ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

بحرین سالها استان 14ایران بوده، و در سال 1348ایرانی، ناگهان از ایران جدا شد! با اینکه فرماندار آنجا ایرانی، و زبان فارسی زبان رایج آنها بود، ولی ناگهان ورق برگشت! آنطور که شایعه کردند انگلستان، جزایر سه گانه متعلق به ایران را، دوباره به ایران بخشید! و در مقابل از محمد رضا خواست که: بحرین را رها کند. آنگاه در یک سخنرانی، همه چیز تغییر کرد! در این تجزیه طلبی بزرگ، سه گروه دخیل بودند و باید: شناسایی و مجازات شوند، و بحرین به ایران ملحق شود. عامل اصلی این جنایت تاریخی، دولت انگلستان بوده و عوامل فرعی آن، مزدورانی در ایران و بحرین، که سیاست های انگلیس را پیاده کردند. اگر قرار است محاکمه ای تشکیل شود، و عاملان تجزیه طلبی را مجازات کند، اولین دادگاه باید برای این موضوع باشد! در حالیکه اغلب محاکمه ها در بحرین، برای عاملان وحدت تشکیل می شود، و بحرینی ها را به جرم ایران دوستی، اعدام می کنند! لذا از جناب آقای رئیسی تقاضا داریم، همانطور که رئیس جمهور هم اشاره کردند،( همه کسانی که به نحوی ایران را، زیر فشار تحریم گذاشته اند، باید شناسایی و تشکیل پرونده شوند). باید توجه داشت که این تحریم ها، دنباله دار است و ریشه های آن به: سالها قبل بر می گردد، لذا بهتر است عوامل اصلی شناسایی شوند. همانطور که می دانیم تحریم فعلی هم، ازاول انقلاب شروع شد: که بسیاری از تجهیرات و دارو های خریداری ایران، بلوکه شد. باید به علت نفوذ آمریکا در: ارگانهای دولتی ایران اشاره کرد، که ادامه نفوذ انگلیس و روسیه است. علاوه بر سفرای این کشورها، مزدورانی از داخل نیز وجود داشته اند. یکی از عوامل مهم، نفوذ تفکر نوکری ایران برای خارجی ها بود. وهمین سیستم باعث شد تا: مرجعیت جهانی ایران از بین برود. مراجع عظام تقلید، همیشه  خود را مرجع جهانی اعلام می کردند، ولی جریان نفوذ، آن را به ایران محدود کرد، بعد هم از بین برد! این امر یعنی از دست دادن: استانهایی که قبلا جزو ایران بودند! وقتی آیت الله سیستانی به عراق رفت، کربلا جزو ایران بود، و نیازی به گذرنامه نبود! ولی نفوذی ها وی را در نجف محصور کردند! و حتی باعث شدند: ایشان فتوا دهد بحرین، عرب زبان است و باید به اعراب برگردد! در زمان قاجار نیز، با تخریب روحانیونی چون: میرزای شیرازی و سید جمال الدین اسدآبادی، باعث شدند تا حکم جهاد صادر نشود! و قفقاز و18کشور از ایران جدا شوند. الان هم که باوجود تمام شدن: قرارداد ترکمانچای، سعی دارند آن را به فراموشی شپرده، مانع پیوستن آنها به ایران شوند. لذا باید عوامل شناسایی و مجازات شوند، و این استانها به ایران برگردد. اگر قرارداد ترکمانچای اجرا شود، باید استرداد سرزمین ها انجام گیرد. آن گاه سهم دریای خزر هم، به کمتر از 12درصد نمی رسد! واین جنایات بزرگی است که: از جنایت جنگی هم بدتر است. زیرا برای حفظ سرزمین، در 8سال دفاع مقدس چه فداکاری ها که نشد. باعث خون هزاران شهید هم، محاکمه شد ولی آنها بی محاکمه ماند! و مرزهای شمالی ایران به تاراج رفت. علاوه بر قفقاز سرزمین های دیگری نیز، از ایران به سرقت رفته، که برخی از آنها را رئیس جمهور محترم اشاره کردند که( در 200سال پیش چه کشورهایی جدا شدند). در سال های بعد از انقلاب هم، توطئه های صورت گرفت،  تا آنها را پس نگیرند. همانطور که تجزیه طلب ها، در هر کجای جهان باشند، محکوم هستند. مانع وحدت طلبی هم، باید محکوم شوند. چرا در سوریه و ترکیه و عراق، از تجزیه طلبی جلوگیری می شود؟ در حالی که آنها از: سوریه بزرگ(شامات) و ترکیه بزرگ(زمان عثمانی) خراسان بزرگ!صحبت می کنند. ولی از ایران بزرگ، اصلا صحبت نمی شود!

Bahraini separatists must be tried!

Bahrain has been 14 provinces of Iran for many years, and in Iran in 1348 it suddenly separated from Iran! Although the governor was Iranian and Persian was the language they used to be, but suddenly the sheet returned! As they rumored, Britain returned Iran to the three islands of Iran! And in front of Mohammad Reza, he was asked to abandon Bahrain. Then, in a speech, everything changed! In this great separatism, three groups were involved and should: be identified and punished, and Bahrain should join Iran. The main cause of this historical crime was the British government and its subordinates, the mercenaries in Iran and Bahrain, who implemented British politics. If a trial is to take place, and punish the perpetrators of separatism, the first court should be to this! While most trials in Bahrain are for unity actors, they execute Bahrainis for Iran's friendship! Therefore, we ask Mr. Raeesi, as the President also pointed out, (all those who somehow impose sanctions on Iran should be identified and filed). It should be noted that these sanctions are comet and its roots go back years ago, so it would be better to identify the main factors. As we know, the current boycott also began at the beginning of the revolution: many of Iran's supplies and medicines were blocked. It should be mentioned because of the influence of the United States on: the governmental organs of Iran, which continues to influence Britain and Russia. In addition to the ambassadors of these countries, there were also mercenaries from within. One of the important factors was the influence of Iranian poetry on foreigners. The same system made Iran's global authority disappear. The authorities of the great Muslims always declared themselves universal, but the influence of the regime limited it to Iran, and then it was destroyed! This means losing: the provinces that were previously part of Iran! When Ayatollah Sistani went to Iraq, Karbala was part of Iran, and there was no need for a passport! But intruders surrounded him in Najaf! And they even made him: he says, Bahrain is Arabic and must return to the Arabs! During the Qajar era, with the destruction of clerics such as Mirza Shirazi and Seyyed Jamaloddin Assad Abadi, they did not issue a war of jihad! And: the Caucasus and 18 countries from Iran. Now: that it has come to an end: the Turkmenchai contract is trying to obliterate it, preventing them from joining Iran. Therefore, the agents must be identified and punished, and these provinces will return to Iran. If the Turkmenchai contract is executed, the land retrieval must be carried out. Then the Caspian Sea's share does not reach less than 12%! And these are great crimes: Worse than war crimes. For the sake of preserving the land, what sacrifices did not make in the 8 years of the Holy Defense. The blood of thousands of martyrs was tried, but they remained unpunished! And the northern borders of Iran went to loot. In addition to the Caucasus, other lands have also been stolen from Iran, some of whom have been mentioned by the distinguished President (which countries were separated 200 years ago). In the years after the revolution, there were also conspiracies to reject them. As: separatists, anywhere in the world, are condemned. The constraint of unity must also be condemned. Why are Syria and Turkey and Iraq prevented from separatism? While they speak of: Great Syria (Shamats) and Great Turkey (Ottoman times). But from the big Iran, it does not even talk!

یجب محاكمة الانفصالیین البحرینیین!

كانت البحرین 14 مقاطعة إیرانیة لسنوات عدیدة ، وفی إیران فی عام 1348 انفصلت فجأة عن إیران! على الرغم من أن الحاكم كان إیرانیًا ، كانت الفارسیة هی اللغة التی اعتادوا أن یكونوها ، لكن فجأة عادت الورقة! كما أشیعوا ، عادت بریطانیا إیران إلى الجزر الثلاث فی إیران! وأمام محمد رضا ، طُلب منه التخلی عن البحرین. ثم ، فی خطاب ، تغیر كل شیء! فی هذا الانفصال العظیم ، شاركت ثلاث مجموعات ویجب: تحدید الهویة ومعاقبتهم ، وینبغی أن تنضم البحرین إلى إیران. السبب الرئیسی لهذه الجریمة التاریخیة كانت الحكومة البریطانیة ومرؤوسوها ، المرتزقة فی إیران والبحرین ، الذین نفذوا السیاسة البریطانیة. إذا كانت المحاكمة ستعقد ، ومعاقبة مرتكبی الانفصالیة ، فینبغی أن تكون المحكمة الأولى لهذا الأمر! فی حین أن معظم التجارب فی البحرین تخص ممثلین عن الوحدة ، إلا أنهم یعدمون البحرینیین بسبب صداقة إیران! لذلك ، نطلب من السید ریسی ، كما أشار الرئیس أیضًا ، (یجب تحدید هویة جمیع الذین یفرضون عقوبات على إیران بطریقة ما). تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات مذنب وترجع جذورها إلى سنوات مضت ، لذا سیكون من الأفضل تحدید العوامل الرئیسیة. كما نعلم ، بدأت المقاطعة الحالیة أیضًا فی بدایة الثورة: تم حظر العدید من الإمدادات والأدویة الإیرانیة. تجدر الإشارة إلى تأثیر الولایات المتحدة على: الأجهزة الحكومیة الإیرانیة ، التی تواصل التأثیر على بریطانیا وروسیا. بالإضافة إلى سفراء هذه الدول ، كان هناك أیضًا مرتزقة من الداخل. أحد العوامل المهمة كان تأثیر الشعر الإیرانی على الأجانب. نفس النظام جعل سلطة إیران العالمیة تختفی. لقد كانت سلطات المسلمین العظماء تعلن دائمًا أنها عالمیة ، لكن نفوذ النظام حصرها بإیران ، ثم تم تدمیرها! هذا یعنی الخسارة: المحافظات التی كانت فی السابق جزءًا من إیران! عندما ذهب آیة الله السیستانی إلى العراق ، كانت كربلاء جزءًا من إیران ، ولم تكن هناك حاجة لجواز سفر! لكن المتسللین أحاطوا به فی النجف! وحتى جعلوه: یقول ، البحرین عربیة ویجب أن تعود إلى العرب! خلال عهد القاجار ، مع تدمیر رجال الدین مثل میرزا ​​شیرازی وسید جمال الدین أسعد عبادی ، لم یصدروا حرب الجهاد! والقوقاز و 18 دولة من إیران. الآن وقد انتهى الأمر: عقد توركومانشا یحاول طمسه ، ومنعهم من الانضمام إلى إیران. لذلك ، یجب تحدید هویة العملاء ومعاقبتهم ، وستعود هذه المحافظات إلى إیران. إذا تم تنفیذ عقدالترکمانچای  ، فیجب أن یتم استرجاع الأرض. ثم لا تصل حصة بحر قزوین إلى أقل من 12 ٪! وهذه جرائم كبیرة: أسوأ من جرائم الحرب. من أجل الحفاظ على الأرض ، ما هی التضحیات التی لم تقدم فی 8 سنوات من الدفاع المقدس. تمت محاكمة دماء الآلاف من الشهداء ، لكنهم ظلوا بلا عقاب! وذهب الحدود الشمالیة لإیران للنهب. بالإضافة إلى القوقاز ، سُرقت أراضی أخرى من إیران ، ذكر البعض منها الرئیس الموقر (الذی تم فصل البلدان قبل 200 عام). فی السنوات التی تلت الثورة ، كانت هناك مؤامرات لرفضها. كما تم إدانة الانفصالیین ، فی أی مكان فی العالم. یجب أیضا إدانة قیود الوحدة. لماذا تمنع سوریا وتركیا والعراق من الانفصال؟ بینما یتحدثون عن: سوریا العظمى (الشامات) وتركیا العظمى (العصر العثمانی). لكن من إیران الكبرى ، لا یتحدث حتى!

Bəhreyndə separatçılar mühakimə olunmalıdır!

Bəhreyn uzun illər İranın 14 əyalətidir, İran isə 1348-ci ildə birdən İrandan ayrılıb! Qubernator İranlı olmasına baxmayaraq, farsca onlar əvvəllər olduğu dil idi, ancaq birdən-birə düzəldilmişdir! Onlar dedilər ki, Britaniya İranın üç adasına İranı qayıdıb! Məhəmməd Rza qarşısında, Bəhreyndən imtina etməsi istəndi. Sonra bir sözlə, hər şey dəyişdi! Bu böyük separatçılıqda üç qrup cəlb edilmiş və olmalıdır: tanımlanmalı və cəzalandırılmalı, Bəhreyn isə İrana qoşulmalıdır. Bu tarixi cinayətin əsas səbəbi Britaniya hökuməti və onun tabeçiliyində olanlar, britaniya siyasətini tətbiq edən İranda və Bəhreyndə olan icarəçilərdir. Məhkəmə prosesi baş verdiyi təqdirdə və separatizmin failləri cəzalandırsın, ilk məhkəmə bu olmalıdır! Bəhreyndəki ən çox məhkəmə prosesi birləşmə aktyorları içərisindədir, İranın dostluğu üçün Bahreynistləri həyata keçirir! Buna görə, prezidentin də qeyd etdiyinə görə, Raeesi'ye xahiş edirik (İrana sanksiya tətbiq edənlərin hamısı təsbit edilməli və açılmalıdır). Qeyd etmək lazımdır ki, bu sanksiyalar kometa və onun kökləri il əvvəlki kimi geri dönür, buna görə əsas amilləri müəyyənləşdirmək daha yaxşı olardı. Bildiyimiz kimi, indiki boykot da inqilabın başlanğıcı ilə başladı: İranın bir çox təchizat və dərmanları bloklandı. Bu, Birləşmiş Ştatların təsirinə görə qeyd edilməlidir: İran və Britaniyanı təsir etməyə davam edən dövlət orqanları. Bu ölkələrin səfirlərindən əlavə, içəridən də icarəçilər də var idi. Əhəmiyyətli amillərdən biri, İran şeirinin xaricilərə təsiridir. Eyni sistem İranın qlobal mövqeyini itirməmişdir. Böyük müsəlmanların hakimiyyəti hər zaman özlərini ümumbəşəri elan etdi, amma rejimin təsiri onu İranla məhdudlaşdırdı, sonra isə məhv edildi! Bu, itirmək deməkdir: əvvəllər İranın bir hissəsi olan vilayətlər! Ayətullah Sistani İraqa gedərkən Kərbəla İranın bir hissəsi idi və pasporta ehtiyac olmadı! Ancaq Nəcəfdə intruderlər onu əhatə etdilər! Hətta onu da düzəldirdilər: "Bəhreyn Ərəbdir və ərəblərə dönməlidir!" Deyir. Qacar ​​dövründə Mirzə Şirazi və Seyyid Camalodin Asad Abadi kimi din xadimlərinin məhv edilməsi ilə onlar cihad müharibəsi aparmadılar! Qafqaz və İrandan 18 ölkə var. İndi başa çatdı ki, Türkmənçay müqaviləsi onu məhv etməyə çalışır, onları İrana qoşulmaqdan çəkindirir. Buna görə agentlər müəyyən edilməli və cəzalandırılmalı və bu iller İrana qaytarılacaq. Türkmənçay müqaviləsi icra edildikdə torpağın alınması həyata keçirilməlidir. az!

نوع اخبار :
برچسب ها : عاملان جدایی بحرین، باید محاکمه شوند!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :