ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
پنجشنبه 23 خرداد 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

باعث می شود تا چهره ایران مخدوش شود. همه نقطه ضعف ایران در تبلیغات: داخلی و خارجی بر روی محرومین است! دوستان و دشمنان می گویند: به محرومین برسید! پدر محرومین را در اورده اید! در حالیکه این کم کاری کمیته امداد، سازمان بهزیستی نباید به عنوان: کل نظام تعبیر شود. ایران کشوری غنی است، و روی نفت نشسته! ولی مردم زباله گردی می کنند: این اساس تبلیغات دوست و دشمن است. دوست یکجور و دشمن یک جور دیگر! در حالیکه اصلا این طور نیست، کمیته امداد و سازمان بهزیستی، بسیار هم کار می کنند حتی بنیاد برکت هم و آستانقدس هم، به کمک آنها آمده. اما نکته ای که غافل شدند: کار تبلیغی و بین المللی ندارد. کلیه تبلیغات آنان فقط برای جذب: کمک وصدقات است در حالیکه: عملکرد بالای آن اصلا گفته نمی شود. باید بگویند اصلا فقیری نیست، که تحت پوشش نباشد. اصلا فقر در ایران وجود ندارد. زیرا اگر وجود داشته باشد، نشان میدهد که کمیته امداد، بعد از چهل سال نتوانسته یک جمعیت 80میلیونی را رصد کند. در کار خود کوتاهی کرده، یا بودجه های کلان را خرج ثروتمندان نموده! بنابر این برای احتراز از این نوع اتهامات، باید که بگویند همه چیز تحت کنترل است. ممکن است کم باشد، ولی برای همه است. ظلم بالسویه خودش عدل است. اگر یارانه بدهند و به همه بدهند، اما کم هم بدهند خوب است! زیرا نشان می دهد: همه را زیر پوشش دارد، و کسی از قلم نیافاده! برای مردم، این مهم است. لذا می بینیم که ثروتمندان هم حاضر نیستند: یارانه شان قطع شود. زیرا از آمار بیرون می روند! در فلسفه، برای درک فیض هستی، همین مقوله کافی است که: انسان ها ممکن است در اتش بسوزند، ولی هیچگاه خواهان نابودی نیستند! مردم دنیا و مستضعفان هم، ممکن است در فقر بسوزند، ولی کافی است نام آنها در آمار نباشد! زجر آن بیشتر است. اگر این نقطه جا بیافتد که: همه مردم ایران به طور مساوی، از بیت المال و خزانه بهره می برند کافی است، در کم و زیاد آن بحث نمی کنند. این وظیفه دولتمردان است که: میزان کمک ها را بالاتر ببرند، ولی اگر بودجه ای نیست، کسی توقع ندارد. توقع آن است که بودجه باشد، و ندهند. یعنی مردم را نا اهل و سفیه بدانند، که پول نباید به دستشان داد. لذا اگر پولی می دهند، بگویند. ممکن است کمیته امداد بگوید: ما اگر اعلام کنیم فقرا خجالت زده می شوند . ولی اگر اعلام هم نکنند، چهره نظام مخدوش می شود. جنانچه دشمنان و دوستان می گویند: مردم در سختی هستند. یعنی دولت آنها را درسختی گذاشته، دارد ولی نمی دهد! لذا همین موضوع باعث شده، تا از پیشرفت ها هم صحبتی نشود! و همه عملکرد چهل ساله زیر سوال باشد. در الگوی پیشرفت هم، طوری صحبت می شود که: ما اصلا پیشرفت نداریم! تازه می خواهیم نقشه بکشیم والگو ببریم! بعد آن را بدوزیم. در حالیکه پیشرفت های درجه یک، در صنایع نظامی و دارویی، و همه عرصه ها وجود دارد. در تازه ترین شکل درآمد زایی، یعنی استارت آپها ایران در صدر آسیا است. ترن اور: مالی آن بالای بودجه کشور است. در شرکت های دولتی، بودجه های کلان وجود دارد، شرکت نفت غول ثروت دنیا است، بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت و آستان قدس رضوی، هرکدام برابر بودجه کشور فرانسه گردش مالی دارند. مگر پیشرفت کجاست؟ کدام کشور نفت و گاز ایران را دارد، یا نیروی انسانی ایران را تربیت کرده است؟ بیاید به توانایی خود احترام بگذارید، اینهمه سخنان دشمنان را تکرار نکنید.

Missing Relief Committee

It makes the face of Iran confused. All the weaknesses of Iran in advertising: domestic and foreign are on the poor! Friends and enemies say: Get out of favor! Father of disadvantaged people! While this malaise of the Relief Committee, the welfare organization should not be interpreted as: the whole system. Iran is a rich country, and sitting on oil! But people gather dust: this is the basis of the friend and the enemy's propaganda. Another friend and friend of the enemy! But the point that they are not aware of is that they do not have any promotional or international work. All of their advertisements are for promotion only: help and entertainment, while high performance is not said at all. It must be said that it is not poor at all, which is not covered. There is absolutely no poverty in Iran. Because if it does, it shows that the Relief Committee failed to observe a population of 80 million after forty years. Do not do it, or spend the big money on the rich! Therefore, to avoid such accusations, one must say that everything is under control. It may be low, but for everyone. His brutal cruelty is justice. If they give subsidies and give to everyone, but do not give too much! Because it shows: it covers everyone, and nobody has any pen! For people, this is important. So we see that the rich are not willing: their subsidies will be cut off. Because they are coming out of the statistics! In philosophy, to understand grace, this is enough: humans may burn, but never want destruction! The people of the world and the oppressed may also be burnt in poverty, but their name is not in the statistics! More suffering. It is the duty of the statesmen to: increase the amount of aid, but if no budget, nobody expects. Expect to be budget and not to. It means that people are uninvolved, that they should not give money to them. So if they give money, they say. The Relief Committee may say: "If we declare the poor are embarrassed." But if they do not announce, the face of the system will be confused. Puppets of enemies and friends say: People are in trouble. That is, the government has laid them down, but it does not give! So it's the same thing, so do not talk about progress! And all the forty-year performance is questionable. In the pattern of progress, it is said that: We have no progress at all! We just want to draw a map! Then let's take it. While: there are first-rate developments in the military and pharmaceutical industries, and in all areas. In the most recent form of income generation, Iran's startups are at the top of Asia. Tran Our: It's financially above the country's budget. In public companies, funds are huge, giant oil company is the world's wealth, the Foundation, the Foundation of Astan Quds Razavi blessing, each turnover with France against the budget. Where is the progress? Which country has Iran oil and gas, or has Iran trained human resources? Come to your ability to respect, do not repeat all the words of the enemies.

لجنة الاغاثة المفقودة

إنه یجعل وجه إیران مشوشا. كل نقاط الضعف فی إیران فی الإعلانات: المحلیة والأجنبیة تقع على الفقراء! یقول الأصدقاء والأعداء: اخرج من صالحك! والد الناس المحرومین! فی حین أن هذا الشعور بالضیق من لجنة الإغاثة ، لا ینبغی تفسیر منظمة الرعایة الاجتماعیة على أنها: النظام برمته. إیران بلد غنی ، ویجلس على النفط! لكن الناس یجمعون الغبار: هذا هو أساس الصدیق ودعایة العدو. صدیق آخر وصدیق العدو! على الرغم من أن هذا لیس هو الحال ، فإن منظمة الإغاثة والرعایة الاجتماعیة تعمل بشكل جید للغایة ، حتى مع وجود أساس للبركة والركام. لكن النقطة التی لم یكونوا على درایة بها هی أنهم لیس لدیهم أی عمل ترویجی أو دولی. جمیع إعلاناتهم مخصصة للترویج فقط: المساعدة والترفیه ، بینما لا یقال الأداء العالی على الإطلاق. یجب أن یقال إنها لیست فقیرة على الإطلاق ، وهی غیر مغطاة. لا یوجد فقر على الإطلاق فی إیران. لأنه إذا حدث ذلك ، فإنه یدل على أن لجنة الإغاثة فشلت فی مراقبة عدد سكان یبلغ 80 ملیون نسمة بعد أربعین عامًا. لا تفعل ذلك ، أو تنفق الأموال الكبیرة على الأغنیاء! لذلك ، لتجنب مثل هذه الاتهامات ، یجب على المرء أن یقول أن كل شیء تحت السیطرة. قد تكون منخفضة ، ولكن للجمیع. قساوته الوحشیة هی العدالة. إذا قدموا إعانات وأعطوا للجمیع ، لكن لا تقدموا الكثیر! لأنه یظهر: إنه یغطی الجمیع ، ولا یوجد أی قلم! بالنسبة للناس ، هذا مهم. لذلك نرى أن الأثریاء لیسوا على استعداد: سیتم قطع دعمهم. لأنهم یخرجون من الإحصاءات! فی الفلسفة ، لفهم النعمة ، هذا یكفی: البشر قد یحترقون ، لكنهم لا یریدون التدمیر! قد یحترق الناس فی العالم والمظلومون أیضًا فی الفقر ، لكن اسمهم لیس فی الإحصائیات! المزید من المعاناة. إذا كانت هذه هی النقطة التالیة: كل الناس فی إیران متساوون بما یكفی لاستخدام بیت المال والخزانة ، فلن یناقشوها بأی طریقة. من واجب رجال الدولة: زیادة مقدار المساعدات ، ولكن إذا لم تكن هناك میزانیة ، فلا أحد یتوقع. نتوقع أن تكون المیزانیة ولیس ل. هذا یعنی أن الناس غیر متورطین ، وأنهم یجب ألا یقدموا المال لهم. لذلك إذا قالوا المال. قد تقول لجنة الإغاثة: "إذا أعلنا أن الفقراء یشعرون بالحرج". ولكن إذا لم یعلنوا ، فسیتم خلط وجه النظام. یقول الدمى من الأعداء والأصدقاء: الناس فی ورطة. وهذا هو ، وضعت الحكومة لهم ، لكنها لا تعطی! لذلك هو نفس الشیء ، لذلك لا تتحدث عن التقدم! وكل أداء الأربعین سنة مشكوك فیه. فی نمط التقدم ، یقال ما یلی: لیس لدینا أی تقدم على الإطلاق! نحن فقط نرید رسم خریطة! ثم لنأخذها. فی حین أن هناك تطورات من الدرجة الأولى فی الصناعات العسكریة والصیدلانیة ، وفی جمیع المجالات. فی أحدث أشكال تولید الدخل ، تأتی الشركات الناشئة الإیرانیة فی صدارة آسیا. تران لدینا: إنها مالیا أعلى من میزانیة البلاد. فی الشركات المملوكة للدولة ، هناك أموال ضخمة ، وثروة النفط هی ثروة العالم ، ومؤسسة البنیاد، ومؤسسة البرکت، و آستان قدس رضوی لكل منهما مبیعات فی میزانیة الدولة الفرنسیة. أین التقدم؟ أی بلد لدیه إیران النفط والغاز ، أو إیران دربت الموارد البشریة؟ تعال إلى قدرتك على الاحترام ، لا تكرر كل كلمات الأعداء.

Köməksiz Kömək Komitəsi

Bu, İranın üzünü qarışdırdı. İranda reklamın bütün zəiflikləri: yerli və xarici kasıblar! Dostlar və düşmənlər deyirlər: xeyrinə çıxın! Dezavantajlı insanların atası! Kömək yardım komitəsinin bu narahatlığı olsa da, rifah quruluşu bütün sistem kimi şərh edilməməlidir. İran zəngin bir ölkədir və neft üzərində oturur! Amma insanlar toz toplayır: bu dostun və düşmən təbliğatının əsasıdır. Düşmənin bir dostu və dostu! Bu vəziyyət olmadığı halda, Rifah və Rəhbərlik Təşkilatı xeyir-dua və stanchos təməlləri ilə çox yaxşı işləyir. Ancaq bilmirlər ki, onların heç bir promosional və ya beynəlxalq işi yoxdur. Bütün reklamları yalnız təşviq üçündir: yardım və əyləncə, yüksək performans isə heç də söz mövzusu deyil. Diqqətə çatdırmaq lazım deyil ki, bu, əhatə olunmayan heç də pis deyildir. İranda heç bir yoxsulluq yoxdur. Çünki bunu etməsi halında, Kömək Komitəsi qırx il sonra 80 milyon əhalini müşahidə etməmiş olduğunu göstərir. Bunu etməyin və ya böyük pulları zənginlərə sərf etməyin! Buna görə belə ittihamların qarşısını almaq üçün hər şeyin nəzarət altında olduğunu söyləmək lazımdır. Bu aşağı ola bilər, amma hər kəs üçün. Onun qəddar zülmü ədalətdir. Onlar subsidiyalar verir və hər kəsə verərsə, çox vermirlər! Çünki göstərir ki: hər kəsə əhatə edir, heç kəsin qələmi yoxdur! İnsanlar üçün bu vacibdir. Biz zənginlərin istəksiz olduğunu görürük: onların subsidiyaları kəsiləcək. Çünki onlar statistikadan çıxır! Fəlsəfədə, lütfü anlamaq üçün bu kifayətdir: insanlar yandıra bilər, amma heç vaxt məhv olmaq istəmirlər! Dünyadakı insanlar və məzlumlar da yoxsulluqda yandırılar, amma onların adı statistika deyil! Daha çox acı çəkirəm. Əgər bu, İranın bütün xalqı yeyinti mallarını və xəzinəni istifadə etmək üçün kifayət qədər bərabərdirsə, onlar bunu heç bir şəkildə müzakirə etməyəcəklər. Dövlət adamlarının vəzifəsi: kömək miqdarını artırmaq, lakin heç bir büdcə yoxsa, heç kim gözləmir. Büdcə və olmağı gözləməyin. Degəlin, düşmənlərin bütün sözlərini təkrar etməyin.

نوع اخبار :
برچسب : کم کاری کمیته امداد،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :