ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

وقتی پیامبر خدا رحلت فرمود، عده ای در سقیفه بنی ساعده جمع شدند، که جانشین برای او تعیین کنند! اما چون قبلا پیامبر حضرت علی را تعیین کرده بود، لذا لازم دیدند او را هم دعوت کنند، تا از حق خود به نفع شورا کناره گیری کند. اما حضرت علی ع نپذیرفت و فرمود: بدن مطهر پیامبر هنوز روی زمین است، اول باید ایشان دفن شوند. اما بالاخره با زور شمشیر، حضرت علی را دست بسته، از خانه بیرون برده و به: اعضای شورا ملحق نمودند! این یک روایت ساده از یک تاریخ بلند است. یعنی شورا به راحتی جایگزین ولایت شد. این غمنامه تمام انبیا الهی است، و شاید غمنامه خداوند بزرگ! چرا که دیوار خدا از همه کوتاه تر است. هر بدبحتی که برای هرکسی پیش می اید، اول مظنون خداست! خداوند بارها آن را تذکر داده و فرموده: هر خوشبختی که شما دارید، از خداست وهر بدبختی که احساس می کنید، از خودتان است! پیامبران ساده زیست بودند: کار چوپانی و کشاورزی و نجاری می کردند، ولی جانشینان شورایی آنان، کاخ ها ساختند و دربارها تولید کردند. پیامبر ها به خود سختی روا می داشتند، تا دیگران راحت باشند ولی، جانشینان ادعایی به مردم سختی روا می دارند، تا خودشان در راحتی باشند. از کجا چنین استحاله ای صورت گرفته؟ لازم نیست به دور دستها برویم، یا تاریخ را زیر ورو کنیم! انقلابیون در همه انقلاب های معاصر، انسان های مردم دوست قداکار و ساده زیست بودند، ولی چه زود تجمل پرستی، اشرافیگری و ضدیت بامردم جانشینی آنها شد؟ مائو تسه تونگ لباس کار تن می کرد! دستور داده بود 800میلیون مردم چین آن موقع هم، لباس کار تن کنند تا یکدست باشند. ولی حالا چین دارای قصرهایی بزرگتر از زمان مائو است. و اصلا ساده زیستی را نمی فهمد. مهاتماگاندی با اینکه استاد حقوق دانشگاههای اروپا بود، ولی به هند بازگشته و لباس کرباس دست دوخت می پوشید. از شیر بز خانگی اش ارتزاق می کرد. امام خمینی در تهران، در یک حسینیه نیمه ساخته با دیوار های کاهگلی زندگی می کرد، و یک لیوان آب را دوبار می نوشید. حضرت علی ع در دوران بزرگترین حکومت جهانی، کفشهای خود را پینه زده بود، یا للعجب چه شد؟ چه اکسیری توانست اینگونه به سرعت، همه چیز را برگرداند؟ دو عامل خیلی مهم در این مورد مقصرند: مردمی جاهل یا طماع، افرادی حیله گر و فریبکار.  هرکدام از این ها نباشد، اکسیر یاد شده بی تاثیر است. مردم خودشان با توهین کردن به: ساده زیستی رهبران، آنها را وادار به زندگی اشرافی می کنند! آنها با احترام به اموال دزدی، به دزدها رای می دهند، تا سرپرستی شان را به عهده بگیرند. زیرا تصور می کنند فردی که دزدی می کند، به دزدی آنها هم بی توجه خواهد شد. اشعث کندی که فرماندار آذربایجان، در زمان حضرت علی بود، همین نقطه ضعف را داشت،  و معیره فریبکار، از همین جا او را مطیع معاویه کرد. حضرت علی که به خاطر شدت عدالت، به شهادت رسید و در این ایام، شهادت او را پاس می داریم. فرمود  عدالت را فدای قوم و خویشی، یا ثروت نمی کند. یکی از یاران علی در دام معاویه بود، معاویه برای مسخره از او پرسید: فرق من با علی چیست؟ گفت مانند فرق پدرت با پیامبر! گفت فرق آنها چه بود؟ گفت: ابوسفیان برای تشویق مردم به جنگ، از زنان روسپی و رقاصه ها استفاده می کرد، ولی پیامبر برای روحیه دادن به سربازان خود، آنها را به نماز و اطاعت خدا سفارش می کرد. مردم جاهل باعث شدند تا: شیعه هم مانند دیگر مکتبها، به مخالف خود تبدیل شود. همه مخالفان علی را، زنده کردند تا باز هم علی، در غربت بماند. وجدان مردم جاهل، با یاعلی گفتن ها آرام می شود، ولی مردم عاقل دنبال عدالت علی ع هستند.

How did the council take over the province?

When the Prophet Muhammad passed away, some people gathered in Saqiafi Bani-i-Sa'tah, to set him as the successor! But since he had previously appointed the Prophet Ali, then he was required to invite him to withdraw his right in favor of the council. But Imam Ali refused and said: The body of the Prophet is still on earth; first, they must be buried. But finally, with the help of the sword, Imam Ali was taken out of hand and joined: members of the council! It's a simple narrative of a long history. That is, the council could easily replace the province. This is a slander of all divine prophets, and perhaps the grievance of the great Lord! Because the wall of God is shorter than all. Every misfortune that goes on for anyone is first suspect of God! God has repeatedly reminded him: Every happiness you have is from Allah and any misfortune that you feel is from yourself! Prophets were alive: shepherds, agriculture and carpenters, but their council successors built palaces and built courts. The Prophets would have been tough on themselves, so that others would be comfortable, but the alleged successors would make it hard for the people to be comfortable. Where has such a change occurred? We do not have to go round our hands, or go ahead with history! Revolutionaries In all the contemporary revolutions, human beings were friendly, simple, and alike, but how soon were luxury, aristocracy, and anti-people with their people replaced? Mao Zedong Tung clothes! The order of 800 million Chinese people had to wear uniforms at the same time. But now China has more palaces than Mao's time. And he does not understand a simple bio. Mahat Mohandadi, although he was a professor of law in the universities of Europe, returned to India and wore clothes. He fluttered from his domestic goat milk. Imam Khomeini lived in Tehran, in a semi-built honey house with cool walls, and drank a glass of water twice. Hazrat Ali Ali, in the era of the world's largest government, wore his shoes, or was it a hangover? What elixir could quickly return everything? Two very important factors in this case are: ignorant or greedy people, tricky and deceitful people. None of these, the eyeliner mentioned is ineffective. The people themselves by insulting: the simple biological leaders, make them into aristocratic life! They respect the robberies, vote for thieves, take their custody. Because they assume that the person who steals will be neglected as well. Ash'at-Kandy, the governor of Azerbaijan, at the time of Imam Ali, had this weak point, and the cunning cheater, from this point, subjugated him. Imam Ali, who was martyred because of the severity of justice, and during these days, we pass his testimony. He said that he would not sacrifice justice for a people or fortune. One of Ali's companions was Muawiyah's trap, Mu'awiyah asked for a mockery: What is my difference with Ali? Said like your father with the Prophet! What was their difference? Abu Sufyan used women prostitutes and dancers to encourage the people to fight, but the Prophet ordered them to pray and obey God in order to calm their soldiers. The ignorant people made: Shiism, as in other schools, turned to the opposite. All Ali's opponents have been alive to stay Ali alive again. The conscience of the ignorant people calms down with the sayings, but sane people seek justice for Ali.

كیف استولى المجلس على المحافظة؟

عندما توفی النبی محمد (صلى الله علیه وسلم) ، تجمع بعض الناس فی الساقی بنی السعادة ، لیخلفه كخلیفة له! لكن بما أنه سبق أن عین النبی علی ، فقد طلب منه دعوته لسحب حقه لصالح المجلس. لكن الإمام علی رفض وقال: لا یزال جسد النبی على الأرض ؛ أولاً ، یجب دفنهم. ولكن أخیرًا ، وبمساعدة السیف ، أخرج الإمام علی عن السیطرة وانضم إلى: أعضاء المجلس! إنها قصة بسیطة عن تاریخ طویل. وهذا هو ، یمكن للمجلس استبدال المقاطعة بسهولة. هذا افتراء لجمیع الأنبیاء الإلهیین ، وربما شكوى الرب العظیم! لأن جدار الله أقصر من الجمیع. كل سوء الحظ الذی یحدث لأی شخص هو المشتبه به الأول من الله! ذكّره الله مرارًا وتكرارًا: "كل سعادة لدیك هی من الله وأی سوء حظ تشعر به هو من نفسك! كان الأنبیاء على قید الحیاة: الرعاة والزراعة والنجارون ، لكن خلفاء المجالس قاموا ببناء القصور وبناء الملاعب. كان الأنبیاء قاسیین على أنفسهم ، بحیث یكون الآخرون مرتاحین ، لكن الخلفاء المزعومین سیجعلون من الصعب على الناس أن یكونوا مرتاحین. أین حدث مثل هذا التغییر؟ لیس علینا أن ندور حول أیدینا ، أو المضی قدمًا فی التاریخ! ثوریون فی كل الثورات المعاصرة ، كان البشر ودودون وبسیطین ومتشابهین ، لكن متى تم استبدال الرفاهیة والأرستقراطیة ومعادی الناس بشعبهم؟ ماو تسی تونغ الملابس! طلب 800 ملیون صینی ارتداء زی فی نفس الوقت. لكن الصین لدیها الآن قصور أكثر من زمن ماو. وقال انه لا یفهم السیرة الذاتیة بسیطة. مهات مهنددی ، رغم أنه كان أستاذاً للقانون فی جامعات أوروبا ، عاد إلى الهند وارتدى الملابس. ترفرف من حلیب الماعز المحلی. عاش الإمام الخمینی فی طهران ، فی منزل عسل شبه بنی بجدران باردة ، وشرب كوبًا من الماء مرتین. حضرة علی علی ، فی عهد أكبر حكومة فی العالم ، كان یرتدی حذائه ، أم كان مخلفات؟ ما إكسیر یمكن أن یعود بسرعة كل شیء؟ هناك عاملان مهمان للغایة فی هذه الحالة هما: الناس الجاهلون أو الجشعون ، الأشخاص الخادعون والمضللون. أیا من هذه ، كحل المذكورة غیر فعالة. الناس أنفسهم من خلال إهانة: الزعماء البیولوجی البسیط ، وجعلهم فی الحیاة الأرستقراطیة! إنهم یحترمون عملیات السطو ، یصوتون للصوص ، ویتولون أمر احتجازهم. لأنهم یفترضون أن الشخص الذی یسرق سیتم إهماله كذلك. عشت كاندی ، حاكم أذربیجان ، فی عهد الإمام علی ، كانت هذه النقطة الضعیفة ، وخضعه الغشاش الماكرة ، من هذه النقطة ، له. الإمام علی ، الذی استشهد بسبب شدة العدالة ، وخلال هذه الأیام ، نصدر شهادته. قال إنه لن یضحّی بالعدالة من أجل شعب أو ثروة. أحد مصاحبی علی كان فخویة معاویة ، وطلب معاویة سخریة: ما هو الفرق بینی وبین علی؟ قال مثل والدك مع النبی! ماذا كان اختلافهم؟ استخدم أبو سفیان النساء المومسات والراقصات لتشجیع الناس على القتال ، لكن النبی أمرهم بالصلاة وطاعة الله من أجل تهدئة جنودهم. صنع الجهلة: الشیعة ، كما هو الحال فی المدارس الأخرى ، تحولت إلى عكس ذلك. جمیع خصوم علی كانوا على قید الحیاة للبقاء على قید الحیاة مرة أخرى. ضمیر الجهلاء یهدأ مع الأقوال ، لكن الناس العاقلین یسعون لتحقیق العدالة لعلی.

Şura məcburi əyaləti necə ələ aldı?

Həzrəti Məhəmmədin vəfatından sonra, bəzi insanlar Saqiafi Bani-i Səthə, onu əvəzedicisi olaraq təyin etmək üçün toplandı! Əvvəllər Peyğəmbər Əli təyin edildikdən sonra o, şura üçün xeyrinə onun hüququnu geri çəkməyə dəvət etmək tələb olundu. İmam Əli rad etdi və dedi: "Peyğəmbərin cəsədi hələ də yer üzündədir, əvvəlcə dəfn edilməlidir. Amma nəhayət, qılıncın köməyi ilə İmam Əli ələ keçirildi və şura üzvləri qatıldılar! Uzun bir tarixin sadə bir povestidir. Yəni, bələdiyyə vilayəti asanlıqla əvəz edə bilər. Bu, bütün ilahi peyğəmbərlərin böhtan və bəlkə də böyük Rəbbinin şikayətidir! Çünki Allahın divarı hamısından daha qısadır. Hər kəs üçün baş verən hər bir bəla Allahın ilk şübhəsizdir! Allah dafələrlə ona xatırlatdı: Sizdə olan hər bir xoşbəxtlik Allaha məxsusdur və hiss etdiyiniz hər hansı bir bəla sizi özünüzdəndir! Peyğəmbərlər canlı idi: çobanlar, kənd təsərrüfatı və dülgərlər, lakin onların məclis vərəqələri saraylar tikdirdi və məhkəmələr tikdi. Peyğəmbərlər özləri üçün çətin olardı, buna görə də başqaları rahat olardı, amma iddia edilən varislər insanların rahat olmasını çətinləşdirərdi. Belə bir dəyişiklik harada baş verdi? Əllərimizə getmək və ya tarixə keçmək lazım deyil! İnqilabçılar Bütün müasir dövrlərdə insanlar dostluq, sadə və eyni idi, amma lüks, aristokratiya və xalqı ilə əleyhinə olan insanlar necə əvəz olundu? Mao Zedong Tung paltarları! 800 milyon Çinlinin əmri eyni zamanda forma geymək məcburiyyətində idi. Ancaq indi Çin Mao'nun zamanından daha çox saray var. Və o, sadə bir bio anlayır. Mahat Mohandadi, Avropanın universitetlərində hüquq professoru olmasına baxmayaraq, Hindistana qayıtdı və paltar geydi. O, yerli keçi sütundan çırpındı. İmam Xomeyni Tehranda, yarımbəndli bir bal evində sərin divarları ilə yaşayıb, iki dəfə bir stəkan su içdi. Həzrət Əli Əli, dünyanın ən böyük hökumət dövründə, onun ayaqqabılarını geydi, yoxsa bir kəklik idi? Hansı iksir tez bir zamanda hər şeyi qaytara bilər? Bu vəziyyətdə iki mühüm amil var: cahil və ya açgözlü insanlar, hiyləgər və aldatmacalar. Bunlardan heç biri, qeyd olunan göz layneri təsirsizdir. Insanların özləri təhqir edərək: sadə bioloji liderlər, onları aristokr

نوع اخبار :
برچسب : چگونه شورا، جای ولایت را گرفت؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :