ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
 معمولا نوزاد که به دنیا می آید، دوران شیرخوارگی او طبق نص قران، دو سال است. ولی برخی کودکان زودتر یا دیرتر، از شیر جدا می شوند. آنهاییکه زودتر جدا می شوند، ممکن است مادر دچار کمبود شیر باشد. لذا از شیر خشک و مکمل های یگر: بجای شیر مادر استفاده می کند. نسلی در ایران به کمک طرح ترومن، شیرخشکی بودند! اما آنهاییکه بیشتر طول می کشد، معمولا از پستانک بجای شیر مادر استفاده می کنند! گاه تا 5سالگی هم از پستانک جدا نمی شوند! از نظر روانپزشکی،این کودکان کانا، کالی ، کودن یا احمق هستند. کانا کسی است که فقط قیافه انسان دارد ولی همه رفتار او غریزی است، کالی مانند میوه کال، در یک دوره کودکی تثبیت می شود، و برای همیشه مانند کودک دو ساله فکر می کند! کودن، کودکی است که نمی تواند  به رتبه های بالاتر برسد، در کلاس اول باقی می ماند. ممکن است رشد بدنی او متعادل باشد، ولی تا آخر عمر بالاتر از کلاس اول را یاد نمی گیرد، و باصطلاح بد آموز است! احمق کمی از اینها بهتر است و: زیر نرمال قرار دارد و مثلا: ممکن است تا کلاس ششم، بیشتر کشش نداشته باشد! البته زندگی فقط در مدرسه نیست، ممکن است در کارهای ساده و تکرار پذیر، نقش بهتری داشته باشد. حالا ببینید صنایع کشور، هرکدام در کدام مرحله هستند؟ برخی شرکت ها فقط ثبت می شوند! برخی تا حد اخذ موافقت اصولی می روند، و بعد تعطیل می شوند. برخی به مرحله سوله می رسند، در انجا متوقف می شوند. براساس آمار جهانی 90درصد شرکت ها، پس از 5سال منحل می شوند. فقط ده درصد میتوانند: به سالهای ششم و بعد از ان برسند. ساختمان سازی و شهرک های صنعتی و شرکت های دانش بنیان، همه موجودات دیگر از این قانون تبعیت می کنند. حتی در سیاست و فرهنگ هم همینطور است. آدمهای کهنه پرست، که فقط به استخوان های پوسیده افتخار می کنند و: در گذشته دور زندگی می کنند، و با هر نوع پیشرفتی مخالف هستند. تا کسانی که در قرن بیستم زندگی می کنند، و قرن 21 را نمی بینند! سیاستمداران ما اغلب متعلق، به این صنف هستند. یعنی هنوز ابر قدرتی ایران را نمی بینند، و به دنبال همان ابرقدرت: شرق یا غرب یا جهان سوم، که در دهه 1960مطرح شده هستند. آمریکا در اوج قدرت و ثروت است! ایران فقیر و مریض و از پا افتاده. آمریکایی ها برای اعزام به خدمت در ایران، حق توحش می گیرند. اینها همان هایی هستند که هنوز مزه شیر مادر، زیر دندان دارند و حاضر نیستند دست بکشند. به همین دلیل ما امروز شاهد دکترین التماس و: دیپلماسی گدایی هستیم! اما سیاستمداران بروز همنوا با مولانا می گویند : آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد. باید گفت آن آمریکا را تاریخ برد! و آن ممه را لولو خورد، بیدار شوید!چرا اینهمه چون نی شکایت می کنید؟ و از جدایی با آمریکا شکایت می کنید؟ آمریکا تحریم می کند بکند. اختیار اموال خود را دارد. شما چرا ناراحت هستید؟ مگر روزی ما دست آمریکا است؟ اگر حتی او را دزدی بدانیم که: اموال ما را دزدی می کند، به دزد که التماس نمی کنند! او را دستگیر و مجازات می کنند. همه بدانند: اقتصاد ایران بالاترین اقتصاد و: قوی ترین آنها است. بازار ایران مرکزیت دنیا را داشته، جاده ابریشم و سوق الجیشی بودن سرزمین ایران، حتی در این زمان بالاترین مزیت ماست. ایران خریدار و شریک دوم یا اول: همه قدرتهای اقتصادی دنیا است. اگر ایران از چین یا آمریکا یا آلمان جنس نخرد، آنها بزرگترین بازار تجاری خود را از دست می دهند. واگر نفت ندهد تا 200دلار بهای نفت بالا می رود. واقعا کسانی که آب خوردن ما را، به تصمیم ترامپ وابسته می کنند، کیستند؟ و چرا سکاندار هستند؟

50 years old baby!

 Usually a newborn being born, his infancy is according to the Qur'an, two years. But some children are sooner or later separated from the milk. Those who disconnect sooner may have a shortage of milk. Therefore, it uses dry milk and other supplements: instead of breast milk. Generations in Iran were breastfed with Truman's plan! But those who take longer, usually use a pacifier instead of breast milk! Sometimes up to 5 years old they do not separate from the pacifier! From a psychiatric point of view, these children are Kana, Kali, dumb or stupid. Kana is the one who only looks like a man, but all his behavior is instinctual, a califoro like a fruit of Cal, fixed in a childhood, and forever thinks like a two-year-old child! Dodin, a child who can not reach a higher grade, remains in the first grade. His physical development may be balanced, but he does not learn above the first grade until the end of his life, and so-called "bad"! A little fool is better than this and: is below normal, and for example: it may not be so much stretch as the sixth grade! Of course, life is not just in school, it can play a role in simple and repetitive tasks. Now look at the industries of the country, at which stage are each? Some companies only register! Some go to the principle of agreement, and then shut down. Some get to the stage of the niches, they stop there. According to global statistics, 90% of companies are being disbanded after 5 years. Only ten percent can: reach sixth and later. Construction and industrial settlements and knowledge-based companies, all other creatures follow this law. It's the same in politics and culture. Old-fashioned people who are only proud of the decayed bones: they live in the distant past, and oppose any kind of progress. Until those who live in the twentieth century, and do not see the 21st century! Our politicians often belong to this class. That is, they still do not see Iran's superpower, and they are looking for the same superpower: the East or the West or the Third World, which was introduced in the 1960s. America is at the peak of power and wealth! Iran is poor and sick and out of date. Americans have the right to be freed to serve in Iran. These are the ones that are still breastfeeding, are under the teeth and are not willing to stop. That's why we are seeing a doctrine today: begging diplomacy! But politicians say the following is in line with Mowlana: what he wanted was Zbignane. It must be said that America has become history! And you've gotten it, wake up! Why are you complaining about it? And are you complaining about separation from the United States? America bans. Owns your property. Why are you upset? Is not our day a US hand? If we even call him the robber, he steals our property, to the thieves who are not begging! Arrested and punished him. Everyone knows: Iran's economy is the highest economy and is the strongest. The Iranian market has the center of the world, the Silk Road and the Succulent Land of Iran, even at this time, is our highest advantage. Iran Buyer and partner of the second or first: all the economic powers of the world. If Iran does not come from China, America or Germany, they will lose their biggest commercial market. It does not cost $ 200 to raise oil prices. Who are those who feed us on the decision of Trump? And why are they stealthy?

طفل عمره 50 سنة!

 عادة ما یولد مولود جدید ، وطفولته هی بحسب القرآن ، سنتان. ولكن یتم فصل بعض الأطفال عاجلاً أم آجلاً عن الحلیب. أولئك الذین انفصلوا عاجلا قد یكون لدیهم نقص فی الحلیب. لذلك ، فإنه یستخدم الحلیب الجاف والمكملات الأخرى: بدلا من حلیب الثدی. تم إرضاع أجیال فی إیران مع خطة ترومان! لكن أولئك الذین یستغرقون وقتا أطول ، عادة ما یستخدمون مصاصة بدلا من حلیب الثدی! فی بعض الأحیان تصل إلى 5 سنوات من العمر أنها لا تنفصل عن اللهایة! من وجهة نظر نفسیة ، هؤلاء الأطفال هم كانا ، كالی ، غبیة أو غبیة. لا یزال دودین ، وهو طفل لا یستطیع الوصول إلى درجة أعلى ، فی الصف الأول. أحمق صغیر أفضل من هذا و: أقل من العادی ، وعلى سبیل المثال: قد لا یكون امتدادًا كبیرًا مثل الصف السادس! بالطبع ، الحیاة لیست فقط فی المدرسة ، یمكنها أن تلعب دورًا فی مهام بسیطة ومتكررة. الآن ننظر إلى الصناعات فی البلد ، فی أی مرحلة هی كل واحدة؟ بعض الشركات تسجل فقط! البعض یذهب إلى مبدأ الاتفاق ، ثم یغلق. بعض یصل إلى مرحلة من المنافذ ، فإنها تتوقف عند هذا الحد. وفقا للإحصاءات العالمیة ، یتم حل 90 ٪ من الشركات بعد 5 سنوات. یمكن عشرة فی المئة فقط: الوصول إلى السادسة وما بعدها. البناء والمستوطنات الصناعیة والشركات القائمة على المعرفة ، جمیع المخلوقات الأخرى تتبع هذا القانون. هو نفسه فی السیاسة والثقافة. حتى أولئك الذین یعیشون فی القرن العشرین ، ولا ترى القرن الواحد والعشرین! غالبًا ما ینتمی السیاسیون لدینا إلى هذا الفصل. لا نرى إیران كقوة عظمى، والقوة العظمى: الشرق أو الغرب أو العالم الثالث، التی تثار فی 1960s. أمریكا فی ذروة القوة والثروة! إیران فقیرة ومریضة وقدیمة. من حق الأمریكیین أن یتم تحریرهم للخدمة فی إیران. هذه هی التی لا تزال الرضاعة الطبیعیة ، هی تحت الأسنان ولیسوا على استعداد للتوقف. هذا هو السبب فی أننا نشهد مذهب الیوم: التسول الدیبلوماسیة! لكن الساسة یقولون إن ما یلی یتماشى مع مولانا: ما أراده هو زبیجنان. یجب أن یقال إن أمریكا أصبحت تاریخًا! لقد حصلت علیها ، استیقظت ، لماذا تشتكی منها؟ وهل تشتكی من الانفصال عن الولایات المتحدة؟ أمریكا تحظر. تملك ممتلكاتك. لماذا أنت مستاء؟ ألیست یومنا ید أمیركیة؟ إذا اتصلنا به حتى على اللص ، فإنه یسرق ممتلكاتنا ، إلى اللصوص الذین لا یتسولون! اعتقل وعاقبه. الجمیع یعلمون: الاقتصاد الإیرانی هو الاقتصاد الأعلى والأقوى. وتملك إیران السوق المركزی فی العالم، وطریق الحریر استراتیجی لإیران، حتى فی هذا الوقت أكبر میزة لدینا. إیران المشتری والشریك الثانی أو الأول: جمیع القوى الاقتصادیة فی العالم. إذا لم تأت إیران من الصین أو أمریكا أو ألمانیا ، فإنها ستخسر أكبر سوق تجاری لها. لا یكلف 200 دولار لرفع أسعار النفط. من هم الذین یطعموننا بقرار ترامب؟ ولماذا هم التخفی؟

50 yaşlı körpə!

 Ümumiyyətlə doğulan yeni doğulmuş, onun körpəliyi Qurana görə iki ildir. Ancaq bəzi uşaqlar gec-tez süddən ayrılırlar. Daha tez kəsilənlər süd çatışmazlığına səbəb ola bilər. Buna görə quru süd və digər əlavələr istifadə olunur: ana südü yerinə. İranda nəsillər Trumanın planı ilə döşləndi! Ancaq daha uzun çəkənlər, ümumiyyətlə ana südü əvəzinə bir pacifier istifadə edirlər! Bəzən 5 yaşa qədər olanlar pasiyentdən ayrılmırlar! Psixiatrik baxımdan bu uşaqlar Kana, Kali, lal və ya axmaqdır. Dodin, daha yüksək səviyyəyə çıxa bilməyən bir uşaq, birinci sinifdə qalır. Onun fiziki inkişafı balanslı ola bilər, amma o, həyatının sonuna qədər və "pis" deyilənə qədər birinci sinifdən yuxarı deyil! daha az daha yaxşı Stupid normal olur, və məsələn, altıncı sinif etmək mümkündür, çox uzanır! Əlbəttə ki, həyat təkcə məktəbdə deyil, sadə və təkrarlanan vəzifələrdə də rol oynaya bilər. İndi ölkənin sənaye sahələrinə baxın, hansı mərhələdədir? Bəzi şirkətlər yalnız qeydiyyata alınır! Bəziləri razılaşma prinsipinə girdilər və sonra bağladılar. Bəzi nişlərin mərhələsinə çıxırlar, orada dayanırlar. Qlobal statistikaya görə, şirkətlərin 90% -i 5 ildən sonra dağılır. Yalnız on faiz: altıncı və daha sonra çatmaq olar. İnşaat və sənaye yerleşimleri və məlumat bazarı olan şirkətlər, bütün digər canlılar bu qanuna tabedir. Siyasət və mədəniyyətdə eyni. Yirminci əsrdə yaşayanlar və 21-ci əsr görməyənə qədər! Siyasətçilərimiz tez-tez bu sinifə aiddir. bir super güc olaraq İran görmək və super üçün deyil: Şərq və ya Qərb və ya Üçüncü Dünya, 1960-cı illərdə qaldırılır. Amerika güc və sərvət zirvəsindədir! İran yoxsul, xəstə və köhnədir. Amerikalılar İrana xidmət etməkdən azad olmaq h

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
شنبه 18 اسفند 1397 12:13 ق.ظ
nedayemahin.ir is fantastic, i will come back here for sure
دوشنبه 19 آذر 1397 07:42 ق.ظ
Hi. I have checked your nedayemahin.ir and i see you've
got some duplicate content so probably it is the reason that you don't rank high in google.
But you can fix this issue fast. There is a tool that rewrites articles like human, just search in google:
miftolo's tools
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:57 ق.ظ
Every weekend i used to visit this web site, because i wish for enjoyment,
as this this website conations in fact good funny data too.
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:24 ق.ظ
What i don't realize is in reality how you're not actually much
more smartly-favored than you may be now. You're very intelligent.
You recognize therefore considerably in the case of this subject, made
me individually consider it from numerous numerous angles.
Its like women and men aren't fascinated until it's something to accomplish with Girl gaga!
Your personal stuffs excellent. At all times handle it up!
دوشنبه 12 آذر 1397 01:40 ب.ظ
Why nedayemahin.ir loads so slow?
شنبه 3 آذر 1397 09:32 ق.ظ
Hello. I see that you don't update your page too
often. I know that writing posts is boring and time consuming.
But did you know that there is a tool that allows you to create
new posts using existing content (from article directories or other websites
from your niche)? And it does it very well. The new articles are high quality and pass the copyscape test.
Search in google and try: miftolo's tools
پنجشنبه 1 آذر 1397 07:19 ب.ظ
Hello guys. What are you preparing for lunch today? I will
cook delicious dish, my husband loves it. Search in google: stewed steak salafisa's recipes
پنجشنبه 1 آذر 1397 05:32 ب.ظ
Hi girls. What are you cooking for lunch today?
I will cook very tasty dish, my husband loves it. Search in google; pressed beef salafisa's recipes
یکشنبه 29 مهر 1397 05:37 ق.ظ
I see you don't monetize your website, don't waste
your traffic, you can earn extra bucks every month.
You can use the best adsense alternative for any type
of website (they approve all websites), for more
info simply search in gooogle: boorfe's tips monetize your website
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :