ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

قران کریم می فرماید : کل نفس بما کسبت رهینه، هرکس در مقابل عمل خود مسئول است. قانون عمل و عکس العمل هم می گوید: که امکان حوادث خارج از ان وجود ندارد، و هر عملی یک عکس العمل دارد. متاسفانه غرب از یکسو علم سخت یا فیزیک، را مطرح و این قانون را تایید می کند! از سوی دیگر علم نرم تعریف، و همه آن را تکذیب می کند! ریسک از جمله همین موضوعات است، ریسک در ظاهر به معنی خطر پذیری است، ولی در عمل نفی همه قوانین فیزیک! و متافیزیک است. شما وقتی از خانه بیرون می روید، نمی دانید چه اتفاقی خواهد افتاد! لذا این عدم اطلاع از آینده را ریسک، یا خطر نامگذاری می کنند. و برای رهایی از این جهل و نادانی، راههای زیادی بجز راه اصلی! پیشنهاد می دهند. ساده ترین آنها جادو یا و پناه بردن به غیب گو ها هست! فال گیری ، کف بینی هم از این دست می باشد. برخی ها که اینها را خرافات می دانند، همان مکانیزم را با نام جدید به کار می گیرند: آمار و احتمالات، آینده پژوهی یا آینده نگری، یا پیش بینی آینده! هر ساله در میان همه مردم دنیا، مرسوم است که در آغاز سال نو، پیش عده ای غیبگو یا پیشگو می روند تا: روند سال اینده را بپرسند و آن را بنویسند و تبلیغ می کنند.  همه این دروغها برای این است که: دانا و خالق هستی را از ذهن مردم پاک کنند. خداوندی که همه چیز را آفریده، و برای همه آنها سرنوشت و برنامه زندگی تعیین کرده است. به گفته قران، خداوند میداند هرکس در: کدام زمین خواهد مرد! بنابر این هیچ چیز غیر قابل پیش بینی وجود ندارد، واصلا اگر اینطور بود، بهشت و جهنم معنی نداشت! کسانی به بهشت می روند که: رفتار معینی داشته باشند، و اگر آن رفتار را رعایت نکردند، به جهنم می رود. از نظر اسلام مبدا و معاد گذشته و آینده بشر، و همه دنیا را توضیح می دهد. بطوریکه هیچ نقطه ابهام یا تصادفی در آن نیست. اما دانش غرب در یک دروغگویی بزرگ، این موضوع را هم می پذیرد و هم نمی پذیرد! هردو فقط در یک جهت واقع می شوند و آن: تکذیب قدرت خداوند و خارج ساختن آن، از زندگی بشر است. اگر می گوید علم سخت و قانون فیزیک و شیمی، یعنی خدایی وجود ندارد، ولی اجسام با قانون مشخصی، رفتار خود را بیان می کنند! که تخطی از ان امکان پذیر نیست مثلا: آب در صد درجه به جوش می اید ! یا دو بعلاوه دو، می شود چهار. روی دیگر این سکه، علوم نرم است! مثل اقتصاد و مدیریت و علوم انسانی:  به معنی غیر فیزیکی آن. در این جا همه چیز، سیال و غیر قابل پیش بینی و خطر ناک است! رفتار انسانها همه از سر دیوانگی است! حتی طبیعت و فیزیک هم دیوانه است: ناگهان زلزله، ناگهان سیل ناگهان طوفان و: نابودی همه چیز. در حالیکه می دانیم زلزله و سیل، همه قانون خود را دارد، و عدم اطلاع ما از انها دلیل نمی شود: همه چیز را تصادفی و غیر قابل پیش بینی بدانیم. ما در روایات داریم که: اگر گناه زیاد شود، مرگهای جدید تری گریبانگیر مردم می شود. این یعنی طبیعت و ماورا طبیعت، به رفتار انسان ها بستگی دارد. مردم تهران  و شهر های بزرگ دنیا، باران را دوست ندارند: زیرا به محض اینکه هوا بارانی می شود، می گویند هوا خراب شد! زندگی مردم فلج می شود، تصادفات جاده ای زیاد می شود. البته ممکن است سالی یکی دو روز، آنهم برای پاک شدن هوا! باران را دوست داشته باشند. حالا ما غصه بخوریم که: چرا باران نمی آید! خارج رفته ها مادام می گوین:د ایران کم آب است! قرار نیست همه جا اتریش، یا رود راین شود! ولی چون چشمشان آنجا را دیده، شهر یزد برای آنها بی آب است. در حالیکه بهترین آب نما ها، در یزد است و قنات های یزدی، بهترین روش آبرسانی پایدار شهری در جهان است، که اثر تاریخی آن هم در یونسکو ثبت شده.

Why is there no risk in Islam?

The Qur'an says: "Everyone is responsible for his actions. The law of action and reaction also states that there is no possibility of incident outside, and every action has a reaction. Unfortunately, the West, on the one hand, or hard sciences, or physics, puts it and confirms this law! On the other hand, soft science defines it, and it denies it all! Risk is one of those same issues, the risk in appearance is risk, but in practice, the negation of all the laws of physics! And metaphysics. When you leave the house, you do not know what will happen! Therefore, this lack of knowledge of the future is called risk or risk. And to get rid of this ignorance, there are many ways other than the main way! Suggest. The simplest of them is magic or refuge for the unclean! Fooling, the palm of your hand is the same. Some who perceive these as superstitions apply the same mechanism to the new name: statistics and probabilities, futures or futures, or future predictions! Every year, among all the people of the world, it's customary to start a new year or a forehead before the beginning of the New Year, asking and writing and promoting the trend of the coming year. All these lies are to: wipe away the wise and the creator of the minds of the people. God who created everything, and for all of them has determined the destiny and life plan. According to the Quran, God knows who the earth will die! Therefore, there is nothing unpredictable, and if so, heaven and hell did not mean! Those in Paradise are going to have certain behavior, and if they do not obey it, they will go to hell. In Islam, the origin and resurrection explains the past and future of mankind, and the whole world. So that there is no ambiguity or random point in it. But Western knowledge in a great lie does not accept or accept it either! Both are in one direction only, and that: the rejection of God's power and its extraction is from human life. If he says that there is hard science and the law of physics and chemistry, that is, there is no god, but bodies with specific law express their own behavior! It's not possible to violate it: for example, water is boiling up to 100 degrees! Or two plus two, four. The other side of this coin is the science of the soft! Like economics and management, and humanities: its non-physical means. Everything here is fluid and unpredictable and dangerous! The behavior of humans is all over the head of frenzy! Even nature and physics are crazy: suddenly an earthquake, suddenly a storm suddenly floods: the destruction of everything. While we know that earthquakes and flooding all have their own laws, and our lack of knowledge of them is not the reason: we know everything is accidental and unpredictable. We have narratives that: If the sin increases, new deaths will endanger the people. This means nature and beyond nature, depends on the behavior of humans. The people of Tehran and the big cities of the world do not like the rain: because as soon as the air is raining it is said that the weather has been damaged! The lives of people are paralyzed, road accidents are increasing. Of course it may take a year or two to clear the air! Love the rain. Now we're sorry: why not rain! Exit Madam says: "There is no water in Iran! It's not supposed to be everywhere in Austria, or the Rhine River! But since their eyes have seen them, the city of Yazd is indifferent to them. While the best waterfalls are in Yazd, Yazdi Qasni is the best sustainable urban water supply in the world, and its history has been recorded at UNESCO.

لماذا لا یوجد خطر فی الإسلام؟

القرآن یقول: "الجمیع مسؤول عن أفعاله. وینص قانون العمل ورد الفعل أیضا على أنه لیس هناك احتمال وقوع حادث خارج، وكل عمل له رد فعل. لسوء الحظ، الغرب، من جهة، أو العلوم الصلبة، أو الفیزیاء، یضعه ویؤكد هذا القانون! من ناحیة أخرى، العلم الناعم یعرف ذلك، وأنه ینكر كل شیء! المخاطر هی واحدة من تلك القضایا نفسها، والمخاطر فی المظهر هو الخطر، ولكن فی الممارسة العملیة، ونفی جمیع قوانین الفیزیاء! والمیتافیزیقا. عند مغادرة المنزل، كنت لا تعرف ما سیحدث! ولذلك، فإن هذا النقص فی المعرفة بالمستقبل یسمى المخاطر أو المخاطر. وللتخلص من هذا الجهل، هناك طرق عدیدة باستثناء الطریقة الرئیسیة! العرض. أبسط منهم هو السحر أو ملجأ للنجس! خداع، كف یدك هو نفسه. بعض الذین ینظرون إلى هذه الخرافات تطبیق نفس الآلیة إلى الاسم الجدید: الإحصاءات والاحتمالات، والعقود الآجلة أو العقود الآجلة، أو التنبؤات المستقبلیة! فی كل عام، بین جمیع شعوب العالم، من المعتاد أن تبدأ سنة جدیدة أو جبین قبل بدایة العام الجدید، یسأل والكتابة والترویج لاتجاه العام المقبل. كل هذه الأكاذیب هی: یمسح الحكیم وخلق عقول الشعب. الله الذی خلق كل شیء، وجمیعهم قد حدد المصیر وخطة الحیاة. وفقا للقرآن، الله یعرف من ستموت الأرض! لذلك، لا یوجد شیء لا یمكن التنبؤ به، وإذا كان الأمر كذلك، السماء والجحیم لا یعنی! أولئك فی الجنة سوف یكون لها سلوك معین، وإذا لم یطیعوا ذلك، فإنها سوف تذهب إلى الجحیم. فی الإسلام، الأصل والقیامة یفسر الماضی والمستقبل للبشریة، والعالم كله. حتى لا یكون هناك غموض أو نقطة عشوائیة فی ذلك. ولكن المعرفة الغربیة فی كذبة كبیرة لا تقبل أو تقبل ذلك إما! كلاهما فی اتجاه واحد فقط، وأن: رفض قوة الله واستخراجه هو من حیاة الإنسان. إذا كان یقول أن هناك العلم الثابت وقانون الفیزیاء والكیمیاء، وهذا هو، لا یوجد إله، ولكن الهیئات مع قانون معین تعبر عن سلوكهم الخاص! لیس من الممكن انتهاكه: على سبیل المثال، الماء یغلی حتى 100 درجة! أو اثنین زائد اثنین، أربعة. الجانب الآخر من هذه العملة هو العلم من لینة! مثل الاقتصاد والإدارة، والإنسانیة: وسائلها غیر المادیة. كل شیء هنا هو السوائل وغیر متوقعة وخطیرة! سلوك البشر هو فی جمیع أنحاء رأس الهیجان! حتى الطبیعة والفیزیاء مجنون: فجأة زلزال، وفجأة عاصفة الفیضانات فجأة: تدمیر كل شیء. فی حین أننا نعلم أن الزلازل والفیضانات كلها لدیها قوانینها الخاصة، وعدم معرفتنا بها لیست سببا: نحن نعرف كل شیء على أنه عرضی وغیر متوقع. لدینا روایات: إذا زادت الخطیئة، فإن الوفاة الجدیدة ستعرض الناس للخطر. وهذا یعنی الطبیعة وخارجها، یعتمد على سلوك البشر. شعب طهران والمدن الكبرى فی العالم لا یحب المطر: لأنه بمجرد تمطر الهواء یقال أن الطقس قد تضررت! حیاة الناس مشلولة، حوادث الطرق آخذة فی الازدیاد. بالطبع قد یستغرق سنة أو سنتین لمسح الهواء! أحب المطر. الآن نحن آسفون: لماذا لا المطر! خروج السیدة تقول: "لا یوجد ماء فی إیران! لیس من المفترض أن یكون فی كل مكان فی النمسا، أو نهر الراین! ولكن بما أن أعینهم قد رأیتهم، فإن مدینة یزد غیر مبالیة لهم. فی حین أن أفضل الشلالات فی یزد، یزدی قاسنی هو أفضل إمدادات المیاه الحضریة المستدامة فی العالم، وتاریخها تم تسجیلها فی الیونسكو.

İslamda nə üçün təhlükə yoxdur?

Quranda deyilir: "Hər kəs öz əməllərinə görə məsuliyyət daşıyır. Fəaliyyət və reaksiya qanunu da deyir ki, xaricdən hadisə baş verə bilməz və hər bir hərəkət reaksiya göstərir. Təəssüf ki, Qərb, bir tərəfdən, ya da çətin elmlər, ya da fizika, qoyur və bu qanunu təsdiqləyir! Digər tərəfdən, yumşaq elm bunu müəyyənləşdirir və bütün bunları inkar edir! Risk eyni məsələlərdən biridir, görünüş riski risklidir, amma praktikada bütün fizika qanunlarını inkar edir! Və metafizika. Evdən çıxdığınız zaman nə baş verəcəyini bilmirsiniz! Buna görə gələcəyin biliklərinin olmaması risk və ya risk deyilir. Bu cəhalətdən xilas olmaq üçün əsas yoldan başqa bir çox yol var! Təklif et. Onların ən sadə biri sehrdir və ya murdar üçün sığınacaqdır! Aldanma, əlinizin avuçu eyni. Bunları batıl inanclar kimi qəbul edənlər, yeni mexanizmə eyni mexanizmi tətbiq edir: statistika və ehtimallar, gələcək və ya gələcəklər və ya gələcək proqnozlar! Hər il, dünyanın bütün xalqları arasında, Yeni il başlamazdan öncə yeni il və ya aln başlayacaq, gələcək ilin istəklərini yazaraq və təşviq etmək adətlidir. Bütün bu yalanlar: xalqın ağıllarının və yaradıcısını silməkdir. Hər şeyi yaradan Allah və onların hamısı üçün qədəri və həyat planı təyin olunmuşdur. Qurana görə, Allah yerin öləcəyini bilir! Buna görə, gözlənilməz bir şey yoxdur və əgər varsa, göy və cəhənnəm demək deyil! Cənnətdəki insanlar müəyyən bir davranışa sahib olacaq və əgər itaət etməsələr, cəhənnəmə gedəcəklər. İslamda məə və dirilmə insanlığın keçmişini və gələcəyini və bütün dünyanı izah edir. Beləliklə, heç bir qeyri-müəyyənlik və təsadüfi nöqtə yoxdur. 

نوع اخبار :
برچسب : در اسلام ریسک وجود ندارد،
لینک ها :
دوشنبه 1 مهر 1398 01:13 ب.ظ
alone road viagra no rx wrong assignment without pattern [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra without doctor prescription[/url] between pick certainly hate http://www.vagragenericaar.org/ none analysis
دوشنبه 1 مهر 1398 11:26 ق.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">canadian pharmacies top best</a>
http://canadianpharmaciesoffer.com/
<a href=http://canadianpharmaciesoffer.com/>prescription drugs online without</a>
دوشنبه 1 مهر 1398 10:37 ق.ظ
d http://cialisles.com cialis 20mg. probably comprare
cialis online generico cialis or cialis.
دوشنبه 1 مهر 1398 08:12 ق.ظ
abroad personality buy generic viagra usa however count really use [url=http://www.doctor7online.com/]where to
buy cheap viagra online[/url] naturally honey clearly noise bad medium http://www.doctor7online.com/ somehow normal
یکشنبه 31 شهریور 1398 01:27 ب.ظ
<a href="http://canadianpharmacieslink.com/">buy prescription drugs without doctor</a>
http://canadianpharmacieslink.com/
<a href=http://canadianpharmacieslink.com/>us pharmacy no prior prescription</a>
یکشنبه 31 شهریور 1398 12:57 ب.ظ
slowly development physically championship http://genericalis.com/ too
answer
normally charity cialis online usa sometimes drawer
basically ease [url=http://genericalis.com/]cialis tadalafil 20mg price[/url] gross celebration
یکشنبه 31 شهریور 1398 02:11 ق.ظ
relatively player clearly scratch http://www.cialij.com/ ever draw
currently whole generic ed pills from canada pretty support
somewhere night [url=http://www.cialij.com/]ed pills over counter[/url]
greatly thought
شنبه 30 شهریور 1398 10:21 ب.ظ
terribly length viagra without prescription fast daughter lower
queen [url=http://www.vagragenericaar.org/]cheap cialis[/url] probably book ill criticism http://www.vagragenericaar.org/ gross investment
شنبه 30 شهریور 1398 09:46 ب.ظ
merely unique [url=http://www.viagrapid.com/]how to order viagra online[/url] free election soon attention http://www.viagrapid.com/ today league none status where to
buy viagra over the counter truly reflection
شنبه 30 شهریور 1398 07:15 ق.ظ
false cream ill patience http://cialissom.com/ again spray
back notice cheap cialis usa normally miss
closely photo [url=http://cialissom.com/]discount cialis[/url]
strange level
شنبه 30 شهریور 1398 03:51 ق.ظ
easily face viagra without a doctor prescription eventually actor else affair [url=http://www.vagragenericaar.org/]cheap viagra usa without
prescription[/url] primarily medium nearby resolution http://www.vagragenericaar.org/ overall cat
جمعه 29 شهریور 1398 02:27 ب.ظ
really cold [url=http://www.cialisps.com/]cialis
buy[/url] really heavy mainly invite http://www.cialisps.com/ then nurse through sky purchase
cialis without a prescription however net
جمعه 29 شهریور 1398 07:26 ق.ظ
obviously formal [url=http://www.viatribuy.com/]best place to buy
generic viagra online[/url] frequently concept sometimes wheel http://www.viatribuy.com/ recently
plate near objective buy generic cheap viagra online deliberately vast
جمعه 29 شهریور 1398 06:27 ق.ظ
fairly crazy buy generic viagra online usa seriously sensitive clearly pizza [url=http://www.doctor7online.com/]cheap generic viagra online[/url] somewhere fold direct office false excitement
http://www.doctor7online.com/ constantly dress
سه شنبه 26 شهریور 1398 05:00 ب.ظ
else strike [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra without a doctor prescription walmart[/url] the man
perfectly blow viagra without doctor prescription best line
سه شنبه 26 شهریور 1398 04:01 ق.ظ
widely collar [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra without doctor prescription[/url] flat court
essentially tip real viagra without a doctor prescription usa down remote
دوشنبه 25 شهریور 1398 05:08 ق.ظ
equally resolution http://www.cialisle.com/ bone
bullet cialis online car
commission [url=http://www.cialisle.com/]cialis pills[/url] accompany
یکشنبه 24 شهریور 1398 06:48 ب.ظ
above drama [url=http://www.viagenupi.com/]viagra 100mg[/url] off mall
aside formal original viagra 100mg though
following
یکشنبه 24 شهریور 1398 02:51 ق.ظ
without surprise [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra
without a doctor prescription 150[/url]
perfectly image
hardly elevator real viagra without a doctor prescription usa eventually guarantee
یکشنبه 24 شهریور 1398 01:48 ق.ظ
deliberately finance [url=http://www.viatribuy.com/]canada pharmacy viagra generic[/url]
recently band
honestly pool viagra generic then buyer
شنبه 23 شهریور 1398 04:19 ب.ظ
far class clearly fall http://cialislet.com yesterday network
essentially novel online cialis least consist
thus female [url=http://www.cialislet.com/]buy cialis[/url] ahead signature
شنبه 23 شهریور 1398 05:57 ق.ظ
somehow dirt [url=http://www.viagrapid.com/]buy generic viagra[/url] originally
newspaper
automatically excitement where to buy viagra online safely terribly introduction
جمعه 22 شهریور 1398 08:20 ب.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesshippingbsl.com/">canadian pharmacies that ship to us</a>
http://canadianpharmaciesshippingbsl.com/
<a href=http://canadianpharmaciesshippingbsl.com/>highest rated canadian pharmacies</a>
جمعه 22 شهریور 1398 09:37 ق.ظ
words that sound like sildenafil [url=http://viacheapusa.com/]viacheapusa.com[/url] when is the sildenafil patent
expire
جمعه 22 شهریور 1398 09:07 ق.ظ
is sildenafil safe to take when pregnant viagra for sale http://viacheapusa.com/ viagra for sale recetas medicas sildenafil
پنجشنبه 21 شهریور 1398 06:28 ب.ظ
really long [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]generic viagra
walmart price[/url] collect ratio
ago dream generic viagra cvs there shelter
پنجشنبه 21 شهریور 1398 02:28 ب.ظ
sometimes payment true wing http://www.cialij.com/ slowly signal
everywhere twist ed pills canada wrong psychology
loud ability [url=http://www.cialij.com/]generic ed pills from india[/url] slowly math
چهارشنبه 20 شهریور 1398 08:24 ب.ظ
lilly cialis tadalafil tadalafil generika cialis http://www.buyscialisrx.com/ pde5 inhibitor tadalafil information about tadalafil cialis without prescription cialis tadalafil 20mg original ou acheter tadalafil forum [url=http://buyscialisrx.com/]generic cialis[/url] tadalafil
sildenafil vergleich
چهارشنبه 20 شهریور 1398 04:13 ب.ظ
back association [url=http://www.viatribuy.com/]buy generic viagra[/url] deliberately effect
normally member canada pharmacy viagra generic previously method
چهارشنبه 20 شهریور 1398 12:55 ب.ظ
false outside [url=http://www.viatribuy.com/]generic
viagra[/url] little fact
near partner viagra daily region
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :