ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
چهارشنبه 25 بهمن 1396 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
مدیریت احتماعی براساس تعریف غربی ها، یک ظاهر سازی و ریا کاری علمی است، که در اسلام منع شده است! در زمان دانشجویی وقتی که به علوم انسانی، اعتراض می شد و آن را انسانی نمی دانستیم! می گفتند ما فناتیک هستیم، حالا همان حرفها را از زبان غربی ها می زنند، و به آن افتخار هم می کنند! امروز مهندس نعمت زاده مطالبی در مورد: اخلاق حرفه ای از اسلام گفت که، آقای دکتر میر سپاسی گفت: من حرف دیگری ندارم! یکی از اصولی که در اسلام مطرح هست، تفقه یا شناخت مطالب مربوط به هر شغل است . امام صادق می فرماید( الفقه ثم المتجر) اول فقه تجارت را بدانید، بعد تجارت کنید. یعنی اصولی که استادان اخلاق حرفه ای، به آن افتخار می کنند! در 14قرن پیش مطرح شده است. مثلا برخی از اصول آن، انصاف یا امانت و راستگویی است! دکتر میر سپاسی می گوید: انصاف عملی اخلاقی است، و نمی توان برای آن کمیت تعریف کرد! ولی اتفاقا این یکی، کاملا رقومی و عددی است. چون از کلمه نصف می آید یعنی: خریدار و فروشنده، منافع را بین هم تقسیم کنند و یا نصف کنند! این طور نباشد که قروشنده، استفاده 70درصدی و خریدار فقط 30درصد فایده ببرد! این ضریب در همه جا کار برد دارد. یعنی قیمت گذاری ها باید طوری باشد که، تا همه عوامل انسانی که در: تولید کالا نقش دارند، سود برابر برسد: کشاورزی که گندم را می کارد باید: با کارگری که آن را درو می کند، یا زمین داری که زمین ش را در اختیار می گذارد، همه دارای درصدی مثل هم باشند. روی دیگر انصاف همان برد برد است. یعنی هر دو طرف در هر مرحله سود مساوی ببرند. مشتری از اینکه نان می خورد و سیر می شود، و فروشنده به خاطر دریافت وجه. برعکس برد برد یا انصاف، کم فروشی، خیانت در امانت است. امانت داری هم کیفی تعریف می شود، ولی تماما کمی است. امانت دار یعنی کسی که: صد در صد کالا را به شما برگرداند! خیانت در امانت برعکس آن است: یعنی صد درصد آن را به شما تحویل ندهد! البته بین این درصدها هم خیانت است: وقتی در بانک پولی به امانت گذاشته می شود، بانک نمی تواند آن را مسدود کند، یا مبلغی از آن را ندهد. برای همین در اسلام ربا خواری حرام است، یعنی عین پول باید برگردد، نه کم و نه زیاد، به گفته علما سود یا در امد یا مزد، در مقابل کار است. نه اینکه پول در برابر پول باشد. لذا تمام اصول اخلاق حرفه ای در اسلام بیان شده، نه تنها در اسلام، که در تمام ادیان بیان شده، لذا تاریخ هزاران ساله دارد: جزو اولین بیانات هر پیامبری، امانت داری راستگویی و انصاف است. اصلا لقب پیامبر اسلام، محمد امین بوده است. همه این مفاهیم در یک اصل فقهی بنام قاعده (لاضرر ولاضرار) آمده است: نه به خودت ضرر بزن و نه به دیگران.. حالا اگر کسی از آن سوی دنیا بیاید و بخواهد: دین داری را به ما یاد بدهد، واقعا عجیب است. جالب تر این است که می پرسند: چرا عمل نمی شوذ! اصلا خداوند بهشت و جهنم را برای: پاسخ به همین سوال آفرید، تا آنکه عمل می کند بهشت برود، و آنکه دروغ می گوید، و خیانت می کند، به جهنم واصل شود. تا انسان خوب و بد از هم جدا می شوند. متاسفانه دیدگاه مکانیکی و مادی که وجود دارد: آنها می خواهند جامعه بخشنامه ای باشد! حتی بخشنامه را هم قبول ندارند، یعنی اگر دکتر قاسمی بگوید: آن اصول را در بانک پاسارگاد اجرا می کنیم، قبول نیست باید همانطور که: در کتاب ایشان آمده، باشد! این امر هم باعث ریا کاری اجتماعی می شود. مثلا ما نیکوکار شویم! تا جایزه ببریم. به مسئولیت های اجتماعی نوجه کنیم: تا سود بیشتری نصیب ما شود! و مشتری های ما بیشتر شوند. گاهی حتی اعلام آن هم، ضرورت ندارد

Science fiction!

Social management is, according to the definition of the West, a formulation and scientific hypnosis, which is prohibited in Islam! In the time of the student when he was protesting in the humanities and did not know it human! They said that we are physicists, now they say the same words from the western languages, and they are proud! Today, engineer Nematzadeh said about professional ethics from Islam, said Dr. Mir Sepasy, "I have no other words! One of the principles that is raised in Islam is to understand or understand the content of any occupation. Imam Sadiq says (الفقه ثم المتجر) First of all, you know the business jurist, then trade. That is, the principles that :professional ethics professors are proud of! It was introduced 14 centuries ago. For example, some of its principles are fairness or honesty and truth! Dr. Mir Sepasy says: fairness is a moral act, and cannot be defined for that quantity! But, incidentally, this one is completely digital and numerical. Because the word comes in half: buyer and seller divide or split the benefits! It's not that expensive, use 70% and buyer only 30% benefit! This coefficient is used everywhere. That is to say, prices must be such that, so far as all the human factors involved in the production of goods are concerned, it is equal: the farmer who sows the wheat must: be with the worker who reaps it, or the land that has landed in All have the same percentages. On the other fairness is the same win. That is, both sides get equal profits at each stage. The customer is eating and drinking, and the seller is paying for it. On the contrary, winning or fairness is a surplus, betrayal of trust. Trust is also qualitative, but it's a bit low. Borrower means someone who returns 100% of the goods! Treason in reciprocity is the opposite: it does not give you 100% of it! Of course, it's also betrayal between these percentages: when deposited in a money bank, the bank cannot block it, or not pay it. Therefore, in Islam, rape is haram, that is, the same money should be returned, not less or not much, according to the ulama, profit or wage or salary is against work. Not money is against money. Therefore, all the principles of professional ethics are expressed in Islam, not only in Islam, which is expressed in all religions; therefore, it has a history of thousands of years: among the first statements of every prophet is the trusted truth and fairness. The title of Prophet Muhammad was Mohammed Amin at all. All of these concepts come from a jurisprudential law known as the rule: Do not harm yourself or others. Now if anyone comes from the rest of the world and wants to teach religion to us, it's really weird. It's even more interesting to ask: Why not act! Indeed, God created Paradise and Hell to: Answer the same question, so that He works to paradise, and he who lies and betrays is submitted to hell. So that good and bad people get separated. Unfortunately, there is a mechanical and material view: they want a circular society! They do not even accept the directive, that is, if Dr. Ghasemi says: "We will execute those principles in the Pasargad Bank, do not accept, as they are: in their book, be!" This also causes social rhythm. For example, we are good ones! To win :a prize. Give social responsibility to our benefit! And our customers are getting bigger. Sometimes it's not even necessary to announce it

الخیال العلمی!

الإدارة الاجتماعیة، وفقا لتعریف الغرب، صیاغة والتنویم المغناطیسی العلمی، الذی یحظر فی الإسلام! فی وقت الطالب عندما كان یحتج فی العلوم الإنسانیة ولم یعرف الإنسان! قالوا إننا فیزیائیون، وهم یقولون الآن نفس الكلمات من اللغات الغربیة، وهم فخورون! الیوم، قال المهندس نیماتزاده عن الأخلاق المهنیة من الإسلام، وقال الدكتور میر سباسی، "لیس لدی أی كلمات أخرى! أحد المبادئ التی تثار فی الإسلام هو فهم أو فهم محتوى أی مهنة. یقول الإمام صادق (الفقه ثم المتجر) أولا وقبل كل شیء، أنت تعرف الفقیه التجاری، ثم التجارة. وهذا هو، المبادئ التی الأساتذة المهنیین فخورون! تم إدخاله قبل 14 قرنا. على سبیل المثال، بعض مبادئها هی الإنصاف أو الصدق والحقیقة! یقول الدكتور میر سیباسی: الإنصاف هو عمل أخلاقی، ولا یمكن تعریفه بهذه الكمیة! ولكن، بالمناسبة، هذا واحد تماما الرقمیة والعددیة. لأن الكلمة تأتی فی نصف: المشتری والبائع، وتقسیم أو تقسیم الفوائد! انها لیست مكلفة، استخدام 70٪ والمشتری 30٪ فائدة فقط! ویستخدم هذا المعامل فی كل مكان. بمعنى أن الأسعار یجب أن تكون من حیث أن جمیع العوامل البشریة المعنیة بإنتاج السلع هی متساویة: فالزارع الذی یزرع القمح یجب أن یكون: مع العامل الذی یجنیه، أو الأرض التی هبطت فی جمیع لدیهم نفس النسب المئویة. على الإنصاف الآخر هو نفس الفوز. أی أن كلا الجانبین یحصلان على أرباح متساویة فی كل مرحلة. العمیل هو الأكل والشرب، والبائع هو دفع ثمنها. على العكس من ذلك، الفوز أو الإنصاف هو فائض، خیانة الثقة. الثقة هی أیضا نوعیة، ولكنها منخفضة قلیلا. المقترض یعنی الشخص الذی یعود 100٪ من البضائع! الخیانة فی المعاملة بالمثل هی عكس ذلك: أنها لا تعطیك 100٪ من ذلك! وبطبیعة الحال، فإنه أیضا خیانة بین هذه النسب المئویة: عندما إیداعها فی بنك المال، والبنك لا یمكن منعه، أو أنها لن تدفعه. لذلك، فی الإسلام، والاغتصاب حرام، أی أن نفس المال یجب أن تعاد، لیس أقل أو لا كثیرا، وفقا للعلماء، الربح أو الأجر أو الراتب هو ضد العمل. لیس المال هو ضد المال. ولذلك، فإن جمیع مبادئ الأخلاق المهنیة معبر عنها فی الإسلام، ولیس فقط فی الإسلام، الذی یعبر عنه فی جمیع الأدیان، لذلك، لدیها تاریخ من آلاف السنین: من بین البیانات الأولى من كل النبی هی الحقیقة الموثوقة والإنصاف. وكان لقب النبی محمد محمد على الإطلاق. كل هذه المفاهیم تأتی من القانون الفقهی المعروف بالقاعدة: لا تضر نفسك أو الآخرین، والآن إذا كان أی شخص یأتی من بقیة العالم ویرید تعلیم الدین لنا، انها غریبة حقا. إنه أكثر إثارة للاهتمام أن نسأل: لماذا لا تتصرف! فی الواقع، خلق الله الجنة والجحیم إلى: الإجابة على نفس السؤال، حتى أنه یعمل فی الجنة، ومن الذی یكمن والخیانة وتقدم إلى الجحیم. حتى الناس جیدة وسیئة تفصل. لسوء الحظ، هناك وجهة نظر المیكانیكیة والمادیة: انهم یریدون مجتمع دائری! حتى أنهم لا یقبلون هذا التوجیه، أی إذا قال الدكتور قاسمی: "سننفذ هذه المبادئ فی بنك باسارجاد، لا نقبل، كما هی: فی كتابهم، یكون!" هذا أیضا یسبب الإیقاع الاجتماعی. على سبیل المثال، نحن جیدة! للفوز بالجائزة. إعطاء المسؤولیة الاجتماعیة لصالحنا! و عملائنا یحصلون على أكبر. فی بعض الأحیان أنه لیس من الضروری حتى لإعلان ذلك

Elm fantastika!

Sosial idarəetmə, Qərbin tərifinə əsasən, İslamda qadağan edilmiş bir formul və elmi hipnozdur! Şagirdin bəşəriyyətə etiraz etdiyini və insanları bilmədiyi zaman! Onlar dedilər ki, biz fiziklərik, indi qərb dilindən eyni sözlər deyirlər və onlar qürur duyurlar! Müəllif Nemətzadə bu gün İslamın peşəkar etikası ilə bağlı dedi: "Mənim başqa sözlərim yoxdur! İslamda qaldırılan prinsiplərdən biri, hər hansı bir işin məzmununu başa düşmək və ya anlamaqdır. İmam Sadiq deyir (الفقه ثم المتجر) Birincisi, siz biznes hüquqşünaslarını, sonra ticarət etdiyini bilirsiniz. Yəni professional etik professorların qürur duyduqları prinsiplər! 14 əsr əvvəl tanıdıldı. Məsələn, bəzi prinsipləri ədalət, dürüstlük və həqiqətdir! Dr. Mir Sepasy deyir: ədalət mənəvi bir hərəkətdir və bu miqdar üçün müəyyən edilə bilməz! Ancaq, təsadüfən, bu tamamilə rəqəmsal və sayısaldır. Sözün yarısı gəlir: alıcı və satıcı, bölünməsi və ya faydaları bölüşdürün! Bu bahalı deyil, 70% istifadə edir və alıcı yalnız 30% fayda verir! Bu əmsal hər yerdə istifadə olunur. bir reaps ticarət, və ya aqrar torpaq idi: qiymət cəlb malların istehsalında bütün insan amili, mənfəət olmalıdır buğda sows kənd təsərrüfatı etmək kimi, ki, belə olmalıdır Hamı eyni faizlərə malikdir. Digər ədalətdə də eyni qələbədir. Yəni hər iki tərəf hər mərhələdə bərabər mənfəət əldə edir. Müştəri yeyir və içir və satıcı bunun üçün ödəyir. Əksinə, qazanmaq və ya ədalətin üstünlüyü, inamın xəyanətidir.

نوع اخبار :
برچسب : ریا کاری بصورت علمی!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو