ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
Image result for ?ایرانیان در آمریکا?‎
سالی که گذشت، جمهوری اسلامی ایران، کانون توجهات خبری، سیاسی و اقتصادی بود بطوریکه می توان گفت: تمام رسانه ها و دولت ها، کاری جز بحث در مورد ایران نداشتند. سران کشورها در تجمعات خود، مردم و رسانه های جهان هم، در نحلیل ها و گفتگوهای خود، یک پای ثابت بنام ایران داشتند. می توان گفت که: همه آنها به نفع ایران صحبت می کردند: چه آنهاییکه در ظاهر، مخالف ایران بوده و: سیاست های آن را قبول نداشتند، و چه آنهاییکه سیاست های کلی نظام را، پذیرفته بودند و از آن دفاع می کردند. زیرا مهم، کاربری و جستجوگری کلمه ایران است. تقریبا هیچ شغلی از کار پیگیری: اخبار ایران مهمتر و در آمد زا تر نبوده است. خبرهای داغی که از مخالفان و موافقان، در بورس بود، از معاملات بزرگ و کوچکی که: هرکس به وسع خود، از طریق قانونی یا قاچاق انجام می دادند، اگر پرسود تر نبود، کم فایده هم نبوده است. از خبر های داغ جاسوسان هسته ای آمریکا، تا معاملات شیرین صنعتی فرانسوی ها، همگی نشان از رونق: ایران گرایان داشته است. شاید بتوان گفت: منفی گرایان ایرانی، بیشتر از مثبت گرایان نفع برده اند! به همین دلیل مخالف گویی رونق داشته، ولی اینطور نیست! حضور مردم آمریکا و اروپا، برعلیه تبعیض و نؤاد پرستی، گویای سود آوری بیشتر مردم مثبت گرا هست. یک مقایسه ساده بین: معترضین خیابانی برعلیه ایران، و معترضین خیابانی برعلیه غرب، در سراسر جهان نشان از تحکیم موقعیت ایران، در ثبیت تصرف جهان، و قلوب جهانیان است. البته جمهوری اسلامی ایران، از همان بدو تاسیس این محبوبیت را داشته، ولی غرب آن را نکذیب می کرده، یا با توطئه سکوت آن را نادیده می گرفته. ولی امروزه، گفتمان غالب، فقط گفتمان ایرانی است. دشمنان ما از کوچک و بزرگ، فقط یک نوار ضبط کرده اند! همان حرفهای همیشگی و نوهین و: افنراها را تکرار می کنند. اما سخنان ایرانی و حرف های انقلاب اسلامی، همه جدید و امید آفرین است. اگر کلید واژه های ضدانقلاب و: سردمداران غربی را دنبال کنیم، فقط چند شعار نخ نما بیشتر نیست، که از همان ابتدا تا اکنون، مانند طوطی تکرار می کنند! آنها می گویند در ایران، حقوق زن رعایت نمی شود! در حالیکه خودشان نه تنها حقوق زنان را، بلکه حقوق مردان و کودکان و: سالخوردگان را هم رعایت نمی کنند. در اسلام خانه داری، شغل مقدس است، و باید از سوی شوهر به رسمیت شناخته شده، و دستمرد مناسب پرداخت شود. ولی آنها روسپیگری را! شغل مقدس برای زنان می دانند، حتی حقوق روسپی ها را هم بالا می کشند! این را خود زنها بیشتر متوجه می شوند، و برای همین است: روزانه هزاران زن به حجاب و: ارزشهای اسلامی اضافه می شوند، ولی فقط یکی دو نفر پیدا می شوند که: روسری از سر بردارند! آنها هم به خاطر تطمیع این کار را می کنند. در زمینه علمی و صنعت می بینیم: جهشی که در ایران صورت گرفته، همه را مبهوت کرده و: در تمام زمینه ها، نخبگان ایرانی در جهان سرآمد هستند، درست مثل کسی که تازه به آب، دسترسی پیدا کرده و نشان می دهد که: شناگر قابلی است. در زمینه ثروت خدا دادی هم، هیچکس نمی تواند انکار کند: ایران است که چرخ: اقتصاد دنیا را می چرخاند. اگر ایران با فرانسه و یا کل اروپا، قرارداد نداشته باشد، صنایع آنها ورشکسته می شوند. بزرگترین بازار همه: تولید کنندگان جهان، ایران است که با فداکاری تمام، صنایع داخلی خود را در: حمایت از صنایع جهانیان، کمتر مورد حمایت قرار می دهد. بر اثر صدور مدیران کار آمد به جهان، خود دچار کمبود مدیر شده است، و این موضوع را از: دستمزدهایی که به ایرانیان در: سطح جهان می دهند، می توان فهمید. دنیا همیشه بالاترین دستمزدها را می پردازد، تا مدیران و نخبگان ایرانی، به سوی آنان جذب شوند.

Italianization of the world or: Iran's globalization?

Last year, the Islamic Republic of Iran was the focus of news, politics, and economics, so that all the media and governments had nothing to discuss with Iran. In their gatherings, the people and the media in the world, in their hearings and talks, there was a fixed foot in Iran. It can be said that they all spoke in favor of Iran: who seemed to be opposed to Iran and who did not accept its policies, and who accepted and defended the policies of the whole system. Because: it is important to use and search the word of Iran. Nearly no job after tracking: Iran's news has been more important and incredible. The hot news from the opposition and supporters in the stock exchange was a small and small deal: anyone who was doing it through legal or trafficking, if not lucid, was not in vain. From hot American spyware news to French sweetish trades, they all show a boom: Iranians. Perhaps we can say that Iranian negatives have benefited more than positivists! That's why the opposition is booming, but it's not! The presence of Americans and Europeans against discrimination and obscenity suggests that more positive people are more profitable. A simple comparison between: street protesters against Iran and street protesters against the West all over the world show the consolidation of Iran's position in the steady capture of the world, and the heart of the world. Of course, the Islamic Republic of Iran has had such popularity from the very beginning, but the West denounced it, or ignored the conspiracy of silence. But today, dominant discourse is just an Iranian discourse. Our enemies are small and big, just have a tape record! The same is true of the old and the old, and repeats the ephemera. But the Iranian speeches and the words of the Islamic Revolution are all new and promising. If we follow the words of the counter-revolution and: Western leaders, there are not more than a few more slogans that repeat from the beginning to the present! They say that women's rights are not respected in Iran! While they themselves do not only respect the rights of women, but also the rights of men and children and: the elderly. In Islam, you have housekeeping, a holy job, and must be recognized by the husband, and the right hand should be paid. But they make prostitution! Sacred holidays for women, even raise the rights of prostitutes! This is what the women themselves are most aware of, and that is why: thousands of women are daily wearing hijab and: Islamic values ​​are added, but only one or two people find that: they wear scarves! They are also giving it a boost. In the field of science and industry, the leap in Iran is astonishing: in all respects, the Iranian elites are excellently in the world, just like someone who has just accessed water, and shows that: A great swimmer. In the field of God's wealth, no one can deny: Iran is the wheel that turns the economy of the world. If Iran does not contract with France or the whole of Europe, their industries will be bankrupt. The largest market is all: the world's producers, Iran, which, with all its dedication, has less support for its domestic industries: supporting the world's industries. Due to the issuance of top managers to the world, it is self-defeating, and it can be understood from the wages paid to Iranians in the world. The world always pays the highest wages so that Iranian leaders and elites are attracted to them.

إیران من العالم ، أو عولمة إیران؟

فی العام الماضی ، كانت جمهوریة إیران الإسلامیة هی محور الأخبار والسیاسة والاقتصاد ، بحیث لم یكن لدى جمیع وسائل الإعلام والحكومات أی شیء یناقش مع إیران. فی تجمعاتهم ، الناس ووسائل الإعلام فی العالم ، فی قلوبهم ومحادثاتهم ، كانت هناك قدم ثابتة فی إیران. یمكن القول إنهم جمیعًا تحدثوا لصالح إیران: من بدا أنه یعارض إیران ومن لا یقبل سیاساتها ، ومن قبل ودافع عن سیاسات النظام ككل. لأنه من المهم استخدام والبحث عن كلمة إیران. ما من وظیفة تقریبا بعد التتبع: كانت أخبار إیران أكثر أهمیة ولا تصدق. الأخبار الساخنة من المعارضة والمؤیدین فی البورصة كانت صغیرة وصغیرة: كل من كان یفعل ذلك من خلال القانون أو الاتجار ، إن لم یكن واضح ، لم یكن عبثا. من أخبار التجسس الأمریكیة الساخنة إلى الصفقات الفرنسیة الحلوة ، أظهروا جمیعهم طفرة: الإیرانیون. ربما یمكننا القول أن السلبیات الإیرانیة قد أفادت أكثر من الوضعیین! هذا هو السبب فی أن المعارضة مزدهرة ، لكنها لیست كذلك! یشیر وجود الأمریكیین والأوروبیین ضد التمییز والفحش إلى أن الأشخاص الأكثر إیجابیة هم أكثر ربحیة. مقارنة بسیطة بین: المتظاهرین فی الشوارع ضد إیران والمتظاهرین فی الشوارع ضد الغرب فی جمیع أنحاء العالم تظهر توطید موقف إیران فی الاستیلاء المطرد على العالم ، وقلب العالم. بطبیعة الحال ، حظیت جمهوریة إیران الإسلامیة بشعبیة من البدایة ، لكن الغرب ندد بها ، أو تجاهل مؤامرة الصمت. لكن الخطاب السائد الیوم هو مجرد خطاب إیرانی. أعداؤنا صغیرون وكبیرون ، فقط لدیهم سجل شریط! وینطبق الشیء نفسه على القدیم والقدیم ، ویكرر الزوال. لكن الخطب الإیرانیة وكلمات الثورة الإسلامیة كلها جدیدة وواعدة. إذا اتبعنا كلمات الثورة المضادة و: القادة الغربیین ، لا یوجد أكثر من بضعة شعارات أخرى تتكرر من البدایة حتى الوقت الحاضر! یقولون إن حقوق المرأة غیر محترمة فی إیران! بینما هم أنفسهم لا یحترمون حقوق المرأة فحسب ، ولكن أیضا حقوق الرجال والأطفال و: المسنین. فی الإسلام ، لدیك تدبیر منزلی ، وظیفة مقدسة ، ویجب أن یعترف بها الزوج ، ویجب أن تدفع الید الیمنى. لكنهم یمارسون الدعارة! عطلات مقدسة للنساء ، حتى تثیر حقوق البغایا! هذا هو ما تدركه النساء أنفسهن ، ولهذا السبب: یتم إلقاء القبض على آلاف النساء یومیاً: یتم إضافة القیم الإسلامیة ، لكن شخص واحد أو شخصین فقط یجدون: یرتدون الأوشحة! هم أیضا یعطونه دفعة. فی مجال العلوم والصناعة ، فإن القفزة فی إیران مذهلة: فی جمیع النواحی ، النخب الإیرانیة ممتازة فی العالم ، تمامًا مثل الأشخاص الذین وصلوا للتو إلى المیاه ، ویظهرون ما یلی: سباح رائع. فی مجال ثروة الله ، لا یمكن لأحد أن ینكر: إیران هی العجلة التی تحول اقتصاد العالم. إذا لم تتعاقد إیران مع فرنسا أو أوروبا بأكملها ، فسوف تفلس صناعاتها. أكبر سوق هو كل شیء: منتجی العالم ، إیران ، التی ، مع كل تفانیها ، لدیها دعم أقل لصناعاتها المحلیة: دعم صناعات العالم. نظرًا لإصدار كبار المدیرین للعالم ، فإن ذلك یعد هزیمة ذاتیة ، ویمكن فهمه من الأجور المدفوعة للإیرانیین فی العالم. ویدفع العالم دائما أعلى الأجور حتى ینجذب إلیها القادة والنخب الإیرانیة.

Dünyanın İranı və ya İranın qloballaşması?

onların toplantılar, insanlar və dünya media dövlət başçıları, Nhlyl və danışıqlarda İran sabit pasta çağırmışdı. Çünki İran sözünü istifadə etmək və axtarış etmək vacibdir. Demək olar ki, İran xəbər takip saxlanılması bir iş daha çox ümumi gəldi. Amerika, Fransa sənaye şirin əməliyyatlar, bumunun bütün göstəricisi Qaynar xəbər nüvə casusları İranın ekstremistlər. Bəlkə İran gelme meyli, pozitivizm daha fayda! Buna görə müxalifət sürətlənir, amma bu deyil! Amerika və Avropa, ayrı-seçkilik və irqçiliyə qarşı Nvad xalqı müsbət daha çox insan fayda deyir. arasında sadə müqayisə: bütün dünyada Qərbə qarşı İrana qarşı küçə nümayişləri və küçə etiraz İranın mövqeyi, dondurulmuş fəth dünya və aləmlərin ürəklərini gücləndirmək. Ancaq bu gün hakim mühakimə yalnız bir İran danışıqdır. Düşmənlərimiz kiçik və böyükdür, yalnız tape qeydləri var! professional və daimi Nvhyn: Afnraha təkrar. Amma söz və İran İslam İnqilabının bütün yeni və ümid edənlər sözləri. İranda qadınların hüquqlarına hörmət edilmir! yalnız qadın hüquqları, həm də qadın və uşaqların hüquq və yaşlı insanlar baxmayaraq ona uyğun deyi

نوع اخبار :
برچسب : ایرانی شدن جهان یا جهانی شدن ایران؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic