ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

آنهاییکه بنام فلسفه و علم می خواستند: در مقابل دین بایستند ناچار بودند همانند دین، به ریشه ها و بنیاد ها توجه کنند، ولی تا می توانند آن را معکوس جلوه دهند، که بتوانند دانشمندان را، ضد دین و فیلسوفان را ضد پیامبران معرفی نمایند. آنها دروغ های خود را، بنام فیلسوفانی مطرح می کردند که: زنده نبودند تا بگویند اینها را ما نگفتیم! مثلا می گویند انسان حیوان ناطق است، یعنی نطق او میتواند وجه تمایز: انسان از حیوان باشد. هر کودکی میداند که این حرف، چقدر سخیف و بی پایه است! ولی آنها کتابها نوشتند و سخنرانی ها کردند: تا بگویند نظر فیلسوفان برخلاف قرآن است، زیرا قران انسانی را که دین ندارد، بدتر از حیوان می داند. اما آنها گفتند اگر قوه ناطقه را، از انسان بگیریم او حیوانی بیش نیست. حتی کلمه منطق را از نطق گرفتند! در حالیکه به زبان یونانی یا  لاتین، منطق لاجیک و نطق اسپیک است. این نشان می دهد که چگونه: مرتد و دشمنان دین، مردم را احمق فرض می کردند! میدانستند آنها به دنبال ترجمه نمی روند، لذا کلمات معادل را غلط معنی می کردند، تا به منظور خود برسند. این دروغ بزرگ از دو جهت خائنانه است: از یک جهت انسان های کرولال را، بجای اینکه معلول بداند، آنها را حیوان می نامد! چون قوه ناطقه ندارند، و نمیتوانند مانند اقلاطون داد بزنند یا مثل ارسطو جدل کنند. از طرف دیگر امروز ثابت شده که: همه موجودات سخن می گویند و: اینکه ما زبان آنها را نمی فهمیم، دلیل نیست که آنها سخن نمی گویند. هر حیوانی به زبان خود، حرف می زند که برای بقیه قابل فهم نیست. مانند انسان ها که هر قومی، طوری حرف می زنند که: برای بقیه قابل فهم نیست. علت اینکه فارسی زبان ها را عجم می گویند، همین است زیرا عربها هرچه می گفتند: اینها نمی فهمیدند و اینها هرچه می گفتند: آنها نمی فهمیدند. لذا به ایرانی ها عجم، یعنی گنگ و زبان نفهم، یا فاقد قوه ناطقه می گفتند. از نظر قران نه تنها مورچه ها هم، بایکدیگر سخن می گویند، که حضرت سلیمان آن را می فهمد. بلکه حتی دست و پای انسان و: زمینی که در آن گناه کرده، روز قیامت به سخن می آیند، و همه گناهان شخص را برملا می کنند! انسان با تعجب، از دست وپای خود می پرسد: چه کسی به شما زبان داده که حرف بزنید؟ و آنها می گویند: همان کسی که به تو زبان داده است. لذا اگر  تعاریف دیگر را هم، از انسان به دست بدهیم، به همین سرنوشت نامعلوم دچار می شویم: مثلا برخی ها گفته اند: انسان حیوانی متفکر است، یا حیوانی سازنده است. اینها هم در همان سیاهچال گرفتار شده اند. زیرا حیوانات دیگر هم، فکر می کنند و باهوش و استعداد هستند. حتی قدرت یادگیری و استدلال و منطق را هم دارند. در سازندگی هم، گوی سبقت را از بشر برده اند! لانه زنبور یا مورچه و یا حتی: عنکبوت با چه محاسبات عجیبی ساخته میشود! آنقدر این محاسبات فوق العاده است، که بشر ناچار است: از روی آنها تقلید کند. بزرگترین مخترعان بشری، چه در گذشته که از بال پرندگان الهام می گرفتند، و چه امروز که مغز را مشابه سازی می کنند، یا نوزاد گوساله را بدنیا می اورند، همگی فقط در صورتی موفق هستند که: بخوبی طبیعت را درک کنند، و از حیوانات یاد بگیرند! پهباد یا هواپیما فرقی نمی کند، مهم این است که بدانند یک پرنده، چطور تیک آف می کند و: چطور بر روی هوا سوار می شود. کامپیوتر  با ماهواره هیچ فرقی ندارد، فقط باید انسان بداند که: خفاش چگونه در تاریکی راه خود را پیدا می کند! یا دلفین ها چطور یاد می گیرند که: با توپ بازی کنند و از آب بیرون بیایند. پس تنها چیزی که انسان را انسان می کند، ایمان و اخلاق و معنویات است. زیرا اگر حیوانات کاربدی بکنند، مجازات نمی شوند، ولی انسان مسئول است.

Man is a religious animal.

Those who, in the name of philosophy and science, wanted: in front of religion, they had to pay attention to the roots and foundations, like religion, but they could reverse it, so that they could introduce scientists, anti-religion and philosophers to anti-prophets. They raised their lies in the name of philosophers: they were not alive to say that we did not say this! For example, they say that human beings are righteous, that is, his speech can be a means of differentiation: man is an animal. Every child knows how lousy this is! But they wrote books and lectures: to say that the views of the philosophers are contrary to the Qur'an, because it considers the human scriptures that the religion does not have worse than animals. But they said that if we take humans from the human mind, he is an animal. They even took the logic word out! While in Greek or Latin, logic logic and speaker speech. It shows how: the apostate and the enemies of religion assumed people stupid! They knew that they were not looking for translation, so they meant meaning of the words in the wrong order in their own right. This big lie has two treacherous directions: on the one hand, human beings call it a beast, instead of knowing the disability! Because they do not have the power of righteousness, and they can not play like a planet or argue like Aristotle. On the other hand, it has been proven today that: all creatures speak and: that we do not understand their language, it's not because they do not speak. Every animal speaks its own language, which is not understandable for others. Like humans, every nation speaks in such a way that it is not understandable for others. The reason that Persian is pronounced as Ajam is because the Arabs did not know what they were saying: they did not understand, and they all said: they did not understand. Therefore, the Persians were Ajams, ie, Ganges and I did not understand the language, or lacked the authority of the Rafiq. According to the Qur'an, not only are the ants speaking together, which Solomon understands. But even the human hands and feet: the earth where they are guilty speak on the Day of Resurrection, and they reveal all the sins of the person! The man wonders, with astonishment, from his left and toe: who spoke to you to speak? And they say: the one who spoke to you. So if we give the other definitions to human beings, we will end up with the same fate: for example, some people have said that human beings are thoughtful or constructive animals. They are caught in the same dungeon. Because the other animals, they think, are clever and talented. They even have the power of learning, reasoning and reasoning. In the construction, they have taken over the top of mankind! Bees or Ant or even: The spider is made with some weird calculations! So great is this calculus, which man has to do: imitate them. The greatest human inventors, whether they were inspired by the wings of the past, or today that simulate the brain, or the calf, are all successful only if they understand the nature well, and from Learn animals! It does not matter whether it's a ramp or a plane. It's important to know what a bird is doing, how it ticks, and how it's mounted on the air. Computer is no different from the satellite, only human beings must know: how bat finds its way in the dark! Or do dolphins learn to: play with the ball and get out of the water. Therefore, the only thing human is human is faith and morals and spirituality. Because: if animals do not eat, they will not be punished, but the man is responsible.

الإنسان حیوان دینی.

تلك الموجودة فی اسم الفلسفة والعلوم أراد الدین إلى الوقوف زیارتها نفس الدین، والجذور والأسس تولی اهتماما، ولكن یمكنك عكس ذلك الآثار التی یمكن للعلماء، ومكافحة الدین والفلاسفة ضده أعرض . لقد رفعوا أكاذیبهم باسم الفلاسفة: لم یكونوا أحیاء لیقولوا إننا لم نقول هذا! على سبیل المثال ، یقولون إن البشر بارون ، بمعنى أن حدیثه یمكن أن یكون وسیلة للتمییز: فالإنسان حیوان. كل طفل یعرف كم هو ردیء! لكنهم كتبوا الكتب والمحاضرات: أن نقول أن وجهات نظر الفلاسفة مخالفة للقرآن ، لأنها تعتبر الكتاب المقدس البشری أن الدین لیس أسوأ من الحیوانات. لكنهم قالوا أنه إذا أخذنا البشر من العقل البشری ، فهو حیوان. حتى أخذوا كلمة المنطق! بینما فی الیونانیة أو اللاتینیة ، منطق المنطق وكلام المتحدث. إنه یبین كیف أن المرتد وأعداء الدین افترضوا الناس أغبیاء! كانوا یعلمون أنهم لا یبحثون عن الترجمة ، لذا فهم یعنون معنى الكلمات فی الترتیب الخاطئ فی حد ذاتها. هذه الكذبة الكبرى لها اتجاهان خائفین: من جهة ، یطلق البشر علیها الوحش ، بدلا من معرفة الإعاقة! لأنهم لا یملكون قوة البر ، ولا یمكنهم اللعب ككوكب أو جدل مثل أرسطو. من ناحیة أخرى ، فقد ثبت الیوم أن: كل المخلوقات تتحدث و: أننا لا نفهم لغتهم ، لیس لأنهم لا یتحدثون. كل حیوان یتحدث لغته الخاصة ، وهو أمر غیر مفهوم للآخرین. مثل البشر ، كل أمة تتحدث بطریقة لا یمكن فهمها للآخرین. والسبب فی أن الفارسی ینطق باسم عجرم لأن العرب لم یعرفوا ما كانوا یقولون: إنهم لم یفهموا ، وقالوا جمیعهم: إنهم لم یفهموا. لذلك ، كان الفرس هم عجّام ، أی لم أفهم أنا والغانج ، أو افتقرنا إلى سلطة رفیق. وفقا للقرآن ، لیس فقط النمل یتحدثون معاً ، وهو ما یفهمه سلیمان. ولكن حتى الأیدی والرجلین البشریین: الأرض التی یكونون فیها مذنبین یتكلمون یوم القیامة ، ویكشفون كل ذنوب الشخص! یتساءل الرجل ، بدهشة ، من یساره وأخمص قدمیه: من تكلم معك للتحدث؟ ویقولون: الشخص الذی تكلم معك. إذا أعطینا التعریفات الأخرى للبشر ، فسوف ینتهی بنا المطاف بنفس المصیر: على سبیل المثال ، قال بعض الناس إن البشر مفكرون أو حیوانات بناءة. یتم القبض علیهم فی نفس الزنزانة. لأن الحیوانات الأخرى ، كما یعتقدون ، هی ذكیة وموهوبة. لدیهم حتى قوة التعلم والتفكیر والاستدلال. فی البناء ، استولوا على قمة البشریة! النحل أو النمل أو حتى: یتكون العنكبوت مع بعض الحسابات الغریبة! عظیم جدا هو حساب التفاضل والتكامل هذا ، الذی على الإنسان القیام به: تقلیدهم. أكبر المخترعین البشریین ، سواء كانوا مستوحاة من أجنحة الماضی ، أو الیوم الذی یحاكی الدماغ ، أو العجل ، لا ینجحون إلا إذا فهموا الطبیعة بشكل جید ، ومن تعلم الحیوانات! لا یهم ما إذا كان منحدرًا أو طائرة ، من المهم أن تعرف ما یفعله الطائر ، وكیف یعلوه ، وكیف یتم تثبیته على الهواء. الكمبیوتر لا یختلف عن القمر الصناعی ، یجب أن یعرفه البشر فقط: كیف تجد الخفافیش طریقها فی الظلام! أو تعلم الدلافین: اللعب بالكرة والخروج من الماء. لذلك ، فإن الشیء الوحید البشری هو الإنسان هو الإیمان والأخلاق والروحانیة. لأنه إذا لم تأكل الحیوانات ، فلن یعاقبوا ، لكن الرجل هو المسؤول.

İnsan dini heyvandır.

fəlsəfə və elm adına olanlar kökləri və fondlar diqqət, lakin ona qarşı elm, anti-din və filosoflar hansı təqdim edə bilər, bu təsiri ləğv edə bilər, din eyni din idi stendi istədi . Onlar filosofların adına yalanlarını qaldırdılar: onlar bunu demədiklərini söyləmək üçün canlı deyildilər! Məsələn, insanlar dedilər ki, insanın salehliyi, yəni sözü fərqlənmə vasitəsi ola bilər: insan heyvandır. Hər bir uşağın bu necə pis olduğunu bilir! Ancaq insanları insan ağlımından alsaq, o, bir heyvan olduğunu söylədi. Onlar hətta məntiq sözünü çıxardı! Yunanca və ya Latın, məntiq məntiq və natiq çıxışında. Necə göstərir ki, murtad və din düşmənləri insanları axmaq hesab edirlər! Tərcümə etmədiklərini bilirdilər, buna görə də onlar öz sözləri ilə yanlış qaydada mənasını ifadə etdilər. Bu böyük yalanın iki xainli istiqaməti vardır: bir tərəfdən, insan əlilliyi bilmək əvəzinə bir heyvan deyər! Çünki onlar salehlik gücünə malik deyil və onlar bir planet kimi oynaya bilməzlər və Aristotel kimi mübahisə edə bilməzlər. Digər tərəfdən, bu gün sübut bütün canlılar danışmaq ki, onlar danışmaq yoxdur, çünki biz, onların dilini başa düşmürəm ki. Hər heyvanırlanır! 

نوع اخبار :
برچسب : انسان حیوانی دین دار است.،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :