ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

خداوند بشر را در این دنیا، به کمبود غذا و یا ترس و: از دست دادن دارایی های مادی و وابستگان، آزمایش می کند. اما بشر در مقابل این امتحان، ضعف نشان می دهد: گرسنگی امان او را می برد، بی پولی و فقر او را به کفر نزدیک می کند، از دست دادن نزدیکان، وی را بی قرار می کند. بارها خداوند ذکر کرده که: فکر می کنید ما شما را ازمایش نمی کنیم؟ یا می فرماید: فکر می کنید همینکه گفتید مومن هستیم کافی است؟ و دیگر آزمایش نمی شوید. اما اولین توجیه این است که: شاید این امتحان الهی نباشد؟ از اینرو تقصیر را به گردن، دیگران می اندازیم از پدر و مادر خود، انتقاد می کنیم  و یا از دولت و مردم بیزار می شویم. زمان و زمین را به هم می دوزیم، و آخر هم هیچ! الان در جریان برجام و برخی تحریم ها می بینیم که: هرکس دیگری را متهم می کند، در حالیکه در این حادثه بزرگ، طبیعی است که خداوند و صاحب الزمان نظر دارند. ونباید مانند یهودیان، فکر کنیم که خداوند کاری به کار مردم ندارد. آنها می گویند: خداوند (با تعیین برخی قوانین) دست خود رابسته! و خود را از دخالت در امور مردم، کنار نگهداشته. اما قران می گوید که: آنها خودشان دست بسته هستند، بلکه دستان خدا باز است.(کنایه از قدرت مطلقه خدا) اثبات این موضوع هم بسیار ساده است: وقتی همه از خشکسالی و کمبود آب، فریاد می زنند و برخی ها هم از ان بعنوان: ضربه زدن به نظام اسلامی سود می برند، ناگهان باران و سیل و طوفان می اید. این امر یعنی خداوند در تمامی لحظات بشر، همراه اوست و هنگامی که می بیند: آنها به آب نیاز دارند، باران می فرستد(ینزل الغیث من بعد ماقنطوا!). از آن سو وقتی می بیند که: مردم به دنیا مشغول شدند و فکر می کنند: همه مشکلاتشان به دست خودشان حل شده! و نیازی به خدا ندارند. ناگهان سونامی و زلزله می فرستد. یا جلوی آمدن باران را می گیرد. یک ایه در قران است که نازل شد، و چون کسی بجز حضرت علی، آن را اجرا نکرد، آن آیه نسخ شد. امیر مومنین فرمود اگر منهم اجرا نمی کردم، حرف خدا بر زمین می ماند، و ممکن بود غضب او را به دنبال داشته باشد. یک فرمانده یا مدیر معمولی، وقتی حرفی می زند اگر کسی اجرا نکند، او را تنبیه می کند. آنوقت خداوند اینهمه حرف در قران زده، ولی ما آن را در کنج خانه ها می گذاریم! یا برای مرده ها می خوانیم. امام رضا فرمود که «خداوند نماز را واجب کرد، تا قران مهجور نماند». و مردم حداقل به اجبار هم شده، روزی چند بار آیاتی از قران را بخوانند. این تعامل خدا با بشر، همیشگی است و لذا است که می فرماید: من از رگ گردن به شما نزدیکترم. اما وقتی مردم به این امر توجه نمی کنند، دچار سردرگمی می شوند. امام خمینی تنها کسی بود که: این موضوع را می فهمید. ولذا می فرمود: جنگ نعمت است، تحریم نعمت است. چونکه همه اینها از سوی خدا بود. اگر خدا کمک نمی کرد، آیا مردم ایران، با اینهمه تشتت، میتوانستند بر دشمن پیروز شوند؟ برخی ها تلقین می کنند که: در دوران انقلاب یا دوران جنگ، مردم یکدست بودند! ابنطور نبود. خون ها به دل امام کردند. گروهی جاسوس آمریکا بودند! عده ای مزدور انگلیس و اسرائیل، و برخی هم برده شوروی وترکیه! از قضا مناصب بالای حکومتی هم داشتند، از امیر انتظام و قطبی و بنی صدر، تا بیاید به مجاهدین خلق و: چریکهای فدایی و حزب توده. اسامی مخالفین امام خمینی را، کامیون هم نمی توانست بکشد! و ایشان فقط به مدد خدا توانست: مردم را هدایت کند و به پیروزی برساند. ولذا می فرمود: اگر همه انبیا دریکجا جمع شوند، هیچ اختلافی باهم نخواهند داشت. و این اختلاف ها از من گفتن ها است. اینقدر«من»،«من» نگوئید. این «من» شیطان است .

Contradiction and difference is a sign of God.

God tests mankind in this world for lack of food or fear: the loss of material possessions and affiliates. But human beings show weakness against this test: his hunger brings him away; his poverty and lack of money brings him closer to disbelief; the loss of his close relatives will put him at rest. Many times God has said: Do you think we will not test you? Or says: Do you think you just believe enough? And you will not be tested. But the first justification is: maybe this is not a divine test? Therefore, we blame the guilt; others criticize our parents, or hate the government and the people. We have time and earth, and lastly no! Now, in the course of the course of action and some sanctions, we see: everyone accuses others, while in this great incident, it is natural that God and the owner of the time are contemplating. Like the Jews, do not think that God does anything to the people. They say: God (by changing some rules) is yours! And kept himself from interfering in people's affairs. But the Qur'an says: "They are closed to themselves, but the hands of God are open." (Proof of God's Absolute Power) Proving this is also very simple: when everyone cries out of drought and water scarcity, and some of them As: Influence the Islamic system, suddenly it rains, floods and storms. That is, God is with Him at all times of mankind, and when he sees: They need water, send rain. On the other hand, when he sees that: people are busy with the world and they think: all their problems are solved by their own hands! And they do not need God. Suddenly sends a tsunami and an earthquake. Or it will stop the rain. There is an idea in the Qur'an that came down, and if someone other than Ali did not perform it, that verse was reprinted. Amir Mu'minin said that if I did not do it, God's words would remain on the ground, and his anger might have followed him. A commanding officer or general manager will punish him when he talks if he does not run. Then Allah has spoken these words in the Quran, but we put it in the corners of the houses! Or we read for the dead. Imam Reza said that "the Lord obligated the prayer until the Qur'an was left untouched". And people are at least forced to read the verses of the Qur'an a few times a day. This interaction of God with humankind is eternal, and therefore it says: "I am closer to you than the neck of the vein." But when people do not pay attention to this, they become confused. Imam Khomeini was the only one who understood this. He therefore says: "The battle is blessing, it is the boycott of blessing." Because: all of this was from God. If God did not help, would the Iranian people, with all their frustrations, be able to win the enemy? Some suggest that: During the revolution or during the war, people were alike! Ibn Dao was not. Blood drove into the heart. A group of American spies! Some are British and Israeli mercenaries, and some are Soviet and Turkish slave! There were also high-ranking officials from Amir Entezam and Ghotbi and Bani-Sadr to come to the PMOI: Fadai guerrillas and the Tudeh party. The names of the opponents of Imam Khomeini could not kill the truck! And he only managed to guide God through victory. Therefore, he says: "If all the prophets are gathered there, they will not have any differences." And these differences are telling me. Do not say so much "me", "me". This is "I" is Satan.

التناقض والاختلاف هو علامة الله.

یختبر الله البشر فی هذا العالم بسبب نقص الطعام أو الخوف: فقدان الممتلكات المادیة والفروع. لكن البشر یبدون ضعفًا ضد هذا الاختبار: فجرعه ینجیه ؛ ففقره وقلة المال یجعلانه أقرب إلى الكفر ؛ ففقد أقاربه المقربین سوف یضعه فی حالة راحة. لقد قال الله مرات عدیدة: هل تعتقد أننا لن نختبرك؟ أو تقول: هل تعتقد أنك مجرد اعتقاد كافٍ؟ ولن یتم اختبارك. لكن التبریر الأول هو: ربما هذا لیس اختبارًا إلهیًا؟ لذلك ، نلوم الذنب ، والبعض الآخر ینتقد والدینا ، أو یكره الحكومة والشعب. لدینا الوقت والأرض ، وأخیرا لا! الآن ، أثناء سیر العمل وبعض العقوبات ، نرى: الجمیع یتهم الآخرین ، بینما فی هذا الحادث العظیم ، من الطبیعی أن یفكر الله ومالك الوقت. مثل الیهود ، لا أعتقد أن الله یفعل أی شیء للشعب. یقولون: الله (بتغییر بعض القواعد) هو لك! وأبقى نفسه من التدخل فی شؤون الناس. لكن القرآن یقول: "إنهم مُغلقون على أنفسهم ، لكن أیدی الله مفتوحة." (إثبات قوة الله المطلقة) إثبات ذلك بسیط جداً: عندما یبكی الجمیع من الجفاف وندرة المیاه ، وبعضهم على النحو التالی: التأثیر على النظام الإسلامی ، وفجأة تمطر والفیضانات والعواصف. هذا هو الله فی كل اللحظات الإنسانیة معه ، وعندما یرى: هم بحاجة إلى الماء ، یرسلون المطر. من ناحیة أخرى ، عندما یرى ذلك: الناس مشغولون بالعالم ویفكرون: یتم حل جمیع مشاكلهم بأیدیهم! وهم لا یحتاجون الله. فجأة یرسل تسونامی وزلزال. أو سوف توقف المطر. هناك فكرة فی القرآن نزلت ، وإذا كان شخص آخر غیر علی لم یؤد ذلك ، أعید طبع هذه الآیة. قال أمیر المؤمنین إنه إذا لم أفعل ذلك ، فإن كلمات الله ستبقى على الأرض ، وربما كان غضبه یتبعه. سیعاقبه ضابط القیادة أو المدیر العام عندما یتحدث إذا لم یركض. ثم تكلم الله بهذه الكلمات فی القرآن ، لكننا وضعناها فی أركان البیوت! أو نقرأ عن الموتى. قال الإمام الرضا أن "الرب ألزم الصلاة حتى ترك القرآن دون مساس". ویضطر الناس على الأقل لقراءة آیات القرآن عدة مرات فی الیوم. هذا التفاعل من الله مع البشر هو أبدی ، وبالتالی فهو یقول: "أنا أقرب إلیك من عنق الورید". ولكن عندما لا یهتم الناس بهذا ، یصبحون مرتبكین. كان الإمام الخمینی هو الوحید الذی فهم ذلك. لذلك یقول: "المعركة هی بركة ، إنها مقاطعة البركة". لأن كل هذا كان من عند الله. إذا لم یكن الله قد ساعد ، فهل یستطیع الشعب الإیرانی ، بكل مشاعر الإحباط ، أن یفوز بالعدو؟ یقترح البعض ما یلی: خلال الثورة أو أثناء الحرب ، كان الناس متشابهین! ابن داو لم یكن. قاد الدم إلى القلب. مجموعة من الجواسیس الأمریكیین! بعضهم مرتزقة بریطانیون وإسرائیلیون ، وبعضهم رقیق سوفیاتی وتركی! كان هناك أیضا مسؤولون رفیعو المستوى من أمیر انتظام وجوثبی وبنی صدر للقدوم إلى منظمة مجاهدی خلق الإیرانیة: فدائی وحزب توده. اسماء معارضی الامام الخمینی لم یستطیعوا قتل الشاحنة! وتمكن فقط من توجیه الله من خلال النصر. لذلك ، یقول: "إذا تم جمع كل الأنبیاء هناك ، فلن یكون لدیهم أی اختلافات". وهذه الاختلافات تقول لی. لا تقول الكثیر "أنا" ، "أنا". هذا هو "أنا" هو الشیطان.

Qarşıdurma, Allahdan ayrılması ortaya qoyur.

Bu dünyada insan Allah, qida və ya material mal və qohumları, testlər itirmək qorxusu olmaması. Biz test deyil edirəm ki, Allah dəfələrlə qeyd edib? Və ya deyir: Siz kifayət qədər sadiq demək zaman düşünürsünüz? Və digər testlər yoxdur. ilk şərh bəlkə də Allah cəhd deyil ki? Dvzym vaxt və birlikdə yer, və nəhayət heç bir! Yəhudi kimi deyil ki, Allah insanlarla heç bir əlaqəsi yoxdur ki, düşünürəm. Onlar dedilər: Allah (Tghyyn bəzi qanunlar) əl Rabsth! Xalqın işlərinə müdaxilə, kənara saxlanılır. Amma Quran özləri bağlıdır, Allahın əlləri açıqdır ki, (Allahın omnipotence istehza) bu sübut çox sadədir. Quraqlıq və su olmaması və bəzi qışqırır zaman Mark: İslam sistemi fayda tıqqıltı, bu birdən-birə yağış və sel və fırtına gəlir. Bu onunla birlikdə bütün dövrlərdə Allah adamı və o, onlar su lazımdır görür və yağış göndərir zaman. Digər tərəfdən, siz görəndə adamın anadan ki, özləri ilə bütün problemlər həll olunur ki, edirəm! Allah üçün heç bir ehtiyac yoxdur. Birdən sunami və zəlzələ göndərir. Və ya yağış gəlir. bir adam, o cəzalandırılır əgər lideri və ya meneceri Tipik olaraq, bir şey tətbiq edilmir. Sonra Allah Quranda bütün bu sözləri, lakin biz evin küncündə qoymaq! Və ya ölü üçün oxumaq. İmam Rza "Allah məcburi namaz idi, Quran köhnəlmiş deyil." Bildirib ki, Və insanlar, ən azı məcburi idi bir gün Quran bir neçə dəfə ayələr oxu "I" demək deyil. "Mən" şeytandır.

نوع اخبار :
برچسب : تضاد و اختلاف، نشان دوری از خدا است.،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :