ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
چهارشنبه 5 دی 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
عالم هستی سلسلسه مراتب دارد که: برخی آن را به چهار دسته تقسیم کرده اند: عالم لاهوت(فقط مختص خدا است) عالم جبروت، عالم ملکوت و عالم ناسوت. سه عالم مخلوق خداوند هستند، به ترتیب دورتر یا پاین تر از عالم لاهوت قرار دارند. دور بودن آخرین عالم یعنی عالم ناسوت، باعث شده که به صورت جرم سخت در آیند، که ما آن را ماده یا جسم می نامیم. ولی عالم بالا تر رقیق تر هستند، و به نسبت رقیق بودن آنها به عالم لاهوت نزدیکترند. این عوالم مرزهایی هم دارند که آنها را از دیگر عوالم متمایز می کند، و میزان تصرف در یکدیگر را تعریف می کند. خداوند برای اجرای برخی اوامر خود، عده ای را مامور کرده، که بقیه از ان مستثنی هستند. مثلا کاری که ملائکه انجام می دهند، حفظ انسجام جهان است. در حالیکه کاری که عالم ماده انجام می دهد، بیشتر برای حفظ خودش است. عالم انسان ترکیبی از دو عالم ناسوت و ملکوت است. این یعنی که در برخی موارد، اجازه دخالت داده شده است. خداوند انسان را از خاک آفرید، ولی بعد روح خود را در او دمید. و این ترکیب دوگانه، عملکرد دوگانه هم در انسان دارد. در حالیکه در سایر حیوانات ویا موجودات، عملکرد واحد و مشابه هست. یعنی تاثیر روح در جسم حیوانات که اراده نام دارد، به شکل غریزی انجام می شود. حیوانات مانند ماشین های هوشمند، در برابر ادراکات بیرونی، رفتار مشخصی را از خود بروز می دهند که: کاملا برنامه ریزی شده و قابل پیش بینی است. اما وجود عقل که خود از عالم دیگر است، در جسم انسان باعث می شود: در بسیاری از موارد انسان مخالف غریزه هم عمل کند. مثلا گرسنه می شود، باید غذا بخورد ولی به دستور عقل، (شرع و دین) با اینکه در دسترس هم هست، آن را نمی خورد و تا ساعاتی بعد، به تعویق می اندازد. در واقع برنامه ریزی طبیعی و غریزی را به برنامه ریزی عاقلانه و حکمت آمیز تبدیل می کند. دامنه تغییرات نفوذ عقل تا آنجا است که: میتواند از عالم ملکوت عبور کرده، به عالم جبروت برسد. بسیاری از انبیا الهی به این عالم رسیدند، که بر آنها وحی می شد، و جبرائیل سفیر این عالم، با آنها ارتباط برقرار می کرد. اما عقل پیامبر خاتم(ص)، توانست جسم او را به عالم لاهوت هم ببرد(قاب قوسین او ادنی). از طرف دیگر رابطه ماده و معنویت، یا جسم و روح مانند رابطه انرژی و جرم است. یعنی حجم عظیمی از عالم ملکوت، در ذره ای از جسم جا میگیرد! مانند رم کامپیوتر که، هزاران مگابایت اطلاعات را در خود جا می دهد. گفته شده است که پیامبر تمام علوم را، در یک نفس، به حضرت علی یا فاطمه س منتقل میکرد، که اصطلاح ذقا ذقا گفته شده. حضرت علی ع هم به امام حسن و امام حسین و حضرت عباس، آنهم در کودکی شان منتقل نمودند. حال آنکه اگر نوشته شود، میلیون ها جلد کتاب می شود. انسان های معمولی هم، این حالت را تجربه می کنند. آنگاه که می گویند: موضوعی در ذهن ما جرقه زد. یعنی  که نوری بر ذهن آنها می تابد(العلم نور یقذفه الله فی قلب مایشاء) که: گویا پسورد یک کامپیوتر به آنها داده شده! یا : دری بر روی آنها باز شده، که میتوانند هزاران موضوع را درک کنند! و راه حل مشکلات خود را پیدا کنند، یا به تحلیل درستی برسند.البته همه این امور به وسیله اسباب خود انجام می شود(ابی الله ان یجری الامور بالاسباب) یکی از این اسباب اراده انسانها است. اراده مادی نیست، ولی بر ماده حکمرانی دارد. لذا واسطه ماده و معنی است. هرچیزی را که انسان فکر می کند، مادی نیست. ولی وقتی اراده کند(بخواهد) آن را اجرا می کند: به دست و پای خود فرمان می دهد، و آنها انجام می دهند. محتوی فکر و تخیل هم، بسیار وسیع و زیاد است ولی: در سلولهای خاکستری: بسیار ریز جا می گیرد.

The will of the intermediate is between matter and meaning.

The Universe of Hellsex has some: it is divided into four categories: the Universe of Lahu (only God's), the universe of God, the world of the kingdom, and the universe. The three universes are God's creatures, in the order of the farther or farther than the universe of Lahut. The remoteness of the last universe, the universe, has led to a massive crime, which we call matter or body. But the higher the higher are the smaller, the closer they are to the Lahtuan. These realms also have boundaries that differentiate them from other realms, and define the extent of capture in each other. God has appointed some people to fulfill some of his commandments, the rest of them excepted. For example, what the angels do is to maintain the integrity of the world. While what the universe does, it is more to maintain itself. The human world is a combination of two universe and royalty. This means that in some cases, it is allowed to interfere. God created man from the earth, but then he breathed his soul into him. And this dual combination has dual function in humans. While in other animals or creatures, the function is the same and the same. The effect of the soul in the animal body, which is called will, is instinctively done. Animals, like smart cars, exhibit distinct behaviors against external perceptions: they are well-planned and predictable. But the existence of reason, which itself is from another world, causes the human body: in many cases, a person opposes instinct. For example, he is hungry, he has to eat, but he can not eat it at the order of reason, (religious and religious), and postpones it for hours. In fact, it turns natural and instinctive planning into wise and wise planning. The range of changes in the influence of reason is such that: it can pass through the realm of the kingdom, reach the world of Jebrouth. Many divine prophets came to this world, which was revealed to them, and Gabriel, the ambassador of this world, communicated with them. But the wisdom of the Prophet Muhammad (PBUH), he was able to bring his body to the world of Lahtu (). On the other hand, the relationship of matter and spirituality, or body and soul, is the relationship between energy and crime. That is, a huge amount of the kingdom of the earth, in a piece of the body! Like a computer RAM that holds thousands of MB of information. It has been said that the Prophet transmitted all the sciences, in one breath, to Ali or Fatimah, which is called the subjectivist. Imam Hassan and Imam Hussein and Hazrat Abbas were also transferred to their childhood. However, if written, millions of books will be available. Ordinary people also experience this. When they say: something has sparked in our minds. That is, there is a light on their mind (s) that: It's as if a computer password has been given to them! Or: door opened on them, who can understand thousands of issues! And find solutions to their problems, or to arrive at the correct analysis. Of course, all these things are done by their own devices (one of these is the will of human beings, not material will, but it governs matter, hence the mediator of matter and meaning It does not materially anything that man thinks, but when he wants it, he executes it: he orders his own hands and feet, and they do. The content of thought and imagination is also very broad and It is high but in gray cells: it is very tiny.

إرادة الوسط هی بین المادة والمعنى.

یحتوی الكون سلسله على بعض: فهو مقسم إلى أربع فئات: كونه لاو (فقط الله) ، وكون الله ، وعالم المملكة ، والكون. الأكوان الثلاثة هی مخلوقات الله ، فی ترتیب أبعد أو أبعد من كون لاهوت. لقد أدى بعد الكون الأخیر ، الكون ، إلى جریمة ضخمة ، نسمیها المادة أو الجسد. ولكن كلما ارتفع كلما صغر حجمها كلما اقتربنا من لاهتوان. هذه العوالم لها أیضًا حدود تمیزها عن العوالم الأخرى ، وتحدد مدى الالتقاط فی بعضها البعض. لقد عین الله بعض الناس لیحققوا بعض وصایاه ، أما الباقون فاستثنوا. على سبیل المثال ، ما تفعله الملائكة هو الحفاظ على سلامة العالم. فی حین أن ما یفعله الكون ، هو أكثر للحفاظ على نفسه. عالم الإنسان هو مزیج من كونین وملوك. هذا یعنی أنه فی بعض الحالات ، یسمح للتدخل. خلق الله الإنسان من الأرض ، ثم تنفس روحه فیه. وهذه المجموعة المزدوجة لها وظیفة مزدوجة فی البشر. بینما فی الحیوانات أو المخلوقات الأخرى ، فإن الوظیفة هی نفسها ونفس الشیء. إن تأثیر الروح فی جسم الحیوان ، الذی یسمى الإرادة ، یتم بشكل غریزی. تظهر الحیوانات ، مثل السیارات الذكیة ، سلوكیات متمیزة ضد التصورات الخارجیة: فهی جیدة التخطیط ویمكن التنبؤ بها. لكن وجود العقل ، الذی هو فی حد ذاته من عالم آخر ، یسبب جسم الإنسان: فی كثیر من الحالات ، یعارض الشخص الغریزة. على سبیل المثال ، إنه جائع ، علیه أن یأكل ، لكنه لا یستطیع أن یأكله حسب ترتیب العقل (دینی أو دینی) ، ویؤجله لساعات. فی الواقع ، إنها تحول التخطیط الطبیعی والغریزی إلى تخطیط حكیم وحكیم. نطاق التغییرات فی تأثیر العقل هو كالتالی: یمكن أن یمر عبر مملكة ، لیصل إلى عالم جبروت جاء العدید من الأنبیاء الإلهیین إلى هذا العالم ، الذی كشف لهم ، وتواصل معهم جبرائیل ، سفیر هذا العالم. لكن حكمة النبی محمد (علیه الصلاة والسلام) ، كان قادرا على جلب جسده إلى عالم لاهوت من ناحیة أخرى ، العلاقة بین المادة والروحانیة ، أو الجسد والروح ، هی العلاقة بین الطاقة والجریمة. أی كمیة كبیرة من ملكوت الأرض ، فی قطعة من الجسد! مثل ذاكرة الوصول العشوائی الكمبیوتر الذی یحمل آلاف میغابایت من المعلومات. لقد قیل أن النبی قد نقل كل العلوم ، فی نفس واحدة ، إلى علی أو فاطمة ، والتی تسمى علم النفس. كما تم نقل الإمام حسن والإمام الحسین وحضرة عباس إلى طفولتهم. ومع ذلك ، إذا تم كتابتها ، ستكون ملایین الكتب متاحة. الناس العادیین أیضا تجربة هذا. عندما یقولون: شیء أثار فی أذهاننا. هذا هو ، هناك ضوء على أذهانهم: كما لو كانت كلمة مرور الكمبیوتر قد أعطیت لهم! أو: فتح الباب علیهم ، من یستطیع أن یفهم الآلاف من القضایا! وتجد حلولاً لمشاكلهم ، أو للوصول إلى التحلیل الصحیح ، وبالطبع ، فإن كل هذه الأشیاء تتم بواسطة أجهزتهم الخاصة (أحدها هو إرادة البشر ، ولیس الإرادة المادیة ، ولكنه یحكم المسألة ، وبالتالی فإن وسیط المادة ومعناها لا یوجد أی شیء یعتقده الإنسان ، ولكن عندما یرید ذلك ، فإنه ینفذه: فهو یأمر بیدیه وأقدامه ، ویفعلون ذلك ، كما أن محتوى الفكر والخیال واسع جداً. إنه مرتفع ولكن فی خلایا رمادیة: إنه صغیر للغایة.

Aralıqlığın iradəsi maddə və məna arasındadır.

bir dörd kateqoriyalara daxil oxuyasan kainatın iyerarxiya, mənəvi dünya (yalnız Allah) qüdrət kainat, səltənət dünya və maddi dünya. Üç kainat, Lahutun kainatından daha uzaq və ya daha uzaq olan Allahın canlılarıdır. Son kainatın, kainatın uzaqlığı maddi və ya bədən dediyimiz kütləvi bir cinayətə gətirib çıxardı. Ancaq daha yüksək olanlar daha kiçikdir, Lahtana qədər yaxındırlar. Bu aləmlərdə də digər aləmlərdən fərqlənən sərhədlər var və bir-birinə tutma dərəcəsini müəyyənləşdirir. Allah bəzi əmrlərini yerinə yetirmək üçün bəzi insanları təyin etdi, qalanları istisna olmaqla. Məsələn, mələklər dünyanın bütövlüyünü qorumaq üçün. Kainatın etdiyi nədirsə, özünü qorumaq daha çoxdur. İnsan dünyası iki kainatın və royalitetin birləşməsidir. Bu, bəzi hallarda müdaxiləyə icazə verilir. Allah insanları yerdən yaratdı, lakin sonra onun ruhunu ona çevirdi. Və bu ikili kombinasiyada insanlarda ikili funksiya var. Digər heyvanlarda və ya canlılarda isə funksiya eyni və eynidır. Ruhun heyvan vücuduna verəcəyi təsiri instinktiv olaraq həyata keçirilir. Ağıllı arabalar kimi heyvanlar, xarici algılara qarşı fərqli davranışlar sergilerler: yaxşı planlanmış ve öngörülebilirler. Ancaq özü başqa bir dünyadan olan bir səbəbin varlığı insan bədəninə səbəb olur: bir çox insanda içgüdü qarşı çıxır. mövcud olsa bu saat sonra gecikmələr qədər deyil, ac Məsələn, yemək lazımdır, lakin səbəb (hüquq və din) sifarişi. Əslində, təbii və instinktiv planlaşdırma müdrik və müdrik planlaşdırma halına çevrilir. Məqsədin təsirində dəyişikliklər belədir: bu, krallığın ərazisindən keçə bilər, Jebrut dünyasına çatır. Allahın bütün peyğəmbərlər onlarla ünsiyyət, dünyaya bu özlərinə nazil edilənə dünyada və Gabriel səfiri gəldi. Lakin Peyğəmbərin (s.ə.v.) hikməti onun vücudunu Lahtu dünyasına gətirə bildi. Digər tərəfdən, maddənin və mənəviyyatın, bədən və ruhuələrdə: çox kiçikdir.

نوع اخبار :
برچسب : اراده واسط بین ماده و معنی است.،
لینک ها :
پنجشنبه 6 دی 1397 01:28 ق.ظ
سلام دوست عزیزم امیدوارم حالت خوب باشه، از وبلاگت خیلی خوشم اومده و اگه دوست داشته باشی خوشحال میشم تبادل لینک داشته باشیم، بیا به سایت من و لینکتو ثبت کن، اگه دوست داشتی لینک من هم قرار بده، موفق باشی.

http://linkseo.ir
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :