ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

فرضیه اصلی در نقشه راه این است که: مردم و دولت با کمک یکدیگر، بتوانند قیمت کالا و خدمات را ثابت نگهداشته، یا روند آن را قابل پیش بینی سازند. لذا لازم است عناصر تولید و توزیع ومصرف: کالا و خدمات مورد بازنگر قرار گیرند. تا اهداف فوق قابل بررسی باشد. اصولی که باید در این بررسی، مورد توجه قرار گیرد: جدایی تئوری اقتصاد ایران، از همه تئوری های اقتصادی جهان است. (بومی باوری). مردم ایران هزاران سال است که: اقتصاد های بزرگ و وسیعی داشته اند، و هیچگاه با بحران مواجه نشدند. از کورش بزرگ نقل شده: که خدایا ایران را از خشکسالی، دشمن و دروغ محفوظ بدار. زیرا اساس بحران های اجتماعی، یا از درون است مانند دروغ گفتن. یا از بیرون است مانند دشمن، یا از طبیعت است مانند خشکسالی. مبانی نظری این اقتصاد قوی 7یا 15هزار ساله، عبارت از این است که: دولت ها کاری به مردم نداشته باشند. علت اصلی همه بحران ها در ایران معاصر، نادیده گرفتن این مبانی است. تولید  در ایران از زمان باستان تا کنون، خانگی( زیر زمینی و بدون پروانه) بوده است. دولت سعی دارد: اینها را شناسایی کند تا از انها مالیات بگیرد. ترس از مالیات و بیمه و هزاران بدهی دیگر، تولیدی ها را تهدید به نابودی می کند. لذا دولت بجای شناسایی آنها برای مالیات، اگر به انها کمک بیمه ای: سوبسید دار و مانند آن داشته باشد، آنها خودشان را نشان خواهند داد. یا حداقل (وسط را بگیرد یعنی) نه کمک کند و نه، کاری به آنها داشته باشد. در اینصورت کل تولیدات کشاورزی و: صنعتی و خدماتی تضمین است. توزیع هم در ایران به همین شکل بوده! یعنی تولیدات زیر زمینی و خانگی، بوسیله دستفروشان و دوره گردان بی شناسنامه! فروخته می شده، چون هزینه اجاره و مالیات و بیمه و امثال آن نداشتند، قیمت ها هم منصفانه بود، و تورم زا نمی شده است. دولت با وضع مالیات بر فروش، آنها را بسوی نابودی می کشاند. خدمات نیز به همین شکل بوده، یعنی طبیب یاآرایشگر، بجای نشستن در یک مکان و: خلق هزینه های ثابت، دوره گردی می کردند: و بر بالین بیمار یا درخواست کننده، خدمات حاضر می شدند. سرمایه گذاری در این روند تاریخی هم، دستمایه نام داشت و: معمولا از ارث پدری، کمک افراد خانواده و یا خیرین، تامین می شده و اکنون صندوق اعتباری: محلی یا خانوادگی هم به آن اضافه شده. لذا هیچ نیازی به بانکها نبوده. صراحتا، ورود بانکها به عرصه تولید و خدمات، فقط به قصد ضربه زدن بوده است. زیرا کسی که وام می گیرد، طبیعتا قدرت بازپرداخت ندارد: فقط طرح هایی در ذهن دارد که: هزینه های آن واقعی ولی درآمد های آن تخیلی است. لذا بانکها با تعیین جریمه و بهره، گرفتن سفته و ضمانت، قصد زندانی کردن کارگزار و: مصادره اموال او را دارند. در بخش صادرات و واردات هم، مردم تجربه حمل بار مسافری، یا صادرات چمدانی، کولباری و پیله وری دارند. هرگز این امر تلاطم پیدا نمی کند. مگر اینکه دولت ورود پیدا کند! مثلا بخواهد آنها را ساماندهی نماید. بنابر این در همه ابعاد اقتصادی ایران، ورود دولت به منزله بی ثبات کردن آن است. بهتر است اصلا به فکر ساماندهی، یا ورود به بخش ها نباشد. مثلا در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنعت، دولت ورود کرده و: دانشگاهها را درست می کند، ولی می بینیم همه محصول آن بیکار می مانند! زیرا در دانشگاه تئوری های: تازه به دوران رسیده ها را می خوانند! در اسلام هم خمس و زکات، با همین هدف است. یعنی اسلام دخالتی در تولید گندم نمی کند، ولی اگر تولید گندم زیاد شد، بخشی از آن را با نظر تولید کننده(خوداظهاری)، به عنوان زکات مطالبه می کند.

Economic Sustainability Roadmap (Hypotheses, Principles and Basics)

The main hypothesis in the roadmap is that: people and the government, with the help of each other, can keep the prices of goods and services constant, or predict their trend. Therefore, the elements of production and distribution and consumption must be revised: goods and services are subject to review. Until: the above objectives are verifiable. The principles that should be taken into account in this study are the separation of the theory of Iranian economy from all the economic theories of the world. (Native Belief). The people of Iran have for thousands of years been: large and large economies, and never encountered a crisis. From Cyrus the Great quoted: God save Iran from drought, enemy and lies. Because: the basis of social crises, or from within, is like lying. Or from the outside is like an enemy, or from nature, like drought. The theoretical foundations of this strong economy of 7 or 15 thousand years are that: Governments do not have a job for the people. The root cause of all the crises in contemporary Iran is to ignore these bases. Production in Iran since ancient times has been domestic (underground and without license). The government is trying to: Identify these to tax them. Fear of taxes and insurance and thousands of other debts threatens to destroy production. Therefore, instead of identifying them for tax, the government will show themselves if they have an insurance subsidy: subsidized and the like. Or at least (mean) not to help, and no, to have something to do with them. In this case, the total agricultural and industrial production and services are guaranteed. The distribution in Iran was the same! Namely underground and home products, by handlers and anonymous banners! They were sold because of the cost of rent, taxes, insurance, and so on, prices were also fair and not inflationary. The government, by imposing a tax on sales, brings them to destruction. The services were the same, that is, the physician or the caretaker, instead of sitting in one place, and: standing up for a fixed cost: they would be attending the patient's or patient's bedside. Investing in this historical process was also called a resource: usually it was funded by a father's inheritance, the help of family or charity, and now added a cash deposit: local or family. So there was no need for banks. Clearly, the entry of banks into production and services has been aimed only at knocking out. Because someone who takes a loan naturally does not have the power to repay: there are only plans in mind that: its costs are real, but its revenues are imaginative. Therefore, banks are planning to imprison brokers by confiscating their property by imposing fines and interest, taking notes and warranties. In the export and import sector, people also experience passenger transport, or export luggage, kolbari and coca. It will never be turbulent. Unless the government arrives! For example, he wants to organize them. Therefore, in all aspects of Iran's economy, the arrival of the government is destabilizing it. It's better not to think about organizing or entering sections. For example, in the training of the human resources required by the industry, the government enters and: makes universities, but we see that all its products are unemployed! Because at the University theories are: Newly Read! In Islam, Khums and Zakat are for the same purpose. Namely, Islam does not interfere with the production of wheat, but wheat production is increasing, as part of the demand for a producer (self-declaration) as a zakat.

خارطة طریق الاستدامة الاقتصادیة (الفرضیات والمبادئ والأساسیات)

ولذلك، فإن عناصر الإنتاج والاستهلاك: یجب إعادة النظر فی السلع والخدمات. حتى یتم التحقق من الأهداف المذكورة أعلاه. المبادئ التی ینبغی النظر فی هذه الدراسة: الفصل بین النظریة الاقتصادیة، نظریة الاقتصاد العالمی. (الإیمان الأصلی). الشعب الإیرانی منذ آلاف السنین، وكان الاقتصاد طائفة واسعة، ولم تواجه أزمة. من قورش العظیم اقتبس: الله ینقذ إیران من الجفاف والعدو والأكاذیب. لأن أساس الأزمات الاجتماعیة ، أو من الداخل ، مثل الكذب. أو من الخارج مثل العدو ، أو من الطبیعة ، مثل الجفاف. الأساس النظری الذی یبلغ من العمر ألف-7 أو 15 من هذا الاقتصاد القوی، یعنی أن الحكومات لا یكون للشعب. السبب الجذری لكل الأزمات فی إیران المعاصرة هو تجاهل هذه القواعد. لقد كان الإنتاج فی إیران منذ العصور القدیمة محلیا (تحت الأرض وبدون ترخیص). تحاول الحكومة: تحدید هذه الضرائب لفرض الضرائب علیهم. الخوف من الضرائب والتأمین وآلاف الدیون الأخرى یهدد بتدمیر الإنتاج. الحكومة، بدلا من التعرف علیهم عن الضرائب، والتأمین إذا كانت مساعدة: مدعومة ومثل ذلك، وسوف تظهر نفسها. أو على الأقل (ولیس فی الوسط) لا یساعد، لا شیء لهم. فی هذه الحالة ، یتم ضمان إجمالی الإنتاج والخدمات الزراعیة والصناعیة. كان التوزیع فی إیران هو نفسه! وهی تحت الأرض والمنتجات المنزلیة ، من قبل المتعاملین واللافتات المجهولة! تباع، لأن تكلفة الإیجار والضرائب والتأمین، وكذلك فعلت أسعار عادلة، ولم یكن التضخم. الحكومة ، بفرض ضریبة على المبیعات ، تجلبهم إلى الدمار. والخدمات أیضا بهذه الطریقة، الطبیب الحلاقه، بدلا من الجلوس فی مكان واحد: خلق التكالیف الثابتة، الأفاق كان: وكان السریر المریض أو الخدمات التی تطلب الحالی. لذلك لم تكن هناك حاجة للبنوك. من الواضح أن دخول البنوك فی الإنتاج والخدمات كان یهدف فقط إلى القضاء. البنوك تحدد الغرامات والفوائد على والملاحظات والضمانات الإذنیة، والذهاب إلى وسیط السجن: مصادرة ممتلكاتهم. فی الصادرات والواردات، والناس من ذوی الخبرة لتحمل الأمتعة، أو حزم التصدیر،هم یبیعون. لن یكون مضطربًا أبدًا. ما لم تصل الحكومة! على سبیل المثال ، یرید تنظیمها. لذلك ، فی جمیع جوانب الاقتصاد الإیرانی ، فإن وصول الحكومة یزعزع استقراره. من الأفضل عدم التفكیر فی تنظیم أو إدخال الأقسام. على سبیل المثال، فی تدریب الموارد البشریة التی تتطلبها الصناعة، وصول الحكومیة والجامعات الحقیقیة، لكننا نرى جمیع المنتجات عاطلون عن العمل! لأن فی جامعة النظریات هی: اقرأ حدیثا! فی الإسلام ، الخمص والزكاة هی للغرض نفسه.

İqtisadi Davamlılıq Yol xəritəsi (Hipotez, Prinsip və əsaslar)

Buna görə istehsal və bölüşdürmə və istehlak elementləri yenidən nəzərdən keçirilməlidir: məhsul və xidmətlər nəzərdən keçirilməlidir. Yuxarıda göstərilən məqsədlər doğrulanana qədər. Bu iş nəzərə alınmalıdır prinsipləri: iqtisadi nəzəriyyə ayrılması qlobal iqtisadiyyatın nəzəriyyəsi. (Ana İnanç). İran xalqı minlərlə ildir ki, böyük və böyük iqtisadiyyata malikdir və heç bir böhranla qarşılaşmır. Cyrus'tan Böyük söz verildi: Allah İranı quraqlıqdan, düşməndən və yalandan xilas etdi. Çünki sosial böhranların əsasları, ya da içəridə, yalançılıqdır. Yoxsa xaricdən bir düşmən və ya təbiətdən quraqlıq kimi. Deməkdir bu güclü iqtisadiyyatın 7 və ya 15 min yaşlı nəzəri əsasları hökumətlər insanlar yoxdur ki. Müasir İrandakı bütün böhranların kök səbəbi bu əsasları görməməzlikdəndir. Qədim dövrlərdən etibarən İranda istehsal yerli (yeraltı və lisenziyasız) olmuşdur. Hökumət çalışır ki, bunları vergi verin. Vergi qorxusu və sığorta və digər borcların minlərlə istehsalını məhv etmək təhlükəsi var. Hökumət, onlar kömək əvəzinə, vergilər sığorta onları müəyyən: dotasiya və bu kimi, onlar özləri göstərəcək. Yoxsa heç olmasa (demək) kömək etmə, yoxsa onlarla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu vəziyyətdə ümumi əkinçilik və sənaye istehsalı və xidmətləri təmin edilir. İran dağılımı eyni idi! Məhz yeraltı və ev məhsulları, işəgötürənlər və anonim bannerlər! Kirayəlik, vergilər, sığorta və sair qiymətlər səbəbiylə satıldılar, qiymətlər də ədalətli idi və inflyasiya deyil. Hökumət, satışa vergi qoyaraq onları məhv edir. Buna görə banklara ehtiyac yox idi. 

نوع اخبار :
برچسب : نقشه راه ثبات اقتصادی،
لینک ها :
شنبه 7 اردیبهشت 1398 12:09 ب.ظ
Hi everybody, here every person is sharing these know-how, thus it's nice to
read this webpage, and I used to pay a visit this webpage daily.
پنجشنبه 22 آذر 1397 12:18 ب.ظ
Hi. I have checked your mihanblog.com and i see you've got some duplicate content so probably
it is the reason that you don't rank high in google.
But you can fix this issue fast. There is a tool that rewrites content like human, just search in google: miftolo's tools
پنجشنبه 26 مهر 1397 07:23 ق.ظ
Simply wish to say your article is as astounding.
The clearness in your post is simply great and i could assume you're an expert on this subject.
Fine with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming
post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.
چهارشنبه 25 مهر 1397 06:56 ق.ظ
I have noticed you don't monetize your blog, don't waste your traffic,
you can earn extra cash every month. You can use the best adsense alternative
for any type of website (they approve all websites), for more details simply search in gooogle:
boorfe's tips monetize your website
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :