ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

گرچه از اول مشخص بود که: خودشیفته ها به دنبال تن فروشی بودند! ولی نبود آزادی را، برای فروش وطن بهانه کردند، جلای وطن نمودند تا در آغوش: عرب و غرب عاشقانه تن فروشی کنند. این تفاله های ضایعاتی که: در غرب بازیافت شده اند، تا بر علیه فرهنگ وتاریخ ما پاشیده شوند، ارزش خود را در حراج ارزان: هر انچه ندارند می دانند. شرف و غیرت و ناموس، چیزی است که آن را نمی فهمند! تمایلی هم به فهمیدن آن ندارند. برای آنها فقط پایین تنه مهم است، اینکه هرچه خداوند گفته بپوشانید، آنها آشکار کنند! تا لقمه نانی و تکه شهرتی را به دست بیاورند. و راه برای لهیده شدن شان، بیشتر باز شود و آنها تا می توانند: در دستان پرگناه دیگران، مچاله شوند و مانند کاغذ دستمالی ظاهرا زیبا، بعد از مچاله شدن، نتوانند حتی به زادگاه خود برگردند. متاسفانه اینها دیر به فکر افتادند!  زمانی که دنیا بر شاخ: روسپیان می چرخید، سالها است که به پایان رسیده و: همه آنهاییکه تجاوز را یک افتخار میدانستند، اکنون در پای میزمحاکمه، به جرم آزار جنسی، باید سینما را رها کنند و: از هستی هم ساقط شوند. این عقب افتادگان نمیدانند: امثال آنها و حتی بد تر از آنها، بودند کسانی که از گناه پر ز لذت شعر می گفتند! و در آغوش بیگانه خوابیدن و پذیرایی: مردان لذت بیشتری می بردند. اما عاقبت در کنار جوی های گندیده، و پر از کثافات ابریزگاهی زن و مرد، جان خود را از دست دادند. نه آسمان بر آنها گریه کرد، و نه زمین آنها را به خود پذیرفت. نه تنها او بلکه هزاران نفر دیگری که: فکر می کردند زیبایی زنانه اشان را، که خداوند به آنها داده، باید در راه مبارزه با خدا و: مومنان به کار گیرند و: هرچه بیشتر در منجلاب فساد فرو بروند، فهمیدند که زیبایی آنها به: تبی بند است و مال آنها به شبی. وقتی مال در جایی زیاد شد، بالاخره دزدان سر می رسند، بدون زحمت همه را با خود می برند. زیبایی هم چند صباحی، صاحب جمال را یاری و همراهی می کند، ولی سوزاک و سفلیس و ایدز و: هزاران مرض درد بی درمان را، به دنبال خواهد داشت. تا آنها بدانند که خالق زیبایی های آنها، میتواند این زیبایی را از آنها بگیرد. هرچند که زیبا رویان واقعی، اینطور نیستند آنها که زشت تر هستند، ناچارند خود را زیبا نشان دهند! که میمون: هرچه زشت تره بازیش بیشتره. اما آنها که سینما را بهانه کرده اند، تا همه مقدسات را زیرپا بگذارند، و فرموده های خداوند را نادیده بگیرند، بدانند قبل از آنها بسیار کسان دیگر، این کارها را کردند ولی، هیچیک جان سالم به در نبردند. جوانی و خامی ممکن است: برای گناهان پوشش خوبی باشد، ولی افراد مسن پشت پرده، بدانند که روزی زیر خاک خواهند رفت! همان کسانی که برای گناهکار کردنشان، زجر زیادی کشیدند، حتی برخاکشان گذر نخواهند کرد. کجا هستند اربابان شما؟ آنهاییکه افتخار می کردند: صدها فیلم بازی کرده اند، و در هر فیلم بکارت چند دختر را برداشته اند؟ یا آنهاییکه امتحان بازیگریشان، در گرو تسلیم کردن: زیبایی و جوانی هنروران بود؟ نام بردن از آنها شایسته قلم نیست، والا می گفت که همه آنهاییکه: باد غبغب شان آسمان را می شکافت، به چه روزگاری گرفتار شدند! پیسی و فقر و بدبختی و نداری، برایشان مهم نبود! بلکه مهم آن بود که: برای غبغب آنها دیگر کسی اهمیتی قائل نبود. برای دیدار دیگران، محبت را گدایی می کردند. و عاقبت هم تنها و بیمار و فقیر، سالها در انتظار بازگشت: روزهای اوج و غرور آمیز خود، ماندند و توبه نکردند! با بدبختی مردند که: حتی کسی نبود جنازه آنها را بردارد. فقط یک عده مرده خور و لاشخور، که منتظر مرگ آنها بودند، جمع و جورشان کردند، تا به نهاری و حلوایی برسند.

Homeland dealers who came to the market!

Although it was clear from the outset: self-perfectionists were seeking to trade! But they did not justify the lack of freedom, for the sake of homeownership, they felled their homeland to embrace: love the Arab and the West romantically. These waste scraps, which are recycled in the West to be sprayed against our culture and history, know their worth at a cheap auction: whatever they do not have. Humor and honor are something you do not understand! They are reluctant to understand it either. It is important for them only the bottom of the trunk, that whatever God said, they will reveal it! To make: a slice of bread and a piece of fame. And the way to shrink them is to open more and they can, in crumpled hands of others, crumble and, like a scrawling paper, are beautiful, after crumpling, they cannot even return to their hometown. Unfortunately, these were too late! These retreats do not know: their likes, and even worse, were those who said of the sin of pleasing poetry! And in the alien embrace of sleep and dining: Men enjoyed more. But eventually they died in the face of the dirty streams, full of male and female abacus. No heaven cried to them, nor did they accept them. Not only him but also thousands of others who think that the feminine beauty of their own, that God has given them, will have to fight with God and the believers to operate: the more a cesspool of corruption, withdrawn, found that the beauty of the: It's a tribute to them and they're in the night. When the property raises a lot, the thieves finally reach, they take it all effortlessly. The beauty of several DAY will help the owner of Jamal, but with gonorrhea, syphilis and AIDS and: thousands of illnesses of untreated pain. To make: them aware that the creator of their beauties can take this beauty out of them. Although the beautiful real-life crew is not, the ones who are ugly, have to show themselves beautifully! That monkey: the more ugly it is. But those who pretended to cinema to slander all the sacred ones, ignore the words of God, know that before them many others did it, but no one survived. The youthful and crude may be: good coverage for sins, but the elderly behind the curtain, to know that one day they will be under the soil! Those who hurt a lot to slaughter them will not even cross their soil. Where are your masters? Those who were proud: have played hundreds of movies, and have they removed a few girls in each of the virginity videos? Or whose acting quests depend on surrender: the beauty and the youth of the artisans? Naming them is not worthy of the pen, Waah said that all those who: their wind blurred the sky, when they were caught! Pussy, poverty and misery, and you did not care! But it was important: for them, nobody cared for them anymore. To meet others, begging for love. And, after all, only, sick and poor, have been waiting for years to return: their pride and proud days remained, and they did not repent! Miserably, they died: nobody could even take their bodies. Only a few dead and sorrowful, waiting for their deaths, gathered together to reach lunch and soup.

تجار الوطن الذین جاءوا إلى السوق!

على الرغم من أنه كان واضحا منذ البدایة أن النرجسیون كانوا یبحثون الدعارة! ولكن لا حریة لبیع أراضی وطنهم، وكانت المغتربین تصل بالأسلحة: العرب والغرب الحب الدعارة بهم. الفكاهة والشرف شیء لا تفهمه! إنهم مترددون فی فهمها أیضًا. أنها أقل مجرد هیئة مهم، أن الرب قال لغطاء، فإنها تكشف! لصنع شریحة من الخبز وقطعة الشهرة. لسوء الحظ ، كانت هذه الأوان قد فات! المتأخرات لا یعرفون أمثالهم، وحتى أسوأ مما كانت الكامل لهذه المتع مذنب كتب الشعر! وتبنی النوم الغریبة والمعیشة: كان الرجال أكثر متعة. ولكن تتمة بجوار المراحیض فاسدة وملیئة القمامة للرجال والنساء، فقدوا حیاتهم. لم تبكی لهم السماء ، ولم یقبلوها. لیس فقط له ولكن أیضا الآلاف الآخرین الذین یعتقدون أن الجمال الأنثوی من تلقاء نفسها، أن الله قد أعطى لهم، وسوف یكون للقتال مع الله والمؤمنین على العمل: كلما بالوعة الفساد، سحب، وجدت أن جمال : الحمى وارد، ولهم لیلة. عندما كانت الملكیة فی مكان عظیم، واللصوص تصل أخیرا، ومعهم كل جهد. جمال بضعة أیام، ومساعدة الجمیلة والدعم، ولكن السیلان والزهری والإیدز وآلاف مرض، وعلاج الألم، وسوف تتبع. بحیث أنهم یعرفون أن خالق الجمال، یمكن أن یكون هذا الجمال لهم. ومع ذلك، فإن الجنین الفعلی جمیلة، ولیس بشعا للغایة، فإنهم یضطرون لاظهار جمیلة! هذا القرد: إنه قبیح أكثر. الشباب والنضج قد یكون غطاء جید للذنوب، ولكن كبار السن وراء الكوالیس، وأنها ستدفن فی ذلك الیوم! كما المذنبین منهم، كانت محنة كبیرة، وحتى على وترابه لن تمر. أین أسیادك؟ أولئك الذین كانوا فخورین: مئات من الأفلام لعبت، واتخذت بعض الفتیات أی العذریة الفیدیو؟ أو أولئك الذین یحاولون التمثیل، على استسلام الجمال والفنانین الشباب؟ الهرة والفقر والبؤس ، وأنت لا تهتم! ولكن من المهم أن لا أحد یهتم لهم لم یكن الذقن المزدوجة. للقاء الآخرین ، والتسول من أجل الحب. وأخیرا فقط المرضى والفقراء، والذی طال انتظاره عودة: لم ذروة نجاحها والفخر، ولا یتوب! توفی البؤس الذی لا حتى شخص لاتخاذ أجسادهم. فقط عدد قلیل من یستحق القتلى والنسور، فی انتظار موتهم، وكانوا المدمجة، له الغداء والاسكواش لهم.

Bazarına gələn vətən dilerlər!

Başlanğıcdan aydın olsa da: özünü təkmilləşdirənlər ticarət etməyə çalışırdılar! Amma öz əsas satmaq azadlığı Qürbətçilər silah up idi: Ərəblər və Qərb öz fahişəlik sevirəm. Yumor və şərəf anlamadığınız bir şeydir! Onu da başa düşmək istəmirlər. Onlar üçün gövdənin alt hissəsi vacibdir ki, Allahın söylədiyi hər şey onu açıqlayacaqdır! Bir dilim çörək və şöhrət bir parça etmək. Təəssüf ki, bunlar çox gec idi! Yuxu və yeməkdə olan xarici əhatədə: Kişilər daha çox idilər. Amma nəticədə onlar kişi və qadın abakəsiylə dolu çirkli axınlar qarşısında öldülər. Heç bir göy onlara ağlamadı və onlar qəbul etmədi. Yalnız onu, həm də öz qadın gözəlliyi, Allahın onlara verdiyi fəaliyyət Allaha və möminlərə ilə mübarizə olacaq hesab edirəm ki, digər minlərlə: daha korrupsiya çöplük, geri, aşkar ki, gözəlliyi : Bu onlara bir ziyarətdir və onlar gecə. Mülkiyyət çox artıb zaman oğrular nəhayət çatırlar, bütün səylərini əlindən alırlar. bir neçə gün gözəllik, gözəl yardım və dəstək, lakin süzənək və sifilis və QİÇS və minlərlə xəstəlik, ağrı müa gəldi.

نوع اخبار :
برچسب : وطن فروشانی که، به تن فروشی رسیدند!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :