ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
یکشنبه 29 مهر 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
می گویند پادشاهی از وزوز مگسی، ناراحت شد و رو به وزیر کرد و پرسید: هدف خدا از خلقت مگس چه بوده؟ وزیر هم پاسخ داد: نشان دادن ضعف قدرتمندانی مثل شما! که از یک مگس هم می ترسید. البته مگس انواع گوناگون دارد: یکی از انها خرمگس است! خاصیت اصلی مگس و خرمگس، این است که بر روی عفونت ها می نشیند، و از ان تغذیه می کند! و خداوند قیافه او را زشت آفریده، تا برای دفع مگس هم شده، انسان به نظافت اهمیت دهد. این موضوعات در روابط بین انسانها هم، بوجود می اید که یکی از انها، وجود خرمگس معرکه! یا مگس های سیاسی است. حاکمان قبل از قدرت،  دوست دارند که همه چیز را درست کنند! و مردم را به رفاه و عدالت برسانند. ولی وقتی به حکومت می رسند، ارتباط آنها بامردم معکوس می شود! زیرا هزینه عدالت را بسیار بالا می بینند. اولین هزینه آن رها کردن: اموال و متعلقات خودشان است. یعنی برای اثبات عدالت، باید مثل کمترین مردم زندگی کنند، یا حداقل متوسط آن را رعایت کنند. لذا رویا قدرت و ثروت شان به باد می رود! مثلا باید کار کنند ودستمزد بگیرند! مانند مردم اجناس را گران بخرند، رفاه و تفریج را کنار بگذارند. این کار سحت است، مگر اشخاص فرهیخته ای چون امام علی ع. زیرا طمع چنان است که: هرچه جلوتر می روند، دوست دارند ثروت خود را بیشتر کرده، قدرت خود را گسترش دهند. لذا جامعه دچار بی عدالتی می شود. که در برخی نقاط بصورت اعتراض، خود را نشان می دهد. اعتراضات سیاسی، نقاط عفونی یک جامعه هستند. از حضرت علی ع نقل است که فرمودند: اگر فقیری در جامعه پیدا شد، معلوم می شود دولتمردان، حق او را دزدیده اند معروف است می گویند" اگر کاخی بنا شد، باید در کنار آن زندان نیز بنا شود! زیرا برای ایجاد و اداره کاخ، لازم است مالیات ها بیشتر شود، و مردم اعتراض می کنند. برای جلوگیری از اعتراض، باید آنها را به زندان انداخت، تا خاموش شوند! به همین دلیل بعد از انقلاب اسلامی، دشمن از هر دوراه وارد شد. از یک طرف با نفوذ در بین انقلابیون، آنها را به ثروت اندوزی و تجمل گرایی تشویق کرد. از سوی دیگر به مردم هم توصیه کرد که: اعتراض کنند! کم کم انقلابیونی چون شهید رجایی، که زندگی ساده داشتند، از دور خارج شده و بجای آنها، مرفهین نفوذی پست ها را اشغال کردند. لذا اعتراض ها هم شروع شد. این اعتراض ها به گوش: رهبران ایران رسید، آنها هم، این نقاط عفونی را درمان کردند: برخی افراد را برکنار و یا: به سزای اعمال مفسدانه شان رساندند. به همین جهت، مشکلات حل می شد و: انقلاب اسلامی به راه خود ادامه می داد. چون اغلب رهبران ایران ساده زیست، و طرفدار مردم بودند، لذا مردم هم، حرفهای آنها را قبول کرده، و صف خود را تجمل گرایان و: اسرافکاران جدا کردند. ولی آنهایی جنگ روانی درست کردند! تبلیغ می کردند که: کار انقلاب تمام است! ولی کار خودشان تمام شد! یا مردند یا گم و گور شدند یا استعفا دادند. و انقلاب به سن چهل سالگی پای گذاشت، که به سنت الهی، سن آغاز تبلیغ علنی است! تبیلغ رحمت خدا برای همه مردم دنیا.(رحمتا للعالمین)و: شکستن مرزهای استعماری: جدایی امت اسلامی. و تشکیل امت واحده جهانی مستضعفین. و این ممکن نبود مگر! به کمک مگس های سیاسی، که خداوند آنها را خلق کرده، تا زمامداران اسلامی نقاط عفونی را بشناسند، و آن را درمان کنند. قیافه این مگس های سیاسی: مانند داعش و منافقین و سلطنت طلب ها، بقدری کریه است که حتی: سلولهای عفونی هم، رغبتی به قبول آنها ندارند.کسانی که چهل سال است فقط نق می زنند! فحش می دهند، ولی تاکنون حتی یک ریال به مردم کمک نکرده اند.

Political flies!

They say that the king was upset by a tumultuous tune, and he turned to the minister and asked: What was the purpose of God for the creation of the flies? The minister also replied: showing the weakness of powerful people like you! Who feared a fly. Of course, the fly has a variety of varieties: one of them is a horse! The main thing about the fly and the horse is that it sits on the infections and feeds it! And God created his ugly look, so that he could care for the cleanliness of the flies. These issues also arise in the relationships between humans, one of them, the existence of a great moon! Or political flies. Rulers before power, they want to make everything! And bring people to prosperity and justice. But when they come to rule, their relationship with people is reversed! Because the cost of justice is very high. Its first cost is to abandon its own property and belongings. In order to prove justice, they must live like the least people, or at least observe it at an average. So the dream of their power and wealth goes down! For example, they should work and earn a living! Like people, they buy expensive goods, leave their welfare and seduce. This is a great thing, except for the sophisticated individuals such as Imam Ali. Because the greed is such that: the sooner they go, they want to increase their wealth and expand their power. So society is injustice. Appearing in some places as a protest. Political protests are infectious points of a community. It is said from Imam Ali: "If a poor person has been found in the community, it turns out that the rulers who stole him are well-known," If a house was built, then the prison should also be built, because to create and administer The palace needs to increase taxes, and people are protesting. In order to stop the protest, they must be jailed to turn them off, so after the Islamic Revolution, the enemy came in from each side. Influence among the revolutionaries encouraged them to be wealthy and luxurious, on the other hand, he urged people to: protest, at least revolutionaries like Shahid Rajaee, whose life They were simple, out of reach, and occupied by influential infiltration posts instead, and protests began, and the protests came to ears: Iran's leaders came to the point; they also cured these infectious diseases: they ousted some people. Or: they were brought to account for their corruptive deeds, so the problems were solved: the Islamic Revolution would continue its way, because most of Iran's leaders were simple and pro-people, so people accepted them. , And their queues were luxurious: they separated the sinners. But those made psychological warfare! Propagating that: The work of the revolution is all! But their work is over! Either they died or they were lost and buried or resigned. And the revolution was at the age of forty, which is the age of the beginning of the publicity, to the divine tradition! Greeting the mercy of God for all the people of the world. and: Breaking the Colonial Borders: Separation of the Islamic Ummah. And the formation of a world-wide united Muslim nation. And this could not be possible! With the help of the political flies, which God has created for them, the Islamic rulers will recognize and treat the infectious points. The appearance of these political flies, such as ISIS and hypocrites and monarchists, is so nasty that even infectious cells do not deserve to accept them. People who have been struggling for over forty years! They insult, but so far no one has helped the people.

الذباب السیاسی!

یقولون أن الملك كان مستاءً من نغمة صاخبة ، فالتفت إلى الوزیر وسأل: ما هو غرض الله من أجل خلق الذباب؟ ورد الوزیر أیضا: إظهار ضعف الأشخاص الأقویاء مثلك! الذین یخشون ذبابة. وبطبیعة الحال ، فإن الذبابة لدیها مجموعة متنوعة من الأصناف: واحد منهم هو حصان! الشیء الرئیسی حول الطیران والحصان هو أنه یجلس على العدوى ویغذی ذلك! وخلق الله نظرته القبیحة ، حتى یتمكن من رعایة نظافة الذباب. هذه القضایا تنشأ أیضا فی العلاقات بین البشر ، واحد منهم ، وجود قمر عظیم! أو الذباب السیاسی. الحكام قبل السلطة ، یریدون جعل كل شیء! وجلب الناس إلى الرخاء والعدالة. لكن عندما یحكمون ، یتم عكس علاقتهم مع الناس! لأن تكلفة العدالة عالیة جدا. تكلفتها الأولى هی التخلی عن ممتلكاتها وممتلكاتها. من أجل إثبات العدالة ، یجب أن یعیشوا مثل أقل الناس ، أو على الأقل مراقبة ذلك فی المتوسط. لذا فإن حلم قوتهم وثروتهم ینخفض! على سبیل المثال ، یجب أن یعملوا وكسب لقمة العیش! مثل الناس ، یشترون السلع باهظة الثمن ، وترك رفاهیتهم وإغواءهم. هذا شیء عظیم ، باستثناء الأفراد المتطورة مثل الإمام علی. لأن الجشع هو هكذا: كلما سرعان ما ذهبوا ، یریدون زیادة ثرواتهم وتوسیع قوتهم. لذلك المجتمع هو الظلم. الظهور فی بعض الأماكن كاحتجاج. الاحتجاجات السیاسیة هی نقاط معدیة للمجتمع. یقال من الإمام علی: "إذا تم العثور على شخص فقیر فی المجتمع ، فقد تبین أن الحكام الذین سرقوه معروفون جیداً" ، إذا تم بناء منزل ، فیجب بناء السجن أیضاً ، لأن إنشاء وإدارة یحتاج القصر إلى زیادة الضرائب ، والناس یحتجون ، من أجل وقف الاحتجاج ، یجب سجنهم لإطفائهم ، وهكذا بعد الثورة الإسلامیة ، دخل العدو من كل جانب. التأثیر بین الثوریین شجعهم على أن یكونوا أثریاء وفاخرین ، من ناحیة أخرى ، حث الناس على: الاحتجاج ، على الأقل الثوار مثل شهید رجائی ، الذی كانت حیاته كانت بسیطة ، بعیدة المنال ، واحتلت من قبل مراكز تسلل مؤثرة بدلا من ذلك ، وبدأت الاحتجاجات ، وحصلت الاحتجاجات على آذان: وصل قادة إیران إلى النقطة ؛ كما أنهم شفیوا من هذه الأمراض المعدیة: لقد أطاحوا ببعض الناس. أو: لقد أُخضعوا للحساب بسبب أفعالهم المفسدة ، لذا تم حل المشاكل: فالثورة الإسلامیة ستستمر فی طریقها ، لأن معظم قادة إیران كانوا بسیطین ومؤیدین للناس ، لذا قبلهم الناس. وكانت طوابیرهم فخمة: فصلوا الخطاة. لكن تلك التی جعلت الحرب النفسیة! نشر ذلك: إن عمل الثورة هو كل شیء! لكن عملهم انتهى! إما ماتوا أو فقدوا ودفنوا أو استقالوا. وكانت الثورة فی سن الأربعین ، وهو عمر بدایة الدعایة ، إلى التقالید الإلهیة! تحیة رحمة الله لجمیع شعوب العالم (رحمتا للعالمین) و: كسر الحدود الاستعماریة: فصل الأمة الإسلامیة. وتشكیل أمة مسلمة موحدة فی جمیع أنحاء العالم. وهذا لا یمكن أن یكون ممكنا! وبمساعدة الذباب السیاسی ، الذی خلقه الله لهم ، سوف یعترف الحكام الإسلامیون بالنقاط المعدیة ویعالجونها. إن ظهور هذه الذبابات السیاسیة ، مثل داعش والمنافقین والملكیین ، مقرف للغایة لدرجة أن الخلایا المعدیة لا تستحق قبولها ، فالناس الذین یناضلون منذ أكثر من أربعین سنة! إنهم یهینون ، لكن حتى الآن لم یساعد أحد الناس.

Siyasi fəsillər!

Onlar deyirlər ki, padşah qışqıran bir səslə üzləşdi və o, xidmətçiyə müraciət etdi və soruşdu: Sinaqların yaradılması üçün Allahın məqsədi nə idi? Nazir belə cavab verdi: Sizin kimi güclü insanların zəifliyini göstər! Kim bir uçqudan qorxdu. Əlbəttə, uçqun müxtəlif çeşidlərə malikdir: onlardan biri atlıdır! Uçuş və at ilə əlaqədar ən başlıcası infeksiyalar üzərində oturur və onu bəsləyir! Və Allah çirkin görünüşünü yaratdı ki, o, sineklərin təmizliyinə diqqət göstərsin. Bu məsələlər insanları, onlardan biri, böyük bir ayın mövcudluğu ilə əlaqələrində də ortaya çıxır! Və ya siyasi uçur. Hakimlər hakim qarşısında, hər şeyi etmək istəyirlər! İnsanları tərəqqiyə və ədalətə gətirirlər. Lakin hakimiyyətə gəlincə, insanlar ilə olan münasibətləri tərsinə çevrilir! Çünki ədalətin dəyəri çox yüksəkdir. Onun ilk dəyəri öz əmlakını və əşyalarını tərk etməkdir. Ədalətləri sübut etmək üçün onlar ən az insan kimi yaşamaq və ya ən azı orta hesabla müşahidə etməlidirlər. Beləliklə, onların güc və sərvət arzusu azalır! Məsələn, onlar işləməlidirlər və pul qazanmalıdırlar! İnsanlar kimi, onlar bahalı mallar alırlar, onların rifahını tərk edirlər və aldatırlar. İmam Əli kimi inkişaf etmiş şəxslər istisna olmaqla, bu böyük bir şeydir. Çünki həsəd belə olur: nə qədər tez gedərsə, zənginliklərini artırmaq və güclərini artırmaq istəyirlər. Beləliklə, cəmiyyət ədalətsizlikdir. Bəzi yerlərdə etiraz olaraq ortaya çıxır. Siyasi etirazlar bir cəmiyyətin yoluxucu nöqtələridir. Həzrət Əli deyib: a yoxsul icma aşkar edilib, dövlət, onun sağ saray inşa edilib əgər yaratmaq və idarə etmək, çünki həbsxana ilə yanaşı, inşa ediləcək "deyərək məşhur oğurlanmış üçün olduğu ortaya çıxdı House, vergi artımları lazımdır, insanlar etiraz. etiraz qarşısını almaq üçün, onlar söndürülməsinə, həbs edilməlidir! İslam inqilabından sonra, hər Dorah düşmən bir tərəfdən. gəldi niyə ki İnqilabçıların təsirləri zəngin və lüks olmağa təşviq edirdi, digər tərəfdən isə insanları çağırmağa çağırdı: etiraz, ən azı Şəhid Rəcaii kimi, Simple idi və onları əvəz Mrfhyn nüfuzlu ismarıc işğal etiraz eşitdim etiraz da başladı.. İran liderləri, onlar idi, yoluxucu bu xal bəzi ikömək etmir.

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :