ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

همه ما با کمک های خداوندی آشنا هستیم، همیشه کلمه خدایا کمکم کن! بر لب ما جاری است. ولی عده هستند که این را قبول نمی کنند، نه اینکه از خدا کمک نمی خواهند، بلکه معتقدند خدا در حق آنها کم گذاشته! و باید بیشتر از این ها میداد. لذا اثبات اینکه خدا انسان را کمک می کند، بسیار ساده است. وجود خدا یک معادله و: وجود بشر معادله بعدی است، ولی یک معادله سوم هم در این وسط هست. ما می خواهیم راجع به آن صحبت کنبم. لذا بیشتر نظرما بر روی افرادی است که: معادلات ریاضی را بالاتر از: آیات قران و حرف های مادی و سطح پایین، برایشان از کلمات عالی بیشتر ارزش دارد. آنها می خواهند شیب مثبت یا منفی: رابطه معادلات بین انسان و خدا را، محاسبه کنند تا بدانند اصلا: رابطه ای بین خدا و انسان هست؟ اگر هست بزگتر از صفر است، یا کوچکتر از آن. البته در حل مسائل سه معادله ای، معمولا میتوان معادله دوم را نادیده گرفت. ولی این اقایان اصرار دارند که: آن را محاسبه و حل کنیم. علیت اینکه در این نوع معادلات، دومی حذف می شود این است که نتیجه معادله اول، از معادله دوم عبور کرده و: در معادله سوم خود را نشان می دهد. مثلا ما آتش را زیر آب روشن می کنیم، این خودش یک معادله دارد که: میزان حرارت آنرا محاسبه می کند. اما آتش با آب چکونه رفتار می کند؟ ما فرمولی برای آن نداریم، احتیاجی هم به آن نداریم. زیرا نتیجه بالارفتن درجه حرارت آتش، عینا در آب خود را نشان می دهد. اما در این مقاله ما می خواهیم ببینیم: آب با آتش چه می کند؟ برخی ها توانسته اند به آن جواب دهند: میزان حرارت آتش در مولکلول های اب، اثر می گذارد و گردش آنها را، سریعتر می کند! لذا گرمتر می شوند. سرعت گردش مولکول ها، معادله خاص خود را دارد. در اینجا هم کمک خداوند به بشر، از همه جهات معلوم است. به انسان موجودیت داده، اعضا و جوارح به آن عطا کرده، و خرد زندگی کردن را به او تلقین کرده است. اما می خواهیم ببینیم: این چطوری انجام شده است؟ مکانیسم یا معادله آن چطور است. همانطور که میدانیم: انسان دارای جسم و روح یا روان است. جسم اگر تحت فشار غیر متعارف باشد، زخم می شود و روح هم پریشان می شود. مثلا وقتی چاقو دست انسان را می برد، درواقع بین نسوج بدن جدایی می اندازد. امداد رسانی و غذا به: بخشهای کناری ازبین میرود. لذا خون یا غذای داخل آن، به بیرون می ریزد و ضمن ترکیب با هوا، به چرک یا دمل تبدیل می گردد. راه درمان آن هم دوختن متناظر: رگ ها و جوارح به هم است. که کار پزشک جراح است. حالا ممکن است جراحی: سرپایی باشد یا بستری شود. روان انسان هم همینطور است: اگر عذاب ببیند دچار دو شخصیتی یا تجزیه شخصیت می شود، که اصطلاحا روانپریش می شود. خود را نادرشاه یا فاطمه زهرا یا امام زمان می پندارد! خداوند دراین گونه موارد، دستورات لازم را در قران ذکر کرده است. هرکس با نماز خواندن، و ذکر یاد خدا درمان می شود. زیرا به خود یاد آوری می کند که: خدایی هست و او بنده خدا است. واز دوشخصیتی وتجزیه شخصیتی، در امان می ماند. جسم انسان هم همینطور است: میتوان در مغز انسان، جای درد و لذت را جابجا کرد. با تلقین بخود میتواند: آن را سازگار کند. مجاهدی که به جنگ می رود و زخم برمی دارد، خوشحال است! زیرا میداند این زخم او، یک سرمایه گذاری است. بنابر این از لذت های آنی، برای لذت های آتی گذشت می کند. مرگ بزرگترین ترس در زندگی است، اما وقتی انسان بداند که این فقط: یک انتقال است، دیگر ترس او از بین می رود. و سعی دارد انتقال هرچه زودتر و: بهتر صورت بگیرد. درد زایمان بهترین مثال است. مادری که درد زیادی می کشد هیچگاه ناراحت نیست و: نمی گوید بچه نمی خواهم، اورا بکشید تا من درد نداشته باشم!

How does God help mankind?

We are all familiar with God's help, always help God! It's on our lips. But there are some who do not accept it, nor do they seek help from God, but they believe that God is in the least for them! And it should be more than that. So proving that God helps human is very simple. The existence of God is an equation: human existence is the next equation, but there is also a third equation in this middle. We want to talk about it. Therefore, most of the opinion is on people who: Math equations are higher than: Quranic verses and material words and low levels, they are more valuable than excellent words. They want a positive or negative slope: to calculate the relation between the equations between man and God to know at all: is there a relationship between God and man? If it is more than zero, or: smaller than that. Of course, in solving three equations, one can usually ignore the second equation. But these people insist: to calculate and solve it. The causality of this type of equations, the latter is eliminated, is that the result of the first equation passes from the second equation and shows itself in the third equation. For example, we illuminate the fire under water; this has its own equation: the amount of heat it calculates. But does the fire deal with water? We do not have a formula for it, we do not need it. Because: the result of the rise in the temperature of the fire shows itself in the water itself. But in this article we want to see: What does water do with fire? Some have been able to answer it: the amount of heat in water molecules affects and speeds up their circulation! So they get warmer. The velocity of the molecules has its own equation. Here, God's help to man is clear in all respects. He has given the human being, the members and the people who have given it, and has instilled the wisdom of life into him. But we want to see: how is this done? How is the mechanism or its equation? As we know: human beings have body and soul or psychic. If the body is under unconventional pressure, it will be wounded and the soul will be disturbed. For example, when a knife takes a man's hand, it actually separates the tissue of the body. Relief and food will be lost to the next sections. Therefore, the blood or the food in it expels and, combined with air, turns into pus or dill. The way to treat it is to sew the corresponding one: the veins and the other. That is the work of a surgeon. Surgery may now be outpatient or hospitalized. The psyche of the human is the same: if the doom is seen, it has two personalities or personality decomposition, which is what, is called psychosis. He considers Nadir Shah or Fatima Zahra or Imam of Time! In such cases, God has listed the necessary commands in the Qur'an. Everyone is treated with prayer and remembrance of God's remembrance. For he remembers himself: There is a god and he is the servant of God. It is protected from personality and personality. The human body is the same: it can replace the pain and pleasure in the human brain. By inducing it can: adapt it. A Mujahid who goes to war and wounds is happy! Because he knows that this wound is an investment. Therefore, the instant pleasures will pass for future pleasures. Death is the greatest fear in life, but when one knows that this is only: a transition, his fear will disappear. And it tries to move as soon as possible: better. Labor pain is the best example. The mother who suffers a lot of pain is not upset and: she does not say I do not want a baby, pull her so I do not hurt!

كیف یساعد الله البشریة؟

نحن جمیعا على درایة بمساعدة الله ، ونساعد الله دائما! إنه على شفاهنا ولكن هناك بعض الذین لا یقبلونها ، ولا یطلبون المساعدة من الله ، لكنهم یعتقدون أن الله هو الأقل بالنسبة لهم! وینبغی أن یكون أكثر من ذلك. لذا فإن إثبات أن الله یساعد الإنسان بسیط للغایة. إن وجود الله هو معادلة: الوجود البشری هو المعادلة التالیة ، ولكن هناك أیضًا معادلة ثالثة فی هذا الوسط. نرید أن نتحدث عن ذلك. ولذلك ، فإن معظم الرأی هو على الأشخاص الذین: معادلات الریاضیات هی أعلى من: الآیات القرآنیة والكلمات المادیة ومستویات منخفضة ، فهی أكثر قیمة من الكلمات الممتازة. إنهم یریدون منحدرًا إیجابیًا أو سلبیًا: لحساب العلاقة بین المعادلات بین الإنسان والله لیعرف على الإطلاق: هل هناك علاقة بین الله والإنسان؟ إذا كان أكثر من الصفر ، أو أصغر من ذلك. بالطبع ، فی حل ثلاث معادلات ، یمكن للمرء عادة تجاهل المعادلة الثانیة. لكن هؤلاء الناس یصرون: لحساب وحلها. سببیة هذا النوع من المعادلات ، یتم التخلص الأخیر ، هو أن نتیجة المعادلة الأولى تمر من المعادلة الثانیة وتظهر فی المعادلة الثالثة. على سبیل المثال ، نضیء النار تحت الماء ، وهذا له معادلته الخاصة: كمیة الحرارة التی تحسبها. لكن هل یتعامل الحریق مع الماء؟ لیس لدینا صیغة لذلك ، فنحن لسنا بحاجة إلیه. لأن نتیجة ارتفاع درجة حرارة النار تظهر نفسها فی الماء نفسه. ولكن فی هذه المقالة نرید أن نرى: ماذا تفعل المیاه بالنار؟ استطاع البعض الإجابة علیه: كمیة الحرارة فی جزیئات الماء تؤثر على سرعة دورانها وتسرعها! لذلك یصبحون أكثر دفئا. سرعة الجزیئات لها معادلتها الخاصة. هنا ، إن مساعدة الله للإنسان واضحة من جمیع النواحی. لقد أعطى الإنسان والناس والأشخاص الذین أعطوه ، وغرس حكمة الحیاة فیه. لكننا نرید أن نرى: كیف یتم ذلك؟ كیف هی الآلیة أو معادلاتها؟ كما نعلم: البشر لدیهم جسد وروح أو نفسیة. إذا كان الجسد تحت ضغوط غیر تقلیدیة ، فسوف یتعرض للجروح وستنزعج النفس. على سبیل المثال ، عندما یأخذ السكین ید الرجل ، فإنه یفصل بالفعل نسیج الجسم. سیتم فقدان الإغاثة والمواد الغذائیة إلى الأقسام التالیة. لذلك ، یطرد الدم أو الطعام الموجود فیه ویتحول ، مع الهواء ، إلى قیح أو شبت. طریقة معالجته هی خیاطة الخلاطین: الأوردة والأخرى. هذا هو عمل الجراح. قد تكون الجراحة الآن خارج المستشفى أو فی المستشفى. نفسیة الإنسان هی نفسها: إذا تم النظر إلى الموت ، فإنه یحتوی على تحلل للشخصیة أو الشخصیة ، وهو ما یسمى بالذهان. یعتبر نادر شاه أو فاطمة الزهراء أو إمام الوقت! فی مثل هذه الحالات ، سرد الله الأوامر الضروریة فی القرآن. الجمیع یعامل بالصلاة وذكریات ذكر الله. لأنه یتذكر نفسه: هناك إله وهو خادم الله. محمی من الشخصیة والشخصیة. جسم الإنسان هو نفسه: یمكن أن یحل محل الألم والمتعة فی الدماغ البشری. عن طریق حثها یمكن: تكییفها. المجاهد الذی یذهب للحرب والجروح سعید! لأنه یعلم أن هذا الجرح هو استثمار. لذلك ، فإن المتعة الیومیة سوف تمر من أجل المتعة المستقبلیة. الموت هو الخوف الأكبر فی الحیاة ، ولكن عندما یعلم المرء أن هذا هو فقط: الانتقال ، سیختفی خوفه. وتحاول التحرك فی أقرب وقت ممكن: أفضل. ألم العمل هو أفضل مثال. الأم التی تعانی من الكثیر من الألم لیست مستاءة و: لا تقول إننی لا أرید طفلاً ، أقوم بسحبها لذلك أنا لا آلم!

Allah insanlara necə kömək edir?

Biz hamımız Allahın köməyi ilə tanışıq, həmişə Allaha kömək edirik! Dodaqlarımız var. Və bundan daha çox olmalıdır. Allahın insana kömək etdiyi çox sadədir. Allah və bir tənlik mövcudluğu: insan mövcudluğu növbəti tənlik, lakin tənlik ortada üçüncü. Bu barədə danışmaq istəyirik. Bu sıfırdan çox olsa və ya daha kiçikdirsə. Əlbəttə ki, üç tənliyi həll etmək üçün, ikinci tənliyi nəzərə ala bilərik. Ancaq bu insanlar israr edirlər: hesablamaq və həll etmək. Məsələn, biz yanğın söndürüldükdə, bu öz tənliyi var: hesabladığımız istilik miqdarı. Amma atəş su ilə məşğul olur mu? Bunun üçün bir formulumuz yoxdur, ona ehtiyacımız yoxdur. Yanğın temperaturunun yüksəlməsi nəticəsində suyun özü də özünü göstərir. Amma bu məqalədə biz görmək istəyirik: Su yanğınla nə edir? Bəziləri bunun cavabını verdilər: su molekullarında istilik miqdarı təsir göstərir və onların dövranını sürətləndirir! Beləliklə, onlar isti olurlar. Molekulların sürəti öz tənliyinə malikdir. Burada insan üçün Allahın köməyi hər cəhətdən aydındır. İnsanı, üzvlərini və verdiyini insanlara verdilər və həyatın hikmətini ona verdilər. Ancaq görmək istəyirik: bu necə edilir? Bu mexanizm və ya onun tənliyi necədir? Bildiyimiz kimi, insan bədəninə, ruhuna və ya psixikaya malikdir. Cəsəd qeyri-ənənəvi təzyiq altında olarsa, yaralanacaq və ruh narahat olacaq. Məsələn, bıçaq bir adamın əlini aldıqda, bədənin toxumasını həqiqətən ayırır. Rölyef və yemək növbmunəsidir.

نوع اخبار :
برچسب : خداوند چگونه انسان را کمک می کند؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :