ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
خیلی ها خوشحال می شوند که بگوییم: ایران کشوری عقب مانده، و عقب افتاده است! و از آن خوشحالتر می شوند که بگوییم: مذهب عاشورایی عامل این عقب افتادگی است. ولی این خوشحالی فقط برای انها نیست، ابن زیاد و یزید هم از این خوشحال بودند! مخصوصا موقعی که کیسان ابوعمره! و یارانش قتل عام شوند. در حالیکه واقعیت تاریخ نشان می دهد: که ایرانیان همیشه پیشرفته بودند! از زمان جمشید جم که: ابزار آلات زیادی اختراع می کند، و عمارت های بزرگی بنا می کند، تا امروز که جوانان ایرانی اختراعات زیادی می کنند، و سدها و پل های بزرگی می سازند. در حالیکه کشور دیگری، غیر از ایران وجود نداشته است. چین و رم و آتن، شهر بودند نه کشور! رومیان همه افراد خارج از شهر رم را، بربر می خواندند:.کلمه سیتی در زبان اروپایی به همین دلیل است. آنها کانتری را کوچکتر از سیتی می دانند. ولی در فارسی به معنی کشور آمده است. در فارسی کشور، از قدیم به معنی مجموعه استانها و: استانها مجموعه شهر ها بودند. کوچکتر از شهر را روستا یا کانتری می گفتند.این تقسیمات تا زمان عثمانیها ادامه داشت. یعنی ایران به وسعت از چین تا رم، یک کشور بود با حکومت های متفاوت. بقیه فقط شهر بودند. در آن زمان به دلیل انتخاب مذهب شیعه:  توسط شاه عباس افراد غیر شیعه، به مرزها رانده شدند. و مرکزیتی بنام عثمانی پدید آمد. شهر های لندن و پاریس نیز: از این مرکزیت استقبال کردند، و اختلافات بین عثمانی و صفوی را دامن زدند.تا اینکه جنگهایی صورت گرفت، و دو طرف تضعیف شدند. در آغازز قرن بیستم با تشکیل جامعه ملل متحد، استانهای ایران را به کشور تبدیل! واز استقلال آنها حمایت کردند. گرچه این تفرقه اندازی به درون: اروپا و عثمانی هم کشیده شد. و باعث جنگ جهانی شد. سه رئیس مهم در تهران جمع شدند، تا باقیمانده ایران راهم بین خود تقسیم کنند! شمال به روسیه، جنوب به انگلستان، وسط هم به آمریکا رسید.با ایجاد سازمان ملل جدید در مقر نیویورک، عده ای مامور تهیه نقشه مرزها شدند. به این وسیله جهان تک قطبی: به رهبری ایران، به جهان چند قطبی تبدیل شد. با اینکه ظاهرا تمدن ایرانی، لگد کوب شده بود و: نوکیسه و تازه به دوران رسیده ها، داعیه رهبری و تمدن جدید را داشتند. ولی از کمک ایرانیها بی نیاز نبودند! در بسیاری از مدارک هست که: تا آن زمان زبان اداری فارسی بوده. ایرانیان در ایجاد سازمان ملل هم، نقش اساسی داشته اند. شعر سعدی بر تارک سازمان ملل، و قالی و قالیچه ها بر دیوار های آن، هنوز این واقعیت را بیان می کنند. آمریکا هم مثل اروپا، وقتی دید بدون ایرانی ها، نمی شود جهان را اداره کرد،( آنها را دزدیدند!) بسیاری از دانشمندان ما، به زور به آلمان یا آمریکا برده می شدند. ولی بعد که رضاخان روی کار آمد، رسمااعزام می شدند. موسسات بزرگ امریکایی و اروپایی، بدون ایرانی ها کاری از پیش نمی برد. بسیاری از تئوریهای آنها، ترجمه متون حکمای ایرانی است. در پزشکی همه میدانند که: کتابهای ابن سینا اساس آموزش دانشگاههای: آمریکا و اروپا هست. این نشان می دهد: ایرانیها با سعه صدر، و بادید جهان وطنی ، مدیران و متخصصان خود را، به اروپا و آمریکا فرستاده بود، تا آنها را اداره کنند. گرچه با این کار ،بطور طبیعی در داخل دچار کمبود مدیر و متخصص می شد، و عقب می افتاد، ولی ایرانیهای متخصص در همه رشته ها، خود را وقف علم برای بشریت کرده بودند. درست در اوج عهد قاجار و پهلوی، این پرفسور حسابی ها و غفاریها بودند، که کتابهای عمر خیام و ابونصر فارابی را به آلمانی و انگلیسی  ترجمه، و در اختیار انیشتین ها می گذاشتند. آنان هم این آثار را بنام خود ثبت می نمودند.

Causes of backwardness of Iran!

Many are happy to say that Iran is a backward and backward country! And they are happier to say: Ashura religion is the reason for this arrest. But this joy is not just for them, Ibn Qadi and Yazid were happy too! Especially when Kisan Abu Marmara! And his fellows are slaughtered. While the reality of history shows that Iranians were always advanced! Since Jamshid Jam, who invented many tools, and built large mansions, until today Iranian youth invented many inventions, and made large dams and bridges. While there was no country other than Iran. China and Rome and Athens were not a city! The Romans called everyone outside the city of Rome barbarian: The city is in the European language for this reason. They consider the country smaller than City. But in Persian it means the country. In Farsi, from the old, the province was a collection of provinces and: the provinces were a collection of cities. The smaller the city was called a village or country. These divisions continued until the Ottomans. That is, Iran ranged from China to Rome, a country with different regimes. The rest were just city. At that time, due to the selection of the Shiite religion, Sha'a Abbas, non-Shi'a subjects, was driven to the frontiers. And a centrality called the Ottoman Empire. The cities of Andalusia and Paris also welcomed this centrality, stirring up the differences between the Ottoman Empire and the Safavids, until the wars took place, and the two sides were weakened. At the beginnings of the twentieth century, with the formation of the United Nations, the provinces of Iran become the country! They supported their independence. Though this divide into Europe: Ottoman Empire. And caused a world war. Three important presidents gathered in Tehran to split up the rest of Iran! North to Russia, the south to England, and the middle of the United States. By creating a new UN presence in New York, some were tasked with drawing up border maps. By this, the unipolar world: led by Iran, became a multipolar world. Although Iranian civilizations appeared to be kicked off, they were: Newcomers and newborns, New Leadership and Civilization. But they did not need the help of Iranians! There is a lot of evidence that: Until that time, the official language was Farsi. Iranians also played a major role in creating the United Nations. Sadi's poem on the UN, and carpets and rugs on its walls, still expresses this fact. America, like Europe, can not be ruled out of the world without Iranians (robbed them!) Many of our scholars were forced into Germany or the United States. But then, when Reza Khan came to office, they were officially required. The big American and European institutions, without the Iranians, do not do anything. Many of their theories are the translation of Iranian scholarly texts. Everyone in medicine knows that: Ibn Sina's books are the basis for the training of universities in America and Europe. It shows: Iranians had sent to Europe and America to Europe and the United States with Saddam and the cosmopolitan, their directors and experts. Though by doing so, naturally, there was a shortage of manager and expert in the back, but Iranian specialists in all disciplines devoted themselves to science for humanity. Just at the height of the Qajar and Pahlavi counts, this was the professor of arithmetic and Ghafari, who translated the books of Omar Khayyam and Abu Nasr Farabi into German and English, and provided them with Einstein. They also recorded these works in their names.

أسباب تخلف إیران!

یسعد الكثیرین أن یقولوا إن إیران بلد متخلف ومتخلف! وهم أكثر سعادة لیقولوا: دین عاشوراء هو سبب هذا الاعتقال. لكن هذا الفرح لیس بالنسبة لهم فقط ، وابن القاضی ویزید كانوا سعداء أیضاً! خاصة عندما أبو عمرة! ویتم ذبح زملائه. بینما تُظهر حقیقة التاریخ أن الإیرانیین كانوا دائماً متقدمین! منذ جامشید جام ، الذی اخترع العدید من الأدوات ، وبنى قصورا كبیرة ، حتى الیوم ، اخترع الشباب الإیرانی العدید من الاختراعات ، وأقاموا سدودًا وجسورًا كبیرة. بینما لم یكن هناك بلد آخر غیر إیران. الصین وروما وأثینا لم تكن مدینة! دعا الرومان الجمیع خارج مدینة روما البربریة: المدینة فی اللغة الأوروبیة لهذا السبب. یعتبرون البلد أصغر من المدینة. لكن باللغة الفارسیة ، فهذا یعنی البلد. فی الفارسیة ، من القدیم ، كانت المقاطعة عبارة عن مجموعة من المقاطعات: كانت المقاطعات عبارة عن مجموعة من المدن. كلما كانت المدینة أصغر ، كانت تسمى القریة أو البلد ، واستمرت هذه الانقسامات حتى العثمانیین. أی أن إیران تراوحت بین الصین وروما ، وهی دولة ذات أنظمة مختلفة. البقیة كانت مجرد مدینة. فی ذلك الوقت ، وبسبب اختیار الدین الشیعی ، تم طرد شعاع عباس ، غیر الشیعة ، إلى الحدود. ومركزیة تدعى الإمبراطوریة العثمانیة. كما رحبت مدینتی الأندلس وباریس بهذه المركزیة ، وأثارت الخلافات بین الإمبراطوریة العثمانیة والصفویین ، حتى وقعت الحروب ، وتم إضعاف الجانبین. فی بدایات القرن العشرین ، مع تشكیل الأمم المتحدة ، أصبحت مقاطعات إیران البلد! دعموا استقلالهم. على الرغم من هذا الانقسام إلى أوروبا: الإمبراطوریة العثمانیة. وتسببت فی حرب عالمیة. اجتمع ثلاثة رؤساء مهمین فی طهران لتقسیم بقیة ایران! من الشمال إلى روسیا ، ومن الجنوب إلى إنجلترا ، ومن وسط الولایات المتحدة ، ومن خلال إنشاء وجود جدید للأمم المتحدة فی نیویورك ، كلف البعض بوضع خرائط حدودیة. وبهذا ، أصبح العالم أحادی القطبیة: بقیادة إیران ، عالمًا متعدد الأقطاب. على الرغم من أن الحضارات الإیرانیة بدأت تطلق ، إلا أنها كانت: الوافدین الجدد والموالید الجدد ، القیادة الجدیدة والحضارة. لكنهم لم یحتاجوا لمساعدة الإیرانیین! هناك الكثیر من الأدلة على أن: حتى ذلك الوقت ، كانت اللغة الرسمیة هی الفارسیة. لعب الإیرانیون أیضا دورا رئیسیا فی إنشاء الأمم المتحدة. ما زالت قصیدة السعدی على الأمم المتحدة ، والسجاد والبسط على جدرانه ، تعبر عن هذه الحقیقة. أمریكا ، مثل أوروبا ، لا یمكن استبعادها من العالم بدون الإیرانیین (سرقتهم!) أجبر العدید من علمائنا على دخول ألمانیا أو الولایات المتحدة. ولكن بعد ذلك ، عندما جاء رضا خان إلى المكتب ، كان مطلوبًا رسمیًا. المؤسسات الأمریكیة والأوروبیة الكبرى ، بدون الإیرانیین ، لا تفعل أی شیء. العدید من نظریاتهم هی ترجمة النصوص العلمیة الإیرانیة. یعلم الجمیع فی الطب أن: كتب ابن سینا ​​هی الأساس لتدریب الجامعات فی أمریكا وأوروبا. یظهر: الإیرانیون أرسلوا إلى أوروبا وأمریكا إلى أوروبا والولایات المتحدة مع صدام والعالم ، ومدیریهم وخبرائهم. على الرغم من ذلك ، بطبیعة الحال ، كان هناك نقص فی المدیر والخبیر فی الظهر ، لكن المتخصصین الإیرانیین فی جمیع التخصصات كرّسوا أنفسهم للعلوم من أجل الإنسانیة. فقط فی ذروة القاجار والبهلوی ، كان هذا أستاذ الحساب والغفاری ، الذی ترجم كتب عمر الخیام وأبو نصر الفارابی إلى الألمانیة والإنجلیزیة ، وزودهم أینشتاین. وسجلوا أیضا هذه الأعمال بأسمائهم.

İranın geriləməsinin səbəbləri!

Çox sayda İranın geri və geridə qalan bir ölkə olduğunu söyləmək xoşbəxtdir! Onlar deyirlər ki, bu həbs səbəbi aşura dinidir. Lakin bu sevinc yalnız onlar üçün deyil, İbn Qədi və Yezid də çox xoşbəxt idi! Xüsusilə Kisan Əbu Marmara! Və onun tərəfdaşları kəsilir. Tarixin reallığı iranlıların hər zaman inkişaf etdiyini göstərir! İrandan başqa bir ölkə olmasa da. Çin və Roma və Afina bir şəhər olmadı! Romalılar Roma şəhərinin xaricindəki barbarları hər kəsə çağırdılar: Şəhər bu səbəbdən Avropa dilindədir. Onlar ölkəni şəhərdən kiçik hesab edirlər. Farsca isə bu ölkə deməkdir. Fars dilində, köhnədən, vilayət vilayətlərin bir qrupu idi və vilayətlər şəhərlərin toplusu idi. Şəhəri kiçik bir kənd və ya ölkə adlandırdı, bu bölmələr Osmanlılara qədər davam etdi. Yəni, İran Çindən müxtəlif rejimlərə malik bir ölkə olan Romaya qədərdir. Qalanlar yalnız şəhər idi. O zaman, şiəliyin seçimi Çünki Şah Abbas şiə vətəndaşların, sərhədə qovulmuşdur. Osmanlı imperiyası adlanan bir mərkəzdir. London və Paris Şəhər: xoş mərkəzindən və yer Zdnd.ta etek etdi Osmanlı və Səfəvi müharibələri, və hər iki tərəf arasında münaqişələr zəifləmiş edilmişdir. XX əsrin əvvəllərində, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının formalaşması ilə, İran əyalətləri ölkəyə çevrildi! Öz müstəqilliyini dəstəklədilər. Bu, Avropaya bölünsə də: Osmanlı İmperiyası. Dünya müharibəsinə səbəb oldu. İranın qalan hissəsini bölmək üçün Tehranda üç mühüm prezident toplandı! Şimaldan Rusiyaya, cənubdan İngiltərəyə və ABŞ-ın ortasına. Nyu-Yorkda BMT-nin yeni bir varlığı yaratmaqla bəzilərinə sərhəd xəritələri hazırlamaq tapşırılıb. Bununla yanaşı, İranın rəhbərliyi altında birləşmiş aləmlər çoxsaylı dünya oldu. İran sivilizasiyalarının başlanğıcı olduğu ortaya çıxsa da: Yeni gələnlər və yenidoğanlar, Yeni Liderlik və Mədəniyyət. Lakin onlar iranlıların köməyinə ehtiyac olmadı! Bir çox sübut var ki: o dövrə qədər rəsmi dil Fars idi. İranlılar Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yaradılmasında da böyük rol oynadılar. Sadı'nın BMT üzərində qurduğu şeiri və d

نوع اخبار :
برچسب ها : علل عقب ماندگی ایران!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :