ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

در نخسنین همایش حکمرانی و: سیاست های عمومی در قم گفته شد: که همه سیاست ها در نوشته ها خوب است، ولی چرا اجرا نمی شود. که البته یکی از دلایل آن را، انشایی بودن سند های بالادستی عنوان کردند. و یا در همایش سلامت معنوی اسلامی، گفته شد برای اجرای سلامت معنوی، نیاز به آموزش افراد جامعه است، و برای آموزش افراد جامعه نیاز به: پرورش مربی است و برای پرورش مربی، نیاز به استاد است و این تسلسل باطلی است! که مانع اجرا می شود. اما باید گفت که همه آنها اجرا می شود، ولی توقع ما بالا است! مثلا ما انتظار داریم هیچکس دروغ نگوید! در حالیکه خودمان به شوخی یا جدی، و برای ما مهم نیست که دروغ می گوییم! و اگر نگوییم زندگی برما سخت می شود! این یک قاعده کلی است که: قانون را برای دیگران وضع می کنند، وقانونگذار خود را استثنا می کند. هرعملی از دیگران زشت است، ولی از ما قابل توجیه است. همه میدانند که 95درصد گردش دلار، در دست دولت است بعد می بینیم: نیروی انتظامی چند نفر را دسنگیر می کند، که همه گناهها را به گردن او می اندازند. بنابر این مکانیزم اجرایی در جهان، دو جنبه دارد یکی انتظارات و یکی خود محوری. یعنی انتظار ما از دیگران مطابق با: انتظار از خودمان نیست. لذا همه چیز به هم ریخته و: همه قوانین بلا اجرا به نظر می رسد. چه اگر اینطور بود که: سنگ روی سنگ بند نمی شد. اگر قوانین رانندگی اجرا نمی شود، پس اینهمه جریمه برای چیست؟ اگر قانون درآمدها اجرا نمی شود، اینهمه مالیات چرا گرفته می شود؟ اصولا تعادل جهان و ادامه حیات بشری، مشروط به اجرای دقیق همه قانون ها است. کافی است که فردی بدون مواظبت کامل، غذایی را میل کند! وجود یک سم در غذا، او را از بین می برد. بنا براین تمام غذا فروشی ها، همه موارد را رعایت می کنند. اگر یک پیچ کوچک در یک کامیون بزرگ بشکند، یا از سر سوپاپ در برود، کل کامیون و راننده و هرچه در: اطراف آن است از بین می رود! در موقع رانندگی یک مگس ممکن است: باعث مرگ همه سرنشنینان آن شود. یک پرنده کوچک با ورود به موتور جت هواپیما، میتواند باعث سقوط آن شود. لذا جهان اقتصاد و اجتماع و فناوری، همه دقیق براساس برنامه پیش میرود. فقط مورد پذیرش یا سلیقه ما نیست، لذا می گوییم همه عالم در هم برهم شده است. معلمان با کمال دقت درس می دهند، برگه های امتحانی را نمره می دهند، ولی اگز نمره ما کم شد، همه این زحمت ها زیر سوال می رود. لذا باید بجای انتقاد از دیگران، از خود انتقاد کنیم که قدر دیگران را نمی دانیم: دولتمردان همه زحمت می کشند، آقای نعمت زاده تعریف می کرد: ما شبها هم خواب نداشتیم! مملکت به این بزرگی بالاخره جایی، کاری روی زمین می ماند، که باید به آن رسیدگی شود. حضرت علی ع خودش چاه می کند و: وقف راه خدا می کرد. آبهای زلال این چاهها در شهر مدینه، هنوز هم نشان از نبوغ زمین شناسی حضرت علی دارد. شبها انبان به دوش به: فقرا غذا می رساند تا اگر: سیستم ناکارآمدی هایی دارد جبران کند. ولی همین علی ع با شمشیر: قسی ترین مردم شهید شد. هرکس نزد خداوند به بهترین وجه، کار خود را انجام می دهد! چنانچه دکنر احمدی گفت: مردم آمریکا عموما از مردم ایران مذهبی ترند، به چهار نفر مثل نرامپ نگاه نکنید! محمود دینی هم تعریف می کرد: عموم مردم انگلیس مسلمان تر: از مسلمانان هستند! همان که امیر مومنان وصیت کرد: مبادا در عمل به قران، دیگران به شما پیشی بگیرند! و این امر اتفاق افتاده: خورشید از غرب طلوع کرده، و مردم غرب از لحاظ عمل به مذهب و دستورات دینی، جلوتر افتاده اند. وبزودی نتایج آن را خواهیم دید.

Well, good guy but bad guy!

In my heart, the governance conference and: public policy in Qom was said that all policies are good in the postings, but why it is not implemented. One of the reasons for that, of course, was the inclusion of upstream documents. Or at the Islamic Spiritual Health Conference, it was said that the spiritual health needs to be taught to the community, and for the education of the community, it is necessary to: train a trainer and need a master to train a trainer, and this is an absurdity! That obstacle runs out. But we must say that all of them are running, but our expectation is high! For example, we expect no one to lie! While we are joking or serious about ourselves, and it does not matter to us that we are lying! And if we do not say it's hard to live our life! This is a general rule that rules out the law for others, and excludes its proprietor. Each action is ugly, but it is justified by us. Everyone knows that 95 percent of the dollar's turnover is in the hands of the state. Then we see: The police force sculpt several people, who throw all the sins at his neck. Therefore, the executive mechanism in the world has two aspects: one expectation and one self-centered. That is, our expectation of others is not in the expectation of ourselves. So everything is cluttered: All rules run smoothly. What if it was: the stone did not fall on the stone. If the driving rules are not enforced, then what is the fine for what? If the income law is not implemented, how much is the tax paid? Basically, the balance of the world and the continuation of human life is conditional on the strict implementation of all laws. It is enough for a person to eat food without proper care! The presence of a poison in food destroys him. So all food stores follow all the requirements. If a small bolt breaks in a large truck, or runs through the valve, the whole truck and driver and everything in the: around it disappears! When flying, a fly is possible: causing the death of all its occupants. A small bird can enter the aircraft jet engine, causing it to fall. Therefore, the world of economics and society and technology, all is precisely based on the program. It is not just our acceptance or taste, so we say that the whole universe is intertwined. Teachers are taught thoroughly, they score the exam papers, but our score is diminished, all the troubles are questioned. Therefore, instead of criticizing others, we should criticize ourselves for not appreciating others: the authorities are busy, Mr. Nematzadeh said: "We did not sleep at night too!" The country at this great end is where the work remains on the ground, which needs to be addressed. Hazrat al-Ali himself holes and: He dedicated the way of God. The clear waters of these wells in the city of Medina still show the genius of the geology of Ali. At night, the sweat goes on to: The poor feed on food if it: Has a system of inefficiencies to compensate. But the same thing with the sword: most people became martyrs. Everyone works best with God! As Duncan Ahmadi said: Americans are generally more religious than the Iranian people, do not look at four people like Nirmap! Mahmoud also said: "The general public of the British is more Muslim: they are Muslims!" The same thing that the Amir of Believers has made: "Lest in the Qur'an, be overtaking you!" And this has happened: the sun has risen from the west, and the western people are ahead in terms of their practice of religion and religious orders. We will see the results.

حسنا، رجل جید ولكن سیئة الرجل!

فی قلبی، قال مؤتمر الحكم و: السیاسة العامة فی قم: أن جمیع السیاسات جیدة فی الكتابة، ولكن لماذا لم یتم تنفیذها. وأحد أسباب ذلك، بالطبع، هو إدراج الوثائق التمهیدیة. أو فی مؤتمر الصحة الروحیة الإسلامی، قیل إن الصحة الروحیة یجب أن تدرس للمجتمع، وتعلیم المجتمع، فمن الضروری: تدریب المدرب وتحتاج إلى سید لتدریب المدرب، وهذا هو عبثیة! وتنفذ هذه العقبة. ولكن یجب أن نقول أن كل منهم قید التشغیل، ولكن توقعاتنا عالیة! على سبیل المثال، نحن نتوقع لا أحد یكذب! فی حین أننا نمزح أو جادة عن أنفسنا، ولا یهم لنا أننا الكذب! وإذا كنا لا نقول أنه من الصعب أن نعیش حیاتنا! هذه قاعدة عامة تستبعد القانون بالنسبة للآخرین، وتستبعد مالكها. كل عمل قبیح، ولكن له ما یبرره من قبلنا. الجمیع یعلم أن 95 فی المئة من دوران الدولار هو فی أیدی الدولة، ثم نرى: قوة الشرطة نحت عدة أشخاص، الذین رمی كل الخطایا فی عنقه. ولذلك، فإن الآلیة التنفیذیة فی العالم لها جانبان: أحد التطلعات والآخر متمركز ذاتیا. وهذا یعنی أن توقعاتنا للآخرین لیست فی توقع أنفسنا. لذلك كل شیء هو تشوش: جمیع القواعد بسلاسة. ماذا لو كان: الحجر لم تسقط على الحجر. إذا لم یتم تنفیذ قواعد القیادة، ثم ما هی الغرامة على ماذا؟ إذا لم یتم تطبیق قانون الدخل، ما هو مقدار الضریبة المدفوعة؟ فی الأساس، فإن توازن العالم واستمرار حیاة الإنسان مشروط بالتنفیذ الصارم لجمیع القوانین. وهو ما یكفی لشخص لتناول الطعام دون الرعایة المناسبة! وجود السم فی الغذاء یدمره. لذلك جمیع مخازن المواد الغذائیة متابعة جمیع المتطلبات. إذا كسر الترباس صغیر فی شاحنة كبیرة، أو یمر من خلال صمام، والشاحنة بأكملها وسائق وكل شیء فی: حوله یختفی! عندما تطیر، فمن الممكن الطیران: مما تسبب فی وفاة جمیع ركابها. طائر صغیر یمكن أن یدخل محرك الطائرات النفاثة، مما تسبب فی سقوطه. ولذلك، فإن عالم الاقتصاد والمجتمع والتكنولوجیا، وكلها تقوم على وجه التحدید على البرنامج. انها لیست مجرد قبولنا أو الذوق، لذلك نقول أن الكون كله متشابك. یتم تدریس المعلمین بدقة، فإنها یسجل أوراق الامتحان، ولكن لدینا درجة یتضاءل، یتم استجواب جمیع المشاكل. ولذلك، بدلا من انتقاد الآخرین، یجب أن ننتقد أنفسنا لعدم تقدیر الآخرین: السلطات مشغولة، وقال السید نیماتزاده: "نحن لم نام فی اللیل أیضا!" والبلد فی هذه النهایة العظیمة هو المكان الذی لا یزال فیه العمل على أرض الواقع، الذی یلزم معالجته. حضرة العلی ثقوب نفسه و: كرس طریق الله. المیاه الواضحة لهذه الآبار فی المدینة المنورة لا تزال تظهر عبقریة جیولوجیا علی. فی اللیل، والعرق یذهب إلى: الفقراء تغذیة على الغذاء إذا كان: لدیه نظام من أوجه القصور للتعویض. ولكن الشیء نفسه مع السیف: أصبح معظم الناس شهداء. الجمیع یعمل بشكل أفضل مع الله! كما قال دنكان أحمدی: الأمیركیون عموما أكثر دینیة من الشعب الإیرانی، لا ننظر إلى أربعة أشخاص مثل نیرماب! كما قال محمود: "إن عامة الشعب البریطانی أكثر مسلم: فهم مسلمون". الشیء نفسه الذی أدلى به أمیر المؤمنین: "لئلا فی القرآن، یكون تجاوز لك!" وقد حدث هذا: الشمس قد ارتفعت من الغرب، والشعب الغربی قدما من حیث ممارستهم للدین والأوامر الدینیة. سنرى النتائج.

Yaxşı, yaxşı adam amma pis adam!

Bunun səbəblərindən biri əlbəttə ki, upstream sənədləri daxil idi. Bu maneə tükənir. Amma hamımızın qaçdığını söyləmək lazımdır, amma gözləməyimiz yüksəkdir! Məsələn, heç kimin yalan söyləməsini gözləyirik! Biz özümüz haqqında şakalaşmış və ya ciddi olduğumuzda və biz yalan danışdığımız üçün əhəmiyyətli deyil! Həyatımızı yaşamaq çətin deyildikdə! Bu, başqaları üçün qanunun qüvvəsi olan və onun sahibini istisna edən ümumi qaydadır. Hər bir hərəkət çirkin olur, ancaq bizdən asılıdır. Buna görə dünyadakı icra mexanizmi iki aspektə malikdir: bir gözləmə və bir öz-özünə bağlıdır. Yəni, başqalarımızın gözləntiləri özümüzü gözləyirik. Belə ki, hər şey dəətə uğramışdır: Bütün qaydalar səmərəli şəkildə işləyir. Nə olardı: daş daşa düşdü. Əgər sürücülük qaydaları tətbiq edilmirsə, nə üçün cərimə var? Gəlir hüququ tətbiq edilmirsə, vergi nə qədər ödənilir? Əsasən dünya balansı və insan həyatının davamı bütün qanunların sərt şəkildə həyata keçirilməsinə şərait yaradır. Bir insanın lazımi qayğı olmadan yemək üçün kifayətdir! Yeməkdə bir zəhər varlığı onu məhv edir. Beləliklə, bütün ərzaq mağazalar bütün tələbləri yerinə yetirir. Uçuş zamanı uçmaq mümkündür: onun bütün işğalçılarının ölümünə səbəb olur. Kiçik quş təyyarənin jet mühərrikinə girməyə səbəb ola bilər. Buna görə iqtisadiyyat, cəmiyyət və texnologiya dünyası hamısı dəqiq proqrama əsaslanır. Yalnız bizim qəbul və ya dadımız deyil, belə ki, bütün kainat iç-içədir. Müəllimlər hərtərəfli tədris olunur, imtahan sənədlərini vururlar, aticələri görürük.

نوع اخبار :
برچسب : سخندانی خوب ولی اجرای بد!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic