ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

ساده اندیشی لازم است ؟

یکی از خصوصیات پیامبر، ساده گیری برای مردم بود: تا جاییکه هرکس هر حرفی می زد، قبول می کرد. عده ای از منافقین گفتند ایشان  ساده باور (اذن) است. اما خداوند با نزول یک آیه فرمود: اذن بودن پیامبر برای شما بهتر است(قل اذن خیرلکم). دلایل زیادی برای این امر هست که: زودباوری مسئولان برای مردم خوب است. فرض کنید راننده اتوبوس اگر بخواهد: با تمام مسافر ها دعوا کند، با همان دعوای اول از کار اخراج می شود! وی باید اغلب آنچه را که می شنود، نشنده بگیرد. زیرا در طول روز، مردمان زیادی با راننده وسائط نقلیه عمومی، برخورد دارند و مسلما: همه از راننده تعریف نمی کنند، برخی افراد هم ممکن است انتقاد کنند. یا حتی ناسزا بگویند. اگر در جواب آنها، راننده هم بخواهد مقابله به مثل کند، به کار خود نمی رسد. براساس برخی اظهار نظر ها، هرشغلی برای خود خصوصیاتی دارد که: شاغل باید رعایت کند. اسطلاحا می گویند: کاسب باید پایش شکسته باشد! یعنی همیشه در مغازه یا: محل کسب خود حضور داشته باشد. می گویند یک نفر چلوکبابی باز کرد، ولی هیچ مشتری نداشت! زیرا موقع نهار مغازه را می بست، وبرای نهار خوردن به منزل می رفت. چهار نفر هم یک تاکسی خریده، به یک راننده دادند. ولی راننده پولی نمی داد و می گفت: مسافر نیست! وقتی اعتراض چهارنفر بالا گرفت، یک روز همه آنها را سوار کرد و: دور شهر گرداند هیچ مسافری دست بلند نکرد! چون ظرفیت تاکسی تکمیل بود. لذا این مسائل اشتباه برانگیز است، باید مسئولین خود را بامردم عادی مقایسه نکنند. می گویند دزدی به خانه زد و: نادر شاه از انجا می گذشت پرسید: چه شده ؟ جواب داد وقتی من خواب بودم، دزد آمد وسایلم را برد! شاه گفت: چرا خوابیدی که دزد اثاث را ببرد؟ وی گفت من خوابیدم، چون فکر کردم ماموران شما بیدارند. بله عده ای که مسئول می شوند، لازم است از خواب و خوراک خود هم بزنند. اگر اینطور نباشد، دشمنان شبیخون می زنند. مثلا خواب بودن مسئولین در امر اقتصادی، باعث شده تاکنون مبلغ 200هزار تریلیون ریال، اختلاس کشف شده! داشته باشیم. یعنی سهم هر ایرانی 250میلیون تومان. اگر مسئولین بیدار بودند، لازم نبود عزای: کمبود بودجه یا کسری  تراز پرداختی بگیرند. ولی خواب بودن آنها باعث شد: تا از جیب هر ایرانی این مبلغ برداشته شود، البته بازهم این حالت خوشبینانه است، مرحله بد بینانه آن است که: برخی ها شریک دزد و همراه قافله بودند. مگر می شود که: بغل گوش آنها اینهمه اختلاس شود، و آنها از قبل خبر نداشته باشند. زرنگ حساب کردن خود، این بلاها را سر آدم می آورد. فکر می کند با میدان دادن: به سرمایه گذاران و متخصصان مالی، آنها برای مردم کار می کنند! ولی می بینیم که برعکس است. آنها فکر می کنند اگر به مردم، یارانه ندهند بودجه تامین می شود. می خواهند خام فروشی نکنند، پولهای کلان را به کسانی می دهند که: دست اینها را خوانده و به بهانه: تولید همه را اختلاس می کنند. پیچیدگی موضوع وقتی بالا می رود که بدانیم: همه این اختلاس ها اگر در آمریکا یا اروپا می شد، جایزه هم می گرفت. زیرا از نظر آنها، سرمایه دار کسی است که یک دلار خود را، به دلار های زیاد افزایش دهد به همین دلیل است که اختلاس گران، همگی تحصیلکرده یا مزدور غرب بودند. زیرا از موضوع امنیت سرمایه گذاری، برای اختلاس استفاده می کردند. برخلاف قانون غربی، از نظر قانون مجازات های اسلامی، این موضوعات اختلاس محسوب می شود. یعنی اگر قانون مجازات های اسلامی نبود، شاید اختلاسی هم کشف نمی شد! و هرکس هرچقدر میبرد و: می خورد می گفتند: از نبوغ خودش استفاده کرده.

Simple thinking?

One of the characteristics of the Prophet was simplification for the people: as long as everyone spoke a word, he accepted. Some hypocrites said that they are simple beliefs (permissions). But God, by decreasing a verse, said: the permission of the Prophet is better for you (qaql kayrlkm). There are a lot of reasons for this: The officials' timidity is good for the people. Suppose the bus driver, if he wants to: fights with all passengers, is fired with the same lawsuit! He should often get what he is hearing. Because during the day, many people deal with the driver of public vehicles, and of course: not everyone defines the driver, some people may also criticize. Or even defamatory. If the driver does not want to deal with them in the answer, they will not be able to do so. According to some comments, every business has its own characteristics: the worker must adhere to. They say: The business must be broken! That is, always at the store or: your place of business. They say someone opened a cheekbone but did not have any customers! As he closed the shop at lunch time, he went home to eat lunch. Four people bought a taxi, they gave a driver. But the driver did not give money and said: "No passengers!" When the four-member protest rallied, one day they drove all of them: "No passengers pulled out of the city!" Because: the taxi capacity was completed. So these are misleading things, they should not compare their officials with ordinary people. They say that the robbery went home and Nader Shah went over and asked what was going on. Answered when I was asleep, the thief picked up my stuff! Shah said: why did you sleep to rob the fake? He said I slept, because I thought your agents were awake. Yes, those who are responsible, you need to sleep and feed themselves. If that's not the case, the enemies will endure. For example, the dreams of officials in the economy have already caused 200 thousand trillion rials, embezzlement discovered! Have That is, the share of each Iranian 250 million USD. If the authorities were awake, it was not necessary to mourn: lack of budget or deficit. But their sleep caused them to be pulled out of the pocket of any Iranian. However, this is still optimistic; the dismal stage is that some of them were a thief and a thief. Is it possible that: their ears will be embezzled so much, and they will not already be aware of it. The savvy of his own calculus brings these blunders to life. Thinks Going Off: Investors and Financial Specialists, They Work For People! But we see that it is the opposite. They think that funding will be provided if people do not subsidize. They do not want to sell, they give big money to those who: read their hands on the pretext: they embezzle everyone's produce. The complexity of the issue goes up when it comes to knowing: all these embezzlements would have been awarded if they were in America or Europe. For them, the capitalist is one who will raise one dollar to a large dollar, which is why the embezzlers were all educated or mercenaries in the West. Because :they used embezzlement for investment security. Contrary to Western law, this is a matter of embezzlement in terms of the Islamic Penal Code. That is, if the law of Islamic punishments was not, then there would not have been a discrepancy! And whoever he goes and eats, they used to use his genius.

التفكیر البسیط؟

كانت إحدى خصائص النبی تبسیطا للناس: ما دام الجمیع یتكلمون كلمة، قبلها. قال بعض المنافقین أنهم معتقدات بسیطة (أذونات). ولكن الله، من خلال خفض الآیة، وقال: إذن النبی هو أفضل بالنسبة لك (ققل كایرلكم). هناك أسباب كثیرة لذلك: إن خداع المسؤولین جید للشعب. لنفترض أن سائق الحافلة، إذا كان یرید: یحارب مع جمیع الركاب، وأطلقت مع نفس الدعوى! وقال انه یجب فی كثیر من الأحیان الحصول على ما یسمعه. لأنه خلال النهار، وكثیر من الناس یتعاملون مع سائق المركبات العامة، وبطبیعة الحال: لا یعرف الجمیع السائق، وبعض الناس قد تنتقد أیضا. أو حتى تشهیریة. إذا كان السائق لا یرید التعامل معها فی الجواب، فإنها لن تكون قادرة على القیام بذلك. وفقا لبعض التعلیقات، كل عمل له خصائصه الخاصة: یجب على العامل التمسك. یقولون: یجب كسر العمل! وهذا هو، دائما فی مخزن أو: مكان عملك. یقولون شخص فتح عظمة الوجن ولكن لم یكن لدیك أی عملاء! وعندما أغلق المحل فی وقت الغداء، عاد إلى المنزل لتناول الغداء. أربعة أشخاص اشتروا سیارة أجرة، أعطوا سائق. ولكن السائق لم یعطی المال وقال: "لا ركاب!" عندما احتجت الاحتجاجات المكونة من أربعة أعضاء، یوم واحد أنها شنت كل منهم و: بعیدا عن المدینة، أی مسافر رفع أیدیهم! لأنه تم الانتهاء من قدرة سیارات الأجرة. لذلك هذه أشیاء مضللة، لا ینبغی لهم مقارنة مسؤولین مع الناس العادیین. یقولون إن السرقة ذهبت إلى المنزل وذهب نادر شاه وسأل عما یجری. ردت عندما كنت نائما، التقط اللص حتى الاشیاء بلدی! قال شاه: لماذا نمت لسرقة وهمیة؟ قال إننی أنام، لأننی اعتقدت أن وكلائك كانوا مستیقظین. نعم، أولئك المسؤولین، تحتاج إلى النوم وتغذیة أنفسهم. إذا لم یكن الأمر كذلك، فإن الأعداء سوف یتحملون. على سبیل المثال، أحلام المسؤولین فی الاقتصاد تسببت بالفعل 200 ألف تریلیون ریال، اكتشاف الاختلاس! لدینا. أی حصة كل إیرانی 250 ملیون دولار أمریكی. وإذا كانت السلطات مستیقظا، لم یكن من الضروری الحداد: نقص المیزانیة أو العجز. لكن نومهم تسبب فی سحبهم من جیب أی إیرانی، إلا أن هذا لا یزال متفائلا، والمرحلة الكئیبة هی أن بعضهم لص ولص. هل من الممكن أن: سیتم اختلاس آذانهم كثیرا، وأنها لن تكون بالفعل على بینة من ذلك. والدهاء من حساب التفاضل والتكامل الخاص به یجلب هذه الأخطاء إلى الحیاة. یفكر فی الإقلاع: المستثمرین والأخصائیین المالیین، یعملون من أجل الناس! ولكننا نرى أن الأمر عكس ذلك. وهم یعتقدون أن التمویل سیقدم إذا لم یقدم الناس الدعم. انهم لا یریدون بیع، أنها تعطی المال الكبیر لأولئك الذین: قراءة أیدیهم بحجة: أنها اختلس المنتجات الجمیع. ویزداد تعقید المسألة عندما یتعلق الأمر بمعرفة: كل هذه الاختلالات كانت ستمنح إذا كانت فی أمریكا أو أوروبا. وبالنسبة لهم، الرأسمالی هو الذی سیرفع دولار واحد إلى الدولار الكبیر، وهذا هو السبب فی أن الاختلاسین كانوا جمیعا المتعلمین أو المرتزقة فی الغرب. لأنهم استخدموا اختلاس أمن الاستثمار. وخلافا للقانون الغربی، فإن هذه مسألة اختلاس من حیث قانون العقوبات الإسلامی. أی إذا كان قانون العقوبات الإسلامیة لم یكن، ثم لن یكون هناك تناقض! وأیا كان یذهب ویأكل، كانوا یستخدمون عبقریته.

Sadə düşüncə?

Peyğəmbərin xüsusiyyətlərindən biri, insanlar üçün sadələşdirmə idi: hər kəs hər sözü danışanda, qəbul etdi. Bəzi münafiqlər sadə inanclar (icazələr) olduğunu söylədilər. Ancaq Allah bir ayəni azaldaraq dedi: "Peyğəmbərin icazəsi sizin üçün daha xeyirlidir (qaql kayrlkm). Bunun bir çox səbəbi var: Rəsmi şəxslərin cəsarətliliyi xalq üçün yaxşıdır. Avtobus şoförünü istəyir, əgər istəyirsə: bütün sərnişinlərlə döyüşür, eyni iddia ilə işdən çıxarılır! O, tez-teaq və özlərini bəsləmək lazımdır. Əgər belə deyilsə, düşmənlər dözə biləcəklər. Məsələn, iqtisadiyyatda vəzifəli məmurların xəyalları artıq 200 min trilyon rialə səbəb oldu, mənimsəmə aşkar oldu! Var Yəni, hər bir İranın 250 milyon ABŞ dolları. Vəkilər oyanarkən, ağlamaq lazım deyil: büdcə və ya çatışmazlıqlar. Lakin onların yuxuları hər hansı bir İranın cibindən çıxarılmasına gətirib çıxardı, amma bu hələ optimistdir, bəziləri isə oğru və oğru idi. Mümkündür ki, onların qulaqları çox miqdarda alınıb, ondan xəbərsiz olmayacaqdır. Öz hesabının fərziyyəsidir bu səhvləri həyat gətirir. İnvestorlar və Maliyyə mütəxəssisləri, İnsanlar üçün çalışırlar! Ancaq bunun əksinə olduğunu görürük. Onlar hesab edirlər ki, insanlar subsidiyasızsa, maliyyə təmin ediləcəkdir. Onlar satmaq istəmirlər, əllərinizi bəhanə ilə oxumaq istəyənlərə böyük pul verirlər: hər kəsin məhsullarını yuyur. Məzmunun mürəkkəbliyini bilmək gəldiyində artır: bütün bu ambisiyalar Amerika və ya Avropada olsalar, veriləcəkdi. Bunlar üçün, kapitalist bir dolları bir dollar qədər artıracaq bir adamdır, buna görə yığıcıların hamısı təhsilli və ya Qərbdə muzdlu idi. Çünki sərmayə təhlükəsizliyi üçün mənimsəmişlər. Qərb hüququna zidd olaraq, bu, İslam Ceza Qanununda mənimsənilməsi məsələsidir. Yəni, İslam cəzalarının qanunu olmadığı təqdirdə, bir fərq olmurdu! Kim gedir və yeyirsə, onun dahisini istifadə edirdilər.

mahinnews.ir

 

 

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
سه شنبه 30 مهر 1398 12:53 ب.ظ
best cash advance apps https://cashadvanceiks.com/ - ace cash advance how to get a cash advance on a credit card without a pin <a href="https://cashadvanceiks.com/#">how does cash advance work</a> cash advance on credit card
سه شنبه 30 مهر 1398 12:24 ب.ظ
C http://cialisles.com/ cialisles.com. enough duracion de efecto de cialis
cialis 20 mg or cialis
سه شنبه 30 مهر 1398 11:50 ق.ظ
extremely leader [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce - 50 for sale[/url] fully
disaster normally swim http://cavalrymenforromney.com/ enough classic totally
guide cenforce soft 100 gently secret
سه شنبه 30 مهر 1398 11:17 ق.ظ
T http://cialisles.com/ cialis 20 mg best price; similarly
does cialis help pe cialisles.com also cialis online pharmacy.
سه شنبه 30 مهر 1398 10:10 ق.ظ
payday loans fort worth https://paydayloansgtj.com/ - payday loans direct lender payday loans huntsville al <a href="https://paydayloansgtj.com/#">2nd chance payday loans direct lender</a> payday loans oregon
سه شنبه 30 مهر 1398 09:37 ق.ظ
india sildenafil citrate brands [url=http://viabsbuy.com]sildenafil generic[/url] sildenafil a review of its use in pulmonary arterial hypertension sildenafil beneficios
de tomar sildenafil aurogra 100 sildenafil 100mg http://viabsbuy.com risks
of taking sildenafil
سه شنبه 30 مهر 1398 09:26 ق.ظ
payday loans online direct lenders instant approval http://paydayloansikdc.com/ - new payday loans quick cash payday loans <a href="http://paydayloansikdc.com/#">payday loans online direct lenders instant approval</a> payday loans tulsa
سه شنبه 30 مهر 1398 08:53 ق.ظ
payday loans cincinnati https://paydayloansgtj.com/ - payday loans las vegas 1 hour payday loans direct lender <a href="https://paydayloansgtj.com/#">payday loans direct lender</a> same day payday loans direct lenders
سه شنبه 30 مهر 1398 08:27 ق.ظ
certainly reach [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce canada[/url] abroad spring hardly public http://cavalrymenforromney.com/ seriously quantity anyway mouth cenforce 100mg free shipping totally self
سه شنبه 30 مهر 1398 08:02 ق.ظ
practice cialis online stair
collect [url=http://cialisle.com/]buy generic cialis[/url] fault
encounter every http://cialisle.com/ share
سه شنبه 30 مهر 1398 07:09 ق.ظ
cooper pharma tadalafil [url=http://cialisle.com/]generic cialis online[/url] tadalafil
comprar brasil generic cialis tadalafil kopen in nederland tadalafil potenzmittel http://cialisle.com/ disfunzione erettile tadalafil
سه شنبه 30 مهر 1398 06:50 ق.ظ
online tribal installment loans https://installmentloansjdv.com/ - installment loans online short term installment loans bad credit <a href="https://installmentloansjdv.com/#">poor credit installment loans</a> direct lender online installment loans instant approval
سه شنبه 30 مهر 1398 06:36 ق.ظ
cash advance on credit card https://cashadvanceiks.com/ - american express cash advance cash advance america <a href="https://cashadvanceiks.com/#">paypal credit cash advance</a> chase credit card cash advance
سه شنبه 30 مهر 1398 06:35 ق.ظ
tadalafil tadagra 60 mg [url=http://cialisle.com/]buy generic cialis[/url] how to take liquid tadalafil citrate
buy cialis tadalafil and pah tadalafil generico farmacias http://cialisle.com/ tadalafil soft gel
capsules
سه شنبه 30 مهر 1398 05:32 ق.ظ
instant same day payday loans online http://paydayloansikdc.com/ - instant approval payday loans payday loans with no credit check <a href="http://paydayloansikdc.com/#">online payday loans ohio</a> payday loans okc
سه شنبه 30 مهر 1398 05:29 ق.ظ
credit union personal loans bad credit https://personalloansynk.com/ - poor credit personal loans us bank personal loans <a href="https://personalloansynk.com/#">discover personal loans phone number</a> joint personal loans
سه شنبه 30 مهر 1398 04:13 ق.ظ
tadalafil packungsbeilage [url=http://cialisle.com]buy cialis[/url] obat cialis tadalafil cialis online tadalafil tablets 20 mg reviews wat
doet tadalafil http://www.cialisle.com/ tadalafil comprar brasil
سه شنبه 30 مهر 1398 04:12 ق.ظ
sildenafil and htn viagra for sale on craigslist http://viacheapusa.com/ viacheapusa.com
lyrics sildenafil in the water
سه شنبه 30 مهر 1398 03:57 ق.ظ
capital one quicksilver cash advance http://cashadvancerfdh.com/ - chase freedom cash advance chase cash advance fee <a href="http://cashadvancerfdh.com/#">cash in advance</a> wells fargo cash advance
سه شنبه 30 مهر 1398 03:55 ق.ظ
tadalafil stamina rx [url=http://cialisle.com/]generic cialis[/url] tadalafil 20mg test cialis
tadalafil pictures tadalafil tablets dissolution http://www.cialisle.com/ tadalafil duracion efecto
سه شنبه 30 مهر 1398 02:45 ق.ظ
payday loans mn http://paydayloansikdc.com/ - quick payday loans online payday loans texas <a href="http://paydayloansikdc.com/#">payday loans omaha</a> п»їpayday loans
سه شنبه 30 مهر 1398 01:52 ق.ظ
need a personal loan https://personalloanxcn.com/ - best personal loan companies secured personal loan <a href="https://personalloanxcn.com/#">secured personal loan</a> where can i get a personal loan
سه شنبه 30 مهر 1398 01:15 ق.ظ
installment loans ohio direct lenders https://installmentloansjdv.com/ - installment loans illinois installment loans direct lenders <a href="https://installmentloansjdv.com/#">installment loans bad credit direct lender</a> online installment loans for bad credit
سه شنبه 30 مهر 1398 12:42 ق.ظ
1000$ payday loan https://paydayloandjs.com/ - google payday loan payday loan same day deposit <a href="https://paydayloandjs.com/#">georgia payday loan</a> need a payday loan
سه شنبه 30 مهر 1398 12:41 ق.ظ
pediatric dosage of sildenafil [url=http://viabsbuy.com]generic viagra[/url] yohimbe
sildenafil buy sildenafil efecto de sildenafil en mujeres preço sildenafil 50mg http://viabsbuy.com vega ® 100 mg sildenafil yan etkileri
دوشنبه 29 مهر 1398 11:34 ب.ظ
payday loans cincinnati ohio https://paydayloansgtj.com/ - payday loans tulsa payday loans corpus christi <a href="https://paydayloansgtj.com/#">same day payday loans direct lenders</a> payday loans that accept netspend accounts
دوشنبه 29 مهر 1398 10:29 ب.ظ
cash advance loans http://cashadvancerfdh.com/ - cash advance on income tax refund cash advance definition <a href="http://cashadvancerfdh.com/#">direct express cash advance limit</a> chase freedom cash advance
دوشنبه 29 مهر 1398 09:55 ب.ظ
print buy cialis perfectly
employer [url=http://cialisle.com/]generic cialis online[/url] significant
viewer award http://cialisle.com/ physician
دوشنبه 29 مهر 1398 09:31 ب.ظ
aside struggle [url=http://www.viagrapid.com/]best place to
order viagra online[/url] next volume greatly sympathy http://www.viagrapid.com/ extremely unit though bag buy viagra online no script primarily management
دوشنبه 29 مهر 1398 09:23 ب.ظ
payday loans phone number http://paydayloansikdc.com/ - payday loans nj payday loans oregon <a href="http://paydayloansikdc.com/#">payday loans dayton ohio</a> online payday loans direct lenders
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :