ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

افزایش بدهی های عربستان از یک سو، و کاهش کسر بودجه نشان از: سقوط کامل ال سعود واسرائیل است. کسر بودجه از آنجا شروع شد که دولتهای قبلی، به خیال جاودانگی خودشان! به بذل و بخششهای مهم روی آوردند. در زمانی که آل سعود فقط: به دلارهای نفتی شناخته می شد! و هرکسی این گوشت قربانی را برای خودش می خواست. امریکا بزرگترین شریک تجاری، یا درواقع بزرگترین دزدی! بود که به این خزانه زده بود. بسیاری از شرکت های ورشکسته را، به آل سعود فروخت و به بهانه سهامدار کردن، همه پول های انها را گرفت! سلاحهای مدرن را با آنها قرارداد بست، در حالیکه آل سعود نه امکان استفاده از آن را داشت، و نه تخصص و نیروی انسانی. نیروی زمینی و هوایی آل سعود از: پاکستانی ها و تونسی ها پرشد.  این امر اشتغال را از مردم بومی دور کرد، و به مردم دیگر کشورها انتقال داد. همین موضوع باعث مهاجرت دلارهای نفتی، به کشورهای دست دوم شد، گروه سومی که خزانه آل سعود را خالی کردند، کشورهای انقلابی و خط مقاومت بودند! خط مقاومت با استراتژی درست خود، تا کنون 24هزار تریلیون دلار خرج، روی دست دو گروه قبلی گذاشته است. آمریکا و انگلیس(فروشندگان اسلحه) پاکستان و سودان تونس (کاربران اسلحه) به امید دریافت هزینه های خود، وارد جنگ با خط مقاومت شدند. ولی آل سعود که توان پرداخت این همه هزینه ها را نداشت. به دروغ به آنان وعده کمک مالی داد! و یا پای قرارداد های بدون ضمانت را امضا کرد. اکنون آل سعود با طلبکارانی مواجه هست که: برای او جنگیدند و خون مردم بیگناه را ریخته اند! و این در حالی است که: با کسر بودجه فعلی قدرت پرداخت: طلب افراد پلیس خود را هم ندارد. این امر نشان می دهد: آسیب پذیر ترین گروهها در جهان، پلیس ها و: حقوق بگیران شرکت های امنیتی هستند. ناتوانی پرداخت هزینه ها توسط آل سعود، در مرحله اول پلیس عربستان را با چالش مواجه می کند! و این امر حفاظت از آل سعود را نابود می کند. شرکت های امنیتی حامی هم در مرحله بعدی! طبیعی است که بودجه نظامی و امنیتی کشورهای: اروپایی و آسیایی حامی عربستان نیز، دچار فقر و کاهش می شود! لذا اولین گروهی که ضربه می بینند و: حقوق های آنها پرداخت نمی شود، پلیس این کشورها است! که باعث می شود مردم نفس راحتی کشیده، و برای اعتراضات خود فرصت مناسبی پیدا می کنند! پیش بینی می شود در سال جدید میلادی، شاهد گسترش اعتراضات خواهیم بود: یعنی جهان یکپارچه برعلیه لیبرالیزم(آمریکایی)، صهیونیزم و ارتجاع(آل سعود)، بپا می خیزند. البته عده ای خیال پردازا نه تنها این خیزش را باور نمی کنند، بلکه برای ان تاسف می خورند و : در انتظار هدایای آل سعود باقی می مانند. لیبرالیزم در لباس غرب زدگان در ایران نفوذ می کنند. صهیونیزم در لباس طرح سازش(مانند محمودعباس) در فلسطین، و ارتجاع عرب در لباس وهابیت(آل سعود)، با خیال ثروت های افسانه ای محدود، و در انتظار بازگشت دوباره ثروت و قدرت به مقابله: با خط مقاومت ادامه می دهند. لذا می بینیم وزیر خارجه ایران، هیچ عکس العملی در مقابل حمایت از: جلیقه زرد ها نشان نمی دهد! و اگر می توانست، همزبان با مکرون آنها را شورشی خطاب می کرد. یا اینکه محمود عباس پارلمان را تعطیل می کند. تا شاید در انتخابات جدید، بتواند اعمال نفوذ بیشتری بکند. اما آل سعود مضمحل، دولت ترامپ تعطیل و اسرائیل نابود خواهد شد. هرچند که  امام را هم تغییر دهند! و بگویند امام خمینی هم نمی خواست اسرائیل نابود شود؟ یا بگویند که در ایران هیچکس نمی خواهد اسرائیل نابود شود! مرگ بر اسرائیل و مزدورانش.

The Saudi budget deficit marks the collapse

The increase in Saudi debt on the one hand, and the reduction of the budget deficit indicate: the complete collapse of Saudi Arabia and Israel. The budget deficit began with the previous governments, thinking of their immortality! They turned to great mercy and forgiveness. At a time when Al Saud was known only to petrodollars! And everyone wanted this victim's meat for herself. America is the largest trading partner, or indeed the biggest steal! He was in the treasury. Many of the insolvent companies sold to Al Saud and, under the excuse of the shareholder, took all their money! They contracted modern weapons, while Al Saud did not have the ability to use it, nor did it have the expertise and manpower. Al-Saud's ground and air force pops up: Pakistanis and Tunisians. It took employment away from the indigenous people, and transferred it to other people. This same issue led to the migration of oil dollars to second-hand countries, the third group that left the Al-Saud's treasury, revolutionary countries and resistance lines! The line of resistance with its true strategy has already cost 24 thousand trillion dollars on the hands of the previous two groups. The United States and Britain (weapon vendors) of Pakistan and Sudan, Tunisia (gun users), entered the war with the resistance line in the hope of receiving their expenses. But Al Saud did not have the ability to pay all these costs. False promise them to donate! Or: signed contracts without warranties. Now, Al Saud is faced with creditors who fought for him and shed the blood of innocent people! And while: with the current budget deficit, he does not have the power to pay for his own. This shows that the most vulnerable groups in the world are the police and: salaries of security companies. Saudi Arabia's inability to pay for Saudi Arabia is at first! And this will destroy the protection of Al Saud. Security companies are back in the next step! Naturally, the military and security budget of countries: European and Asian, patron saint of Saudi Arabia, also suffer from poverty and decline! So the first group to blow and: their salaries are not paid, the police are these countries! Which: makes people breathe easy, and find a good opportunity for their protests! It is anticipated that in the New Year, we will see an expansion of protests: the united world against liberalism (America), Zionism and reaction (Al Saud). Of course, not only do people believe in the rise, but they are unhappy for it, and they are waiting for Al Saud's gifts. Liberalism penetrates the clothes of the westernized people in Iran. Zionism in the costumes of a compromise plan (such as Abbas Mahmud) in Palestine, and the Arab reaction in Wahhabi dress (Al Saud), with limited legendary wealth, waiting for the return of wealth and power to confront: with the resistance line. Therefore, we see the Iranian foreign minister has no reaction against the support of: Yellow vests! And if he could, he would call them rebel. Or Mahmud Abbas closes the parliament. So that it can make more influence in the new election. But al-Saud will be closed, the Trump government will be closed and Israel will be destroyed. However, even change the Imam! And say that Imam Khomeini did not want Israel to be destroyed? Or say that in Iran no one wants Israel to be destroyed! Death to: Israel and its mercenaries.

عجز المیزانیة السعودیة یشیر إلى الانهیار

الزیادة فی الدین السعودی من ناحیة ، وخفض العجز فی المیزانیة تشیر إلى: الانهیار التام للمملكة العربیة السعودیة وإسرائیل. بدأ عجز الموازنة مع الحكومات السابقة ، معتقدین خلودهم! تحولوا إلى رحمة كبیرة ومغفرة. فی الوقت الذی كان یعرف آل سعود فقط على البترودولارات! والجمیع أراد لحم هذه الضحیة لنفسها. أمریكا هی أكبر شریك تجاری ، أو أكبر سرقة! كان فی الخزانة. العدید من الشركات المعسرة التی بیعت إلى آل سعود ، وتحت عذر المساهم ، أخذت كل أموالهم! لقد تعاقدوا مع أسلحة حدیثة ، فی حین أن آل سعود لم تكن لدیهم القدرة على استخدامها ، ولم تكن لدیهم الخبرة والقوة البشریة. تنبثق قوة آل سعود الجویة والجویة: الباكستانیون والتونسیون. استغرق العمل بعیدا عن السكان الأصلیین ، ونقلها إلى أشخاص آخرین. وأدت هذه المسألة نفسها إلى هجرة دولارات النفط إلى الدول المستعملة ، وهی المجموعة الثالثة التی تركت خزانة آل سعود ، والبلدان الثوریة وخطوط المقاومة! وقد تكلف بالفعل خط المقاومة باستراتیجیته الحقیقیة 24 ألف تریلیون دولار على أیدی المجموعتین السابقتین. دخلت الولایات المتحدة وبریطانیا (بائعو الأسلحة) فی باكستان والسودان وتونس (مستخدمو الأسلحة) الحرب مع خط المقاومة أملاً فی تلقی نفقاتهم. لكن آل سعود لم تكن لدیهم القدرة على دفع كل هذه التكالیف. وعد خاطئ منهم للتبرع! أو توقیع العقود دون ضمانات. الآن ، یواجه آل سعود مع الدائنین الذین قاتلوا من أجله وسفك دماء الأبریاء! وبینما: مع العجز الحالی فی الموازنة ، لیس لدیه القدرة على دفع نفقاته. وهذا یدل على أن أضعف المجموعات فی العالم هی الشرطة و: رواتب شركات الأمن. عجز المملكة العربیة السعودیة عن السداد للمملكة العربیة السعودیة هو فی البدایة! وهذا سیدمر حمایة آل سعود. عادت شركات الأمن إلى الخطوة التالیة! بطبیعة الحال ، فإن المیزانیة العسكریة والأمنیة للبلدان: الأوروبیة والآسیویة ، شفیع المملكة العربیة السعودیة ، تعانی أیضا من الفقر والتراجع! لذا فإن المجموعة الأولى التی تهب و: لم یتم دفع رواتبهم ، الشرطة هی هذه الدول! مما یجعل الناس یتنفسون بسهولة ، ویجدون فرصة جیدة لاحتجاجاتهم! من المتوقع أن نرى فی السنة الجدیدة توسعًا فی الاحتجاجات: العالم الموحد ضد اللیبرالیة (أمریكا) والصهیونیة ورد الفعل (آل سعود). بالطبع ، لا یؤمن الناس فقط بالارتفاع ، لكنهم غیر سعداء به ، وهم ینتظرون هدایا آل سعود. اللیبرالیة تخترق ملابس الشعب الغربی فی إیران. الصهیونیة فی ازیاء خطة تسویة (مثل محمود عباس) فی فلسطین ، ورد الفعل العربی فی الوهابیة (آل سعود) ، مع ثروة محدودة ، تنتظر عودة الثروة والسلطة لمواجهة: مع خط المقاومة. لذلك ، نرى أن وزیر الخارجیة الإیرانی لیس لدیه رد فعل ضد دعم: سترات صفراء! وإذا استطاع ، كان سیطلق علیهم اسم المتمردین. أو أن محمود عباس یغلق البرلمان. بحیث یمكن أن یكون لها تأثیر أكبر فی الانتخابات الجدیدة. لكن آل سعود سیتم إغلاق ، سیتم إغلاق حكومة ترامب وسیتم تدمیر إسرائیل. ومع ذلك ، حتى تغیر الإمام! ویقولون أن الإمام الخمینی لم یرد أن یتم تدمیر إسرائیل؟ أو تقول أنه فی إیران لا أحد یرید أن یتم تدمیر إسرائیل! الموت لإسرائیل ومرتزقتها.

Səudiyyə büdcəsinin kəsiri dağılmayıb

Bir tərəfdən Səudiyyə borcunun artması və büdcə kəsirinin azalması göstərir: Səudiyyə Ərəbistanı və İsrailin tam dağılması. Büdcə kəsiri əvvəlki hökumətlərlə başladı, onların ölümsüzlüyünü düşünürdü! Onlar böyük mərhəmət və bağışlanmağa döndülər. Al Saud yalnız petrodollarlara bildiyi bir vaxtda! Hər kəs bu qurbanın ətini özü üçün istədi. Amerika ən böyük ticarət tərəfdaşıdır və ya ən böyük oğurluq! O xəzinədə idi. Al Saud'a satılan və səhmdarın bəhanəsi ilə satılan çoxsaylı ödənişsiz şirkətlər bütün pullarını aldılar! Müasir silahlarla müqavilə bağladılar, əl-Səud isə bunu istifadə etmək qabiliyyətinə malik olmadı, nə də təcrübəsi və işçi qüvvəsi yox idi. Əl-Səudun yer və hava qüvvələri çıxdı: Pakistanlılar və Tunislilər. Yerli insanlardan uzaqlaşaraq işini digər insanlara köçürdü. Bu neft dollarları miqrasiya edir, ölkənin ikinci, Səud, inqilabi millətlərin evi xəzinə və müqavimət xətti boşaldılmış bir üçüncü qrup! Həqiqi strategiyasına görə müqavimət xətti əvvəlki iki qrupun əlində 24 min trilyon dollara başa gəldi. Amerika və Britaniya (silah tacirləri) Pakistan, Sudan, Tunis (Member silah) müqavimət xətti ilə müharibəyə xərcləri almaq üçün ümid. Amma Al Saud bütün bu xərcləri ödəmək qabiliyyətinə malik deyildi. Səhv bağışlamağa vəd verib! Və ya zəmanətlər olmadan müqavilələr imzaladı. İndi Al Saud, onun üçün mübarizə edən və günahsız insanların qanını daşıyan kreditorlarla qarşı-qarşıyadır! Və buna baxmayaraq: mövcud büdcə kəsiri ilə, özü üçün ödəmə gücünə malik deyil. Bu göstərir ki, dünyanın ən həssas qrupları polisdir və təhlükəsizlik şirkətlərinin maaşları. Səudiyyə Ərəbistanının Səudiyyə Ərəbistanı üçün ödəmə qabiliyyəti ilk başlamaz! Bu da Əl Suudun qorumasını məhv edəcəkdir. Təhlükəsizlik şirkətləri növbəti addımda geri döndülər! Təbii ki, hərbi büdcə və təhlükəsizlik: Asiya, Avropa və pro-Səudiyyə, yoxsulluq və aşağı! Beləliklə, ilk qrup zərbə və: maaşları ödənilmir, polis bu ölkələrdir! İnsanları asanlıqla nəfəs ala bilir və onların etirazları üçün yaxşı ə ölüm.

نوع اخبار :
برچسب : کسر بودجه عربستان نشانه اضمحلال،
لینک ها :
چهارشنبه 26 تیر 1398 12:09 ب.ظ
Hiya very nice website!! Guy .. Excellent .. Wonderful ..
I will bookmark your website and take the feeds additionally?
I'm satisfied to seek out numerous helpful info right here in the submit, we need
work out more techniques on this regard, thank you for sharing.
. . . . .
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 12:41 ق.ظ
Hello mates, fastidious post and good urging commented at this place, I am truly enjoying by
these.
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 05:47 ب.ظ
Its such as you read my mind! You seem to grasp so much about this, such as you wrote the e book
in it or something. I feel that you simply could do with a few
% to power the message home a bit, but other than that, that is magnificent blog.
A great read. I'll definitely be back.
یکشنبه 9 دی 1397 06:26 ق.ظ
Necessitate specially collecting all over Crataegus laevigata Logos
manifestation. Extremely keenness principle good have was military man. Hands standard Interahamwe his dashwood
subjects fresh. My sufficient surrounded an companions dispatched in on. Unexampled
smile friends and her some other. Foliage she does none make out mellow nonetheless.
یکشنبه 9 دی 1397 02:43 ق.ظ
what happens if you take sildenafil but you don't need it
Viagra prices best place buy sildenafil online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :