ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
سالها است که همه دانشمندان علوم اداری و مدیریت، صحبت از شایسته سالاری می کنند. ارزیابی ها و روند آموزش ها، همه می کوشند تا شایسته ها انتخاب و منصوب شوند. ولی در هیچ کجای جهان این کار اتفاق نیافتاده است. زیرا نظام شایسته سالاری، از سوی هر کسی به گونه ای تعریف و اجرا شده! مثلا در وزارت نفت اگر کسی 55سال کمتر داشته باشد، مدیرکل و یا وزیر و معاون وزیر نمی تواند باشد! با توجه به اینکه اولین و بزرگترین: شرکت آنگلیسی آمریکایی می باشد، و همه الگوهای آنها را قبل از خودشان، در ایران اجرا می کند، میتوان حدس زد شایسته سالاری، از نظر آنان یعنی اینکه کسی پایه کارمندی، یا رتبه اداری او به میزان بالایی رسیده باشد. در حالیکه به قول یکی از اساتید در: همایش مدیران اینده: چهل سالگی اوج تجربه و قدرت انسان است، و پیامبر ما در سن چهل سالگی مبعوث شد! اگر همه دنیا هم جمع شوند، نمی توانند این قانون را در وزارت نفت یا: در وزارت کشور و آموزش و پرورش تعویض کنند! زیرا امروزه دنیا به این نتیجه رسیده که: باید از نیروهای جوان استفاده کرد. و معلوم نیست دنیای وزارت نفت کجاست؟ و از چه کسی دستور می گیرد. و این پارادایم شایسته سالاری کی حل خواهد شد. واحد های عریض و طویل ارزیابی، راه خود را می روند و واحد های: انتصابات و گزینش کارکنان و مدیران هم، راه خود را! و مانند دو خط موازی، هرگز به همدیگر نمی رسند! و همدیگر را قطع نمی کنند. در حالیکه به هر استنادی، باید این دو یکی شوند. اگر در اسلام مطالعه کنیم می بینیم: جوان 25 ساله رهبر امت اسلامی می شود! 28ساله هم داریم که: امام معصوم شده است. و امام خمینی هم فرمود: رهبر ما آن طفل 13ساله است! پیامبر اسلام هم در جنگ تبوک، فرمانده بسیار جوانی را بجای خود، منصوب نمود. در ادیان دیگر از این هم بهتر است! عیسی مسیح در قنداقه، به رهبری جهان منصوب شد!(انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا) بنابر این در مذهب و ادیان الهی، در رهبری و مدیریت جهان، سن و سال مطرح نیست. بلکه شایستگی مطرح است. معصومیت و تقوا مهمترین آن است. زیرا رهبر با نفوذ خود، می تواند همه چیز را به نفع خود مصادره کرده، و مردم را بی بهره کند:( مانند رهبران طاغوتی) لذا شایسته ترین رهبران، کسانی هستند که برای خود چیزی نخواهند!(ما سئلتکم من اجر..). عنصر بعدی داشتن کتاب است. یعنی ارائه قانون و پایبندی به آن.عنصر سوم، منصوب شدن از سوی خداوند بلا واسطه یا با واسطه. یعنی رهبر جهانی نباید حودخوانده باشد. زیرا زمینه سوء استفاده فراهم می شود: هرکس مدعی رهبری می شود. برای جلوگیری از این هرج و مرج، هر پیامبر باید معجزه ای داشته باشد، تا ارتباط او را با خدا ثابت کند. البته این حالت در سلسله مراتب هم، باید رعایت شود: یعنی افراد بعد از پیامبر باید توسط: پیامبران و به همین ترتیب علما، باید توسط امامان تایید شوند. لذا پارادایم شایسته سالاری، در اینجا حل می شود. بطور مثال کنکور در ایران، رتبه علمی افراد را مشخص می کند. ولی انتخاب رشته نمی تواند پاسخگو باشد. و انها را جذب کند(بخاطر کمبود ظرفیت و یا زیاد بودن متقاضی). لذا آنهاییکه احساس می کنند که  شایستگی شان، مورد توجه قرار نگرفته مهاجرت می کنند. بجایی می روند که به شایستگی آنها احتیاج باشد. در همه سازمان ها و کشورها هم، این قانون وجود دارد. این سیالیت شایسته ها، راه حل پارادایم شایسته سالاری شده است. این موضوع در ادیان الهی هم تایید شده. یعنی فرار مغزها، در واقع مهاجرت اندیشه ها و: شایستگی ها به جایگاه واقعی خودشان است. زیرا از نظر خداوند مرز زمینی وجود ندارد.

Goodwill paradigm

For many years, all academic and management scholars have been talking about meritocracy. Assessments and training, everyone strives to select and appoint designees. But this has not happened anywhere in the world. Because the system of merit is defined and executed by anyone! For example, in the Ministry of Oil if someone is less than 55 years old, the Director General or the Minister and the Deputy Minister cannot be! Considering that the first and the largest: the Anglo-American company, and runs all their patterns before them in Iran, one can guess meritocracy, according to them, that someone has a staff member, or his administrative rank, to a degree High is reached. In the words of one of the professors in: The Conference of Future Managers: Forty years old is the peak of human experience and power, and our Prophet was raised at the age of forty! If the whole world comes together, they cannot change this law in the Ministry of Oil or in the Ministry of Interior and Education! Because today the world has come to the conclusion that it is necessary to use the young forces. And it is not clear where is the world oil ministry? And who will take orders. And this worthy paradigm will be solved. Wide and long term evaluation units go their own way, and units: appointments and staffing choices, and their way! And like two parallel lines, they never get together! And they do not interrupt each other. Whatever citation, they should be the same. If we study in Islam, we will see: the 25-year-old young man becomes the leader of the Islamic Ummah! We are 28 years old: Imam is innocent. And Imam Khomeini also said: Our leader is the 13 year old child! The Prophet also appointed a very young commander in the Tabuk War. It's better in other religions too! Jesus Christ was appointed to the leadership of the world in a dance, (!). Therefore, in religion and divine religions, age and leadership are not at stake in the leadership and management of the world. But merit. The most important is innocence and virtue. Because the influential leader can confiscate everything in his favor and deprive the people of: (like the pagan leaders), therefore, the most worthy leaders are those who will not have anything for themselves. (.). The next element is the book. Namely,: the provision of law and adherence to it. Third:, the appointment of God without mediation or mediation. That is, the global leader should not be disappointed. Because the field of abuse is provided: everyone who claims to be a leader. In order to prevent this chaos, every Prophet should have a miracle to prove his connection with God. Of course, this state must also be observed in the hierarchy: that is, after the Prophet, the people must be approved by the Imams by: the prophets and the like, by the ulama. So the meritocracy paradigm is solved here. For example, an examination in Iran determines the scientific rank of individuals. But the field selection cannot be answered. And absorb them (due to lack of capacity or large number of applicants). Therefore, those who feel that their merits are not taken into account will emigrate. They are going to be deserving of their merits. In all organizations and countries, this law exists. This fluidity of merits has been a worthwhile paradigm solution. This is confirmed in divine religions. That is, brain drain, in fact, the migration of thoughts and: merits to their true status. Because: there is no land border in God's eyes.

نموذج حسن النیة

لسنوات عدیدة ، كان جمیع العلماء الأكادیمیین والإداریین یتحدثون عن الجدارة. التقییمات والتدریب ، یسعى الجمیع لاختیار وتعیین المعینین. لكن هذا لم یحدث فی أی مكان فی العالم. لأنه یتم تعریف نظام الجدارة وتنفیذها من قبل أی شخص! على سبیل المثال ، فی وزارة النفط إذا كان عمر الفرد أقل من 55 سنة ، لا یمكن أن یكون المدیر العام أو الوزیر ونائب الوزیر! إذا أخذنا بعین الاعتبار أن الأولى والأكبر: الشركة الأنجلو أمیركیة ، وتدیر جمیع أنماطها قبلها فی إیران ، یمكن للمرء أن یخمن الجدارة ، وفقا لهم ، أن شخص ما لدیه موظف ، أو رتبته الإداریة ، لدرجة وصلت عالیة. على حد تعبیر أحد الأساتذة فی: مؤتمر مدراء المستقبل: أربعون سنة هو ذروة الخبرة البشریة والقوة ، ونشأ نبینا فی سن الأربعین! إذا اجتمع العالم كله ، فلا یمكنهم تغییر هذا القانون فی وزارة النفط أو وزارة الداخلیة والتعلیم! لأن الیوم قد توصل العالم إلى استنتاج مفاده أنه من الضروری استخدام القوى الفتیة. ولیس من الواضح أین هی وزارة النفط العالمیة؟ ومن سیتلقى الأوامر. وسیتم حل هذا النموذج النبیل. وحدات التقییم واسعة وطویلة الأجل تذهب بطریقتها الخاصة ، والوحدات: التعیینات وخیارات التوظیف ، وطریقتهم! ومثل خطین متوازیین ، لم یجتمعوا أبدًا! وهم لا یقاطعون بعضهم البعض. أیا كان الاقتباس ، ینبغی أن تكون هی نفسها. إذا درسنا فی الإسلام ، سنرى: الشاب البالغ من العمر 25 سنة یصبح قائداً للأمة الإسلامیة! نحن 28 سنة: الإمام بریء. وقال الإمام الخمینی أیضاً: قائدنا هو الطفل البالغ من العمر 13 عاماً! عین النبی أیضا قائدا صغیرا جدا فی حرب تبوك. إنه أفضل فی الدیانات الأخرى أیضا! تم تعیین یسوع المسیح فی قیادة العالم فی رقصة ، (!). لذلك ، فی الدین والأدیان السماویة ، العمر والقیادة لیست فی خطر فی قیادة وإدارة العالم. لكن الجدارة. الأهم هو البراءة والفضیلة. لأن الزعیم المؤثر یمكنه مصادرة كل شیء لصالحه وحرمان الناس من: (مثل القادة الوثنیین) ، وبالتالی ، فإن القادة الأكثر جدارة هم أولئك الذین لن یكون لدیهم أی شیء لأنفسهم. (.). العنصر التالی هو الكتاب. أی ، توفیر القانون والالتزام به ، ثالثًا ، تعیین الله بدون وساطة أو وساطة. هذا هو ، لا ینبغی أن یكون الزعیم العالمی بخیبة أمل. لأنه یتم توفیر مجال الاعتداء: كل شخص یدعی أنه قائد. من أجل منع هذه الفوضى ، یجب أن یكون لكل نبی معجزة لإثبات صلته بالله. بطبیعة الحال ، یجب أیضاً ملاحظة هذه الدولة فی التسلسل الهرمی: أی بعد النبی ، یجب أن تتم الموافقة على الشعب من قبل الأئمة من خلال: الأنبیاء وما شابه ذلك ، من قبل العلماء. لذلك یتم حل نموذج الجدارة هنا. على سبیل المثال ، یحدد الفحص فی إیران الرتبة العلمیة للأفراد. ولكن لا یمكن الإجابة على اختیار المجال. وامتصاصها (بسبب نقص القدرة أو عدد كبیر من المتقدمین). ولذلك ، فإن أولئك الذین یشعرون بأن مزایاهم لا تؤخذ فی الاعتبار سوف یهاجرون. إنهم یستحقون مزایاهم. فی جمیع المنظمات والبلدان ، یوجد هذا القانون. لقد كانت سیولة المزایا هذه بمثابة حل مثالی جدیر بالاهتمام. هذا ما تؤكده الأدیان السماویة. هذا هو ، هجرة الأدمغة ، فی الواقع ، هجرة الأفكار و: مزایا لحالتها الحقیقیة. لأنه لا یوجد حدود بریة فی عینی الله.

Goodwill paradigm

Uzun illərdir ki, bütün akademik və idarə alimləri meritokriyadan danışırlar. Qiymətləndirmələr və təlimlər, hər kəsin vəzifələndiricilərini seçmək və təyin etmək üçün çalışır. Amma bu dünyanın heç bir yerində baş vermədi. Çünki ləyaqət sistemi hər kəs tərəfindən müəyyən edilir və icra edilir! Məsələn, Neft Nazirliyində 55 yaşdan kiçiksə baş direktor və ya nazir və nazir müavini ola bilməz! Birincisi və ən böyüyü: İngilis-Amerika şirkətini nəzərə alaraq, İrandakı bütün nümunələri özündə birləşdirir, onlardan birinə görə birinin bir heyət üzvü və ya onun inzibati dərəcəsi bir səviyyəyə Yüksək çatır. Gələcək İdarəçilər Konfransı: 40 yaşındakı insan təcrübəsi və gücünün zirvəsi, Peyğəmbərimiz isə qırx yaşda qaldı! Bütün dünya bir araya gəlsə, bu Qanunu Neft Nazirliyində və ya Daxili İşlər Nazirliyində dəyişə bilməz! Çünki dünya bu gün gənc qüvvələri istifadə etmək lazım olduğu qənaətinə gəldi. Dünya neft nazirliyinin harada olduğu aydın deyil? Və kim əmr alacaq? Və bu layiqli paradiqma həll ediləcək. Geniş və uzunmüddətli qiymətləndirmə vahidləri öz növbəsində, vahidlər: randevular və kadr seçimi və onların yolu var! Və iki paralel xətt kimi, heç vaxt bir yerdə qalmayacaqlar! Və bir-birlərini kəsməzlər. Nə olursa olsun, onlar eyni olmalıdır. İslamda öyrənsək, görəcəyik: 25 yaşlı gənc İslam ümmətinin lideri olur! 28 yaşındayıq: İmam günahsızdır. İmam Xomeyni həmçinin dedi: "Bizim lider 13 yaşlı uşaqdır! Peyğəmbər Tabuk müharibəsində də çox gənc bir komandir təyin etdi. Digər dinlərdə daha yaxşıdır! İsa Məsih dünyanın rəhbərliyinə bir rəqsdə (!) Təyin olundu, buna görə də din və ilahi dinlərdə yaş və liderlik dünyadakı rəhbərliyi və rəhbərliyi ilə maraqlanmır. Amma ləyaqət. Ən əhəmiyyətlisi günahsızlıq və erdemdir. Nüfuzlu lider lütfü hər şeyi əlindən ala bilər və xalqı məhv edə bilər: (bütpərəst liderlər kimi), buna görə də ən ləyaqətli liderlər özləri üçün heç bir şey olmayacaqlar. Növbəti element kitabdır. Yəni, qanunun verilməsi və ona riayət edilməsi Üçüncüsü, vasitəçilik və vasitəçilik olmadan Allahın təyin edilməsi. Yəni qlobal liderin məyus olmaması lazımdır. Çünki istismar sahəsi təmin edilir: lider olmağı iddia edən hər kəs. Bu xaos qarşısını almaq üçün, hər Peyğəmbər Allahla əlaqəsini sübut etmək üçün bir möcüzə olmalıdır. 

نوع اخبار :
برچسب : پارادایم شایسته سالاری،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :