ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

نیروی گریز از مرکز در سیاست نیز، مثل فیزیک عمل می کند! گاهی قدرت جاذبه کمتر از: نیروی گریز از مرکز می شود، لذا قدرت از مرکز جهان، به اطراف پراکنده می شود! اما دیری نمی گذرد که جهان به تعادل می رسد، و قدرت جاذبه بیشتر از دافعه شده، قدرت به جای اصلی خود بر می گردد. در طول هزاران سال تمدن بشری، مرکز اصلی قدرت ایران بوده است. زیرا از لحاظ ژئوپولیتیکی و: امکانات چهار راهی بودن در جهان، موقعیتی دارد که میتواند: مرکز ثقل همه قئرتهای جهانی باشد. اما گاهی مصر و گاهی چین، آن را از مرکز دور می کردند! گاهی نیز یونان و روم و زمانی هم عرب و سامی. اما هربار مانند حرکت آونگ، یا دیاپازون، حرکات ارتعاشی که پایان می یافت، مرکزیت به ایران اعاده می گشت، و قدرت ارام می گرفت. جاده ابریشم نمونه این بزرگراه است. این جاده از چین آغاز شده، و در ایران مسیرهای پیچیده ای را طی کرده، به رم ختم می شد. چین انتهای شرقی زمین بود! و رم انتهای غربی، زیرا در ان موقع جهان، با این دو کشور به بن بست می رسید! اما ایران چهار راهی بود که: همه دنیا را به هم مرتبط می کرد. مدتی هم با اختراع هواپیما، خواستند که مرکزیت را از ایران بگیرند! استوا برده یا به گرینویچ منتقل کنند، ولی امروزه بالاترین تردد هوایی، در کریدورهای بالای سر ایران انجام می شود.  که ایران می تواند بالاترین درآمد ها را، از این کریدور ها داشته باشد. ولی چون کشوری غنی است، این موارد برایش صرفه ندارد، اغلب به آن توجه نمی کند! هریک از منابع خدا دادی ایران، می تواند کشوری را اداره کند! نفت ایران جدا و گاز ایران، معادن سنگ وطلا و نقره!میوه های چهار فصل، جنگلهای انبوه رودخانه های پر آب، سواحل حشکی و دریایی! یعنی تقریبا همه چیز ایران، درجه یک است. حتی مردگان و دفینه های آن. اگر در امریکا یا اروپا و افریقا، اسکلت یک انسان مثلا مربوط به: دوهزار سال پیش کشف شود، یک جواهر است! و لی فقط در شهر سوخته (سیستان)، هزاران اسکلت دهها هزار ساله! زیر دست و پا است و کسی نمیرسد، آن را جمع کند! فضاهای گردشگری همه کشورها، غالبا مصنوعی است و با سلیقه گردشگران ساخته شده، تا بالاترین درآمد را داشته باشند. ولی ایران آنقدر میراث فرهنگی، و فضاهای طبیعی گردشگری، دارد که در نگهداری آن عاجز شده است! یک نمونه آن تخت جمشید، یا پاسارگاد در شیراز است. که هر از چند گاهی آب رودخانه ها، آن را خراب می کنند یا اینکه، سنگهای دیواره آن شکسته، و قاچاق می شود! کل موزه های جهان، از اموال دزدی از ایران پر شده است. لذا زمان آن رسیده که دوباره، مردم ایران بیدار شوند و قدرت را، به مرکز جهان بر گردانند! زیرا قطب نمای جهان ایران است: شرق جهان یعنی انچه در شرق ایران است! غرب جهان یعنی آنچه در غرب ایران است، همینطور شمال و جنوب! چه کسی می تواند مرکز بودن ایران را تکذیب، یا انکار کند؟ فقط ناتوانی های دولت مرکزی، گاهی تیغ به دست دشمنان می داد، تا این کیمیای قدرت جهانی را، از ایران بربایند، و برای خود ببرند. اما این کیمیا اگر هرچقدر هم دور باشد، باز گشت به اصل خویش می کند. مدتها بود که آمریکا، با ارسال ناو و غیره، برای ایران خط و نشان می کشید! ولی حالا مثل بره، سرخود را پایین انداخته و می گوید: ما قصد جنگ با ایران را نداریم! اگر ایران حمله کند، ما دفاع می کنیم! این جملات آغاز مبارکی است، برای اینکه نشان می دهد: گردن کلفت ترین قدرت های فراری هم، در حال تسلیم شدن هستند. روز قدس مبدئی است برای چنین بازگشتی، تا ایران دوباره دارای مرکزیتی قوی شود، و همه قدرتها را تسلیم خود گرداند.

The power of the world goes back instead.

The centrifugal force in politics also works like physics! Sometimes the power of attraction is less than: the centrifugal force, so power is scattered around the center of the universe! But not long before the world reaches balance, and the power of gravity is more than repulsed, power returns to its original place. During the thousands of years of human civilization, Iran has been the centerpiece of Iranian power. Because geopolitically and quadruple facilities in the world have a position that can be: the center of gravity of all global currents. But sometimes Egypt, and sometimes China, took it away from the center! Sometimes both Greece and Rome, and time both Arab and Sami. But each time, like the pendulum, or the chains, the vibrational movements that ended, centrality would be restored to Iran, and the power would be relaxed. Silk Road is the example of this highway. The road started from China, and in Iran it traversed complex routes and ended in Rome. China was the eastern end of the earth! And Rome to the west end, because at that time the world would end up with these two countries! But Iran had four ways: to connect the whole world together. Some time ago, with the invention of the aircraft, they wanted to take center stage from Iran! Evad or Greenwich, but today the highest air travel is done in the corridors above Iran. That Iran could have the highest incomes from these corridors. But because it is a rich country, it does not matter to them, it often does not pay attention to it! Give each of God's resources to Iran, it can handle a country! Iran's oil is isolated and Iran's gas, vinegar and silver mines! Four seasons fruits, massive forests of rivers, shores and seashells! That is, almost everything is Iran's first degree. Even the dead and its diamonds. If in America or Europe and Africa, the skeleton of a human being, for example, was discovered: two thousand years ago, is a jewel! And Lee just in the burned city (Sistan), thousands of skeletons of tens of thousands of years! It is under the hand and foot, and nobody goes to collect it! The tourist areas of all countries are often artificial and made with the taste of tourists to have the highest income. But Iran has so much cultural heritage, and the natural areas of tourism, which has failed to keep it! An example is Persepolis or Pasargadae in Shiraz. Every so often, the waters of the rivers, ruin it, or its walls are broken and smuggled! The whole of the world's museums are filled with theft of property from Iran. So it's time that again, the people of Iran wake up and turn power back to the center of the world! Because the compass of the world is Iran: the East of the world is what is in the east of Iran! The west of the world is what's in western Iran, as well as north and south! Who can deny or deny the center of Iran? Only the central government's disadvantages sometimes gave the blade to the enemies, so that they could take away this world of power from Iran and take it for themselves. But the kimia returns to its very principle, no matter how far away. It was a long time for the United States to send a ship, etc., to Iran and show it! But now, like a lamb, he throws his head down and says: "We do not intend to fight Iran!" If Iran attacks, we will defend! These sentences are beginning to be blessed, because it shows that the neck of the most powerful runaway powers is surrendering. Qods Day is a source for such a return, so that Iran will once again have a strong centrality, and give up all the powers.

قوة العالم تعود بدلا من ذلك.

قوة الطرد المركزی فی السیاسة تعمل أیضا مثل الفیزیاء! فی بعض الأحیان تكون قوة الجذب أقل من: قوة الطرد المركزی ، لذلك تنتشر القوة حول مركز الكون! ولكن قبل وقت قصیر من وصول العالم إلى التوازن ، وقوة الجاذبیة أكثر من صدها ، تعود القوة إلى مكانها الأصلی. خلال آلاف السنین من الحضارة الإنسانیة ، كانت إیران محور القوة الإیرانیة. لأن المنشآت الجیوسیاسیة والرباعیة فی العالم لها موقع یمكن أن یكون: مركز الثقل لجمیع التیارات العالمیة. لكن فی بعض الأحیان مصر ، وأحیانا الصین ، أخذتها بعیدا عن المركز! فی بعض الأحیان كل من الیونان وروما ، والوقت العربی والسامی على حد سواء. ولكن فی كل مرة ، مثل البندول ، أو السلاسل ، ستتم استعادة الحركات الاهتزازیة المنتهیة ، وتتمحور المركزیة فی إیران ، وستتم استعادة القوة. طریق الحریر هو مثال هذا الطریق السریع. بدأ الطریق من الصین ، وفی إیران اجتاز طرقًا معقدة وانتهى فی روما. كانت الصین الطرف الشرقی للأرض! وروما إلى الغرب ، لأنه فی ذلك الوقت سینتهی العالم بهاتین الدولتین! لكن لدى إیران أربع طرق: ربط العالم كله ببعضه. منذ بعض الوقت ، مع اختراع الطائرة ، أرادوا أن یأخذوا مركز الصدارة من إیران! Evad أو Greenwich ، ولكن الیوم یتم إجراء أعلى الرحلات الجویة فی الممرات فوق إیران. إمكانیة حصول إیران على أعلى دخل من هذه الممرات. لكن لأنها بلد غنی ، لا یهمهم ، غالبًا ما لا یهتمون به! أعط كل موارد الله لإیران ، یمكنها التعامل مع بلد! النفط الإیرانی معزول ، ومناجم الغاز والخل والفضة فی إیران! أربعة مواسم الفواكه والغابات الضخمة من الأنهار والشواطئ والبحار! وهذا هو ، كل شیء تقریبا هو الدرجة الأولى فی إیران. حتى الموتى والماس. إذا فی أمریكا أو أوروبا وإفریقیا ، فإن الهیكل العظمی للإنسان ، على سبیل المثال ، تم اكتشافه: منذ ألفی عام ، هو جوهرة! ولی فقط فی المدینة المحروقة (سیستان) ، الآلاف من الهیاكل العظمیة لعشرات الآلاف من السنین! إنه تحت الید والقدم ، ولا أحد یذهب لجمع ذلك! غالبًا ما تكون المناطق السیاحیة فی جمیع البلدان مصطنعة ومصنوعة بذوق السیاح للحصول على أعلى دخل. لكن إیران لدیها الكثیر من التراث الثقافی ، والمناطق الطبیعیة للسیاحة ، والتی فشلت فی الحفاظ علیها! ومن الأمثلة على ذلك برسیبولیس أو باسارجادی فی شیراز. فی كثیر من الأحیان ، یتم كسر میاه الأنهار أو تدمیرها أو جدرانها وتهریبها! تمتلئ متاحف العالم بأسرها بسرقة الممتلكات من إیران. لذلك حان الوقت مرة أخرى ، یستیقظ شعب إیران ویعید السلطة إلى مركز العالم! لأن بوصلة العالم هی إیران: شرق العالم هو ما یوجد فی شرق إیران! غرب العالم هو ما یحدث فی غرب إیران ، وكذلك الشمال والجنوب! من یستطیع أن ینكر أو ینكر مركز إیران؟ فقط عیوب الحكومة المركزیة هی التی أعطت النصل فی بعض الأحیان للأعداء ، حتى یتمكنوا من إخراج عالم القوة هذا من إیران وأخذهم لأنفسهم. لكن كیمیا تعود إلى مبدأها ، بغض النظر عن المسافة البعیدة. لقد مر وقت طویل للولایات المتحدة لإرسال سفینة ، إلخ ، إلى إیران وإظهارها! لكن الآن ، مثل الحمل ، یرمی رأسه إلى أسفل ویقول: "نحن لا ننوی محاربة إیران!" إذا هاجمت إیران ، سندافع عنها! بدأت هذه الجمل فی المباركة ، لأنها تظهر أن عنق القوى الهاربة الأقوى یستسلم. یوم القدس هو مصدر لمثل هذه العودة ، بحیث یكون لإیران مرة أخرى مركزیة قویة ، وتتخلى عن جمیع القوى.

כוחו של העולם חוזר במקום.

הכוח הצנטריפוגלי בפוליטיקה גם עובד כמו פיזיקה! לפעמים כוח המשיכה הוא פחות מ: הכוח הצנטריפוגלי, כך כוח מפוזר סביב מרכז היקום! אבל לא הרבה לפני שהעולם מגיע לאיזון, וכוח הכבידה יותר מאשר דוחה, הכוח חוזר למקום המקורי שלו. במשך אלפי שנות הציוויליזציה האנושית, איראן היא מרכז הכוח האיראני. כי מתקנים גיאופוליטיים ורבעיים בעולם יש עמדה שיכולה להיות: מרכז הכובד של כל הזרמים הגלובליים. אבל לפעמים מצרים, ולפעמים סין, לקחו אותה מהמרכז! לפעמים גם ביוון וגם ברומא, וגם בזמן הערבי וגם בסמי. אבל בכל פעם, כמו המטוטלת, או השלשלאות, תנועות הרטט שנסתיימו, המרכזיות היתה משוחזרת לאיראן, והכוח היה נינוח. כביש משי הוא דוגמה של כביש זה. הדרך החלה מסין, ובאיראן חצתה נתיבים מורכבים והסתיימה ברומא. סין היתה הקצה המזרחי של כדור הארץ! ורומא למערב, כי באותו זמן העולם יסתיים עם שתי המדינות האלה! אבל לאיראן היו ארבע דרכים: לחבר את כל העולם יחד. לפני זמן מה, עם המצאת המטוס, הם רצו לקחת את הבמה מאיראן! אוואד או גריניץ ', אבל היום הטיסה הגבוהה ביותר נעשית במסדרונות מעל איראן. כי איראן יכולה לקבל את ההכנסה הגבוהה ביותר מן המסדרונות האלה. אבל בגלל שהיא מדינה עשירה, זה לא משנה להם, זה לעתים קרובות לא שם לב לזה! תן לכל אחד מהמשאבים של אלוהים לאיראן, הוא יכול להתמודד עם מדינה! הנפט של איראן מבודד, גז של איראן, חומץ מכרות כסף! ארבע עונות פירות, יערות מסיביים של נהרות, חופי צדפות! כלומר, כמעט כל דבר הוא התואר הראשון של איראן. אפילו את המתים ואת היהלומים שלה. אם באמריקה או באירופה ובאפריקה התגלה שלד האדם, למשל, לפני אלפיים שנה, הוא תכשיט! ולי רק בעיר שרופה (סיסטן), אלפי שלדים של עשרות אלפי שנים! הוא תחת היד והרגליים, ואף אחד לא הולך לאסוף אותו! אזורי התיירות של כל המדינות הכוחות.

نوع اخبار :
برچسب : כוחו של העולם חוזר במקום.،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :