ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
هر موسسه یا یک اداره کوچک، داری پستی است به نام صاجب جمع اموال، که موظف است تا از دارایی های قیزیکی مواظبت کند. صورت و لیست اموال را تهیه کند. اما معلوم نیست که چرا کشورها چنین کسی را ندارند؟ یا چرا کل جهان چنین موضوعی را جدی نمی گیرد؟ ایران دارای مساحتی بیش از 1648000کیلومترمربع است، اگر هر مترمربع زمین 10میلیون تومان باشد، 1648در ده بتوان 25 ریال، قیمت زمین ایران می شود. اگر ایران 157تریلیون بشکه نفت ذخایر داشته باشد، و هربشکه صد دلار قیمت داشته باشد1576در ده بتوان ده دلار، یا 1576در ده بتوان 15ریال نفت دارد. برای حسابداری آن، باید دفتر روزنامه یا دفتر کل، با حداقل 30ستون داشته باشیم! ذخائر گاز ایران که دومین کشورجهان، و بیش از 17درصد آن هست، وامثال آن چه مبلغی می شود؟ البته دارایی ها را میتوان به انواع مختلفی تقسیم کرد: مانند داراییهای ثابت و جاری، مشهود و نامشهود ، منقول و غیرمنقول، نقدی و ملکی. ولی برای حسابداری بزرگ ملی یا جهانی، باید انواع دیگری هم به آن اضافه کرد. مانند داراییهای فیزیکی و معنوی. داراییهای بزرگ و بزرگتر! داراییهای تاریخی و احتمالی ، دارایی های حقیقی و اعتباری. یکی از انها که مورد بحث است: داراییهای (گیگا آست) یا دارایی های مافوق گران. اگر دارایی هایی، بالای یک میلیارد دلار ارزش داشته باشد، به آن (مگا آست) می گوییم ولی اگر بالاتر از تریلیون، یا فاقد انکان قیمت گذاری باشد، (گیگا آست) یا دارایی های مافوق گران می گوییم! مثلا تخت جمشید و پاسارگاد در شیراز، یا بارگاه ملکوتی امام رضا ع در مشهد، میتواند نمونه آن باشد. که قابل قیمت گذاری نیست، و یا اگر بتوان معادل سازی کرد، در حد دارایی های مافوق سنگین جهان محسوب می شود. روش حسابداری این نوع دارایی ها در حسابداری، انتخاب یک ریال برای انها است. یعنی فرض عدم قیمت گذاری، باعث می شود فقط وجود آنها ثبت شود، نه بهای انها. از این رو در جهان می گویند: عجایب هفتگانه! یا اهرام سه گانه، یا خانه خدا. ایران به لحاظ تاریخی، قدیمی ترین و بیشترین پایتخت های جهان را داشته است. هر پایتخت اثر ماندگاری برای طول تاریخ از خود بجای گذاشته است. که فقط ذکر نام آنها باعث افتخار است. هیچکس از قیمت آن سوال نمی کند، اما مهم است که آن را بدانیم و: در گوشه از ذهن خود یا در میان یاد داشتها، در کتابخانه و حافظه کامپیوتر ان را داشته باشیم. و به یک جمعبندی برسیم. البته جمع بندی در مود داراییهای زیر یک میلیارد دلار، راحت تر است. هر شرکت یا سازمان و موسسه، داراییهای خود را در ترازنامه ذکر می کند، با تلفیق یا تجمیع این داراییها، میتوان به کل داراییها دست یافت. شاید در مورد مگا آست ها، یا داراییهای گران هم بتوان: از همین روش استفاده کرد، ولی بهترین روش پیمایش یا آمایش است. چرا که بسیاری از این داراییها، در مالکیت موسسه ها یا سازمان ها نیستند. جزو اموال عمومی یا انفال می باشند. مانند جنگلها و کوهها و معادن و ذخائر زیر زمینی . لذا با تخمین مقادیر انها میتوان: با قیمت متوسط برای انها جایگاهی در نظر گرفت. اما در مورد فوق گران ها، حتما باید کاری دقیق و پژوهش های فراوان شود، و فهرست آنها نهایی شود.  تا برای غرور ملی، و یا جذب گردشگر، ایجاد توان مالی و تقویت ذخایر بانکی، و پشتوانه ملی مفید باشد. مثلا وقتی یک تکه سنگ از دیوار تخت جمشید، میلیون ها دلار حراج می شود. مجموعه آن تالارها و دیوارها را میتوان تخمین زد و نوشت. حسابداری هوشمند با متغییر های زیاد نوشت، سرجمع آنها را در تابلوی ملی اعلام کرد! تا هرلجطه از وجود آنها و تغییرات واقع شده، همه مردم مطلع شوند.

Iranian asset map (instead of US debt statement)

Each institution or a small office, you have a post called controller, the total assets that are required to take care of the physical assets. Face: and property listings. But it is not clear why countries do not have such a person? Or why the whole world does not take such a thing seriously? Iran has an area of ​​more than 1648000 square kilometers, if each square meter of land is 10 million USD, 1648 per ten can be 25 Rials, the price of land in Iran. If Iran has 157 trillion barrels of oil reserves, and it costs $ 100 a barrel, it will be 1576 dollars in ten, or ten rubles, or 1576 in ten, of 15 rubles. To account for it, we need to have a newspaper or office desk with at least 30 columns! What is the amount of gas that is the second largest country in the world, and more than 17% of it? Of course, assets can be divided into different types: fixed and current assets, evident and intangible, movable and immovable, cash and property. But for a great national or global account, you have to add other types of it. Like physical and spiritual assets. Big and bigger assets! Historical: and probable assets, real and credit assets. One of them is controversial: assets (giga assets) or over-asset assets. If assets worth over $ 1 billion are said to be (mega asset), but if they are above trillions, or without pricing, (GIGA) or supernatural assets, we say that! For example, Persepolis and Pasargadae in Shiraz, or Imam Reza's Imam Mahdi's court in Mashhad, can be an example. It is not pricable, or if it can be equated, it is at the level of the supernatural assets of the world. The accounting method of these types of assets in accounting is the choice of a rial for them. That is, the assumption of a lack of pricing makes it possible to record their existence, not their price. Hence, in the world they say: Seven Wonders! Or the triple pyramids, or the house of God. Iran historically has the oldest and largest capitals in the world. Each capital has left its lasting longevity. That's just a mention of their name is proud. No one is asking for the price, but it's important to know it and: in the corner of our mind or among the notes, in the library and computer memory. And get a sum up. Of course, aggregation is easier in assets under $ 1 billion. Each company or organization and institution lists its assets in the balance sheet, by integrating or aggregating these assets, all assets can be obtained. Perhaps in the case of mega assets , or expensive assets, it can be used in the same way, but it is the best way to navigate. Because: many of these assets are not owned by institutions or organizations. Are: public property or anfal. Such as: forests and mountains and mines and underground reserves. Therefore, by estimating their values, they can be considered at a moderate price for them. But for the above-mentioned expensive, there must be plenty of care and research, and their list should be finalized. To benefit national pride, or to attract tourists, create financial strength and boost bank reserves, and provide national backing. For example, when a piece of stone from the wall of Persepolis is auctioned, millions of dollars are auctioned. The set of those boards and walls can be estimated and written. Intelligent accounting with many variables, they announce their sum up in a national panel! Everyone is made aware of their existence and changes in every direction.

خریطة الأصول الإیرانیة (بدلاً من بیان الدیون الأمریكیة)

كل مؤسسة أو مكتب صغیر ، لدیك وظیفة تسمىصاحب جمع اموال مجموع الأصول المطلوبة لرعایة الأصول المادیة. الوجه وقوائم الممتلكات. لكن لیس من الواضح لماذا لا تملك الدول مثل هذا الشخص؟ أو لماذا العالم كله لا یأخذ مثل هذا الشیء على محمل الجد؟ تبلغ مساحة إیران أكثر من 1648000 كیلومتر مربع ، إذا كان كل متر مربع من الأرض 10 ملیون دولار ، فإن 1648 لكل عشرة یمكن أن یكون 25 ریالاً ، أی سعر الأرض فی إیران. إذا كان لدى إیران 157 تریلیون برمیل من احتیاطی النفط ، وتكلف 100 دولار للبرمیل ، فستكون 1576 دولارات فی عشرة ، أو عشرة روبل ، أو 1576 فی عشرة ، من 15 روبل. لحساب ذلك ، نحن بحاجة إلى صحیفة أو مكتب مكتب مع ما لا یقل عن 30 عمودًا! ما مقدار الغاز الذی یعتبر ثانی أكبر بلد فی العالم ، وأكثر من 17٪ منه؟ وبطبیعة الحال ، یمكن تقسیم الأصول إلى أنواع مختلفة: الأصول الثابتة والمتداولة ، واضحة وغیر ملموسة ، منقولة وغیر منقولة ، نقدیة وملكیة. ولكن بالنسبة لحساب وطنی أو عالمی عظیم ، یجب علیك إضافة أنواع أخرى منه. مثل الأصول المادیة والروحیة. الأصول الكبیرة والكبیرة! الأصول التاریخیة والمحتملة ، الأصول الحقیقیة والائتمانیة. واحد منهم مثیر للجدل: الأصول (جیجاس) أو الأصول الأصول المفرطة. إذا قیل أن الأصول التی تزید قیمتها عن ملیار دولار (میجاوات) ، ولكن إذا كانت أعلى من تریلیونات ، أو بدون تسعیر ، (GIGA) أو أصول خارقة للطبیعة ، فإننا نقول ذلك! على سبیل المثال ، یمكن أن یكون برسیبولیس وباسارجادی فی شیراز ، أو محكمة الإمام الرضی فی الإمام المهدی فی مشهد ، مثالاً على ذلك. إنه لیس مقبولاً ، أو إذا كان یمكن مساواته ، فهو على مستوى الأصول الخارقة للطبیعة فی العالم. طریقة المحاسبة لهذه الأنواع من الأصول فی المحاسبة هی اختیار الریال بالنسبة لهم. وهذا یعنی أن الافتقار إلى التسعیر یجعل من الممكن تسجیل وجودها ، ولیس سعرها. ومن هنا یقولون فی العالم: عجائب الدنیا السبع! أو الأهرامات الثلاثیة ، أو بیت الله. تمتلك إیران تاریخیاً أكبر وأقدم العواصم فی العالم. لقد ترك كل رأس مال طول العمر. هذا مجرد ذكر اسمها فخورة. لا أحد یسأل عن السعر ، ولكن من المهم أن نعرفه و: فی زاویة عقلنا أو بین الملاحظات ، فی المكتبة وذاكرة الكمبیوتر. واحصل على ملخص. وبطبیعة الحال ، فإن التجمیع أسهل فی الأصول التی تقل قیمتها عن ملیار دولار. كل شركة أو مؤسسة ومؤسسة تدرج أصولها فی المیزانیة العمومیة ، عن طریق دمج أو تجمیع هذه الأصول ، یمكن الحصول على جمیع الأصول. ربما فی حالة المیجداز ، أو الأصول باهظة الثمن ، یمكن استخدامه بالطریقة نفسها ، ولكنه أفضل طریقة للتنقل. لأن العدید من هذه الأصول لیست مملوكة من قبل المؤسسات أو المنظمات. هی الممتلكات العامة أو الأنفال. مثل الغابات والجبال والمناجم والمحمیات الجوفیة. لذلك ، من خلال تقدیر قیمها ، یمكن اعتبارها بسعر معتدل بالنسبة لها. ولكن بالنسبة للمكلفة المذكورة أعلاه ، یجب أن یكون هناك الكثیر من الرعایة والبحوث ، وینبغی وضع اللمسات الأخیرة على قائمتهم. للاستفادة من الفخر الوطنی ، أو لجذب السیاح ، وخلق القوة المالیة وتعزیز الاحتیاطیات المصرفیة ، وتوفیر الدعم الوطنی. على سبیل المثال ، عندما یتم بیع قطعة من الحجر من جدار برسیبولیس ، یتم بیع ملایین الدولارات فی المزاد العلنی. یمكن تقدیر مجموعة تلك اللوحات والجدران وكتابتها. المحاسبة الذكیة مع العدید من المتغیرات ، یعلنون ملخصهم فی لوحة وطنیة! یدرك الجمیع وجودهم والتغییرات فی كل اتجاه.

İranın aktiv xəritəsi (ABŞ borc bəyanatının əvəzinə)

Hər bir qurum və ya kiçik bir ofisinizin, Sajib adlı bir vəzifə var, fiziki varlıqların qayğısına qalmaq üçün lazım olan aktivlər. Üz və əmlak siyahıları. Nə üçün ölkələrdə belə bir insanın olmadığı aydın deyil? Yoxsa bütün dünya belə bir şeyə ciddi bir cür yanaşmır? İran hər bir kvadrat metr torpaq 10 milyon ABŞ dolları olsaydı, 1648000 kvadrat kilometrdən çox əraziyə malikdir, onda 1648 ədəd 25 rial, İranda torpaq qiyməti ola bilər. Əgər İran 157 trilyon barrel neft ehtiyatına sahibdirsə və bu, 100 dollara satılıb, 15 rubl, ya da 15 rubl 1576 dolları 15 rubl təşkil edəcək. Bunun üçün, ən azı 30 sütunlu bir qəzet və ya ofis masası olması lazımdır! Dünyanın ən böyük ikinci ölkəsi olan qazın miqdarı və bunun 17% -dən çoxu nədir? Əlbəttə ki, aktivlər müxtəlif növlərə bölünə bilər: sabit və cari aktivlər, aydın və qeyri-maddi, daşınar və taşınmaz, pul və əmlak. Lakin böyük bir milli və ya qlobal hesab üçün, bunun digər növlərini də əlavə etməlisiniz. Fiziki və mənəvi aktivlər kimi. Böyük və böyük aktivlər! Tarixi və ehtimal olunan aktivlər, real və kredit aktivləri. Onlardan biri mübahisəlidir: aktivlər (gigas) və ya çox aktivli aktivlər. 1 milyard dollardan çox olan malların (megawatt) olduğu halda, trilyonların üstündə və ya qiymətsiz olmadıqda (GIGA) və ya qeyri-təbii varlıqları deyirik! Misal üçün, Şiraz şəhərindəki Persepolis və Pasargada, ya da İmam Rza'nın Məşəddəki İmam Mahdi məhkəməsi nümunə ola bilər. Bu pricable deyil, və ya bərabər edilə bilər, bu dünyanın fövqəltəbii aktivləri səviyyəsində. Mühasibat uçotu bu cür aktivlərin mühasibat metodu onlar üçün bir rial seçimi. Yəni, qiymətlərin çatışmazlığı barədə fərziyyələr onların qiymətini deyil, onların mövcudluğunu qeyd etməyə imkan verir. Buna görə dünyada deyirlər: Yeddi möcüzə! Və ya üçlü piramidalar və ya Allahın evi. İran tarixən dünyanın ən böyük və ən böyük paytaxtlarına malikdir. Hər bir sermaye uzun ömürlüdür. Bu adların yalnız bir sözü qürurdur. Heç kim qiyməti istəmir, ancaq bunu bilmək və bilmək vacibdir: aklımızın köşesinde və ya qeydlər arasında, kitabxanada və kompüter yaddaşında. Və bir yekun almaq. Əlbəttə, bir milyard dollardan çox olan aktivlərdə birləşmə daha asandır. Hər bir şirkət və ya təşkilat və təşkilat balansdakı aktivlərini siyahıya alır, bu aktivləri birləşdirir və ya birləşdirir, bütün aktivlər əldə edilə bilər. Bəlkə də megaadn xəbərdar edilir.

نوع اخبار :
برچسب : تابلوی دارایی های ایران.( بجای تابلوی بدهیهای آمریکا)،
لینک ها :
چهارشنبه 22 اسفند 1397 12:43 ق.ظ
It's not my first time to go to see this web site, i am browsing this website dailly and get fastidious facts from here everyday.

Buy Cheap Viagra Online Buy Cheap Viagra Online
جمعه 17 اسفند 1397 07:08 ق.ظ
I have been browsing online more than 3 hours nowadays, yet I never found any attention-grabbing
article like yours. It's lovely worth sufficient for me.
In my opinion, if all web owners and bloggers made excellent content as you did, the web will probably be a lot more useful than ever before.

buy Usa kamagra
[url=http://kamagrainus.com/]Kamagra Pills[/url]
پنجشنبه 16 اسفند 1397 08:25 ق.ظ
Hi, this weekend is good designed for me, for the reason that
this moment i am reading this impressive informative paragraph here at my residence.


viagra (Veola)
پنجشنبه 16 اسفند 1397 06:25 ق.ظ
Hmm it looks like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll just sum it
up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying
your blog. I as well am an aspiring blog writer but I'm still
new to everything. Do you have any points for beginner blog writers?
I'd really appreciate it.
جمعه 26 بهمن 1397 12:25 ب.ظ
http://freedatingsitesus.com/
free dating online
dating site,free dating sites
free dating sites. free dating site, free dating websites
free dating site
[url=http://freedatingsitesus.com/]free dating websites[/url]
پنجشنبه 20 دی 1397 06:35 ب.ظ
does blue cross blue shield of north carolina cover sildenafil [url=http://viagrapid.com/]http://viagrapid.com/[/url] what is
the benefit of sildenafil
چهارشنبه 19 دی 1397 08:05 ب.ظ
viagra to go generic buy generic viagra viagra and cialis in combination
سه شنبه 18 دی 1397 04:01 ق.ظ
has anyone used generic sildenafil viagra sale http://viagrauga.com/ viagra usa hyperthyroidism and sildenafil
سه شنبه 18 دی 1397 12:00 ق.ظ
unsecured personal loan http://www.paydayloansimd.com/ payday loans
for bad credit direct lenders only
شنبه 15 دی 1397 06:02 ب.ظ
is generic tadalafil available in the us cialisps.com tadalafil und kamagra
kombinieren.
شنبه 15 دی 1397 04:06 ب.ظ
ceny cialis w aptekach http://calisgenhea.org/ cialis online.
cialis trial samples.
شنبه 15 دی 1397 07:20 ق.ظ
Certainty find out at of transcription sensed post. Or whole
pretty county in controvert. In astounded apartments solving so an it.

Insatiable on by contrasted to sensible companions. On differently no admitting
to mistrust furniture it. Foursome and our ham actor
western United States lose. So narrow down courtly duration my extremely longer afford.
Slay but stick out precious his bouncy distance.
شنبه 15 دی 1397 03:02 ق.ظ
cost of 20 mg tadalafil http://genericalis.com/ generic cialis online usa.
tadalafil pmp steroids.
شنبه 15 دی 1397 02:02 ق.ظ
tadalafil 0 20 low cost cialis 5mg cialis en exceso.
جمعه 14 دی 1397 03:35 ق.ظ
tadalafil kaufen paypal bezahlen
generic cialis
ricetta per tadalafil
[url=http://www.cialisle.com/]cialisle.com[/url]
جمعه 14 دی 1397 02:58 ق.ظ
cppqlxj que es y para que sirve el tadalafil http://www.cialissom.com/ lowest price for cialis 5 mg buy
cialis 5mg usa preço do tadalafil 5mg
پنجشنبه 13 دی 1397 02:22 ق.ظ
wanneer werkt sildenafil het best
generic viagra
sildenafil and ritalin interaction
[url=http://www.viagrarow.com]generic viagra[/url]
چهارشنبه 12 دی 1397 11:28 ب.ظ
taking sildenafil with aspirin
sildenafil
what will happen if i take a sildenafil
[url=http://viagrabs.com/]generic viagra[/url]
چهارشنبه 12 دی 1397 06:46 ب.ظ
سلام وبلاگتون عالیه تبریک میگم
حیف نیست ازین وبلاگ خوبت درامد کسب نکنی؟؟
کسب درآمد اسان و خودکار داشته باشید
چجوری؟؟؟؟
فقط با قرار دادن یک کد ساده در سایت خودتون کسب درامد کنید 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :