ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

برخی ها تصور می کنند که: جو سازی های منفی کار دشمنان است! گرانی و تورم و فقر، جنگ در راه و بی خانمانی سیل زده ها! و موضوعاتی از این قبیل را چه کسی دامن می زند؟ آیا این آمریکا یا اروپا است؟ در حالیکه خود آنها هم با این مسئله، دست به گریبان هستند. بنابراین باید تفاوت گذاشت بین کسی که جوسازی منفی می کند، و کسی که دوست دارد: جوسازی منفی شود. دشمن از جمله دوم است، یعنی دوست دارد اخبار و شایعات منفی زیاد شود. ولی خودش قادر به این کار نیست: زیرا از یکسو مردم می دانند او دشمن است، لذا سخنانش را باور نمی کنند! و از سوی دیگر اطلاعات کافی ندارد، و یا هزینه اطلاعات دقیق را نمی تواند بپردازد. بنابر این همه شیطنت ها، داخلی و از دوستان نزدیک است! آنهم فقط برای به دست اوردن: قدرت و یا ثروت بیشتر! مثلا برای اینکه خودش رئیس جمهور شود، با سیاهنمایی می خواهد بگوید: اگر به من رای بدهید از اینها بهتر عمل می کنم! یا اینکه کالاهایش خریدار ندارد، برای فروش بیشتر انها کیفیت کالای دیگران را، زیر سوال می برد. با بررسی چند مورد مشکلات حادمطرح شده، از سوی آنان موضوع را بهتر متوجه می شویم. مسئله فقر و حقوق های زیر خط فقر، از ان جمله است. که اغلب نمایندگان مجلس روی آن مانور می دهند. طبیعی است که این کار را برای: گرفتن بیشتر امکانات برای حوزه انتخابیه می کنند. ولی اثر تخریبی آن را در کل جامعه، در نظر نمی گیرند. در حالیکه اگر توجه شود، تمام محصولات و کالاهای مصرفی، در حد رایگان بین مردم توزیع می شود. زیرا اگر قیمت نان را با قیمت جهانی مقایسه کنیم، حتی هزینه دستمزد کارگر نانوا را پوشش نمی دهد. مابه التفاوت 90درصدی این قیمت، در چند مرحله از محل درآمد های نفتی سوبسید داده می شود: سوبسید وام و امکانات به کشاورزان! گندمکاران، سیلوها و کارخانجات آرد، و کاهش قیمت آرد تحویلی به نانوا، سوبسید بیمه و مالبات به نانوا و غیره. همگی نشان می دهد دولت در سطح وسیعی، حقوق به مردم پرداخت می کند. تفریغ بودجه اگر آماده شود، نشان می دهد سالانه 120میلیارد دلار، صرف پرداخت حقوق و مزارای پنهان، به مردم می شود: هزینه های عمرانی و زیر ساخت ها، سوبسید های حامل های انرزی سلامت و آموزش، همه اینها را اگر از مردم بگیرند، هر فرد ایرانی باید 15000دلار پرداخت نماید! که پرداخت نمی کند. طبیعی است اگر این درآمد مخفی به: درآمد ایرانیان اضافه شود، تعیین خط فقر دچار مشکل می شود. و ایران از لحاظ درآمدی، در بالاترین نقطه جهان خواهد ایستاد. دلیل مهم دیگر این موضوع، آمار کالاها و مواد مصرفی در ایران است. اگر مردم ایران فقیر هستند، یا 75درصد آنها زیر خط فقر هستند، پس چرا مصرف گوشت، برنج و مایحتاج دیگر در ایران، سه برابر متوسط جهانی است؟ چرا بیماری چاقی و دیابت و چربی خون غوغا می کند؟ چرا مصرف گاز و آب و برق و..چهار برابر متوسط جهانی است؟ لابد اجنه ها هستند که مصرف می کنند! البته بجز مرکز آمار، که راستی آزمایی نمی کند و: یکطرفه آمار می دهد، تاکید صدا وسیما هم بر روی مشکلات: پیشنهادی خبرنگاران هم، مازاد این جوسازی ها است. راستی ازمایی آمار از طریق مقابله صورت می گیرد. مثلا اگر کسی درآمد خود را کم اظهارکند. باید دید هزینه هایش هم کم است؟ کسی که خانه و ماشین، ویلا و باغات دارد(که هزینه آب و برق آن، بالاتر از حقوق بازنشستگی می شود) اگر بگوید من بازنشسته ام، و فقط حقوق بازنشستگی دارم،  کسی باور نمی کند. اما صدا و سیما، مرکز آمار و نمایندگان مجلس باور می کنند! البته فقط برای تبلیغات عملکرد خود! یا سوژه قرار دادن آن.

Who gets up?

Some people imagine that: the negative motivations are the work of enemies! Gravity and inflation and poverty, war on the way and homeless flood! And who's doing things like that? Is this America or Europe? While they themselves are struggling with this issue. Therefore, there must be a difference between a person who has a negative attitude and someone who likes to be negative. The enemy is the second one, that is, it wants to increase the negative news and rumors. But he himself is unable to do this: because, on the one hand, people know that he is an enemy, so he does not believe his words! And on the other hand, it does not have enough information, or the cost of accurate information can not be paid. So all evil people are close friends and close friends! Just to get it: more power or wealth! For example, in order to become president himself, he wants to say: if you vote for me, I'll do better. Or, its goods are not bought by the buyer, they question the quality of others for their sale. By reviewing a few of the acute problems, they will get a better idea of ​​the subject. The issue of poverty and salaries below the poverty line is one of them. Which most MPs are maneuvering on. It's natural to do this for: getting more facilities for the constituency. But its destructive effect does not take into account the whole society. However, if it is taken into account, all products and consumer goods are distributed free of charge among people. Because if we compare the price of bread at world prices, it does not even cover the baker's wage bill. The 90% discount on this price is subsidized in several stages by the oil revenues: subsidizing loans and facilities to farmers! Wheat makers, silos and flour mills, and the reduction in the price of flour delivery to bakeries, insurance subsidies, and grants to bakeries. They all show that the government pays a lot of salaries to the people. Budget revenues, if they are prepared, show annual salaries of 120 billion dollars to people: construction and infrastructure costs, subsidies for energy carriers and education, all if taken from people, Each Iranian must pay $ 15,000! Which does not pay. Naturally, if this secret income is added to: the Iranian income, it will be difficult to determine the poverty line. And Iran will stand at the highest point of the world in terms of income. Another important reason for this is the statistics of goods and consumables in Iran. If the Iranian people are poor, or 75% of them are below the poverty line, then why consumption of meat, rice and other supplies in Iran is three times the global average? Why do obesity, diabetes, and blood lipid whispers? Why is gas and electricity consumption and ... four times the global average? Perhaps they are goblins! Of course, apart from the statistics center, which does not verify and: one-way statistics, the emphasis is on the problems: the suggestion of journalists is also the surplus of these strokes. The truth is that the statistics will be counted through the counter. For example, if someone declares their income low. Should I see his expenses too low? One who has a house and car, a villa and a garden (whose water and electricity costs are higher than the pension), if he says I am retired, and only have my pension, nobody believes. But SAMA, the Center of Statistics and MPs believe! Of course only for your performance ads! Or subject to put it.

من یستیقظ؟

یتخیل بعض الناس أن: الدوافع السلبیة هی عمل الأعداء! الجاذبیة والتضخم والفقر ، الحرب على الطریق والفیضان بلا مأوى! ومن یفعل أشیاء من هذا القبیل؟ هل هذه أمریكا أم أوروبا؟ بینما هم أنفسهم یكافحون مع هذه القضیة. لذلك ، یجب أن یكون هناك فرق بین الشخص الذی لدیه موقف سلبی والشخص الذی یحب أن یكون سلبیا. العدو هو الثانی ، وهو یرید زیادة الأخبار والشائعات السلبیة. لكنه هو نفسه غیر قادر على القیام بذلك: لأنه ، من ناحیة ، یعرف الناس أنه عدو ، لذلك فهو لا یصدق كلماته! ومن ناحیة أخرى ، فإنه لا یحتوی على معلومات كافیة ، أو لا یمكن دفع تكلفة المعلومات الدقیقة. لذلك كل الناس الأشرار هم أصدقاء مقربون وأصدقاء حمیمون! فقط للحصول علیها: المزید من القوة أو الثروة! على سبیل المثال ، من أجل أن یصبح رئیسًا بنفسه ، یرید أن یقول: إذا صوتت لی ، سأكون أفضل. أو ، لا یتم شراء سلعها من قبل المشتری ، فهم یشككون فی جودة الآخرین لبیعها. من خلال استعراض بعض المشاكل الحادة ، سوف یحصلون على فكرة أفضل عن الموضوع. قضیة الفقر والمرتبات تحت خط الفقر هی واحدة منها. الذی معظم المناورات على المناورة. من الطبیعی القیام بذلك من أجل: الحصول على المزید من التسهیلات للدوائر الانتخابیة. لكن تأثیرها المدمر لا یأخذ بعین الاعتبار المجتمع بأسره. ومع ذلك ، إذا تم أخذ ذلك فی الاعتبار ، فسیتم توزیع جمیع المنتجات والسلع الاستهلاكیة مجانًا بین الأشخاص. لأنه إذا قارنا سعر الخبز بالأسعار العالمیة ، فهو لا یغطی حتى فاتورة أجور الخباز. یتم دعم خصم 90 ٪ على هذا السعر فی عدة مراحل من عائدات النفط: دعم القروض والتسهیلات للمزارعین! صناع القمح وصوامع الغلال ومطاحن الدقیق ، وانخفاض سعر تسلیم الدقیق للمخابز ، وإعانات التأمین ، ومنح للمخابز. یظهرون جمیعًا أن الحكومة تدفع الكثیر من الرواتب للناس. تظهر إیرادات المیزانیة ، إذا كانت جاهزة ، رواتب سنویة تبلغ 120 ملیار دولار للناس: تكالیف البناء والبنیة التحتیة ، إعانات لشركات الطاقة والتعلیم ، كل هذا إذا تم نقله من أشخاص ، یجب على كل إیرانی دفع 15000 دولار! الذی لا یدفع. بطبیعة الحال ، إذا تمت إضافة هذا الدخل السری إلى: الدخل الإیرانی ، فسیكون من الصعب تحدید خط الفقر. وستقف إیران عند أعلى نقطة فی العالم من حیث الدخل. سبب مهم آخر لذلك هو إحصاءات السلع والمواد الاستهلاكیة فی إیران. إذا كان الشعب الإیرانی فقیرًا ، أو 75٪ منهم تحت خط الفقر ، فلماذا یكون استهلاك اللحوم والأرز والإمدادات الأخرى فی إیران ثلاثة أضعاف المتوسط ​​العالمی؟ لماذا السمنة ومرض السكری والهمس الدهون فی الدم؟ لماذا استهلاك الغاز والكهرباء ... أربعة أضعاف المتوسط ​​العالمی؟ ربما هم العفاریت! بطبیعة الحال ، وبصرف النظر عن مركز الإحصاء ، الذی لا یتحقق و: الإحصاءات أحادیة الاتجاه ، ینصب التركیز على المشاكل: اقتراح الصحفیین هو أیضًا فائض من هذه السكتات الدماغیة. الحقیقة هی أنه سیتم حساب الإحصائیات من خلال العداد. على سبیل المثال ، إذا أعلن شخص ما دخله منخفض. یجب أن أرى نفقاته منخفضة جدا؟ الشخص الذی لدیه منزل وسیارة وفیلا وحدیقة (تكالیف المیاه والكهرباء فیها أعلى من المعاش التقاعدی) ، إذا قال إننی متقاعد ولدی معاش تقاعدی فقط ، لا أحد یعتقد. لكن مؤسسة النقد العربی السعودی ، مركز الإحصاء والنواب یعتقدون! بالطبع فقط لإعلانات أدائك! أو موضوع لوضعها.

Quien se levanta

Algunas personas se imaginan que: ¡las motivaciones negativas son obra de los enemigos! ¡Gravedad e inflación y pobreza, guerra en camino e inundaciones sin hogar! ¿Y quién está haciendo cosas así? ¿Es esto América o Europa? Mientras ellos mismos están luchando con este problema. Por lo tanto, debe haber una diferencia entre una persona que tiene una actitud negativa y alguien a quien le gusta ser negativo. El enemigo es el segundo, es decir, quiere aumentar las noticias negativas y los rumores. Pero él mismo es incapaz de hacer esto: porque, por un lado, la gente sabe que es un enemigo, ¡así que no cree en sus palabras! Y, por otro lado, no tiene suficiente información, o el costo de la información precisa no se puede pagar. ¡Así que todas las personas malvadas son amigos cercanos y amigos cercanos! Solo para conseguirlo: ¡más poder o riqueza! Por ejemplo, para convertirse en presidente, quiere decir: si vota por mí, lo haré mejor. O, sus bienes no son comprados por el comprador, cuestionan la calidad de otros para su venta. Al revisar algunos de los problemas agudos, obtendrán una mejor idea del tema. El tema de la pobreza y los salarios por debajo de la línea de pobreza es uno de ellos. Que la mayoría de los parlamentarios están maniobrando. Es natural hacer esto para: obtener más facilidades para el distrito electoral. Pero su efecto destructivo no tiene en cuenta a toda la sociedad. Sin embargo, si se tiene en cuenta, todos los productos y bienes de consumo se distribuyen de forma gratuita entre las personas. Porque si comparamos el precio del pan a precios mundiales, ni siquiera cubre el salario del panadero. El 90% de descuento en este precio está subsidiado en varias etapas por los ingresos del petróleo: ¡subsidios e instalaciones a los agricultores! Los fabricantes de trigo, los silos y los molinos de harina, y la reducción en el precio de la entrega de harina a las panaderías, los subsidios de seguros y las subvenciones a las panaderías. Todos muestran que el gobierno paga muchos salarios a la gente. Los ingresos presupuestarios, si están preparados, muestran salarios anuales de 120 mil millones de dólares para las personas: costos de construcción e infraestructura, subsidios para los transportistas de energía y educación, todo si se toman de las personas, ¡Cada iraní debe pagar $ 15,000! Que no paga. Naturalmente, si este ingreso secreto se agrega a: el ingreso iraní, será difícil determinar la línea de pobreza. E Irán se situará en el punto más alto del mundo en términos de ingresos. Otra razón importante para esto son las estadísticas de bienes y consumibles en IráO sujeto a ponerlo.

نوع اخبار :
برچسب : چه کسی جوسازی می کند؟،
لینک ها :
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 07:53 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacywest.com/">mexican pharmacies shipping to usa</a>
http://canadianonlinepharmacywest.com/
[url=http://canadianonlinepharmacywest.com/]canadian pharmacies[/url]
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :