ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
سه شنبه 18 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
همانطور که گفته شد، آزادی از کلماتی است که در درون خود متناقض است. یعنی اگر آز ازادی دو نفر یا بیشتر بحث شدند باید محدود شود! طبق قانون جایگشت، اگر دو نفر خواستار ازادی باشند، آزادی هرکدام 50درصد می شود! زیرا آزادی هرکسی تا آنجا ادامه دارد که: به آزادی دیگران لطمه نزند و اگر این دو، منصف باشند و انسان های اخلاق مدار و: دارای وجدان باشند، یک خط وسط می کشند بنام خط قرمز، که دیگری حق ندارد از آن فراتر رود. می بینیم با اولین ورود 50درصد ازادی از بین می رود. اگر این انسان ها سه نفر شوند و: بخواهند انصاف را رعایت بکنند، هرکدام دوسوم آزادی شان نابود می شود. اگر انصاف را رعایت نکنند و: اخلاق را وارد سیاست نکنند، طبیعتا قانون جتگل بیان می کند: افزایش یک درصد آزادی بیشتر یک نفر، باعث کاهش آزادی دو نفر دیگر می شود. نفر اول هرچه ازادی بیشتری بخواهد، بمعنی از دست دادن: ازادی دونفر دیگر است. حال اگر این تعداد بیشتر شود و: به میلیون یا میلیارد نفر برسد، طبیعی است که آزادی هرکس فقط به میزان: یک میلیاردم می شود. اگر یک نفر از این یک میلیارد یا هفت میلیارد فغلی! آزادی بیشتری را بزور بخواهد، باعث نابودی ازادی دیگران می شود. مثلا اگر کسی در خیابان، سروصدای زیادی راه بیاندازد، مخل آزادی عمومی، از طریق آلودگی صوتی می شود. پس می بینیم که ازادی با زیاد شدن تعداد، محدودتر می شود و به سوی: استبدادی سوق می کند. حد ریاضی آن استبداد مطلق، یعنی از بین رفتن(صفر شدن) کامل آزادی است. از آنجا که فیلسوفان و: سیاست مداران غربی نه آمار بلد بودند، و نه ریاضی، اصلا نمی توانستند این حساب ها را در ذهن هم انجام دهند. لذا از آزادی بدون مرز سخن گفته اند! اما خداوند که خود آفریدگار اعداد و: انسان ها است این را گوشزد کرده! امر و نهی آن به همین دلیل است: می فرماید( ولاتجسسوا و لایغتب) در زندگی دیگران دخالت نکنید و: بدگویی آنها را ننمایید. یعنی مومنین را محدود می کند، تا دیگران آزاد باشند. بنابر این بهترین راه افزایش آزادی، رعایت دستورات الهی است. زیرا حدود را بیان می کند، و نمی گذارد تداخل ایجاد شود. لذا برخلاف کسانی که: به آزادی نامحدود معتقدند، ولی در عمل روش استبداد دارند، خداوند از ابتدا می گوید که ازادی هرکسی، در رعایت حدود است. اما دستورات خداوند، فقط به این منظور نیست، بلکه اساسا خداوند تناقض در آزادی را هم، حل کرده است. ازنظر فلسفی در تناقض 8وحدت شرط است، وحدت مکان و زمان و موضوع و غیره . قدرت نامتناهی خدا، امکان رفع هرکدام از آنها را دارد، تا تناقض از بین برود. یکی از اینها خلقت، یا خلاق بودن است. مثلا اگر آزادی افراد در یک خانه، با دونفر شدن کم می شود، اگر یک اتاق دیگر بسازیم، وحدت مکان از بین میرود. لذا یکی از صفات خداوندی، خالق بودن است یا واسع بودن، یعنی وسعت می دهد، تا مرزهای آزادی همدیگر را از بین نبرند. مثلا به مستضعفین می فرماید: شما چرا ظلم و استبداد را پذیرفتید؟ زمین من وسیع بود، چرا مهاجرت نکردید؟ زیرا در صورت مهاجرت، وحدت مکانی از بین رفته و: هر گروه یا هرفرد، در سرزمین جدید از دست: مستبدان سرزمین قبلی راحت می شوند. علت اینکه خداوند نامحدود است، و بهشت و جهنم هم، بی حساب و کتاب، به همین دلیل است. در روز قیامت کسی جای دیگری را تنگ نمی کند! لذا هرگز دچار تضاد منافع نمی شوند، که اختلاف پیدا کنند. و خداوند اگر بخواهد کسی را عذاب دهد، او را محدود می کند! یا جهان را برای او محدود می کند(سینه اش تنگ می شود) با محدود شدن تضاد منافع و تناقض در آزادی خود را نشان می دهد.

Support for freedom (elimination of contradiction)

As stated, freedom is from words that are contradictory within themselves. That is, if the release of two or more people is discussed, they should be limited! According to the law of permutation, if two people are demanding freedom, each one will be 50%! Because everyone's freedom goes so far as to: not harm others' liberties, and if they are fair and ethical, or conscientious, they draw a middle line, called the red line, which the other has no right to transcend. We see that the first 50 percent release will be lost. If these people are three people and: they want to be honest, each one and two-thirds of their freedom will be destroyed. If they do not respect fairness and do not enter morality into politics, naturally the jtegel law states: an increase in one percent more freedom of one person will reduce the freedom of two others. The first person who wants more liberty means loss: the release of two more. Now, if that number goes up: to reach millions or billions, it's natural that everyone's freedom is only about one billionth. If one of these is a billion or seven billion people! Bringing more freedom freaks up the freedom of others. For example, if someone on the street makes a lot of noise, it will disrupt public freedom through noise pollution. So, we see that freedom becomes narrower as the number grows, and leads to: tyranny. The mathematical limit is absolute tyranny, the complete loss of freedom (zeroing). Because the philosophers and: Western politicians knew neither statistics nor mathematics, they could not even count these accounts in their minds. So they talked about freedom without borders! But God, who is the creator of numbers and: human beings, has mentioned this! That is why it is forbidding it: It says that you do not interfere in the lives of others, and do not neglect them. That is, limiting believers to others. Therefore, the best way to increase freedom is to observe divine orders. Because: it expresses the limits, and does not allow interference to occur. Therefore, unlike those who believe in unlimited freedom, but in practice they have a dictatorial method, God says from the beginning that everyone's freedom is in keeping with the limits. But the commands of God are not just for this purpose, but essentially God has solved the contradiction in freedom. Philosophically, in the contradiction of the 8th unity, is the condition, the unity of place, time and subject, and so on. The infinite power of God is the ability to eliminate each of them, until the contradiction disappears. One of these is creation, or being creative. For example, if the freedom of individuals in a home is reduced by doubling, then if we build another room, the unity of place disappears. Therefore, one of the attributes of God is to be creator or to expand, in order not to eliminate the boundaries of freedom. For example, he says to the oppressed: Why did you accept tyranny and tyranny? My land was wide, why did you not emigrate? Because in the event of migration, the unity of space is lost: every group or individual, lost in the new land: the descendants of the former land are comfortable. That is why God is unlimited, and heaven and hell, disbelief and books. On the Resurrection Day, nobody else will miss another! Therefore, they never conflict with the interests that they differ. And God will restrict Him if He pleases anyone! Or restricts the world to him (his chest tight), with limited con fl ict of interests and contradictions in his freedom.

دعم الحریة (القضاء على التناقض)

كما ذكر ، فإن الحریة هی من الكلمات التی هی متناقضة داخل أنفسهم. أی أنه إذا تمت مناقشة إطلاق سراح شخصین أو أكثر ، فیجب أن تكون محدودة! طبقًا لقانون التقلیب ، إذا طالب شخصان بالحریة ، فسیكون كل واحد منهما 50٪! لأن حریة الجمیع یذهب كثیرا على أن حریة الآخرین لن یزعج إذا كان اثنین ونزیهة، والناس المعنوی ولدیه ضمیر، وقتل خط الوسط فی اسم الخط الأحمر، الذی لم یعد یسمح لتجاوز ذلك. نحن نرى أن أول 50 فی المئة سیُفقد. إذا كان هؤلاء الأشخاص ثلاثة أشخاص وهم: یریدون أن یكونوا صادقین ، سیتم تدمیر كل واحد وثلثی حریتهم. إذا لم یحترموا العدل ولا یدخلون الأخلاق فی السیاسة ، فإن قانون jtegel ینص بطبیعة الحال على: زیادة بنسبة واحد فی المائة من حریة شخص واحد تقلل من حریة شخصین آخرین. الشخص الأول الذی یرید المزید من الحریة یعنی خسارة: الإفراج عن اثنین آخرین. الآن ، إذا ارتفع هذا الرقم: للوصول إلى الملایین أو الملیارات ، فمن الطبیعی أن تكون حریة الجمیع حوالی واحد فقط. إذا كان واحد من هؤلاء هو ملیار أو سبعة ملیارات شخص! إن جلب المزید من الحریة یزید من حریة الآخرین. على سبیل المثال ، إذا كان أحد الأشخاص فی الشارع یسبب الكثیر من الضجیج ، فإنه سیعطل الحریة العامة من خلال التلوث الضوضائی. لذا ، نرى أن الحریة تصبح أضیق مع نمو العدد ، ویؤدی إلى: الطغیان. الحد الریاضی هو الطغیان المطلق ، الخسارة الكاملة للحریة (التصفیر). لأن الفلاسفة و: السیاسیین الغربیین لم یعرفوا الإحصاء ولا الریاضیات ، لم یتمكنوا حتى من حساب هذه الحسابات فی أذهانهم. لذلك تحدثوا عن الحریة بلا حدود! لكن الله ، الذی هو خالق الأعداد و: البشر ، ذكر ذلك! هذا هو السبب فی أنها تمنع ذلك: تقول أنك لا تتدخل فی حیاة الآخرین ، ولا تهملهم. هذا هو ، الحد من المؤمنین للآخرین. لذلك ، فإن أفضل طریقة لزیادة الحریة هی مراقبة الأوامر الإلهیة. لأنه یعبر عن الحدود ، ولا یسمح بالتداخل. لذلك ، على عكس أولئك الذین یؤمنون بحریة غیر محدودة ، لكن فی الممارسة العملیة لدیهم أسلوب دیكتاتوری ، یقول الله منذ البدایة أن حریة كل فرد تتوافق مع الحدود. لكن أوامر الله لیست فقط لهذا الغرض ، ولكن فی الأساس حل الله التناقض فی الحریة. فلسفیا ، فی تناقض الوحدة الثامنة ، هو الشرط ، وحدة المكان ، الزمان والموضوع ، وهكذا. القوة اللانهائیة لله هی القدرة على القضاء على كل واحد منهم ، حتى یختفی التناقض. واحد من هؤلاء هو الخلق ، أو الإبداع. على سبیل المثال ، إذا تم تقلیل حریة الأفراد فی المنزل عن طریق مضاعفة ، فعندما نبنی غرفة أخرى ، تختفی وحدة المكان. لذلك ، فإن إحدى صفات الله هی أن تكون مبدعًا أو تتوسع ، حتى لا نزیل حدود الحریة. على سبیل المثال ، یقول للمظلومین: لماذا تقبل الطغیان والاستبداد؟ كانت أرضی واسعة ، لماذا لم تهاجر؟ لأنه فی حالة الهجرة ، تضیع وحدة الفضاء: كل مجموعة أو فرد ، فقدوا فی الأرض الجدیدة: أحفاد الأرض السابقة مرتاحون. هذا هو السبب فی أن الله غیر محدود ، والسماء والجحیم ، الكفر والكتب. فی یوم القیامة ، لن یفوت أی شخص آخر! لذلك ، فإنهم لا یتعارضون مع المصالح التی یختلفون عنها. وسیقیده الله إذا شاء أحدا! أو یقید العالم له (صدره ضیق) ، مع محدودیة محدودة للمصالح والتناقضات فی حریته.

Azadlığa dəstək (ziddiyyətin aradan qaldırılması)

Bəyan edildiyi kimi, azadlıq öz içində zidd olan sözlərdəndir. Yəni iki və ya daha çox insanın azad edilməsi müzakirə edildikdə, məhdudlaşdırılmalıdır! Permut qanuna görə, iki nəfər azadlıq tələb edirsə, hər biri 50% olacaq! Hər kəsin azadlığı bu günə qədər gedir: başqalarının azadlığına zərər vermir və ədalətli, əxlaqlı və ya vicdanlı olduqları halda, digər birinin keçid hüququ olmayan qırmızı xətt adlı orta xətt çəkirlər. Görürük ki, ilk 50 faiz buraxılacaq. Bu insanlar üç nəfərdirsə və: dürüst olmaq istəyirlərsə, azadlıqlarının hər biri və üçdə ikisi məhv olacaqdır. Əgər onlar ədalətliliyinə hörmət etmirlərsə və əxlaqi siyasətə daxil etmirlərsə, təbii ki, cəmiyyət hüququ deyir: bir şəxsin bir faiz daha çox azadlığının artması iki başqasının azadlığını azaldacaq. Daha çox azadlıq istəyən ilk şəxs zərərin - iki daha azad edilməsini nəzərdə tutur. İndi bu sayı artarsa: milyonlarla milyardlarla çatmaq üçün hər kəsin azadlığı yalnız bir milyardıncıdır. Əgər bunlardan biri milyard və ya yeddi milyard insandırsa! Daha çox azadlıq gətirmək başqalarının azadlığını qorxudur. Məsələn, caddedeki bir çox səs çox səs gətirərsə, səs-küy çirkliliyi ilə ictimai azadlığını pozacaq. Beləliklə, biz görürük ki, azadlıq sayı artdıqca zəif olur və tiraniyaya gətirib çıxarır. Riyazi sərhəd mütləq zülm, tam azadlıq zəifliyi (sıfırlama). Çünki filosoflar və: Batı siyasətçilər nə statistik, nə də riyaziyyat bilirdilər, hətta bu hesabları ağıllarına da görə bilmədi. Beləliklə onlar sərhədsiz azadlıqdan danışıblar! Ancaq ədəd yaradıcısı olan Allah və insan bunları bəhs etdi! Buna görə bunu qadağan edir: Başqalarının həyatına müdaxilə etmir və onları laqeyd etmir. Yəni mö'minləri başqalarına məhdudlaşdırır. Buna görə azadlığı artırmanın ən yaxşı yolu, Allahın əmrlərinə riayət etməkdir. Çünki məhdudiyyətləri ifadə edir və müdaxilənin baş verməsinə icazə vermir. Buna görə də, məhdudiyyətsiz bir azadlığa inananlar fərqli olaraq, amma praktikada diktatorluq üsuluna malik olanlardan fərqli olaraq, Allah əvvəlcədən hər kəsin azadlığının məhdudiyyətlərə uyğun olduğunu söylədi. Amma Allahın əmrləri bu məqsəd üçün deyil, əslində Allah azadlıqdakı ziddiyyəti həll etdi. Fəlsəfi olaraq, 8-ci birliyin ziddiyyətində vəziyyət, birlik, vaxt və mövzu birliyi və s. Allahın sonsuz qüdrəti ziddiyyət aradan qalxana qədər hər birə sıxlığı).

نوع اخبار :
برچسب : حمایت از آزادی(رفع تناقض)،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :