ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

یکی  از عادت های بد یا خوب ایرانیان، این است که همه را بهتر از خود می دانند! این امر در علوم، بسیار مشخص است و: در علوم انسانی واضحتر. مثلا از افلاطون یا ارسطو، بت ساخته اند که از ابن سینا یا دیگران بالاتر است. بهترین نفرات ما را معلم سوم، بعد از یونانی ها قرارداده اند. در آن زمان که نه خطی بوده، نه کتابتی و نه چاپخانه ای، طوری نوشته های خود را، به نام آنها زده اند که گویا: افلاطون یا ارسطو هزاران کتاب چاپ کرده اند! وهمه علوم دنیا را می دانسته اند! کلاس یک نفره: شفاهی یا بگومگویی آنها را، آکادمی معرفی کرده اند که گویا: از دانشگاه جندی شاپور ایران هم، بزرگتر بوده است. به قول فردوسی : یلی بود در سیستان، منش کردمش رستم دستان. و این کار در زمان ما هم ادامه دارد! فیلسوفان و دانشمندان علوم انسانی ما، وحی منزل اصلی را کنار گذاشته! و فکر می کنند سخنان بدون مدرک و: غیرقابل استناد افلاطون یا ارسطو، وحی منزل بوده است. امروزه هم علت تحول در علوم غیر انسانی، خود باوری ایرانیان است، به همین دلیل به راحتی به موشک های: بالستیک و انرژی هسته ای دست یافته ایم، که دشمنان را به سردرگمی دچار کرده، اما در علوم انسانی هنوز نبش قبر اگوست کنت، جان لاک و دکارت را داریم. روزگاری لنین می گفت دین را براندازیم، ولی خودش را برانداختند! این هنوز مایه عبرت نشده، هنوز نمی دانند کسی که با آل علی، در افتد ور افتد. هنوز می گویند مارکس اینطور گفت، لنین انطور گفت. مرد حسابی اگر حرف آنها درست بود، که خودشان را نگه می داشت! و به این ذلت و نابودی نمی رسیدند. تمام دروس علوم انسانی ما، پر شده از نظریات مطرود مارکس و پوپر و ماکیاولی! وقتی هم اعتراض می کنی، می گویند ما بر نظرات آنها نقد داریم! لذا باید نظرات آنها را بدانیم، توغلط می کنی که نقد می کنی! نقد کردن اصولی دارد، اولین اصل آن داوری صحیح است، در دادگاهی که تو می روی، طرف تو مرده و حضور ندارد، تا جواب تو را بدهد. خود گویی و خود خندی؟ به به چه هنرمندی! وقتی نظرات مارکس را نقد می کنی، لازم است کارل مارکس هم آنجا باشد. شاید اگر مارکس باشد، بگوید اصلا این حرفهایی که بمن نسبت می دهید درست نیست! زیرابه قول دکتر شریعتی مارکس جوان، مارکس جامعه شناس و مارکس فیلسوف ، با هم فرق دارند. شاید همه آنها توبه کردند، و مانند داروین، موقع مردن انجیل را بغل کردند. بیایید دست از این: شارلاتان بازی بنام علوم انسانی بردارید، و سرتان به کار خودتان باشد. شما علوم اسلامی را هنوز نکاویده اید، آنوقت چه مجوزی دارید، علوم غیر اسلامی را رد یا قبول کنید؟ بروید تحقیقات همان دانشمندان را، در باره اسلام بخوانید شگفت زده خواهید شد! یکی از همین نویسندگان غربی، در کتاب خود بنام مالیه اسلامی گفته: در غرب آنقدر راجع به اسلام، تحقیق شده که دیگر جایی برای نحقیق نیست!آبا شما هم میتوانید این حرف را بزنید؟ یا علوم اسلامی شرم آور تلقی می شود؟ حتما باید با نام کانت و دکارت شروع کرد، تا اسم آن تحقیق گذاشته شود؟ علوم اسلامی چه نقلی و چه عقلی و چه وحیانی، بعد از چهل سال هنوز تئوریزه نشده، و سامانه ای ندارد. هزاران کتاب در باره تایید یا تکذیب: یک فرد بدوی یونانی نوشته شده، و یافته های خود را به نام آنان، منتشر کرده اند حتی به نام آنان، با امام رضاع محاجه کردند، ولی درباره قران که کتاب آسمانی است، آنقدر مطلب ننوشته اند. واگر چند کتابی هم هست، با نام خدا آغاز نمی شود! بلکه با پیشگفتار یا گفتاری از: دانشمندان غربی و یا یونان باستان است. آیا مانندعلامه طباطبایی یا علامه جعفری، حتی علامه جوادی آملی کم داشته ایم؟ و یا گفتار معصومین کم بهاتر از گفتار مونتسکیو است؟

The grave is the main problem of the human sciences!

One of the good or bad habits of the Iranians is that everyone knows better than themselves! This is very clear in science, and in the human sciences it is clearer. For example, from Plato or Aristotle, they have made idols higher than Ibn Sina or others. The best of us are the third teacher, after the Greeks. At that time, when they were nine lines, neither a book nor a printing house, they called their writings in their names, as if Plato or Aristotle had printed thousands of books! And they knew all the sciences in the world! One-on-one class: Oral or legendary, they have introduced an academy that seems to have been larger than Iran's Jundishapur University. As: Ferdowsi said: Yuli was in Sistan, he was the man who rushed to his hands. And that's going to happen in our time! Our philosophers and scholars have set aside the original home revelation! And they think that unproven speeches: Plato or Aristotle's irrefutable speech was a home to be revealed. Today, the reason for the transformation of inhuman sciences is the self-concept of Iranians, which is why we have easily achieved ballistic missiles and nuclear energy, which has caused enemies to be confused, but in the humanities, the remains of the grave of Augustus Kent, John Locke and Descartes. Once upon a time, Lenin was saying that we would overthrow the religion, but they did it! This is still unknowable, yet they do not know who will fall with Al-Ali. Still say that Marx said this, Lenin said so. The brave man would have kept them if they were right! And they did not reach this level of extinction. All of our humanities lessons, filled with Marx's and Popper's and Machiavelli's ideas! When you protest, they say we criticize their opinions! So you have to know their comments, you ask them to criticize! There is a principled critique, the first is the correct judgment, in your trial, your party: is dead and not present to answer you. You are selfish and lazy? What an artist! When you criticize Marx's comments, Karl Marx needs to be there as well. Maybe if Marx says, I'm not right at all! Under the guise of Dr. Shariati, Marx, Marx, sociologist and Marx philosopher, are different. Perhaps all of them repented, and like Darwin they hugged the gospel when they died. Let's get rid of this: Charlotte take a: game called Humanities, and head to your own job. You have not yet studied Islamic science, then what do you have permission to deny or accept non-Islamic sciences? Go study the same scientists, read about Islam, you will be amazed! One of these Western writers in his book Islamic Taxation said: "In the West, so much about Islam has been researched that there is no longer a place to follow. You too can say that?" Is Islamic science a shame? Should you start with the names of Kant and Descartes, so that its name can be researched? Whether or not the Islamic sciences and the revelations are forty years old, they have not yet been theoreticized and have no system. Thousands of books on confirmation or denial: A primitive Greek writer has published their findings in their names, even in the name of them they have talked to Imam Reza, but they have not written so much about the Quranic scriptures. . And if there are several books, it does not begin with God's name! But with a preface or a speech from: Western scholars or ancient Greece. Is there any such thing as the Allameh Tabatabai or Allame Ja'fari, even Allameh Javadi Amoli? Or is the infallible speech less than Montesquieu's speech?

القبر هو المشكلة الرئیسیة للعلوم الإنسانیة!

إحدى العادات الجیدة أو السیئة للإیرانیین هی أن یعرف الجمیع أفضل من أنفسهم! هذا واضح جدا فی العلم ، وفی العلوم الإنسانیة هو أكثر وضوحا. على سبیل المثال ، من أفلاطون أو أرسطو ، جعلوا الأصنام أعلى من ابن سینا ​​أو غیرهم. الأفضل منا هو المعلم الثالث ، بعد الإغریق. فی ذلك الوقت ، عندما كانت تسع أسطر ، لا كتاب ولا دار للطباعة ، دعوا كتاباتهم بأسمائهم ، كما لو كان أفلاطون أو أرسطو قد طبع آلاف الكتب! وكانوا یعرفون كل العلوم فی العالم! الطبقة الفردیة: الشفویة أو الأسطوریة ، قاموا بإدخال أكادیمیة یبدو أنها أكبر من جامعة جندایسبور الإیرانیة. كما قال فردوسی: كان یولی فی سیستان ، كان هو الرجل الذی اندفع إلى یدیه. وهذا سیحدث فی عصرنا! لدینا الفلاسفة والعلماء وضعت جانبا الوحی الأصلی المنزل! ویعتقدون أن خطابات غیر مثبتة: خطاب أفلاطون أو أرسطو الذی لا یمكن دحضه كان بیتًا یتم الكشف عنه. الیوم، بسبب التطورات فی مجال العلوم اللاإنسانیة والإیرانیین النفس والطائرات بهذه السهولة: قوة البالستیة والنوویة جعلت الأعداء إلى الخلط بینها و، ولكن فی العلوم الإنسانیة لا تزال استخرجت أوغست كونت، جون لوك ودیكارت. فی یوم من الأیام ، كان لینین یقول إننا سنسقط الدین ، لكنهم فعلوه! هذا لا یزال غیر معروف ، لكنهم لا یعرفون من سیقع مع العلی. لا یزال یقول أن ماركس قال هذا ، قال لینین ذلك. الرجل الشجاع كان سیحتفظ بهم إذا كانوا على حق! ولم یصلوا إلى هذا المستوى من الانقراض. كل دروسنا الإنسانیة ، ملیئة بأفكار ماركس وبوبر و میكافیللی! عندما تحتج ، یقولون أننا ننتقد آراءهم! لذلك علیك أن تعرف تعلیقاتهم ، فأنت تطلب منهم أن ینتقدوا! هناك نقد مبدئی ، الأول هو الحكم الصحیح ، فی محاكمتك ، حزبك میت وغیر موجود للإجابة عنك. أنت أنانیة وكسولة؟ یا له من فنان! عندما تنتقد تعلیقات ماركس ، یحتاج كارل ماركس أن یكون هناك كذلك. ربما لو قال ماركس ، أنا لست على حق! تحت ستار الدكتور شریعتی ، ماركس ، ماركس ، عالم الاجتماع وفیلسوف ماركس ، مختلفون. ربما یتوب كل منهم ، ومثل داروین احتضنوا الإنجیل عندما ماتوا. دعونا نتخلص من هذا: تأخذ شارلوت لعبة تسمى الإنسانیات ، وتتوجه إلى عملك الخاص. أنت لم تدرس بعد العلوم الإسلامیة ، فماذا لدیك إذن لإنكار أو قبول العلوم غیر الإسلامیة؟ إذهب لدراسة نفس العلماء ، قرأت عن الإسلام ، ستندهش! وقال أحد هؤلاء الكتاب الغربیین فی كتابه "الضرائب الإسلامیة": "فی الغرب ، تم بحث الكثیر عن الإسلام أنه لم یعد هناك مكان یمكن اتباعه. یمكنك أن تقول ذلك أیضًا؟" هل العلم الإسلامی عار؟ یجب أن تبدأ بأسماء كانط و دیكارت ، بحیث یمكن البحث عن اسمها؟ سواء كانت العلوم الإسلامیة والكشف عنها قد مضى علیها أربعون عاما ، لم تكن بعد نظریة ، ولیس لها نظام. الآلاف من الكتب حول الموافقة أو الرفض: بدائیة مكتوبة باللغة الیونانیة، والنتائج التی توصلت إلیها باسمهم، وقد نشرت حتى باسمهم، الإمام الرضا یقول، ولكن على القرآن الكریم، والكتاب المقدس هو أكثر من ذلك بكثیر كتابة . وإذا كان هناك العدید من الكتب ، فإنه لا یبدأ باسم الله! ولكن مع مقدمة أو خطاب من: العلماء الغربیین أو الیونان القدیمة. هل هناك أی شیء مثل العلامة الطباطبائی أو العلامة الجعفری ، حتى العلامة جوادی أمولی؟ أم أن الخطاب المعصوم أقل من خطاب مونتسكیو؟

Qədim insan elmlərinin əsas problemidir!

İranlıların yaxşı və ya pis vərdişlərindən biri də hər kəsin özlərindən daha yaxşı bildiyidir! Bu elmdə çox aydındır və insan elmlərində aydındır. Məsələn, Plato və Aristoteldən İbn Sinaya və ya başqalarına müqəddəs bütlər daha yüksəkdirlər. Ən yaxşısı yunanlardan sonra üçüncü müəllimdir. Platon və ya Aristotel kitablar minlərlə nəşr kimi, bir kitab deyil, bir çap mağaza, sizin entries xətti idi zamanda, onların adı var! Onlar dünyanın bütün elmlərini bilirdilər! Single sinif: şifahi və ya onlara Bgvmgvyy İran Jundi Şapur Universitetinin Akademiyası, böyük var ki, elan etdik. Firdovsinin dediyi kimi: Yuli Sistan idi, əlinə qaçan adam idi. Və bu bizim vaxtımızda olacaq! Bizim filosoflarimiz və alimlərimiz orijinal ev vahidini kənara qoyduq! gözlənilməz Platon və ya Aristotel, nazil olmuşdur: Və sübut olmadan sözləri edirəm. Bu gün, çünki qeyri-insani elm inkişaflar, özünü İran, belə ki, asanlıqla təyyarələri: ballistik və nüvə enerji ilə qarışıqlıq daxil düşmən etdik, lakin humanitar exhumed Auguste Comte qalır John Locke və Descartes. Bir zamanlar Lenin dinimizi devirəcəyimizi deyirdi, amma bunu etdi! Bu hələ bilinməyən, lakin Əli ilə kimin düşməyəcəyini bilmirlər. Hələ Marx bunu söylədi, Lenin belə söylədi. Onlar doğru olduqda cəsur adam onları saxlamış olardı! Və bu yoxluq səviyyəsinə çatmadılar. Bütün insanlıq dərslərimiz Marks və Popper və Machiavelli'nin fikirlərini dolu! Etibarsanız, fikirlərini tənqid edirik deyirlər! Ona görə də onların şərhlərini bilmək lazımdır, siz onları tənqid etməyinizi xahiş edirsiniz! Prinsipial bir tənqid var, birincisi, düzgün qərar, məhkəmə prosesində, partiyanız ölüdür və cavab vermək üçün hazır deyil. Siz eqoist və tənbəlsiniz? Nə sənətçi! Marxın şərhlərini tənqid edən zaman, Karl Marx da orada olmalıdır. Bəlkə Marks deyirsə, mən heç də doğru deyilik! Dr. Şariati, Marx, Marks, sosioloq və Marks filosofu bəhaursuz bir söz var?

نوع اخبار :
برچسب : نبش قبر، مشکل اساسی علوم انسانی!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :