل البشر الأوائل ، لتجارة السلع ، والتی تتحول فی النهایة إلى: النفط مقابل الغذاء! كان الطعام الذی تم التخلص منه ، أو تم تهریبه إلى البلدان المجاورة (مثل الأرز المطبوخ أو اللحوم المجمدة ..). یقول الإمام الخمینی فی كتاب ولایة الفقیه: "إذا قدمنا ​​لنا خمسا أو زكاة وفاتری لمدة عام ، فسنهز العالم!" لكن أتباعی قالوا إنهم لا یریدون: أعطنا یدیك لأی شخص على حق ، أو إذا كنت منزعجًا ، فلا تستسلم له! أن یجلب لنا الفلاسفة المنطق والفلسفة الأرسطیة هو حقیقة أن الدولارات لا تصل إلى الناس والسلطات. وفقًا لقصة المعارك الشهیرة ، إنها لحاف الملا! إذا كان المنطق الأرسطوی لا یقب الدیمقراطیة فی حد ذاتها مثیرة للجدل ، ناهیك عن القول: الدیمقراطیة الدینیة! أعظم الجرائم على مر التاریخ تسمى الدیمقراطیة الدینیة! من حالة مجلس الساقیة ، كان قتل یسوع المسیح وكل جرائم قتل الأنبیاء مبنیة على الدیمقراطیة الدینیة. كل هذا ، وهناك الكثیر من الحدیث ، فقط انظر إلى عاشوراء. أی دیمقراطیة دینیة هی مئة وعشرة آلاف من السلك على جانب واحد ، و 72 على الجانب الآخر؟ أین یقول ابن سعد: أم الإمام الحسین ، من یقول :؟ هیا بنا ایضا. قتل الفلسطینیین ، على ید من؟ نظام مفترض لدیه كل شروط الدیمقراطیة الدینیة! كما أن لدیها حزبًا ومنظمة للدیمقراطیة ، وهناك جدار مسدود یضع الجمیع فی مكانه! سینقذ الفلسطینیون فی الیوم! سیادة الشعب! وفكرة الدیمقراطیة الدینیة ، التی تعطل الناس بدلاً من صلاة الجمعة الإلزامیة! إذا كانت صلاة الجمعة الفلسطینیة ستنتهی ، فسیتم تمدید طوابیرهم كل یوم لربط جمیع عواصم العالم. لكنهم دمروا أمر الله ، واختاروا مسیرة یوم الجمعة من أجل: المسیرات! بعد ظهر الجمعة ، ممنوع الناس! من الطبیعی أن تصبح صلاة الجمعة أكثر عزلة ، وبهذه الطریقة ، سوف یزول الإیمان والله عن النضال ، وإذا أعطى أحدًا شعارًا دینیًا أو السلطة الفلسطینیة أو فتح أو الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین! یذكرونهم لماذا یا سیدی ، لماذا أرسلت صلوات؟ أو هل ذكرت الله؟ أنت غیر متدین وغیر مسلم ، أنت تغضبنا! لقد تمت الموافقة على بیع فلسطین من قبل الشعب فی الماضی ، والآن هو ، إن لم یكن ، ظاهرًا! لكن فی الباب الخلفی یتم تبادل الأموال ، وتصبح المقاومة أقل. عندما یكون تصویت جمیع الناس للبیع ، فهو حكم الدیمقراطیة الدینیة: التخلی عن القضیة الفلسطینیة وتذهب إلى حیاتك الخاصة! فی إیران ، عندما تثار الدیمقراطیة الدینیة ، فإن نتائجه تتفاوض مع الولایات المتحدة! الله وحده هو الذی یعطی الشجاعة للسلطات حتى لا یقمع المقاومة ویستسلم للجنون الدولی.

Demokratiya və ya Goddess

Cowakianın ağzının qalan hissəsinə atdığı ləkə, hər kəsin bu düşüncənin maddi və mənəvi itkilərindən çıxarmışdı. Bilmirlər: bu dini demokratiya İrana ildə təxminən 120 milyard dollar xərcləyir. Əslində, bütün ölkənin neft gəlirləri edilməməli bir şəkildə keçirilir! İmam Xomeyninin neft şirkətinin tətil işçilərinin ilk əmrinə əsasən, neft satışının azaldılması və gələcək nəsillər üçün saxlanılması nəzərdə tutulub. Ancaq demokratiya güclü bir şəkildə neft satmağa və ödəməyə gətirib çıxardı! Və ya, ilk insan kimi, malların ticarətinə son qoyduqda: neftlə müqayisədə ərzaq! Bu, atılan və ya qonşu ölkələrə (düyü bişirilmiş və ya dondurulmuş ət kimi) qaçaqmal edilmiş qidadır. "Velayat-e fəqih" kitabında İmam Xomeyni deyir: "Əgər bir il xums və ya zəkat vermək və Phatrray'ı bizə verirsek, biz dünyaya düşəcəyik!" Amma mənim izləyənlər istəmədiklərini söylədilər: əlinizi sağ olan hər kəsə verin, yaxud üzrsəniz, verməyin! Bu filosoflar bizə Aristoteliya məntiqini gətirir və fəlsəfə dollarların insanlara və hakimiyyətə çatmadığı üçündir. Və döyüşlərin məşhur hekayəsinə görə, bu mollanın yorğanıdır! Aristotel məntiqi belə LGBT-ni qəbul etmirsə! Demokratiya öz içində mübahisəlidir, dilə gətirin: dini demokratiya! Tarix boyunca ən böyük cinayətlərə Dini Demokratiya çağırılıb! Saqiyyə Şurasının işindən İsa Məsihin öldürülməsi və peyğəmbərlərin bütün qətlləri dini demokratiyaya əsaslanırdı. Bütün bunlar və bir çox danışma var, yalnız Aşura baxın. Dini bir demokratiya bir tərəfdə yüz on min korpus, digər tərəfdə isə 72? İbn Sə'din dediyi yerdə: İmam Hüseyn, deyir: Çox olaq. Fələstinlilərin öldürülməsi, kim tərəfindən? Dindar demokratiya üçün bütün şəraitə sahib bir ehtimal rejimi! Həm də bir partiya və demokratiyanın təşkilatı var və hər kəsin yerinə yerini qoyan divarlı bir divar var! Fələstinlilər bir gün xilas olardı! Əgər Goddessalar olsaydı! Xalqın suverenliyi! Və Cümə gününün cümə namazı əvəzinə xalqı pozan dini demokratiya ideyası! Fələstinli cümə namazı olsaydı, onların sıraları dünyanın bütün paytaxtlarını birləşdirmək üçün hər gün uzanacaqdı. Amma onlar Allahın lahdır.

نوع اخبار :
برچسب : مردم سالاری یا خداسالاری،
لینک ها :
پنجشنبه 27 تیر 1398 09:07 ب.ظ
سلام خسته نباشید، اگه دوست داشته باشید خوشحال میشم با سایت ما تبادل لینک داشته باشید، سایت آگهی رایگان، دارای یه پرتال تبادل لینک حرفه ای هست که میتونید به راحتی لینک خودتون رو ثبت کنید.
با این کار در مدت نسبتا کوتاهی بازدید سایت شما نیز افزایش پیدا خواهد کرد، موفق باشید. - تبادل لینک سه طرفه مطابق با استانداردهای جدید گوگل

http://agahii.ir
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :