ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

فرهنگ انقلابی برای مردم مختلف فرق می کند. البته مشترکاتی هم دارد. لذا برخی مسائل که ممکن است عمل انقلابی باشد، برای جامعه دیگری ناپسند به نظر برسد. مثلا تروریسم از دیدگاه های دیگران تفاوت دارد. زمانی انقلابی بود و مقدس به شمار می رفت. در کتاب اصول علمی مبارزه(علی میهندوست) آمده است: اگر ملتی نتواند با رژیم سرکوبگری، رو در رو مبارزه کند، میتواند به ترور فیزیکی عناصر موثر آن اقدام کند. حتی این عمل از ان نظر مهم بود که: برای انقلابیون کمترین هزینه را داشت، ولی هزینه های امنیتی زیادی به: رژیم سرکوبگر تحمیل می کرد. صهیونیست ها در ابتدای کار با همین روش مبارزه ومسلمانان را ترور می نمودند. حتی هرتصل و موشه دایان شخصا اینکار را انجام می دادند. بعد که روی کار آمدند، برای انقلابیون بعدی تروریسم را حرام اعلام کردند! این عمل دو جریان تبلیغاتی به نفع آنها داشت: اول اینکه به مردم القا می کرد که: خودشان هرگز تروریست نبوده اند! دوم اینکه میتوانست زمینه ترور های: تمیز تر و جدید تر را فراهم کند! در امریکا هم، تا موقعی که امریکا فدرت  جهانی نشده بود، ترور مالکولم ایکس ها را در پیش گرفته بود، ولی وقتی صاحب قدرت شد! ترور کندی را محکوم کرد. یکی از راههای درآمد برای اسرائیل و آمریکا و آل سعود، همین ترور بود! نه تنها آن را بد نمی دانستند، بلکه دستمزدهای کلان هم می دادند! بطوریکه طبقه جدیدی در جهان بوجود آمد که: شرکت های امنیتی نام گرفتند. برای مقابله با این شرکت ها( یا افرادی که آدم کش حرفه ای شده بودند) مردم آمریکا نیز راهی جز: مقابله به مثل ندارند. لذا هفت تیرکشی های غیر حرفه ای به راه افتاد، که قصد آنها نابود کردن آدم کش های حرفه ای بود. بیش از 90درصد هفت تیرکشی های فعلی آمریکا، به قصد انتقام از پلیس یا خبرچین های پلیس آمریکا است. البته تبلیغات آمریکا بیشر روی ده درصد است، و سعی دارند آن را یک جریان: انحراف روانی یا مصرف مواد مخدر نشان دهند. مانند قمه زنی در ایران و یا: زنجیر زنی در هند و امثال آن. کسانی که عزاداری برای امام حسین ع می کنند، همیشه مورد هجوم سازمان یافته: گروههای شیعه ستیز هستند. بطوریکه آنها می گویند: اگر 7نفر شیعه را بکشند به بهشت می روند. لذا قمه زنی یا زنجیرزنی خون آلود، اغلب در بین شیعیانی رواج دارد که: مورد هجوم هستند. آنها در واقع با قمه زنی (شمشیر کوتاه)، یا عزاداری های خشن، خود را برای رویارویی با دشمنان آماده می کنند. طبیعی است این روشها در ایران، که حکومت شیعی  دارد و: حمله سازمان یافته ای بر علیه شیعه وجود ندارد، تعدیل و یا گاهی حرام شمرده می شود. لذا باید این تفاوت های فرهنگی را پذیرفت، و مردم انقلابی را حمایت کرد. هرکس با هر وسیله و هر نوع رفتاری، با ظلم مبارزه کند انقلابی است، و نباید تکفیر و تقبیح شود. علمای اسلام نباید منتظر باشند که: مردم انقلابی امریکا و اروپا هم، مثل ملت ایران با سینه زنی آرام (مانند زینبه زنجان)، رفتار خود را بروز دهند. باید شیشه شکستن های فرانسویان، آتش زدن های مصری ها و اسرائیلی ها، سنگ اندازی یا تیرو کمان زدن های فلسطینی را، همان سینه زنی و عزاداری: برای امام حسین ع تلقی کنند. حتی هفت تیر کشی افرادی که: در امریکا و استرالیا و اروپا، که از ظلم پلیس به جان آمده اند، یک نوع عبادت است. چون استکبار چه از نوع اسرائیلی یا آمریکایی و آل سعود، فقط زبان اسلحه را می فهمند. همانطور که طرح سازش و زمین گذاشتن اسلحه، برای فلسطینی ها و حزب الله لبنان حرام است، برای حوثی های یمن و: مردم بحرین و همه انقلابیون جهان هم حرام است. بی دفاع کردن انقلابیون، خواست استکبار جهانی است.

The seventh gushing is the same gun!

The culture of revolution is different for different people. Of course, there are similarities. So, some issues that might be revolutionary seem to be unfavorable to another society. For example, terrorism differs from the views of others. It was once revolutionary and sacred. In the book, Scientific Principles of the Fighting (Ali Mahendost), "If a nation cannot face the oppressive regime, it can face the physical assassination of its effective elements." Even this action was important in that: it was the least cost to the revolutionaries, but imposed a lot of security costs on the repressive regime. Initially, the Zionists assassinated the Muslims with the same method of struggle. Even Herzel and Moshe Dayan did this personally. Then, when they came to work, they declared haram to terrorism for the next revolutionaries! It had two propagandistic tendencies in their favor: First, it provoked people: they themselves have never been terrorists! Secondly, it could provide the ground for assassinations: cleaner and newer! In the United States, as long as the United States did not have a global fate, it assassinated Malcolm X, but when it came to power! Condemned: the assassination of Kennedy. One of the ways of earning money for Israel and the United States and Al Saud was the same assassination! Not only did they not know it badly, they also made huge wages! As a new class emerged in the world, called security companies. To deal with these companies (or people who have been kidnappers), the American people have no way of resisting it. So there were seven unprofessional :gunfire that aimed to destroy professional killers. More than 90% of the current seven American tricks are intended to retaliate against police or US police informants. Of course, American advertising is more than 10 percent, and they try to show it a flow: psychological deviation or drug use. Like a gourmet in Iran or: Chain in India and the like. Those who give mourning to Imam Hussein are always invaded: Shiite groups are against. As they say, if they kill 7 Shiites, they will go to Paradise. Therefore, bloody chainsaws are often prevalent among Shiites: they are attacked. They are actually preparing themselves to fight enemies with a snake (short sword), or rough mourning. Naturally, these methods exist in Iran, which has a Shiite regime: there is no organized attack against Shi'a, moderated, or sometimes forbidden. Therefore, they must accept these cultural differences, and support the revolutionary people. Everyone with any means and every kind of behavior is fighting revolution, it is revolutionary, and should not be tactfully denounced. The scholars of Islam should not wait for the revolutionary people of America and Europe, like the Iranian nation, to stomp a gentle woman (like Zainabe Zanjan). They should consider the glass of breakdown by the French, the burning of the Egyptians and Israelis, the rocking up of the Palestinian arrogance, the same chest and mourning for Imam Hussein. Even seven shots of people who have died in the United States, Australia and Europe, who have died from police brutality. Because: the arrogance of either the Israelis or the Americans, and Al Saud, only understands the language of the gun. As the plan for the compromise and landing of arms is forbidden for the Palestinians and Hizbullah of Lebanon, it is forbidden for the Houthis of Yemen and the Bahraini people and all the revolutionaries of the world. Defending the revolutionaries is the will of global arrogance.

السابع یتدفق هو نفس البندقیة!

ثقافة الثورة تختلف باختلاف الناس. بالطبع ، هناك أوجه تشابه. لذا ، یبدو أن بعض القضایا التی قد تكون ثوریة غیر مواتیة لمجتمع آخر. على سبیل المثال ، یختلف الإرهاب عن وجهات نظر الآخرین. كانت مرة ثوریة ومقدسة. فی الكتاب ، المبادئ العلمیة للقتال (علی ماهندوست) ، "إذا كانت الأمة لا تستطیع مواجهة النظام الظالم ، فإنها قد تواجه الاغتیال المادی لعناصرها الفعالة". حتى هذا الإجراء كان مهمًا: كان أقل تكلفة للثوار ، لكنه فرض الكثیر من التكالیف الأمنیة على النظام القمعی. فی البدایة ، قام الصهاینة باغتیال المسلمین بنفس طریقة النضال. حتى هیرتسیل وموشیه دیان فعلوا ذلك شخصیاً. ثم ، عندما جاءوا إلى العمل ، أعلنوا حرام للإرهاب للثوار القادمین! كان له اتجاهان دعائیان لصالحهما: أولاً ، لقد أثار الناس: هم أنفسهم لم یكونوا إرهابیین أبداً! وثانیا ، یمكن أن یوفر أرضیة لعملیات الاغتیال: أنظف وأحدث! فی الولایات المتحدة ، طالما أن الولایات المتحدة لم یكن لدیها مصیر عالمی ، فقد اغتالت مالكوم إكس ، ولكن عندما وصلت إلى السلطة! ادان اغتیال كینیدی. إحدى طرق كسب المال لإسرائیل والولایات المتحدة و آل سعود كانت نفس الاغتیال! لم یقتصر الأمر على أنهم لم یعرفوا ذلك بشكل سیء ، بل إنهم دفعوا أجوراً هائلة! كما ظهرت طبقة جدیدة فی العالم ، ودعا شركات الأمن. للتعامل مع هذه الشركات (أو الأشخاص الذین اختطفوا) ، لا یملك الشعب الأمریكی أی طریقة لمقاومته. لذلك كان هناك سبعة إطلاق نار غیر محترف یهدف إلى القضاء على القتلة المحترفین. إن أكثر من 90٪ من الحیل الأمریكیة السبعة الحالیة تهدف إلى الانتقام من مخبری الشرطة أو الشرطة الأمریكیة. وبطبیعة الحال ، فإن الإعلانات الأمریكیة تزید على 10 فی المائة ، وهی تحاول أن تظهر لها التدفق: الانحراف النفسی أو تعاطی المخدرات. مثل الذواقة فی إیران أو: سلسلة فی الهند وما شابه ذلك. أولئك الذین یعطون الحداد للإمام الحسین یتعرضون دائماً للغزو: الجماعات الشیعیة ضدهم. كما یقولون ، إذا قتلوا 7 شیعة ، فسوف یذهبون إلى الجنة. لذلك ، غالباً ما تنتشر المناشیر الدامیة بین الشیعة: فهم یتعرضون للهجوم. انهم فی الواقع یستعدون لمحاربة الأعداء مع ثعبان (السیف القصیر) ، أو الحداد الخام. بطبیعة الحال ، توجد هذه الأسالیب فی إیران ، التی لدیها نظام شیعی: لا یوجد أی هجوم منظم ضد الشیعة أو المعتدلین أو ممنوع فی بعض الأحیان. لذلك ، یجب علیهم قبول هذه الاختلافات الثقافیة ، ودعم الشعب الثوری. كل شخص لدیه أی وسیلة وكل نوع من السلوك هو ثورة قتالیة ، إنه ثوری ، ویجب ألا یتم شجبه بلباقة. لا ینبغی لعلماء الإسلام أن ینتظروا الشعب الثوری لأمریكا وأوروبا ، مثل الأمة الإیرانیة ، لیصیب امرأة لطیفة (مثل زینب زنجان). یجب علیهم أن یأخذوا فی الاعتبار زجاج الانهیار الذی قام به الفرنسیون ، وحرق المصریین والإسرائیلیین ، وتهكم الغطرسة الفلسطینیة ، والصدر نفسه والحداد على الإمام الحسین. حتى سبع طلقات من الناس الذین لقوا حتفهم فی الولایات المتحدة وأسترالیا وأوروبا ، الذین لقوا حتفهم من وحشیة الشرطة. لأن غطرسة الإسرائیلیین أو الأمریكیین ، و آل سعود ، لا یفهم إلا لغة البندقیة. بما أن خطة التسویة والهبوط للأسلحة ممنوعة على الفلسطینیین وحزب الله اللبنانی ، فإنه ممنوع على الحوثیین فی الیمن والشعب البحرینی وجمیع ثوار العالم. الدفاع عن الثوار هو إرادة الغطرسة العالمیة.

Yeddi fışqırma eyni silahdır!

İnqilab mədəniyyəti müxtəlif insanlar üçün fərqlidir. Əlbəttə, oxşarlıqlar var. Beləliklə, inqilabi ola biləcək bəzi məsələlər başqa cəmiyyət üçün əlverişsiz görünür. Məsələn, terrorizm başqalarının fikirlərindən fərqlənir. Bir dəfə inqilabi və müqəddəs idi. Kitabda, Mübarizənin Elmi prinsipləri (Ali Mahendost), "Bir millət təzyiqçi rejimlə qarşılaşa bilməzsə, onun təsirli elementlərinin fiziki sui-qəsdi ilə qarşılaşa bilər." Hətta bu hərəkət vacibdir: bu, inqilabçılar üçün ən az xərc idi, lakin repressiv rejimin bir çox təhlükəsizlik xərclərini tətbiq etdi. Əvvəlcə sionistlər müsəlmanları eyni üsulla öldürmüşdülər. Hətta Herzel və Moshe Dayan bunu şəxsən etdi. Sonra işə gəldikdə, növbəti inqilabçılar üçün terrora qarşı haram elan etdilər! Onların xeyrinə iki təbliğat meylləri vardı: Birincisi, insanları tövsiyə etdi: onlar özləri terrorist olmadılar! İkincisi, sui-qəsd üçün əsas ola bilər: təmiz və daha yeni! Birləşmiş Ştatlarda, Amerika Birləşmiş Ştatlarının qlobal bir taleyi olmadığı müddətcə, Malcolm X sui-qəsd etdi, ancaq hakimiyyətə gəldikdə! Kennedinin sui-qəsdini qınadı. İsrail, Amerika Birləşmiş Ştatları və Əl-Səud üçün pul qazanmaq yollarından biri eyni sui-qəsd idi! Onlar yalnız pis bildikləri deyil, böyük əmək haqqı da yaratdılar! Dünyada yeni bir sinif ortaya çıxdı, təhlükəsizlik şirkətləri adlandı. Bu şirkətlərlə (yaxud qaçırmaçı olanlarla) məşğul olmaq üçün, Amerika xalqının müqavimət göstərməsinə heç bir yolu yoxdur. Beləliklə peşəkar qətlləri məhv etmək məqsədilə yeddi qeyri-peşəkar silah atəşi yarandı. Cari yeddi amerikalı tövsiyənin 90% -dən çoxu polis və ya ABŞ-ın polis müxbirlərinə qarşı qətiliklə nəzərdə tutulur. Əlbəttə ki, Amerika reklamı yüzdə 10-dan çoxdur və onlar bir axın göstərməyə çalışırlar: psixoloji sapma və ya narkotik istifadə. İran və ya Hindistanda zəriflik və bənzəri kimi bir gurme kimi. İmam Hüseyni qətlə yetirənlər həmişə işğal edilir: Şiə qrupları qarşıdır. Onlar dedilər ki, əgər 7 şiəni İslam aəsidir.

نوع اخبار :
برچسب : هفت تیرکشی، همان قمه زدن است!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :